Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament UE/609/2013, de 12 de juny, relatiu als aliments destinats als lactants i infants de poca edat, els aliments per a usos mèdics especials i els substitutius de la dieta completa per al control de pes i pel qual es deroguen la Directiva 92/52/CEE, les Directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE i 2006/141/CE, la Directiva 2009/39/CE i els Reglaments CE/41/2009 i CE/953/2009 de la Comissió.

Reglament UE/655/2013, de 10 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris comuns als quals han de respondre les reivindicacions relatives als productes cosmètics.

Reglament d'execució UE/543/2011, de 7 de juny, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament CE/1234/2007, als sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades (versió consolidada).

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrer, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directiva 76/160/CEE (versió consolidada).

Decisió núm. 768/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, sobre un marc comú per a la comercialització dels productes i per la qual es deroga la Decisió 93/465/CEE del Consell.

Reglament CE/1935/2004, de 27 d'octubre, sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments i pel qual es deroguen les directives 80/590/CE i 89/109/CE (versió consolidada).

Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE i la Directiva 1999/44/CE i es deroguen la Directiva 85/577/CEE i la Directiva 97/7/CE.

Directiva 2010/13/UE, de 10 de març de 2010, del Parlament Europeu i del Consell, sobre coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual. (Versió codificada)

Reglament (CE) 2006/2004 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2004, sobre la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades de l'aplicació de la legislació de protecció dels consumidors.

Comunicació de la Comissió, de 29 de novembre de 1999, relativa al comerç just.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012