Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Aigua
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aigua

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 
Informació general (actualitzada a 05.04.2017)

Atenció!
Informació important en matèria de pobresa energètica: Drets d'accés als subministraments bàsics.


Índex

1.  El contracte
2.  La factura
3.  Talls de subministrament
4.  El cànon de l'aigua
4.1.  Aplicació del cànon d'aigua per a usos domèstics
4.2.  El cànon social
5.  Recomanacions
6.  Com reclamar

 


El subministrament de l’aigua és competència municipal i, segons el cas, és el mateix municipi que en fa el subministrament o l’encarrega a una companyia concessionària del servei.

1. El contracte
El contracte del servei l’hem de fer per escrit. Ens hem d’informar prèviament a l’ajuntament o a l’empresa concessionària del servei de la documentació que hem de presentar. Les dades que solen demanar normalment són:

 • Nom i DNI del titular del subministrament.
 • Adreça completa de l’habitatge.
 • Contracte de compra o lloguer de l’habitatge.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Dades bancàries, si domiciliem el rebut.

Cal que llegim prèviament el contracte abans de signar-lo. Quan ja l’hàgim signat, la companyia subministradora ens instal·larà un comptador -que pot ser de compra o de lloguer- i ens donarà d’alta en el subministrament. També podem fer, opcionalment, un contracte de manteniment i conservació del comptador amb una altra companyia.

Totes les empreses de subministrament d’aigua, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’informar en els contractes del lloc on els usuaris poden tramitar les queixes o les reclamacions davant del prestador o prestadora del servei i del procediment per a fer-ho. També s’hi ha d’informar de si el prestador o prestadora del servei està adherit a una junta arbitral de consum i de la possibilitat de la persona consumidora d’adreçar-se a aquests organismes per a resoldre els conflictes.

També han de lliurar a la persona consumidora la informació rellevant de la prestació per escrit o d’una manera adaptada a les circumstàncies de la prestació. En la informació precontractual i contractual s’ha d’indicar l’existència de compensacions, reemborsaments o indemnitzacions en cas que l’empresa incompleixi la qualitat del servei bàsic fixada per l’ordenament jurídic o per la mateixa empresa. I han de vetllar perquè els contractes d’adhesió es facilitin, a petició de les persones amb discapacitat, per mitjà d’un suport que els sigui accessible.

Anar a inici de pgina

 

2. La factura
Les tarifes sobre el consum d’aigua són autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya i es publiquen al DOGC.

La factura del consum d’aigua és, generalment, trimestral i coincideix amb la lectura del comptador. Quan no es pot fer la lectura de comptador, és fa una estimació del consum.

A la factura normalment hi ha detallats els conceptes següents:

 • a. Les tarifes del servei:
  • La quota del servei (ens garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei d’aigua potable; té un import fix, que es calcula segons el tipus d’habitatge).
  • Els trams de consum (serveixen per facturar-nos d’acord amb el nostre consum i, gràcies a la tarifa creixent, per estimular un consum sostenible de l’aigua).
 • b. Els diferents conceptes impositius de les administracions competents, que fan possible agrupar en una única factura tots els conceptes del cicle de l’aigua (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram i d’altres conceptes impositius).

Anar a inici de pgina

 

3. Talls del subministrament i avaries. Baixes i com reclamar
A partir de l’1.4.2015, en els contractes i la factures, han d’informar del lloc on podeu tramitar les queixes o les reclamacions, el procediment per fer-ho i del número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients. També han d’informar de si estan adherits a una Junta arbitral de consum i de la possibilitat d’adreçar-vos a aquests organismes per resoldre els conflictes.

A partir de l’1.4.2015,

 • S’ha d’informar del número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients en cadascun dels rebuts o factures emesos.
 • Per a interrompre el servei de tracte continuat (aigua), cal que hi hagi, com a mínim, dos rebuts o facturesimpagats sobre els quals no hi hagi cap reclamació pendent de resolució, sempre que no hagin estat objecte de reclamació per part vostre, que us hagin comunicat de manera fefaent les conseqüències d'aquest impagament i queus hagin donat un termini no inferior a deu dies hàbils per a pagar-los.»
 • Per a incloure-us en fitxers d’impagats, cal que hi hagi prèviament un deute cert, vençut i exigible. Es compleixen aquests requisits si no hi ha cap reclamació pendent de resolució.
 • Si alguna de les clàusules d'un contracte de prestació de serveis de tracte continuat és declarada abusiva, l’empresa prestadora n'ha d’informar els clients amb contractes vigents que la incloguin i els ha de comunicar que aquesta clàusula es deixarà d’aplicar en els termes que estableixi la resolució o sentència judicial. Aquesta comunicació s’ha de fer constar, almenys, en la factura o liquidació immediatament posterior a la declaració d’abusivitat

La reparació de les avaries:

 • La companyia subministradora és responsable de la canalització exterior de l’aigua fins a l'entrada de l’immoble.
 • La comunitat de propietaris és responsable des de l'entrada de l’immoble fins a cada pis.
 • Nosaltres, com a consumidors, en som responsables dins de l‘habitatge.

Baixes:
En el moment de la contractació d’un servei de subministrament d’aigua, s’ha d’informar del procediment de baixa i de les indemnitzacions, les penalitzacions o els pagaments que ha d’efectuar la persona consumidora si es dóna de baixa del servei.
El procediment per a donar-se de baixa d’un servei de subministrament d’aigua no pot contenir més requisits o ésser més dificultós que el procediment per a donar-se’n d’alta.

Si volem reclamar sobre alguna incidència en el subministrament de l’aigua o el rebut, en primer lloc hem de contactar amb la companyia concessionària o l’ajuntament respectiu, si és aquest qui subministra el servei directament.

Totes les empreses de subministrament d’aigua, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l'empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts.

I han de garantir una atenció adequada a la persona consumidora, sense demores ni esperes. Aquesta atenció ha d’ésser personal, sempre que la persona consumidora ho desitgi, sense procediments o mecanismes automàtics que facin impossible la conversa amb la persona consumidora.

Recordem que podem demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia que la companyia subministradora té a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Totes les empreses de subministrament d’aigua, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han de facilitar, en el moment de la contractació, una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa de manera ràpida i directa en relació a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l'atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s'hagi contractat.

Els empresaris estan obligats a garantir de manera fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document acreditatiu.

L’empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des que són presentades.
Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidorde la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

Anar a inici de pgina

 

4. El cànon de l'aigua
Font: Web de l'Agència Catalana de l’Aigua Link extern

El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis del cicle de l'aigua, que comprenen:
 • Les despeses d'inversió i d'explotació dels sistemes de sanejament (col·lectors i estacions depuradores), dels embassaments i de la resta d'infraestructures de producció i transport de l'aigua. 
 • La prevenció en origen de la contaminació, i la implantació i manteniment dels cabals ecològics. 
 • La recuperació dels aqüífers contaminats, les obres d'instal·lació d'infraestructures d'abastament en alta a municipis, i les instal·lacions de reutilització d'aigua. 
 • Les despeses que genera la planificació hidrològica, la tasca d'inspecció, i les tasques de control del bon estat de les aigües litorals i continentals per a ús de bany.

El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

Anar a inici de pgina

 

4.1. Aplicació del cànon de l’aigua per a usos domèstics
Font: Web de l'Agència Catalana de l’Aigua Link extern

El cànon de l’aigua d’ús domèstic és el que es defineix per als usos residencials, particulars o comunitaris, fet per persones físiques o jurídiques, que es corresponen amb l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades de roba i de vaixelles, regs de jardins, piscines i altres zones comunitàries, refrigeració i condicionaments domiciliaris, i amb d’altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana en habitatges.

L’aigua consumida en l’àmbit domèstic pot provenir de dues fonts: 

 • De la xarxa de subministrament d'aigua: s’aplica un cànon de l'aigua que les entitats subministradores (municipals o privades) repercuteixen als abonats en les factures d’aigua que emeten.
 • De fonts pròpies (pous o altres): en què el cànon de l’aigua no s’inclou a cap factura i és el titular de la font qui ha de fer els tràmits necessaris (declaració inicial de dades i declaració trimestral de volums - B6) per abonar-lo directament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Com es calcula el cànon de l'aigua: els trams del cànon
La quantitat d’aigua consumida es mesura amb m3 i existeixen 4 trams en funció del consum. Hi ha sempre un mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes (si existeixen lectures de comptadors). Com més aigua es consumeix (m3) més elevat és el cànon de l’aigua. Per tant, la finalitat és fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.
El cànon de l’aigua en els usos domèstics beneficia als qui menys consumeixen ja que se’ls hi aplica el tipus protegit (0,4936 €/ m3) sempre que el seu consum no superi el 1r tram. Als qui el seu consum es situa en el 2n, 3r o 4t tram, se’ls hi aplica el tipus general (0,5685 €/ m3 x coeficient de consum):

 

1er tram

2on tram

3er tram

4rt tram

Volum

< o = 9 m3

10 – 15 m3

16-18 m3

> 18 m3

Preu

0,4936€/m3

0,5685 €/m3 x 2 = 1,137 €/m3

0,5685 €/m3 x 5 = 2,8425 €/m3

0,5685 €/m3 x 8 = 4,548€/m3

- Expressat en consums mensuals per habitatge i coeficient demogràfic 1.
- Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (2017): Llei 4/2017, de 28 de març.


Finalment, el tipus protegit i el general es multipliquen per el coeficient de concentració demogràfica de cada municipi, coeficient que depèn de la situació del sanejament del municipi. Aquest coeficient sempre és igual o inferior a 1.

Anar a inici de pgina

 

4.2. El cànon social
Font: Oficina Virtual de Tràmits Link extern

És un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.
Amb caràcter general la tarifa del primer tram del cànon social és de 0,3999 €/m3, valor que es manté al preu inicial de l’any 2011. Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients reductors en funció dels nivell de sanejament del municipi.

S’aplicarà amb caràcter general a les factures de l’habitatge habitual que no superin el primer tram del cànon de l’aigua: 18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestrals. Aquest límit variarà segons el nombre de persones si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Així, l’aplicació del cànon social depèn del consum de la factura: Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon tram del cànon de l’aigua), l’abonat no gaudirà d’aquest tractament en aquesta factura i se li aplicaran les modalitats ordinàries vigents del cànon de l’aigua. Aquest fet no cancel•la el dret a l'aplicació del cànon social en futures factures si s'ajusten al consum establert.

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.
a) Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
b) Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
c) Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
d) Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
e) Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
f) Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
g) Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
h) Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).
Més informació: El cànon social Link extern.

Anar a inici de pgina

 

5. Recomanacions
Consultar, en aquest mateix web, les Recomanacions per a un consum responsable de l'aigua.

Anar a inici de pgina

 

6. Com reclamar

Queixa't / reclama / denuncia

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum