Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Modificacions del Codi de consum de Catalunya

Imatge de navegaci  Text consolidat   |   Desplegament reglamentari

 

 

5 d'agost de 2015

Amb l'objectiu de fer front a la pobresa energètica, mitjançant aquesta Llei es modifiquen determinats preceptes del Codi de consum de Catalunya que impedeixen la interrupció del subministrament de gas i electricitat durant els mesos d'hivern, a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que ho acreditin.

31 de desembre de 2014

Aquesta reforma, essencialment, incrementa les garanties de la persona consumidora en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris, amb la regulació del contingut de la publicitat, la informació precontractual, el deure d’anàlisi de la solvència de la persona consumidora i el deure, tant de les entitats financeres i de crèdit com del notari que hi intervé, de fer comprensibles a la persona consumidora les implicacions econòmiques i jurídiques de la transacció concreta, especialment les conseqüències en cas d’impagament. Amb aquesta nova regulació, també s'estableixen diverses mesures de protecció de les persones que es troben en situació de pobresa energètica perquè aquestes persones no pateixin talls de subministrament durant determinats períodes crítics.

30 de desembre de 2011

Mitjançant aquesta Llei es modifiquen determinats preceptes de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Títol II. Àmbit econòmic

Capítol VI. Modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (articles 121 a 131 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica)

Articles del Codi de consum que es modifiquen: l'article 224-2; l'article 251-2; l'article 251-6; l'article 252-4; addició de l'article 252-8; l'article 312-5; l'article 332-3; l'article 333-1; l'article 333-2; l'article 341-8; la disposició transitòria quarta.

 

© 2011 Agència Catalana del Consum