Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Adheriu-vos a la JACC

Adhesió d'empreses

Les empreses tenen una necessitat de millora  per tal de poder estimular i conservar la fidelitat del client, ja que un client descontent genera una cadena de clients insatisfets, que pot comportar perjudicis en l’activitat empresarial. Davant d'aquest fet, l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya dóna una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat que consolida l’actitud del client envers l'empresa adherida.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que pot ser col·locat en un lloc destacat de l’establiment i ser usat en la publicitat, factures i documentació de l'empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.

L’arbitratge i el sector públic

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya  cal tenir present les següents mesures:

  • Les empreses públiques sotmeses al dret privat han d’establir necessàriament, en les condicions generals de contractació i en els contractes amb les persones consumidores, clàusules d’adhesió o de compromís a l’arbitratge de consum per a la resolució dels conflictes i les reclamacions derivats de la prestació dels serveis.
  • S’ha de promoure que les entitats o empreses privades que gestionen serveis públics, serveis d’interès general o serveis universals en règim de concessió incloguin en els plecs de condicions l’obligació que en els contractes amb persones consumidores es prevegi l’adhesió a l’arbitratge de consum.
  • Les administracions públiques catalanes han de tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum en l’atorgament d’ajuts i subvencions a les empreses i els establiments que ofereixin béns o serveis a les persones consumidores.
     

Des de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya s’han redactat unes recomanacions de clàusules d’adhesió sobre l’arbitratge de consum en l’àmbit del sector públic que podeu trobar al següent enllaç:

Recomanació

 

Com i on adherir-s'hi

Mitjançant aquest enllaç tindrà tota la informació necessària per adherir-hi el seu establiment o empresa, o bé adherir-s'hi com a professional

Adhesió al Sistema Arbitral de Consum

 

distintiu oficial d'adhesió

imatge corresponent al distintiu oficial d'adhesió al sistema arbitral de la JACC

     Empreses adherides 

 

 

© 2011 Agència Catalana del Consum