Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Educació
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Espai d'Educació

Escola del Consum de Catalunya

L’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou la formació i l’educació en consum.

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, estableix a l'art. 126-17.1 que la persona consumidora té dret a l’educació en matèria de consum. Així mateix, a l'article 126-17.2 d) estableix l’obligació del Govern de garantir l’accés de les persones consumidores a l’educació en consum i d’adoptar les mesures adequades per assegurar l’existència d’un centre permanent d’educació en consum que cobreixi tot el territori de Catalunya.

L’Agència Catalana del Consum (ACC), d’acord amb la seva llei de creació, Llei 9/2004, de 24 de desembre, és l’organisme de la Generalitat que té assignades totes les competències en matèria de consum. Una de les seves finalitats primordials és promoure la formació dels consumidors i els usuaris i l’educació dels joves en els hàbits del consum responsable.

L’Escola del Consum de Catalunya, actualment dins el Servei d’Informació i Formació de l’ACC, fa les tasques de centre permanent d’educació en consum, cobreix tot el territori de Catalunya i està adreçada especialment als escolars catalans. Té els objectius prioritaris següents:

 • L'educació continuada dels nens i joves catalans en el consum responsable
 • Definir un espai permanent de treball per a l’educació del consum en l’àmbit català amb projecció estatal
 • Fer accessible l’educació del consum a la totalitat de la població escolar de Catalunya
 • Afavorir la inclusió de l’educació del consum en els currículums educatius de Catalunya
 • Afavorir la realització de recerques sobre el contingut de l’educació del consum i sobre els hàbits de consum dels joves catalans
 • La innovació en referència a les activitats sobre educació del consum didàctiques dins del camp de l’educació del consum

L'Escola del Consum de Catalunya és un servei públic gratuït creat per l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català, posant al servei de la ciutadania una diversitat d'activitats i oferint-li assessorament en matèria d'educació del consum.

Per què educar en consum?

Des de l'Escola del Consum de Catalunya s'opta per una educació del consum com a eina per a ajudar la ciutadania a construir la seva manera de fer, sentir i pensar. Entenem que l'educació del consum ha de promoure una actitud dels joves:

 • responsable, per a prendre consciència de les conseqüències dels actes de consum
 • crítica, per a actuar des de l'anàlisi i la reflexió
 • activa, per a orientar la presa de decisions i l'acció

Què fem?

A l'Escola del Consum de Catalunya fem simultàniament docència, innovació i recerca, de manera que es configura com el centre permanent d'educació en consum, en el qual la recerca enriqueix l'acció educativa diària i afavoreix la innovació constant.

 • Docència
  Es duu a terme diàriament en l'àmbit geogràfic català, per mitjà de tallers. Els tallers estan dirigits a alumnat d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius i educació especial. També es realitzen xerrades formatives sobre educació en el consum amb associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), activitats en contextos d'educació no formal i formació inicial de mestres en el context universitari.
 • Innovació
  Se centra en la recerca constant de noves vies per a introduir l'educació del consum en el currículum escolar. S'agafen com a referents teòrics el paradigma de la complexitat, els models socioconstructivistes de l'explicació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i la definició dels objectius en termes de competències. Pel que fa a la metodologia, es treballen de manera intensa el paper de les preguntes com a motor d'aprenentatge, la incorporació de l'art dins de les activitats, les emocions i l'ús de diversitat de llenguatges i el significat i la funcionalitat dels tallers en la vida quotidiana de l'alumnat. També s'aprofundeix en aspectes de la gestió de l'equip i en la creació de nous escenaris educatius.
 • Recerca
  És la porta d'entrada a la comprensió del món canviant i pretén dotar d'un bagatge teòric que fonamenti la resta d'àmbits. Actualment, les línies de recerca aprofundeixen en el marc teòric i conceptual del paradigma de la complexitat. Es concreten en el diàleg disciplinari com la manera d'abordar els fenòmens des de diferents disciplines i en els models d'educació del consum del professorat de secundària de Catalunya. Paral·lelament, una altra línia de recerca és la investigació del coneixement dels hàbits de consum dels joves de Catalunya. Els temes tractats en els estudis realitzats són, per exemple, la publicitat, els criteris de compra de roba, les marques, la gestió del pressupost, els drets de les persones consumidores, les noves tecnologies i la gestió de l'oci.

 

 

© 2011 Agència Catalana del Consum