Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament CE/178/2002, de 28 de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària (versió consolidada).

Directiva 2001/77/CE, de 27 de setembre, relativa a la promoció de l'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovables al mercat interior de l'electricitat (versió consolidada)

Conveni de Montreal, de 28 de maig de 1999, per a la unificació de certes normes per al transport aeri internacional.

Directiva 2001/18/CE, de 12 de març, sobre l’alliberament intencional en el medi ambient d’organismes modificats genèticament i per la qual es deroga la Directiva 90/220/CEE del Consell (versió consolidada).

Directiva 2001/95/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de desembre de 2001, relativa a la seguretat general dels productes. (Versió consolidada, any 2010)

Directiva 2000/60/CE, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (versió consolidada).

Reglament (CE) Núm. 1980/2000 del Parlament Europeu i Consell, de 17 de juliol de 2000, relatiu a un sistema comunitari revisat de concessió d'etiqueta ecològica.

Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior.

Directiva 2000/13/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de març, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris (Text consolidat) -Derogació prevista per 13.12.2014 pel Reglament UE 1169/2011, de 25 d'octubre-

Directiva 1999/94/CE, de 13 de desembre, relativa a la informació sobre el consum de combustible i sobre les emissions de diòdix de carboni facilitada al consumidor al comercialitzar turismes nous (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012