Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Organismes de consum > Consell Persones Consumidores
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

 
 1. Què es?
 2. Funcions
 3. Estructura i composició
 4. On és?
 5. Contacta-hi
 6. Comunicats
 7. Models i plantilles
 
 1. Què es?
  Consell de les Persones Consumidores El Consell de Persones Consumidores de Catalunya, adscrit a l’Agència Catalana del Consum, és l'òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries i té la representació institucional de les organitzacions de persones consumidores i usuàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, entitats i organismes.
   
 2. Funcions

  Són funcions del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya:

  • Estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'àmbit de la defensa de les persones consumidores i usuàries i de la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics.
  • Assessorar, informar i servir com a òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions relatives a la protecció de les persones consumidores i usuàries.
  • Fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats, mitjançant les organitzacions representades.
  • Conèixer i informar sobre projectes de disposicions generals que afectin les persones consumidores i usuàries.
  • Elaborar els informes que li siguin sol·licitats i les propostes de regulació de normativa.
  • Estudiar les mesures encaminades a la informació i la formació de la ciutadania en tots els processos productius i de servei que afecten les persones consumidores i usuàries.
  • Proposar els vocals representants dels consumidors als diferents consells i comissions de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions.
  • Conèixer les estadístiques i els informes que s'elaboren en l'àmbit del consum.
  • Informar i orientar sobre mesures de control i millora en les pràctiques dels diferents agents que actuen en el marc de les relacions de consum.
  • Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinació entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
  • Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada pel president o presidenta del Consell.
   
 3. Estructura i composició


  El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya actua a través del Ple i la Comissió Permanent:
   
  El Ple està constituït pels membres següents:

  • President: conseller d’Empresa i Coneixement.
  • Vicepresident primer: director/a de l'Agència Catalana del Consum.
  • Vicepresidenta segona: presidenta de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació  
  • Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions constituïdes d'acord amb l'article 127.2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, i degudament inscrites al Registre d'organitzacions de persones consumidores i usuàries de Catalunya. 

  Funcións del Ple

    1. Discutir i aprovar actuacions per a la defensa de les persones consumidores i usuàries.
    2. Aprovar les propostes d'actuació presentades per la Comissió Permanent.
    3. Conèixer i informar sobre temes estratègics i línies programàtiques de treball.
    4. Proposar i dur a terme accions encaminades a la coordinació entre les diferents associacions que formen part del Consell i amb associacions estatals, europees i internacionals.
    5. Saber dels pressupostos i recursos destinats a consum per la Generalitat de Catalunya, i estar al corrent del funcionament i activitats realitzades en matèria de consum per la Generalitat de Catalunya.
    6. Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que li sigui encomanada pel seu president.
    7. Ser escoltat preceptivament en consulta en el procediment d'elaboració de les lleis i les disposicions administratives de caràcter general que afectin directament els drets i els interessos dels consumidors.

  La Comissió Permanent està composta per:

  • President, que pot delegar la presidència: conseller d’Empresa i Coneixement.
  • Vicepresident primer: director/a de l'Agència Catalana del Consum.
  • Vicepresidenta segona: presidenta de la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació.
  • Vocals: una persona en representació de cadascuna de les associacions de les persones consumidores i usuàries més representatives d'acord a la normativa vigent, llevat la que ocupi la vicepresidència segona. 

  » Matilde Torralba Navío, Associació de Consumidors de la província de Barcelona (ACPB)
  » Jordi Tarruella i Mellado, Associació d'Impositors de bancs i caixes d'estalvi de Catalunya (AICEC)
  » Anna Tardà, Organització de Consumidors i Usuàries de Catalunya (OCUC)
  » Jose Luis Nueno, FACUA, Consumidors en Acció
  » Noemí Mascaraque Achón, Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)
  » Salvador Domínguez Rodríguez, Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)  

  Funcions de la Comissió Permanent 

  1. Actuar com a òrgan executiu del Ple del Consell.
  2. Dur a terme les propostes d'actuació aprovades pel Ple del Consell.
  3. Elaborar propostes d'actuació per presentar-les al Ple del Consell.
  4. Promoure i dur a terme actuacions per a la defensa i protecció dels interessos de les persones consumidores i usuàries.
  5. Analitzar les dades sobre la situació del mercat de productes i serveis i determinació de propostes d'acció.
  6. Ser consultada en els procediments d'elaboració de les lleis i de les disposicions de caràcter general.
  7. Encarregar o sol·licitar estudis sobre diversos temes.
  8. Elaborar un informe anual sobre la seva actuació.
  9. Proposar els vocals representants de les persones consumidores als diferents consells i comissions.
  10. Elaborar els dictàmens del Consell.
  11. Proposar la creació de comissions de treball especialitzades, sol·licitar i proposar persones ponents i expertes, que per la seva especialització i/o experiència puguin fer aportacions a les comissions de treball.
  12. Elaborar les normes internes de funcionament que hauran de ser aprovades pel Ple.

  Secretari del Consell: Josep Maria Recasens Soriano, Subdirector General d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum.

   
 4. On és?

  La Secretaria del Consell de Persones Consumidores de Catalunya té la seu a l’Agència Catalana del Consum  (c. Pamplona, 113 - Tel. 93 551 65 84-  Fax 93 551 66 11).
   
 5. Contacta-hi


  consell.consumidors@gencat.cat

   
 6. Comunicats

   
 7. Models i plantilles

  Model de val per canvis i devolucions en el comerç

  El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya ha dissenyat aquest model de val per tal que pugui ser utilitzat pel comerç quan es permeten canvis i devolucions. El model, d'ús voluntari, vol ser un ajut per als establiments comercials i per les persones consumidores atès que estableix les dades mínimes que han de constar al val per tal que no es generin conflictes de possible interpretació a l'hora de fer-ne ús.

  Descarregar model [ Document de Microsoft Word document amb cara i dors - 86 kb  ]

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum