Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE

Reglament (UE) 2017/1128 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, relatiu a la portabilitat transfronterera dels serveis de continguts en línia en el mercat interior

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)

Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

Reglament (UE) 2015/830 de la Comissió, de 28 de maig de 2015, pel qual es modifica el Reglament (CE) n ° 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)

Reglament UE/2015/751 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015 sobre taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta.

Reglament d'Execució UE/203/2012 de la Comissió, de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament (CE) núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, pel que fa a les disposicions d'aplicació referides al vi ecològic.

Directiva 2012/7/UE, de 2 de març, per la qual es modifica, per adaptar-la al progrés tècnic, la part III de l'annex II de la Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la seguretat de les joguines.

Reglament UE/164/2012, de 24 de febrer, que modifica l'annex III del Reglament CE/110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.

Reglament UE/156/2012, de 22 de febrer, pel qual es modifiquen els annexos I a IV del Reglament CE/44/2001 del Consell relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012