Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament CE/1830/2003, de 22 de setembre, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels pinsos produïts a partir d’aquests organismes, i pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE (versió consolidada).

Directiva 2003/40/CE, de 16 de maig, per la qual es fixa la llista, els límits de concentració i les indicacions d'etiquetatge per als components de les aigües minerals naturals, així com les condicions d'utilització de l'aire enriquit amb ozó per al tractament de les aigües minerals naturals i de les aigües de manantial

Directiva 2003/40/CE, de 16 de maig, per la qual es fixa la llista, els límits de concentració i les indicacions d'etiquetatge per als components de les aigües minerals naturals, així com les condicions d'utilització de l'aire enriquit amb ozó per al tractament de les aigües minerals naturals i de les aigües de manantial.

Directiva 2002/65/CE, de 23 de setembre, relativa a la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors i per la qual es modifiquen la Directiva 90/619/CEE del Consell i les directives 97/7/CE i 98/27/CE (versió consolidada).

Directiva 2002/58/CE, de 12 de juliol, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. (Versió consolidada).

Reglament (CE) núm. 889/2002 del parlament europeu i del consell de 13 de maig de 2002 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2027/97 del Consell sobre la responsabilitat de les companyies aèries en cas d’accident.

Directiva 2002/22/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març, relativa al servei universal i als drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (Directiva servei universal). (Versió consolidada)

Directiva 2002/20/CE, de 7 de març, relativa a l'autorització de xarxes de serveis i de comunicacions electròniques. (Versió consolidada)

Directiva 2002/21/CE, de 7 de març, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i dels serveis de comunicacions electròniques. (Versió consolidada)

Resolució del Consell d'Europa, d'1 de març de 2002, sobre la protecció dels consumidors, en especial els joves, mitjantçant l'etiquetatge de determinats jocs de vídeo i d'ordinador, per grups d'edat.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012