Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de diciembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.

Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a béns i serveis i al seu subministrament

Reglament CE/852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris (versió consolidada).

Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004 relativa als mercats d’instruments financers, per la qual es modifiquen les Directives 85/611/CEE i 93/6/CEE del Consell i la Directiva 2000/12/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroga la Directiva 93/22/CEE del Consell. (Text consolidat)

Reglament CE/834/2007, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels productes d'origen animal (versió consolidada).

Reglament CE/261/2004, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols i es deroga el Reglament CEE/295/91.

Reglament (CE) 68/2004 de la Comissió, de 15 de gener de 2004, pel qual es modifica el Reglament (CE) No 622/2003 pel qual s'estableixen les mesures per a l'aplicació de les normes comunes de seguretat aèria.

Reglament (CEE) 2052/2003 de Consell, de 17 de novembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament (CEE) nº 1907/90, relatiu a determinades normes de comercialització dels ous.

Directiva 98/83/CE, del Consell, de 3 de novembre, relativa a la qualitat de les aigües destinades a consum humà (versió consolidada).

Reglament CE/1829/2003, de 22 de setembre, sobre aliments i pinsos modificats genèticament (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012