Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 2010/13/UE, de 10 de març de 2010, del Parlament Europeu i del Consell, sobre coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual. (Versió codificada)

Reglament UE/524/2013, de 21 de maig, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE.

Reglament UE/609/2013, de 12 de juny, relatiu als aliments destinats als lactants i infants de poca edat, els aliments per a usos mèdics especials i els substitutius de la dieta completa per al control de pes i pel qual es deroguen la Directiva 92/52/CEE, les Directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE i 2006/141/CE, la Directiva 2009/39/CE i els Reglaments CE/41/2009 i CE/953/2009 de la Comissió.

Reglament UE/548/2014, de 21 de maig, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE pel que fa als transformadors de potència petits, mitjans i grans.

Reglament d'execució UE/543/2011, de 7 de juny, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament CE/1234/2007, als sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades (versió consolidada).

Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrer, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directiva 76/160/CEE (versió consolidada).

Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE i la Directiva 1999/44/CE i es deroguen la Directiva 85/577/CEE i la Directiva 97/7/CE.

Reglament UE/655/2013, de 10 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris comuns als quals han de respondre les reivindicacions relatives als productes cosmètics.

Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrer, sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d'ús residencial.

Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrer, sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d'ús residencial.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents >



 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012