Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament CE/820/2008, de 8 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'aplicació de les normes bàsiques comunes de seguretat aèria (versió consolidada).

Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels produtes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/33.

Reglament UE/589/2008, de 23 de juny, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament CE/1234/2007, pel que fa a les normes de comercialització dels ous (Versió consolidada).

Directiva 2008/52/CE, de 21 de maig, sobre determinats aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils.

Directiva 2008/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril, relativa als contractes de crèdit al consum i per la qual es deroga la Directiva 87/102/CEE del Consell. (Versió consolidada)

Decisió de la Comissió 2008/357/CE, de 23 d'abril de 2008, sobre els requisits específics de seguretat infantil que han de cobrir les normes europees per a encenedors de conformitat amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió de la Comissió 2008/329/CE, de 21 d'abril de 2008, per la qual s'exigeix als estats membres que garanteixin que a les joguines magnètiques introduïdes al mercat o comercialitzades figuri un advertiment relatiu als riscos que presenten per a la salut i la seguretat.

Directiva 2008/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2001/18/CE, sobre l'alliberament intencional al medi ambient d'organismes modificats genèticament, en tot allò que es refereix a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió

Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Directiva 97/67/CE, en relació amb la plena realització del mercat interior de serveis postals comunitaris.

Directiva 2008/5/CE de la Comissió, de 30 de gener, relativa a la indicació a l'etiquetatge de determinats productes alimentaris d'altres esments obligatoris diferents dels previstos a la Directiva 2000/13/CE, del Parlament Europeu i del Consell. (Versió consolidada) -Derogació prevista per al 13.12.2014 pel Reglament UE 1169/2011, de 25 d'octubre-

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012