Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament CE/1234/2007, de 22 d'octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles - Reglament únic per a les OCM - (versió consolidada).

Reglament CE/834/2007, de 28 de juny, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament CEE/2092/91 (versió consolidada).

Reglament (UE) 531/2012, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la itinerància a les xarxes públiques de comunicacions mòbils a la Unió.

Reglament (CE) Núm. 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments. (Versió consolidada)

Reglament CE/1907/2006, de 18 de desembre, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de substàncies i preparats químics (REACH) (versió consolidada).

Directiva 2006/121/CE, de 18 de desembre, per la qual es modifica la Directiva 67/548/CEE, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàncies perilloses, per adaptar-la al Reglament CE/1907/2006 relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de substàncies i preparats químics (REACH), i pel qual es crea l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics.

Directiva 2006/118/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament

Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior.

Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se en determinats límits de tensió.

Directiva 2006/114/CE, de 12 de desembre, sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa. (Versió codificada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012