Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de Juny, sobre la seguretat de les joguines

Directiva 2009/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny, sobre la seguretat de les joguines.

Reglament CE/544/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny, pel qual es modifica el Reglament CE/717/2007, relatiu a la itinerància a les xarxes públiques de telefonia mòbil de la Comunitat i la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques

Decisió de la Comissió 2009/490/CE, de 23 de juny de 2009, sobre els requisits de seguretat que han de complir les normes europees per a reproductors de música personals de conformitat amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió de la Comissió 2009/298/CE, de 26 de març, que perllonga la validesa de la Decisió 2006/502/CE per la qual es requereix als estats membres que adoptin mesures per garantir que només es comercialitzin encenedors amb seguretat per a infants i que prohibeixin la comercialització d'encenedors de fantasia.

Directiva 2009/136/CE, de 25 de novembre, per la qual es modifiquen la Directiva 2002/22/CE relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la Directiva 2002/58/CE relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques i el Reglament CE/2006/2004 sobre la cooperació en matèria de protecció dels consumidors.

Reglament CE/450/2009, de 29 de maig, sobre materials i objectes actius i intel.ligents destinats a entrar en contacte amb els aliments.

Decisió de la Comissió 2009/251/CE, de 17 de març, per la qual s'exigeix als estats membres que garanteixin que els productes que contenen el biocida dimetilfumarat no es comercialitzin ni estiguin disponibles al mercat. (Període de validesa prorrogat mitjançant la decisió 2011/135/UE, d'1 de març)

Directiva 2008/122/CE, de 14 de gener, relativa a certs aspectes contractuals de l'aprofitament per torns de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i intercanvi.

Reglament CE/1008/2008, de 24 de setembre, sobre normes comunes per a l'explotació de serveis aeris a la Comunitat (versió refosa).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012