Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Empreses > Sol·licitud d'ajuts fons subministraments bàsics
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Sol·licitud d'ajuts del fons d'atenció solidària de subministraments bàsics

 
 1. Objecte de l'ajut
 2. Sol·licitants
 3. Termini de presentació de les sol·licituds
 4. Documentació que cal presentar per formalitzar la sol·licitud
 5. Lloc de presentació
 6. Resolució
 
 1. Objecte de l'ajut

  Els recursos econòmics del Fons s’han de destinar a donar suport econòmic a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden complir els compromisos de pagament dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, i que han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes, d’acord amb que preveu l’article 252-4 i les definicions de l’article 111-2 del Codi de consum de Catalunya.

  Els ajuts emparen les situacions de vulnerabilitat econòmica reconegudes per un certificat dels serveis socials amb vigència igual o posterior a l’1 de gener del 2015 i abasten l’import acumulat del deute durant el període de vigència del certificat, 6 mesos a comptar des del dia en què s’emet, segons l’article 252-4 del Codi de consum de Catalunya.

   

  Si ets consumidor, trobaràs més informació en el següent enllaç Enllaç extern

   
 2. Sol·licitants

  Són sol·licitants d’aquests ajuts les empreses subministradores de serveis bàsics d’aigua, llum i gas degudament autoritzades per les persones consumidores que no poden assolir els compromisos de pagament i que han certificat aquest fet segons l’explicat al punt anterior.

   
 3. Termini de presentació de les sol·licituds

  El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de setembre i finalitza el 15 d’octubre de 2015.

   
 4. Documentació que cal presentar per formalitzar la sol·licitud

  Les sol·licituds s’han de de formalitzar d’acord amb el model disponible en aquesta web, al Canal Empresa i al web de l’Oficina Virtual de Tràmits i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  • Declaració responsable conforme:
   • L’empresa subministradora ha comprovat que els seus beneficiaris disposen del certificat de vulnerabilitat econòmica emès pels serveis socials, amb vigència igual o posterior a l’1 de gener de 2015.
   • S’ha verificat que no s’ha cobrat l’import pendent de pagament de les factures en la data de presentació de sol·licituds, així com el compromís de renúncia total o parcial a l’ajut sol·licitat si es produeix per qualsevol mitjà al pagament d’aquestes, durant el procediment de tramitació o un cop atorgat.
   • Es disposa de l’autorització o consentiment exprés del beneficiari vers l’empresa subministradora per tal que en nom propi sol·liciti l’ajut i faci ús de les dades de caràcter personal que disposa amb estricte compliment amb la LOPD. Aquesta autorització de cessió de dades ha de fer referència expressa a la finalitat, és a dir la sol·licitud dels ajuts relacionats amb el Fons d’Atenció Solidària de Subministraments Bàsics. Si la persona sol·licitant ja havia signat una cessió de dades diferent a aquesta ha de tornar a fer-ho en aquest sentit, del contrari no podran ser beneficiaris dels ajuts.
   • S’han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes.
   • Els beneficiaris han declarat responsablement estan al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

  • Cal annexar a la sol·licitud, en format electrònic, la relació de persones (nom i NIF/NIE) deutores titulars de contractes de subministrament, amb el detall dels imports pendents de pagament, els consums i els períodes de facturació corresponents tal com diu el punt a) de la declaració responsable. 
  • S’ha d’adjuntar també l’original, o la còpia compulsada, de l’informe dels serveis socials bàsics sobre la situació personal del beneficiari al que es refereix l’article 252-4.7 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol.
  • Per tal de fer efectiu l’ajut, cal emplenar correctament el full de sol·licitud de transferència bancària adjunt a la documentació de sol·licitud.

  Documents:

   
 5. Lloc de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar a: 

  • Agència Catalana del Consum
   (c. Pamplona, 113 - 08018 Barcelona) 
  • Secció de Consum a Girona
   (Plaça Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona) 
  • Secció de Consum a Lleida
   (Av. del Segre, 7 - 25007 Lleida) 
  • Secció de Consum a Tarragona
   (Pompeu Fabra, 1 - 43004 Tarragona) 
  • Àrea de Consum de les Terres de l’Ebre
   (Carrer de la Rosa, 9 - 43500 Tortosa) 
   
 6. Resolució

  El termini per emetre resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de 2 mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

  La resolució s’ha de notificar a les persones sol·licitants mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de l’Agència Catalana del Consum (carrer Pamplona, 113 08018 Barcelona) i amb caràcter complementari al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

  Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest termini es podrà prorrogar de manera expressa, per un termini no superior a la meitat del principal, ateses les circumstàncies extraordinàries d’aquesta convocatòria i la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries.

  L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum