Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Organismes de consum > Subvencions per a Organitzacions de Consumidors i Usuaris
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Subvencions destinades a Organitzacions de Persones Consumidores i Usuàries

 
 1. Ordre de convocatòria
 2. Termini de la sol·licitud
 3. Informació General
 4. Condicions per sol·licitar la subvenció
 5. Presentació de la sol·licitud
 6. Resolució d'inadmissió de sol·licitud
 7. Resolució de concessió
 8. Normes per a la justificació de les subvencions
 
 1. Ordre de convocatòria

  Resolució EMC/1658/2016, de 21 de juny, per al qual es fa pública la convocatòria i s'aproven les bases per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya per a l'exercici 2016. (DOGC núm. 7157 de 7.7.2016). 
 2. Termini de la sol·licitud

  L’últim dia per presentar la sol·licitud és el 22 de juliol de 2016, inclòs.

   
 3. Informació General

  L’ajut va adreçat a les organitzacions de persones consumidores que duen a terme activitats d’informació i defensa de les persones consumidores.

  Podran ser objecte de subvenció aquells projectes i actuacions que es realitzin durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 d’octubre de 2016 i s'emmarquin en alguna de les línies d'ajuts següents:

  • L1 Atenció a les persones consumidores.
  • L2 Actuacions d'informació i formació a les persones consumidores.

  Òrgan instructor
  Subdirecció General d’Atenció al Consumidor

   
 4. Condicions per sol·licitar la subvenció

  Qui ho pot demanar
  Les organitzacions de persones consumidores inscrites a la Secció General del Registre General d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de l’Agència Catalana del Consum.

  Compatibilitat amb altres ajuts
  Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions, sempre que el conjunt d’aportacions no se superi la totalitat del cost del projecte o actuació.

  Les entitats sol·licitants que tinguin demanades i/o concedides altres ajuts han d'emplenar l'apartat corresponent en l'imprès de sol·licitud.

   
 5. Presentació de la sol·licitud

  Com tramitar-ho?

  • Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model disponible en aquesta web i al Canal Empresa(http://canalempresa.gencat.cat). 
  • La sol·licitud ha d’estar datada i signada pel president/a de l’associació o per una persona amb poder suficient acreditat fefaentment.
  • La sol·licitud ha d’anar adreçada a la directora de l’Agència Catalana del Consum juntament amb la documentació complementària.
  • Les sol·licituds presentades una vegada finalitzat el termini de presentació es consideraran desestimades.

  Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 

  • En cas de no haver-la presentat davant del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, la Memòria de l’Activitat realitzada per l’organització durant l’any anterior degudament signada pel president/a i en la qual ha de constar informació sobre:
   • Nombre de socis/sòcies de l'entitat.
   • Nombre de reclamacions gestionades l’any 2015 (no percentatge).
   • Nombre d’activitats d’informació i formació realitzades durant l’any 2015 com xerrades, tallers formatius, edició de díptics i publicacions adreçats a les persones consumidores i usuàries, i
   • Nombre d’hores, amb periodicitat setmanal, destinat a l’atenció presencial de les persones consumidores.
  • Fitxes descriptives dels projectes per als quals es demana subvenció, d’acord amb els models disponibles en aquest web.
  • Balanç de la situació econòmica a 31 de desembre de l’any anterior, així com compte de resultats aprovat per Assemblea.

  On presentar la sol·licitud? 

  • Agència Catalana del Consum
   (c. Pamplona, 113 - 08018 Barcelona) 
  • Secció de Consum a Girona
   (Plaça Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona) 
  • Secció de Consum a Lleida
   (Av. del Segre, 7 - 25007 Lleida) 
  • Secció de Consum a Tarragona
   (Pompeu Fabra, 1 - 43004 Tarragona) 
  • Àrea de Consum de les Terres de l’Ebre
   (Carrer de Montcada, 32 - 43500 Tortosa) 
  • Qualsevol punt de la xarxa d'oficines de l'OGE 
  • També es pot presentar mitjançant qualsevol dels altres mitjans establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

  Documents 

   
 6. Resolució d'inadmissió de sol·licitud

  Document 

   
 7. Resolució de concessió

  Documents 

   
 8. Normes per a la justificació de les subvencions

  1. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció acaba el 15 de novembre de 2016. Cal que quedi constància de la data de lliurament dels justificants de despesa a l’Administració, mitjançant el registre d’entrada del departament. També es pot presentar mitjançant qualsevol dels altres mitjans establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

   Si la justificació es presenta fora de del termini fixat es perdrà el dret al cobrament de l’ajut.
  2. Les entitats beneficiàries estan obligades a justificar la totalitat de la despesa subvencionada.
  3. La justificació s’ha de dur a terme mitjançant la presentació a la Subdirecció General d’Atenció al Consumidor de la documentació justificativa següent:
   • Memòria explicativa del compliment de la finalitat, activitat o projecte subvencionable, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. La Memòria, signada pel President/a de l’entitat, ha de contenir informació detallada sobre tots els projectes subvencionats duts a terme durant el període subvencionable (01/11/2015-31/10/2016) i les proves, si escau, de la seva realització (revistes, opuscles, cartells, fullets editats, enquestes, etc.) En el cas de les xerrades o tallers informatius cal indicar: data, lloc, durada, nombre d’assistents, tema i ponents  (veure model).
   • Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:
    • Liquidació del pressupost de l'activitat subvencionada.
    • Llista classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, número de factura o document de valor probatori equivalent, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
    • Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, i l’acreditació del pagament consistent en l’extracte bancari o en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor.
    • Llista detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència.
   • Declaració del règim de l’IVA (veure model)
  4. Cal presentar els originals i les còpies dels documents justificatius. Els originals i les còpies aniran numerades al marge superior dret de forma correlativa. La documentació es presentarà en format A4. Si els documents són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat. L’Administració retornarà aquests originals amb un segell on consta l’òrgan concedent i el percentatge subvencionat i compulsarà les còpies, què formaran part de l’expedient.
   ELS PERCEPTORS DE LES SUBVENCIONS S’ABSTINDRAN DE COMPULSAR LES CÒPIES.
  5. Les despeses imputades han de ser les necessàries per al desenvolupament del programa subvencionat i han d’estar directament i inequívocament vinculades al mateix.
  6. En el cas que l’entitat no pugui acreditar correctament algun dels imports serà procedent la reducció de la subvenció en proporció al grau d’incompliment, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.
  7. Les factures i/o comprovants de despeses han de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent (RD 1619/2012):
   • Número de factura.
   • Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili, tan de l’expedidor com del destinatari.
   • Descripció de l’operació i contraprestació total.
   • Base imposable, tipus de tribut i quota repercutible. En el supòsit d’exempció d’IVA es farà constar de forma expressa la disposició legal que declara aquesta exempció (per exemple, en el cas de les factures/minutes dels tècnics que fan xerrades).
   • Lloc i data d’emissió.

    Els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme i abonades en el període de NOVEMBRE DE 2015 A OCTUBRE DE 2016.
  8. L'emissió de les factures ha de complir el que s'estableix a l'article 11 del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
  9. A la justificació de la subvenció s’han d’explicar tots els aspectes que calguin per tal que no hi hagi dubtes en la imputació dels justificants aportats en els diferents conceptes del pressupost presentat, és a dir: si els justificants per si sols no són prou explícits, cal indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost previst es refereixen.
  10. Quan els justificants no s’imputin a la subvenció per la seva totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació i el criteri seguit en aquesta imputació parcial. S’indicaran tots aquests extrems necessaris per la correcta comprensió de la justificació i la imputació al pressupost previst en la concessió.
  11. Les despeses del personal propi es justificaran amb la presentació de les nòmines amb justificant de la transferència bancària, els documents de la quota patronal de la Seguretat Social (TC1 i TC2) i el document de l’IRPF. També caldrà aportar un document signat pel representant legal de l’entitat que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte subvencionat (veure model).
  12. En el moment de detallar les despeses de personal propi en la llista classificada de despeses, s’haurà de desglossar en l’import de sou net de les nòmines, el de la Seguretat Social i el de l’IRPF (la part proporcional de les nòmines presentades) amb les seves corresponents dates de pagament.
  13. En el cas que l’empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es podran imputar a la justificació econòmica de la subvenció si no han estat pagades.
  14. Per a la justificació de les despeses de lloguer caldrà aportar el contracte de lloguer o document equivalent, els documents acreditatius del pagament i els justificants de retencions d’ingressos a compte de l’IRPF.
  15. Les despeses de subministraments han de correspondre a les instal·lacions on es desenvolupi l’activitat subvencionada i al període subvencionable.
  16. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionats i les despeses d’administració específics es poden justificar, és a dir, són subvencionables, si estan directament relacionats amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a la seva correcta realització, preparació o execució. Les factures d’aquest tipus de despesa han de detallar el concepte al detall.
  17. Les despeses de locomoció i restauració han d’estar directament relacionades amb l'activitat subvencionada. Els justificants dels viatges hauran d’identificar la persona que realitza el desplaçament, origen i destinació i  data del desplaçament.
  18. 18. D’acord amb el que s’estableix a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en cas que l’import de la subvenció sigui superior a 10.000 euros, estan obligats a comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques.  DESPESES QUE NO ES JUSTIFIQUEN, PERQUÈ NO SÓN SUBVENCIONABLES

  1. L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot deduir.
  2. Els interessos deutors i comissions dels comptes bancaris.
  3. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
  4. Les despeses de procediments judicials.

  Documents

   

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum