Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Organismes de consum > Subvencions per a Organitzacions de Consumidors i Usuaris
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Subvencions destinades a Organitzacions de Persones Consumidores i Usuàries

 
 1. Ordre de convocatòria
 2. Bases reguladores
 3. Termini de presentació de la sol·licitud
 4. Informació General
 5. Condicions per sol·licitar la subvenció
 6. Presentació de la sol·licitud
 7. Resolució
 8. Normes per a la justificació de les subvencions
 
 1. Ordre de convocatòria
  Resolució EMC/1461/2017, de 19 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya per a l’exercici 2017. (DOGC núm. 7399 de 27 de juny de 2017). 
 2. Bases reguladores
  Els ajusts d’aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució EMC/1118/2017, de 18 de maig (DOGC núm. 7377, de 25.5.2017), per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya. 
 3. Termini de presentació de la sol·licitud
  El termini per la presentació de sol·licituds és del 28 de juny al 12 de juliol de 2017
 4. Informació General
  L’ajut va adreçat a les organitzacions de persones consumidores que duen a terme activitats d’informació i defensa de les persones consumidores.
  Podran ser objecte de subvenció aquells projectes i actuacions que es realitzin durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 d’octubre de 2017 i s'emmarquin en alguna de les línies d'ajuts següents:
  • L1 Atenció a les persones consumidores.
  • L2 Actuacions d'informació i formació a les persones consumidores.
  • L3 Assessorament a les persones consumidores en matèria de clàusules terra. 
  Òrgan instructor
  Subdirecció General d’Atenció al Consumidor. 
 5. Condicions per sol·licitar la subvenció
  Qui la pot demanar
  Les organitzacions de persones consumidores inscrites a la Secció General del Registre General d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de l’Agència Catalana del Consum.
  En el cas que es demani subveció per la Línia 3, les entitats han de complir els requisits específics que estableix el punt 2.3.2 de les bases reguladores.

  Compatibilitat amb altres ajuts
  Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions, sempre que el conjunt d’aportacions no se superi la totalitat del cost del projecte o actuació.
  Les entitats sol·licitants que tinguin demanats i/o concedits altres ajuts han d'emplenar l'apartat corresponent en l'imprès de sol·licitud. 
 6. Presentació de la sol·licitud
  Com tramitar-la?
  • Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model disponible des del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 
  • La sol·licitud ha d’estar signada pel president/a de l’organització o per una persona amb poder suficient acreditat fefaentment.
  • Les sol·licituds presentades una vegada finalitzat el termini de presentació es consideraran desestimades.
  Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 
  • En cas de no haver-la presentat davant del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, la Memòria de l’Activitat realitzada per l’organització durant l’any anterior degudament signada pel president/a i en la qual ha de constar informació sobre:
   • Nombre de socis/sòcies de l'entitat.
   • Nombre de reclamacions gestionades l’any 2016 (no percentatge).
   • Nombre d’activitats d’informació i formació realitzades durant l’any 2016 com xerrades, tallers formatius, edició de díptics i publicacions adreçats a les persones consumidores i usuàries, i
   • Nombre d’hores, amb periodicitat setmanal, destinat a l’atenció presencial de les persones consumidores.
  • Balanç de la situació econòmica a 31 de desembre de l’any anterior, així com compte de resultats aprovat per Assemblea.
   
 7. Resolució

  Proposta de resolució provisional [pdf Document d'Adobe Acrobat, 125 Kb]

  Proposta de resolució definitiva [pdf Document d'Adobe Acrobat, 556 Kb]

   
 8. Normes per a la justificació de les subvencions

  1. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció acaba el 15 de novembre de 2017. Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model disponible des del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

   Si la justificació es presenta fora de del termini fixat es perdrà el dret al cobrament de l’ajut.
  2. Les entitats beneficiàries estan obligades a justificar la totalitat de la despesa subvencionada.
  3. La justificació s’ha de dur a terme mitjançant la presentació per mitjans electrònics de la documentació justificativa següent:

   • Memòria explicativa del compliment de la finalitat, activitat o projecte subvencionable, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. La Memòria, signada pel President/a de l’entitat, ha de contenir informació detallada sobre tots els projectes subvencionats duts a terme durant el període subvencionable (01/11/2016-31/10/2017) i les proves, si escau, de la seva realització (revistes, opuscles, cartells, fullets editats, estudis, enquestes, etc.) En el cas de les xerrades o tallers informatius cal indicar: data, lloc, nombre d’assistents, tema i ponents  (veure model).
   • Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:
    • Liquidació del pressupost de l’activitat subvencionada
    • Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, número de factura o document de valor probatori equivalent, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
    • Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, i l’acreditació del pagament consistent en l’extracte bancari o en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor.
    • Llista detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència.
   • Declaració del règim de l’IVA
   .
  4. Els documents justificatius de les despeses aniran numerats al marge superior dret de forma correlativa tal i com consten en la relació classificada.
  5. Les despeses imputades han de ser les necessàries per al desenvolupament del programa subvencionat i han d’estar directament i inequívocament vinculades al mateix.
  6. Els imports a justificar, corresponents a les diferents línies d’ajuts no són compensables entre sí
  7. En el cas que l’entitat no pugui acreditar correctament algun dels imports serà procedent la reducció de la subvenció d’acord amb el que s’estableix al punt 11.4 de les bases reguladores, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.
  8. Les factures i/o comprovants de despeses han de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent (RD 1619/2012):

   • Número de factura.
   • Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili, tan de l’expedidor com del destinatari.
   • Descripció de l’operació i contraprestació total.
   • Base imposable, tipus de tribut i quota repercutible. En el supòsit d’exempció d’IVA es farà constar de forma expressa la disposició legal que declara aquesta exempció (per exemple, en el cas de les factures/minutes dels tècnics que fan xerrades).
   • Lloc i data d’emissió.

    Els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme  en el període de NOVEMBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2017.
  9. L’emissió de les factures ha de complir el que s’estableix a l’article 11 del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
  10. A la justificació de la subvenció s’han d’explicar tots els aspectes que calguin per tal que no hi hagi dubtes en la imputació dels justificants aportats en els diferents conceptes del pressupost presentat, és a dir: si els justificants per si sols no són prou explícits, cal indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost previst es refereixen.
  11. Quan els justificants no s’imputin a la subvenció per la seva totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació i el criteri seguit en aquesta imputació parcial. S’indicaran tots aquests extrems necessaris per la correcta comprensió de la justificació i la imputació al pressupost previst en la concessió.
  12. Les despeses del personal propi es justificaran amb la presentació de les nòmines amb justificant de la transferència bancària, els documents de la quota patronal de la Seguretat Social (TC1 i TC2) i el document de l’IRPF. També caldrà aportar un document signat pel representant legal de l’entitat que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte subvencionat.
  13. En el moment de detallar les despeses de personal propi en la llista classificada de despeses, s’haurà de desglossar en l’import de sou net de les nòmines, el de la Seguretat Social i el de l’IRPF (la part proporcional de les nòmines presentades) amb les seves corresponents dates de pagament.
  14. En el cas que l’empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es podran imputar a la justificació econòmica de la subvenció si no han estat pagades.
  15. Per a la justificació de les despeses de lloguer caldrà aportar el contracte de lloguer o document equivalent, els documents acreditatius del pagament i els justificants de retencions d’ingressos a compte de l’IRPF.
  16. Les despeses de subministraments han de correspondre a les instal·lacions on es desenvolupi l’activitat subvencionada i al període subvencionable.
  17. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionats i les despeses d’administració específics es poden justificar, és a dir, són subvencionables, si estan directament relacionats amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a la seva correcta realització, preparació o execució. Les factures d’aquest tipus de despesa han de detallar el concepte al detall.
  18. Les despeses de locomoció i restauració han d’estar directament relacionades amb l'activitat subvencionada. Els justificants dels viatges hauran d’identificar la persona que realitza el desplaçament, origen i destinació i  data del desplaçament.
  19. Les despeses de desplaçaments laborals no tributen si es realitzen en mitjans de transport públic. Caldrà aportar la factura o tiquet corresponent. En cas de desplaçament en vehicles estan exempts 0,19 euros per quilòmetre recorregut.


  DESPESES QUE NO ES JUSTIFIQUEN, PERQUÈ NO SÓN SUBVENCIONABLES

  1. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.
  2. Els interessos deutors i comissions dels comptes bancaris.
  3. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
  4. Les despeses de procediments judicials.

  Documents

   

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum