Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Aliments frescos
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aliments frescos

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 22.09.2016)

1.  Els productes sense envasar
1.1.  La carn
1.1.1.  Etiquetatge de la carn de vacum (vedella, vaca, bou, brau...)
1.1.2.  Etiquetatge de la carn de porcí, oví, caprí i aviram
1.2.  El peix
1.3.  La fruita i verdura
1.4.  L'ou
1.4.1.  Els Ous de Categoria A o «ous frescos» són aquells aptes per al consum humà directe: característiques, classificació, codi obligatori, etiquetatge i venda a granel
1.4.2.  Informació obligatòria que ha d’aparèixer als estoigs d’ous de la categoria Al
1.4.3.  Etiquetatge facultatiu
1.5.  Pa
1.6.  Acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

 

1. Els productes sense envasar
Els aliments frescos o productes sense envasar generalment es presenten al públic a doll i és el consumidor qui decideix la quantitat que vol consumir.

Els aliments frescos generalment han d’exhibir un rètol de forma visible on consti determinada informació que variarà segons la tipologia de producte: carn, peix, fruita, verdura, ous, etc.

Els aliments frescos que es pesin en presència del consumidor han d’indicar el preu per unitat de mesura: preu per kg, per exemple. En el cas dels ous cal indicar el preu de la dotzena.

Anar a inici de pgina

 

1.1. La carn
La carn que es ven a doll o per a ser tallada al punt de venda ha de portar un rètol informatiu visible per al consumidor on es detalli almenys la informació següent:

Etiquetatge de la carn de vacum (vedella, vaca, bou, brau...)

Etiquetatge de la carn a granel, informació obligatòria a la vista dels consumidors (al rètol, al cartell, a la pissarra...):

 • Denominació del tipus de canal (vedella, vaca, bou, brau...)
 • Denominació de la peça (mitjana, filet, culata, pit, jarret, cap de mort...)
 • Número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l’animal del què procedeix
 • País de naixement (+)
 • País o països d’engreix (+)
 • País de sacrifici (+) i número d’autorització sanitària de l’escorxador
 • País d'especejament i número d'autorització de la sala de desfer (si la carn passa per aquesta sala)
 • Edat de sacrifici. En vedells d'edat inferior a 12 mesos
 • Preu per Kg

En canvi, la carn que es ven envasada per al seu consum ha d’indicar la informació següent:

Etiquetatge de la carn envasada:

 • Denominació del tipus de canal (vedella, vaca, bou, brau...)
 • Denominació de la peça (mitjana, filet, culata, pit, jarret, cap de mort...)
 • Número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l’animal del què procedeix o número de lot
 • País de naixement (+)
 • País d’engreix (+)
 • País de sacrifici (+) i número d’autorització sanitària de l’escorxador
 • País d’especejament  i número d’autorització de la sala de desfer (si la carn passa per aquesta sala)
 • Edat de sacrifici. En vedells d'edat inferior a 12 mesos
 • Preu per Kg
 • Pes i preu del paquet
 • Identificació del responsable comercial
 • Adreça
 • Condicions especials de conservació
 • Data de durada mínima o data de caducitat 
 • (+): en el cas que el naixement, l’engreix i el sacrifici siguin al mateix país, es poden substituir les tres referències per: “Origen: País”. En aquest cas també cal fer constar el número d’autorització de l’escorxador

Per a la carn picada de vacum, s’indicaran, almenys, les següents mencions:

 • Número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l’animal del què procedeix
 • País d’elaboració
 • País de sacrifici
 • País de naixement i engreix quan no coincideixin amb el país de producció o elaboració de la carn picada
 • També per a la carn picada que contingui mescla de carn de vacum amb altres espècies animals, quan al contingut del carn de vacum sigui superior al 50%.

Anar a inici de pgina 

 

1.1.1. Etiquetatge de la carn de vacum (vedella, vaca, bou, brau...)
Etiquetatge de la carn a granel, informació obligatòria a la vista dels consumidors (al rètol, al cartell, a la pissarra...):

• Denominació del tipus de canal (vedella, vaca, bou, brau...)
• Denominació de la peça (mitjana, filet, culata, pit, jarret, cap de mort...)
• Número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l’animal del què procedeix
• País de naixement (+)
• País o països d’engreix (+)
• País de sacrifici (+) i número d’autorització sanitària de l’escorxador
• País d'especejament i número d'autorització de la sala de desfer (si la carn passa per aquesta sala)
• Edat de sacrifici. En vedells d'edat inferior a 12 mesos
• Preu per Kg

Etiquetat de carn de vacum no envasada

En canvi, la carn que es ven envasada per al seu consum ha d’indicar la informació següent:

Etiquetatge de la carn envasada:

• Denominació del tipus de canal (vedella, vaca, bou, brau...)
• Denominació de la peça (mitjana, filet, culata, pit, jarret, cap de mort...)
• Número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l’animal del què procedeix o número de lot
• País de naixement (+)
• País d’engreix (+)
• País de sacrifici (+) i número d’autorització sanitària de l’escorxador
• País d’especejament i número d’autorització de la sala de desfer (si la carn passa per aquesta sala)
• Edat de sacrifici. En vedells d'edat inferior a 12 mesos
• Preu per Kg
• Pes i preu del paquet
• Identificació del responsable comercial
• Adreça
• Condicions especials de conservació
• Data de durada mínima o data de caducitat
• (+): en el cas que el naixement, l’engreix i el sacrifici siguin al mateix país, es poden substituir les tres referències per: “Origen: País”. En aquest cas també cal fer constar el número d’autorització de l’escorxador.

Per a la carn picada de vacum, s’indicaran, almenys, les següents mencions:

• Número de referència o codi que ha de relacionar inequívocament la carn amb l’animal del què procedeix
• País d’elaboració
• País de sacrifici
• País de naixement i engreix quan no coincideixin amb el país de producció o elaboració de la carn picada
• També per a la carn picada que contingui mescla de carn de vacum amb altres espècies animals, quan al contingut del carn de vacum sigui superior al 50%.

Anar a inici de pgina 

 

1.1.2. Etiquetatge de la carn de porcí, oví, caprí i aviram
A partir de l’1 d’abril de 2015 és aplicable el Reglament d’Execució (UE) 1337/2013, de la Comissió que estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) 1169/2011, pel que fa a la indicació del país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, caprí i aviram.

L’etiquetatge de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram destinada a subministrar-se al consumidor final o a les col·lectivitats inclourà les següents indicacions:

1/ Estat membre o tercer país on s’hagi criat l’animal, precedit de la llegenda “País de cria”.
2/ Estat membre o tercer país on hagi tingut lloc el sacrifici,precedit de la llegenda “País de sacrifici”.
Si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país, les indicacions referents al país de cria i al país de sacrifici podran substituir-se per la menció “Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)”.
3/ Codi del lot que identifica la carn.

Carn picada i retalls de carn de porcí, oví, caprí i aviram
No obstant les disposicions anteriors, es podran aplicar les següents indicacions:

1/ “Origen:UE”: quan s’hagi produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals nascuts, criats i sacrificats en diferents Estats membres.
2/ “País(os) de cria i sacrifici”: quan s’hagi produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en diferents Estats membres.
3/ “País(os) de cria i sacrifici: no UE», quan es produeixin exclusivament a partir de carn importada a la Unió.
4/ “País(os) de cria: no UE» i «País(os) de sacrifici: UE”, quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals importats a la Unió com d’animals destinats al sacrifici i sacrificats en un o diferents Estats membres.
5/ “País(os) de cria i sacrifici: UE i no UE”, quan s’hagin produït a partir de:

5.1. Carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en un o diferents Estats membres i de carn importada a la Unió, o
5.2. Carn obtinguda d’animals importats a la Unió i sacrificats en un o diferents Estats membres.

Informació voluntària de porcí, oví, caprí i aviram
Els operadors d’empreses alimentàries podran completar les indicacions amb informació addicional sobre la procedència de la carn.
Aquesta informació addicional estarà en consonància amb les indicacions obligatòries i complirà el Reglament (UE) 1169/2011.

Anar a inici de pgina 

 

1.2. El peix
El peix que es ven a doll o per a ser tallat al punt de venda a petició del consumidor ha d’exhibir un rètol informatiu o pissarra visible per al consumidor on es mostri almenys la informació següent:

Etiquetatge del peix a doll, fresc o congelat ( informació obligatòria a la vista dels consumidors, al rètol, al cartell, a la pissarra ...):
 • Nom comercial de cadascuna de les espècies (rap, llenguado, sardina, tonyina...) i nom científic
 • Forma d’obtenció o mètode de producció (pesca extractiva, pescat en aigües dolces, criat o aqüicultura, marisqueig)
 • Zona de captura (Mar Mediterrània, Oceà Índic...)
 • Arts de pesca: xarxes de tir, xarxes d'arrossegament, xarxes d'emmallament i similars, xarxes de cèrcol, i xarxes d’hissada, rastres, nanses i trampes, altres
 • Indicació: “descongelat”; en el cas que ho sigui
 • Data de duració mínima (art. 35 del RUE 1379/2013) en el cas que sigui descongelat
 • Preu per Kg
 • País d’origen en cas de cria
 • Massa d’aigua dolça i país d’origen en el cas de captura en aigua dolça

Model d'etiqueta:

Etiquetat de peixEn canvi, el peix que es ven envasat per al seu consum ha de disposar d'un etiquetatge amb la informació següent:

Etiquetatge del peix envasat, fresc o congelat:

 • Nom comercial
 • Nom científic
 • Mètode de producció
 • Zona de captura/cria/origen
 • Forma de presentació (només per al fresc envasat)
 • PVP unitat de venda i PVP/Qg 
 • Pes net
 • Data de durada mínima (per al congelat)
 • Data de caducitat (per al fresc)
 • Condicions de conservació
 • Només per als congelats: ha de constar la frase “No tornar a congelar un cop descongelat”.
 • Número de lot
 • Identificació del responsable comercial
 • Adreça
 • País d’origen (per països que no siguin de la UE)

Anar a inici de pgina 

 

1.3. Fruita i verdura
Per a la fruita i la verdura cal esmentar sempre:

 • Denominació comercial
 • País i zona d'origen
 • Preu per quilo

En el cas dels cítrics, s’haurà d’informar també de la categoria comercial i de la varietat comercial,
I en el cas dels kiwis, préssecs i nectarines i maduixes s’haurà d’informar de la categoria comercial.

Model d'etiqueta:

Model d'etiqueta per a fruita i verdura

Anar a inici de pgina 

 

1.4. L'ou

1.4.1. Els Ous de Categoria A o «ous frescos» són aquells aptes per al consum humà directe: característiques, classificació, codi obligatori, etiquetatge i venda a granel
 
Els ous de la categoria A o "ous frescos" han de tenir les característiques mínimes següents: 

 • Closca i cutícula: netes i intactes.
 • Cambra d’aire: una alçària fixa no superior a 6 mil·límetres; no obstant això, en el cas dels ous que es comercialitzen amb la menció "extra", no podrà ser superior a 4 mil·límetres.
 • Clara: transparent, sense taques, de consistència gelatinosa i exempta de matèries estranyes de qualsevol tipus.
 • Rovell: només visible a contraclaror com una ombra, sense contorn clarament discernible, que no se separi sensiblement del centre en sotmetre l’ou a un moviment de rotació i que estigui exempt de matèries estranyes de qualsevol tipus.
 • Germen: desenvolupament imperceptible.
 • Olor: absència d’olors estranyes.

Els ous de la categoria A o “ous frescos” es classifiquen segons el seu pes de la manera següent: 

 • Supergrans o XL: de 73 grams o més. 
 • Grans o L: entre 63 i 73 grams. 
 • Mitjans o M: entre 53 i 63 grams. 
 • Petits o S: menys de 53 grams.

Tots els ous de la categoria A o "ous frescos", envasats o a granel, blancs o rossos, aniran marcats amb un codi imprès i obligatori sobre la closca que expressi el sistema de cria, el país d’origen i el número distintiu del productor:

Per exemple: 3ES64010496 

 • 1r. dígit: codi del sistema de cria: 
  • 0... ous de producció ecològica 
  • 1... ous de gallines camperoles 
  • 2... ous de gallines criades en sòl 
  • 3... ous de gallines criades en gàbia 
 • 2n. i 3r. dígits: codi de l’Estat membre de la Unió Europea del qual procedeixen els ous (ES en cas d’Espanya). 
 • Dígits següents: codi de la província (2 dígits), del municipi (3 dígits), de l’explotació o granja (la resta de dígits).

Un cop l’ou fresc ha estat seleccionat i classificat, es procedeix a envasar-lo i etiquetar-lo. Els embalatges hauran de ser resistents als cops, hauran d’estar secs, en bon estat de manteniment i neteja i fabricats amb materials adequats perquè els ous estiguin protegits d’olors estranyes i de possibles alteracions de la qualitat.

Anar a inici de pgina 

1.4.2. Informació obligatòria que ha d’aparèixer als estoigs d’ous de la categoria A 
D’acord amb el Reial decret 226/2008 Enllaç extern, de 15 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària de comercialització d’ous, els estoigs d’ous de la categoria A han d’incloure l’explicació del codi del productor, la qual s’ha de fer mitjançant els punts següents (en resten exclosos els ous venuts directament al consumidor final pel productor al lloc mateix de producció o en un mercat públic local o els venuts per mitjà de la venda a domicili a la regió de producció): 

 • Primer dígit: forma de cria de les gallines 
 • Dues lletres següents: estat membre de producció 
 • Resta de dígits: granja de producció

A l’estoig dels ous frescos també s’ha d'informar de:

 • El nom o la raó social i l’adreça de l’empresa que hagi embalat o hagi manat embalar els ous
 • El codi distintiu del centre d’embalatge
 • La categoria de qualitat A "ous frescos"
 • La classificació segons el pes (XL, L, M, S)
 • El nombre d’ous envasats
 • La data de consum preferent
 • Les recomanacions de conservació 

Anar a inici de pgina 

1.4.3. Etiquetatge facultatiu 
A banda de l’etiquetatge obligatori, el Reial decret 226/2008 Enllaç extern, de 15 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària de comercialització d’ous estableix la possibilitat d’incloure-hi un etiquetatge facultatiu.

En aquest sentit, per etiquetatge facultatiu s’entén totes aquelles indicacions addicionals diferents dels punts obligatoris previstos a la legislació vigent que es refereixin a determinades característiques o condicions de producció dels ous o de les gallines dels quals procedeixin.

Aquestes indicacions han de ser, en qualsevol cas, objectives i demostrables.

Amb tot, com a indicacions addicionals es poden fer servir les següents: 

 • Quan les gallines ponedores es criïn en gàbies condicionades, que compleixin els requisits previstos a la normativa, la indicació del mètode de criança es pot completar amb l’expressió: "Gàbies condicionades". 
 • Quan s’indiqui la data de posta, que ha de ser el primer dia del període de posta, la data de durada mínima s’ha de determinar a partir d’aquell dia i no ha de superar el termini de vint-i-vuit dies després de la posta, d’acord amb la norma. 
 • Els estoigs que continguin ous de la categoria A poden portar la indicació addicional de qualitat "extra" o "extrafrescos" fins al novè dia després de la posta, d’acord amb la normativa. 
 • Les indicacions relatives al sistema d’alimentació de les gallines ponedores, d’acord amb la normativa, s’han d'expressar de la manera següent: "alimentació basada en cereals" o "alimentació basada en...", seguida de la indicació del cereal concret.

Consells per a la preparació d'aliments amb ou Píxel en blanc per fer espais Consells per a la preparació d'aliments amb ou (web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària del Departament de Salut) Enllaç extern

Anar a inici de pgina 

 

1.5. Pa 

 • El pa elaborat per al consum habitual en el dia es pot vendre sense envasar, però abans de lliurar-nos-el s’haurà d’embolicar obligatòriament amb els materials autoritzats, que no poden ser papers de diari, impresos, etc.
 • Sempre s’ha de col·locar en prestatgeries, a cadascuna de les quals ha de figurar un rètol que indiqui, de manera clara i visible, la denominació del producte i el seu pes i preu corresponents. Aquestes han d’estar col·locades darrere el taulell i si el venedor ens cobra l’import de la mercaderia, en el moment de servir-nos-la ha d’utilitzar una protecció sanitàriament adequada.
 • El pa i els productes derivats del pa destintats a ser venuts en règim d’autoservei s’han de presentar necessàriament envasats i etiquetats.
 • Si el pa envasat no es ven en règim d’autoservei s’ha de col·locar en compartiments d’igual manera i amb la mateixa informació que el pa sense envasar. Així mateix, es prohibeix la venda de pa ratllat sense envasar.
 • El personal que fabrica, distribueix i ven pa i pans especials ha d’estar en possessió del carnet sanitari individual en les condicions establertes per les disposicions vigents i té totalment prohibit: realitzar aquesta activitat simultàniament a qualsevol altra que pugui suposar una font de contaminació; menjar, fumar i mastegar xiclet o tabac als locals d’elaboració, distribució i venda; utilitzar roba de treball que no reuneixi les condicions de neteja reglamentàries i manipular les matèries primeres, masses o productes acabats amb les mans, sense haver-se rentat les mans prèviament amb cura.
 • En concret, el personal dedicat al procés de fabricació està obligat a portar el cabell recollit correctament. El personal encarregat dels processos de distribució i venda no pot posar els recipients o les cistelles de pa, tant si contenen el producte com si estan buits, en contacte amb el sòl o a sobre dels mostradors.
 • Tots els establiments que venguin pa sense envasar han d’exhibir en un lloc visible un cartell de 40 cm d’ample per 30 cm d’alt, com a mínim, amb el text següent: “El consumidor té dret a fer comprovar el pes de les peces de pa que vol comprar”, “El consumidor pot exigir i utilitzar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que aquest establiment té a la seva disposició”. Els establiments han de disposar d’una balança a la vista del públic per si desitgem comprovar el pes del producte.
 • Queda prohibida totalment la venda ambulant i la venda domiciliària de pa i pans especials. Excepcionalment es permet la venda de pa des del vehicle transportador en els nuclis urbans on no existeix cap despatx de venda. L’entrega a domicili, previ encàrrec a l’establiment de venda autoritzat, s’ha de realitzar obligatòriament amb les peces de cada encàrrec totalment cobertes.

Anar a inici de pgina 

 

1.6. Acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris 
El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris defineix la venda de proximitat com la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor final o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. La venda de proximitat inclou:

 • Venda directa: realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris. 
 • Venda en circuit curt: realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris amb la intervenció d’una persona intermediària.

L’àmbit d’aplicació és la venda directa o la venda en circuit curt de producció pròpia i de productes d’elaboració pròpia.

Quedaran exclosos:
 • Els productes recol·lectats en el medi natural.
 • Els productes d’autoconsum propi.
 • La llet crua a granel.
 • La carn procedent d’animals que no hagin estat sacrificats en escorxadors autoritzats.
 • Aquells productes per als quals ho determini la normativa específica.
El Decret 24/2013 té com a finalitats:
 • Establir un sistema d’acreditació voluntari per a les persones que vulguin realitzar venda de proximitat.
 • Reduir el procés de trasllat, intermediació i venda; i disminuir-ne el cost en benefici de productors i consumidors.
 • Afavorir l’augment del valor afegit dels productes agroalimentaris i la diversificació de les fonts d’ingressos per afavorir la viabilitat de les explotacions.
 • Contribuir a la consolidació del turisme rural i la restauració.
Les responsabilitats dels productors són:
 • Seguretat dels productes que produeixen o elaboren.
 • Compliment, en totes les etapes de la producció, transformació, envasament, transport, i venda dels seus productes, de la normativa corresponent.
 • Disposar, aplicar i mantenir sistemes d’autocontrol.
 • Identificar els establiments als quals hagin subministrat productes agroalimentaris (en la venda en circuit curt).
La venda directa es pot realitzar a:
 • La mateixa explotació.
 • Agrobotigues d’agrupacions de productors agraris.
 • Mercats locals.
 • Fires mercats.
 • Altres llocs que no siguin establiments comercials permanents.
 • A distància.
 • Forma ambulant.
La venda en circuit curt es pot realitzar a:
 • Establiments minoristes.
 • Agrobotigues d’agrupacions de productors agraris.
 • Establiments de turisme rural.
 • Establiments de restauració.
 • A distància.
 • Forma ambulant.
Per obtenir l’acreditació en la venda de proximitat s’han de complir els següents requisits:
 • Ser titular d’una explotació les dades de la qual constin en el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya.
 • Comunicar l’adhesió al sistema d’acreditació de venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària (DUN).
 • Complir els requisits establerts a la normativa reguladora de la producció i elaboració de productes agroalimentaris que resulti aplicable en cada cas.
Adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat:
 • Es realitza mitjançant la declaració única agrària (DUN) que es presenta al departament competent en matèria d’agricultura i alimentació.
 • Els interessats s’han de descarregar en aquest enllaç Enllaç al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.el logo identificatiu dels productes objecte de la venda de proximitat.
 • El director/a general competent en matèria d’alimentació lliurarà, en el termini de 15 dies, un document acreditatiu de l’adhesió al sistema de venda de proximitat.
En el cas de venda directa l’acreditació i el logo s’han d’exhibir de forma obligatòria en lloc visible i preferent. En el cas de venda de circuit curt, s’hauran d’identificar els productes, abans de la seva comercialització amb el logo. En la venda a distància ha de constar la reproducció de l’acreditació i del logo en tota la informació precontractual documentada i a la web.

L’acreditació té validesa indefinida sempre que es compleixin les condicions requerides per la seva obtenció i les obligacions exigides en aquest Decret; i les seves dades s’incorporaran en una base de dades.

Venda de proximitat

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum