Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Arbitratge

1. Característiques de l'arbitratge

2. Presentació d'una sol·licitud

3. Tramitació de l'arbitratge. Designació, audiència, proves

 

 1. Característiques de l'arbitratge

L'arbitratge de consum té les següents característiques:

- Voluntari

Per poder resoldre un conflicte mitjançant l’arbitratge de consum n'hi ha prou que la persona consumidora presenti una sol·licitud i que l'empresa, o accepti aquesta via de manera expressa i voluntària o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum (vegeu). Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral.

El conveni arbitral haurà de constar per escrit, en un document signat o en un intercanvi de cartes, telegrames, etc. Tanmateix, el conveni arbitral podrà adoptar la forma de clàusula incorporada a un contracte, en un acord independent entre les parts o, fins i tot, un intercanvi d'escrits del què es desprengui l'acord.
Gratuït

Es tracta d'un procediment sense costos judicials. No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a càrrec de qui l'hagi contractat.

D’altra banda, en cas que faci falta un peritatge, el cost anirà a càrrec de la part o parts que l'hagin demanat, o bé a càrrec de l’Administració si és l’Òrgan Arbitral qui ho demana.

- Executiu

La decisió de l’Òrgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial i no és possible un recurs sobre el què ha decidit.

A més, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resolució final del conflicte, l'altra té la possibilitat de demanar al jutge de primera instància que l'obligui a fer-ho. Aquest jutge no entra en el fons de l'assumpte, només fa complir el laude.

Es considera infracció en matèria de consum l'incompliment d'un laude arbitral.

- Àgil

El procediment arbitral de consum és àgil, i té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude.

- Objectiu

És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.

Anar a inici de pgina

 
 2. Presentació d'una sol·licitud
Un cop presentada la sol·licitud d’arbitratge, ha de ser admesa a tràmit pel president de la Junta Arbitral de Consum. El president pot inadmetre aquelles sol·licituds d’arbitratge que resultin infundades o aquelles en les que no s’apreciï afectació dels drets i legítims interessos econòmics dels consumidors o usuaris. A més, no poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre intoxicació, lesió, mort o els conflictes en què hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquests.
 
D’aquesta manera, únicament poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes sorgits entre els consumidors i usuaris i les empreses o professionals derivats de la compra d’una producte o la contractació d’un servei.  
 
Admesa la reclamació, si consta conveni arbitral, en el termini de 30 dies s’inicia el procediment arbitral, es notifica a les parts, i es dóna un termini de 15 dies hàbils al reclamat perquè presenti les al·legacions i els documents que consideri oportuns.
 
En el cas que no consti conveni arbitral, es trasllada a la part reclamada la sol·licitud perquè en un termini de 15 dies hàbils accepti l’arbitratge proposat  i  presenti les al·legacions o els documents que consideri oportuns.
La data de l’entrada d’acceptació de l’arbitratge és la data en què es considera iniciat el procediment arbitral.
 
Si la part reclamada no accepta l’arbitratge, el president de la Junta Arbitral de Consum ordena l’arxiu de la sol·licitud.
 
En ambdós casos, un cop iniciat el procediment arbitral, el termini per dictar laude és de 6 mesos, prorrogables en determinats casos.

Anar a inici de pgina

 
 3. Tramitació de l'arbitratge. Designació, audiència, proves

Iniciat el procediment arbitral, el president de la Junta Arbitral de Consum designarà l'Òrgan Arbitral que coneixerà  del conflicte. Aquest  resoldrà  les peticions de la part reclamant i les de la part reclamada, ja que, aquesta també pot formular les pretensions a la part reclamant que consideri oportunes relacionades amb els fets reclamats. Aquestes tenen el nom de reconvenció.
 
      Audiència. Designat l’Òrgan Arbitral, es procedeix a citar els membre d'aquest i les parts a un dia i hora per tal que compareguin a l’acte de l’audiència. . L’assistència a aquest acte no és obligatòria, no obstant les parts podran designar un representant perquè comparegui en el seu nom.
Aquesta audiència també pot ser escrita o per videoconferència.
 
      Proves. En l’acte de l’audiència, les parts han de venir proveïdes de totes aquelles proves que donin suport a les seves al·legacions (sobretot en cas de peces objecte de la sol·licitud d’arbitratge). Les proves que es sol·licitin en l’audiència, si s’escau, han de ser autoritzades per l’Òrgan Arbitral. Tanmateix, aquest, d’ofici i només quan ho estimi oportú, pot practicar les proves que siguin necessàries per a la resolució del cas.
 
      Laude. El laude és la resolució amb la qual es dóna per finalitzat el procediment arbitral. No és possible presentar una altra sol·licitud d’arbitratge o demanda judicial sobre els mateixos fets.
 
      Recurs i aclariment. Tot i no ser possible impugnar la decisió de l’Òrgan Arbitral, hi ha possibilitats d’anul·lar-lo pels següents supòsits taxats en el termini de dos mesos des de l’emissió del laude davant l’Audiència Provincial:
 
        a)   Que el conveni arbitral no existeixi o no sigui vàlid.
 
        b)   Que no hagi estat degudament notificada la designació d’un àrbitre o de les actuacions arbitrals o no hàgim pogut, per qualsevol raó, fer valer els nostres drets.
 
        c)   Que els àrbitres hagin resolt qüestions no sotmeses a la seva decisió.
 
        d)   Que la designació dels àrbitres o el procediment arbitral no s’hagi ajustat a l’acord entre les parts, a excepció que aquest acord sigui contrari a una norma imperativa d’aquesta llei o, a falta de l'acord esmentat, que no s’hagi ajustat a aquesta llei.
 
        e)   Que els àrbitres hagin resolt sobre qüestions no susceptibles d’arbitratge.
 
        f)   Que el laude sigui contrari a l’ordre públic.
 
      Emesa la decisió a través del laude, qualsevol de les parts pot sol·licitar un aclariment per a la correcció d’una errada de càlcul, de còpia o tipogràfica, per a l’aclariment d’un punt o part concreta del laude o per al complement del laude respecte de peticions formulades i no resoltes. En cap cas, aquesta sol·licitud no serveix per mostrar el desacord amb la decisió de l’Òrgan Arbitral.. El termini per presentar-lo és de 10 dies des de la notificació del laude.
 
      Incompliment. En el cas que una de les parts no compleixi el laude dictat, l’altra part pot instar-ne el compliment forçós. En aquest cas, es facilitarà tota la documentació necessària per tal que pugui sol·licitar-ne l’execució davant els jutjats de primera instància del lloc on s’hagi emès el laude.

Anar a inici de pgina

 

 

Preguntes freqüents
 

© 2011 Agència Catalana del Consum