Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Empreses > Us informem > Procediments
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Procediments

 
 1. FORMULARI DE NOTIFICACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS
 2. REGISTRE D'EMPRESES DE BRONZEJAT ARTIFICIAL (RESBA)
 3. INFORMACIÓ PER ALS ESTABLIMENTS QUE PRESTEN SERVEIS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL
 
 1. FORMULARI DE NOTIFICACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS

  En el moment que els productors o distribuïdors tinguin indicis suficients d’haver comercialitzat productes que presenten riscos per als consumidors, incompatibles amb el deure general de seguretat, adoptaran totes les mesures oportunes per evitar aquests riscos (sense necessitat de requeriment per part de l’Administració competent). Entre aquestes mesures hi ha el deure d’informar els consumidors i la retirada del mercat dels productes en mans dels consumidors. 
    
  En aquests casos informaran l’Administració competent dels punts que inclou aquest FORMULARI

  • Identificació del producte i fotografia.
  • Descripció del risc.
  • Mesures que s'han pres o es prendran.
  • Xarxa de comercialització.
   
 2. REGISTRE D'EMPRESES DE BRONZEJAT ARTIFICIAL (RESBA)
    
  Els centres de bronzejat artificial han de figurar en un registre, el RESBA, on constaran entre d'altres dades, la descripció tècnica dels aparells i materials de què disposen, i també del personal i de la seva formació per poder exercir la seva activitat. Per demanar la inclusió en el registre s’ha de fer la corresponent comunicació a través del portal CAT365, o imprimir directament la “Comunicació d'establiments que presten serveis de bronzejat artificial” i enviar-la per correu postal a l’Agència Catalana del Consum.

  La normativa obliga que els bancs solars siguin revisats com a mínim un cop a l’any per una entitat d’inspecció i control concessionària de la Generalitat (EIC). Aquestes revisions comprovaran, entre d’altres aspectes, si la irradiància efectiva i la longitud d’ona són conformes als requisits de seguretat exigibles d’acord amb el Reial Decret 1002/2002.
   
  Dades de les entitats concessionàries a contactar:
  TÜV Rheinland                                               
  Tel.934781131
  ECA
  Tel. 902349349
  web: www.eca.es
   
  També cal recordar l’obligatorietat de tenir actualitzat el llibre de manteniment, el certificat de formació corresponent i la informació per als usuaris.
   
  Per a més informació: Temes de Consum. Centres de bronzejat
   
 3. INFORMACIÓ PER ALS ESTABLIMENTS QUE PRESTEN SERVEIS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL
    
  Tots els establiments que presten serveis de bronzejat artificial, entre els quals s’inclouen també els establiments que disposen de bancs solars amb funcionament automàtic mitjançant monedes, targetes o qualsevol altre tipus de mecanisme, que permeti a les persones usuàries fer ús directe d’aquests aparells, han de complir, d’acord amb la normativa vigent, les següents OBLIGACIONS:

  a) Realitzar una comunicació normalitzada, que inclou la descripció tècnica dels bancs solars i materials de què disposen, com també del personal i la seva formació:

  • Cóm?
   Per mitjans telemàtics del portal de l’Administració Oberta de Catalunya
   ("Establiments amb servei de bronzejat artificial"), amb accés a través d’usuari i contrasenya o bé presencialment a:   
  Agència Catalana del Consum
  C. de Pamplona, 113 
  08018 BARCELONA
  Tel:  93516666
  Fax: 93551644
    
  Girona
  Plaça Pompeu Fabra, 1
  17002 GIRONA
  Tel:  872975000
  Fax: 872975424
     
  Lleida
  Av. Segre, 7
  25007 LLEIDA
  Tel:  973728000
  Fax: 973727778
    
  Tarragona
  Pompeu Fabra, 1
  43004 TARRAGONA
  Tel:  977251717
  Fax: 977251725
     
  Terres de l'Ebre
  Carrer Llotja 4
  43500 TORTOSA
  Tel:  977448490
  Fax: 977448496
    
  • Quan?
   Abans de l’inici de l’activitat de prestació de serveis de bronzejat artificial, i també abans de la posada en funcionament de nous bancs solars o bancs solars en els quals s'han produït modificacions essencials.  
  • Cartell d’ADVERTIMENTS per a la utilització dels bancs solars:
   Una vegada realitzada la comunicació, l'Agència Catalana del Consum us facilitarà el cartell d’ADVERTIMENTS per a la utilització del bancs solars
    
  b) Portar un llibre de manteniment per a cadascun dels bancs solars en què hi consti,
  com a mínim, la informació següent:
  - dades del titular
  - dades de l’establiment
  - dades de l’empresa subministradora i instal·ladora
  - dades del banc
  i en el qual es consignaran tots els canvis d’elements consumibles dels bancs i es farà constar específicament qui ha realitzat els esmentats canvis i també els canvis de titularitat i ubicació.
    
  c) Sotmetre els seus aparells a una revisió periòdica anual, que serà realitzada per les entitats d’inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT). La realització de la revisió i l’estat correcte de l’aparell es posaran de manifest amb una etiqueta visible a l’aparell.
  • Com fer la revisió?
   S'ha de demanar a una de les EIC concessionàries de la Generalitat, amb la qual podeu contactar a través dels mitjans següents:
  TÜV Rheinland                                               
  Tel.934781131
  ECA
  Tel. 902349349
   
  L’entitat que ha fet el control emetrà un certificat de cadascuna de les revisions i controls que realitzi i trametrà una còpia al titular de l’activitat. Així mateix, la realització de la revisió i l’estat correcte del banc solar es posaran de manifest amb una etiqueta visible a l’aparell.
  • Quin cost té?
   D’acord amb les tarifes vigents els preus de les revisions periòdiques són:
  · Per a cada inspecció periòdica reglamentària d’un banc solar: UVA-B1: 150 euros
  · Quan es fa la inspecció simultània de més d’un banc solar instal·lat al mateix establiment, per al segon i cadascun dels aparells successius: UVA-B2: 62 euros.
    
  • Quan ha de fer-se?
   Com a mínim un cop a l’any i sempre que es facin modificacions en els bancs solars que afectin les seves característiques
  d) Disposar de personal amb formació suficient:
  · Titulació sanitària mitjana o superior
  · Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut. (Els tècnics superiors en estètica estan eximits de fer aquest curs)
    
  e) Facilitar informació a les persones usuàries del servei a través de:
    
  • un rètol a l’entrada que indiqui que se'n prohibeix l’ús als menors de 18 anys.
  • un cartell d’ADVERTIMENTS per a la utilització dels bancs solars
  • una taula informativa amb els diferents fototipus de pell, efectes biològics de les radiacions segons el tipus de pell, permanències màximes a l’exposició dels raigs i temps d’espera entre les sessions, en funció de les característiques tècniques dels bancs solars i l’emissor ultraviolat.
  • ADVERTIMENTS al banc solar: A cada banc solar hi han de constar, en lloc visible i amb caràcters no inferiors a 6 mm, els següents advertiments:
   - Atenció: raigs ultraviolats
   - Respecteu les condicions i precaucions d’ús indicades als cartells informatius
   - Utilitzeu sempre ulleres de protecció adequades
  • una fitxa personalitzada que els centres hauran de facilitar a l’usuari per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les sessions d’exposició i dosis rebudes. Informació obligatòria per a nous usuaris: Fulletó informatiu:
   - En el fulletó hi han de constar les dades de l’establiment.
   - La persona usuària haurà de signar un document conforme ha llegit les indicacions i l’establiment haurà de conservar aquest document durant cinc anys.
  • Informació de preus: Cartell visible per al públic i col·locat en la recepció o l’entrada on s’informi dels preus de tots els serveis que es presten.
   - Incloent-hi impostos i especificant conceptes
   - En cas que s’indiqui preu per sessions ha d’especificar-se'n la durada
  • Informació en català: Tota la informació exposada al públic ha de ser com a mínim en català.
  • Fulls de reclamació a disposició de les persones usuàries i rètol que ho indiqui.

  f) Lliurar ulleres netes de protecció ocular contra els raigs ultraviolats a cada persona usuària del servei.
    
  g) Disposar de farmaciola equipada per a l’assistència de primers auxilis per al cas d’una reacció per excessiva exposició als raigs ultraviolats.
    
  h) Disposar d’instal·lacions suficients, d’acord amb les característiques del l’establiment, on les persones usuàries puguin canviar-se de roba, dutxar-se i deixar la roba guardada.

  Formació del Personal
  El personal que s’encarrega de l’activitat del banc solar ha de disposar de la formació suficient:
  • Titulació sanitària mitjana o superior:
   - llicenciatura en medecina
   - diplomatura en infermeria
   - fisioteràpia
   - llicenciatura en farmàcia
   - tècnic/a superior en estètica (eximits de fer el curs de formació per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial)
  • Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut. 
  • Contingut mínim (resolució)
  Centres amb cursos homologats:
  1. IDERMALIA
  Xinesca, 37, local
  08340 VILASSAR DE MAR
  Tel.: 937 541 097
  Fax: 937 541 097
  A/e.: info@idermalia.com
  Responsable del curs:
  Sr. Àngel Boza  
   
  2. PICK NORTON SL
  Aquesta entitat imparteix cursos arreu del territori de Catalunya segons demanda.
  Carlos Paino, 16
  28047 Madrid
  Tel.: 915 473 730
  Fax: 915 594 531
  A/e: picknorton@pinodist.com
  Responsable del curs:
  Sr. Javier del Rincón
    
  3. SOR Internacional SA
  Moianès, 13. Pol Ind Can Casablancas
  08912 Sant Quirze del Vallès
  Tel.: 937 216 920
  Fax: 937 214 774
  A/e: sorisa@sorisa.com
  Responsable del curs:
  Sra. Pepi Guillem
   
  4. Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya
  Passeig de Sant Gervasi, 36 baixos
  08022 - Barcelona
  Tel.: 936 670 394
  A/e: info@gremiestetica.org
  Responsable del curs:
  Srta. Rebeca
    
  5. Enseñanzas Orthos, SA
  Còrsega, 371
  08037 BARCELONA
  Tel.: 932 077 303
  Fax: 932 077 967
  A/e.: ocupacional@orthos.es
  Responsable del curs:
  Sra. Sílvia Pont
   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum