Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 85/577/CEE, de 20 de diciembre, referent a la protecció dels consumidors en el cas de contractes negociats fora dels establiments comercials.

Directiva 85/374/CEE del Consell de 25 de juliol de 1985, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres en matèria de responsabilitat pels danys causats per productes defectuosos. (Modificada)

Directiva del Consell, de 27 de juliol de 1976, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de productes cosmètics (Text consolidat fins al 2010)

Directiva del Consell, de 8 de desembre de 1975, relativa a la qualitat de les aigües de bany (Norma derogada).

Comunicació de la Comissió d'acord amb l'article 4, apartat 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la qual es dóna a conèixer la llista d'entitats habilitades per exercitar una acció de conformitat amb l'article 2 d'aquesta Directiva.

REGLAMENT (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 25 novembre 2015 pel qual s'estableixen mesures en relació amb l'accés a una Internet oberta i es modifica la Directiva 2002/22 / CE relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques i el Reglament (UE) no 531/2012 relatiu a la itinerància en les xarxes públiques de comunicacions mòbils en la Unió

Legislació estatal

Reial Decret-Llei 11/2015, de 2 d'octubre, per a regular les comissions per a la retirada d'efectiu en els caixers automàtics.

LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Legislació estatal

Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012