Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Empreses > Us informem > Requisits generals
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Requisits generals

Nota informativa als empresaris i comerciants com a conseqüència de l’entrada en vigor de la llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya


El dia 23 de juliol de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Aquesta norma estableix un nou marc normatiu aplicable a les relacions de consum en l’àmbit territorial de Catalunya. La disposició normativa comporta determinades novetats per als empresaris i comerciants que presten serveis o comercialitzen llurs productes en l’àmbit territorial català. Aquestes novetats són exigibles des del 23 de juliol de 2011 per als establiments, comerciants o empresaris que prestin els seus serveis o comercialitzin els seus productes en l’àmbit territorial de Catalunya. En aplicació d’aquest nou marc normatiu, les principals obligacions dels empresaris i comerciants en les relacions de consum són, en síntesi, les següents:

 
 1. Requisits dels preus
 2. Pagament amb targeta de crèdit o dèbit
 3. Tiquet de caixa o factura
 4. Pagament per avançat
 5. Ofertes i promocions
 6. Ofertes amb reducció de preus
 7. Etiquetatge dels béns
 8. Atenció a les persones consumidores
 9. Documentació adreçada a les persones consumidores
 10. Garantia dels béns i serveis
 11. Pressupost previ
 12. Horari comercial
 13. Fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia
 14. Requisits lingüístics
 
 1. Requisits dels preus

  Les mercaderies i productes han d’exhibir el preu de venda tant a l’aparador com a l’interior dels establiments. El preu ha d’indicar l’import total que ha de satisfer la persona consumidora i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars.

  En els productes a doll o en els productes envasats mesurables s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc).

  En els serveis el preu s’ha d’informar de forma visible per al públic mitjançant rètol, tarifa o fullet.

   
 2. Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

  En el cas que l’establiment comercial admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per al seu ús, llevat les targetes anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club), en que sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l'admissió d’aquest mitjà de pagament. En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. Les taxes d’intercanvi (comissions que cobra l’emissor de la targeta a l’establiment comercial o beneficiari) no poden superar el 0,2 % en targetes de dèbit i el 0,3 % en targetes de crèdit.

  Si a l’establiment comercial s'accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no se'n pot limitar l'ús en determinats períodes o condicions, com ara, per exemple, durant el període de rebaixes.

   
 3. Tiquet de caixa o factura

  Els empresaris o comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada. En aquest sentit, han d’emprar un suport documental per a llurs factures o tiquets de caixa que tingui una durada almenys equivalent a la vida útil o a la conformitat del bé comercialitzat o servei que prestin. És a dir, queda prohibida la utilització de paper o d’altres suports documentals que esdevinguin il·legibles amb el pas del temps sempre i quan no es pugui garantir la conservació de la informació durant almenys el període de vida útil o conformitat.

   
 4. Pagament per avançat

  En aquells casos on l'empresari o comerciant accepti de llurs clients quantitats dineràries per avançat en relació amb el preu final estarà obligat a garantir-ne la devolució per mitjà d’aval subscrit amb entitat financera o per mitjà d’assegurança contractada amb una companyia asseguradora, sempre i quan els imports percebuts superin el 25% de l'import total de la transacció i siguin superiors a 100 euros.

   
 5. Ofertes i promocions

  Quan l’empresari o comerciant anunciï promocions o ofertes per un període de temps determinat haurà d'estar en condicions de satisfer la demanda dels consumidors. En el cas que el producte o servei ofertat s’exhaureixin, l’empresari o comerciant haurà de lliurar un document en forma de full d’encàrrec on s’indiqui el dret de la persona consumidora a obtenir els béns o serveis promocionats o d’altres de condicions semblants i en què consti la data en què es podrà fer efectiu aquest dret.

   
 6. Ofertes amb reducció de preus

  La informació relativa a l’aplicació de reduccions sobre els preus habituals dels béns o serveis posats a la venda es podrà fer indicant el preu normal o habitual i el preu reduït al costat, o bé aquesta informació es podrà substituir per la indicació del percentatge de reducció aplicable al costat dels preus normals o habituals.

   
 7. Etiquetatge dels béns

  Els productes o béns que es posin en circulació al mercat han d’anar etiquetats d’acord amb la normativa vigent que els resulti d’aplicació. Amb caràcter general, la normativa aplicable als productes és la següent:

  a) Productes alimentaris: Reial Decret 1334/1999
  b) Productes industrials: Reial Decret 1468/1988

  Responsabilitat en les infraccions administratives en matèria d’etiquetatge:

  - En les infraccions comeses en béns envasats o identificats, es considera responsable la firma o la raó social que figura en l’etiqueta o identificació, llevat que es demostri que s’ha falsificat o que n’és responsable algun altre integrant de la cadena de distribució o comercialització. El primer comercialitzador a Catalunya d’un bé envasat o identificat pot ésser considerat responsable de la infracció comesa.

  - Si el bé no porta les dades necessàries per a identificar el responsable de la infracció, d’acord amb el que estableix la normativa, es consideren responsables els qui han comercialitzat el bé, llevat que demostrin la responsabilitat d’algun integrant de la cadena de distribució o comercialització anterior.
   

   
 8. Atenció a les persones consumidores

  Els empresaris i comerciants estan obligats a atendre, facilitar i subministrar la informació que els sigui sol·licitada per les persones consumidores de forma personal i, si escau, de forma presencial. Això implica que els empresaris i comerciants hauran d’atendre els consumidors amb sistemes que permetin una atenció personalitzada sense emprar sistemes de resposta automàtica. En el cas que es disposi d’un telèfon d’atenció al client en cap cas podrà ser de tarifació addicional del tipus 807 o similars.

  Els comerciants i empresaris estan obligats a donar resposta a les persones consumidores que els adrecin queixes, reclamacions o incidències derivades de la relació de consum al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’un mes.

   
 9. Documentació adreçada a les persones consumidores

  La documentació que els empresaris i comerciants hagin de lliurar a les persones consumidores que tingui caràcter obligatori segons la llei ha de complir els requisits formals per a facilitar-ne la lectura i la comprensió. En aquest sentit, la mida de lletra ha de permetre i facilitar la lectura i la comprensió del text i el contrast de la lletra més petita ha d'ésser almenys igual que el millor contrast del text.

   
 10. Garantia dels béns i serveis

  a) Garanties dels béns de consum

  Els venedors han de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament.

  Durant els primers 6 mesos, es presumeix que les manques de conformitat són d'origen. Durant els 18 mesos restants, serà la persona consumidora qui haurà de provar que la manca de conformitat del producte és originaria.

  Davant la manca de conformitat la persona consumidora pot triar alguna de les opcions següents:

  • La reparació o substitució del producte.
  • La rebaixa en el preu o la resolució del contracte que comporta la devolució dels diners pagats.

  Opcionalment, el fabricant, venedor, importador, marquista, etc. poden donar una garantia comercial. La garantia comercial ha d’ésser més beneficiosa per a la persona consumidora que la garantia legal.En el cas de béns de naturalesa duradora, la garantia comercial s’ha de donar sempre per escrit.

  b) Garantia dels serveis

  Llevat que existeixi normativa sectorial específica i sens perjudici de la normativa aplicable a la conformitat dels productes, els serveis s’han de garantir com a mínim per un període de 6 mesos des que hagi finalitzat la seva prestació.

   
 11. Pressupost previ

  Els comerciants i empresaris que prestin serveis han de lliurar un pressupost previ per escrit llevat de renúncia expressa per escrit del consumidor i els que comercialitzin productes l’hauran d’elaborar únicament si el consumidor ho sol·licita.

   
 12. Horari comercial

  Als establiments on es posin a la venda béns o s’ofereixin serveis, cal informar de l’horari al públic, de tal forma que aquesta informació sigui visible de fora estant fins i tot quan l’establiment roman tancat.

   
 13. Fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia

  Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.

  Queden exclosos de l’obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia:

  a) Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel.
  b) Els serveis públics prestats directament per l’Administració.
  c) Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.
  d) Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

  Els establiments comercials han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell, també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

   
 14. Requisits lingüístics

  Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la documentació contractual com ara els contractes d’adhesió, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents comercials.

  Igualment, ha de constar en català la informació de caràcter fix entre la qual s’hi inclouen els cartells o rètols dels establiments.

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum