Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Animals de companyia
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Animals de companyia

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 09.03.2017)


1.  Obligacions
2.  Prohibicions
3.  Adquisició de l’animal en establiments
4.  Venda d’animals exòtics
5.  Races de gossos potencialment perilloses
6.  Garanties
7.  Recomanacions
8.  Com reclamar?

 

 

Sovint, comprem mascotes sense reflexionar prou sobre les responsabilitats que implica tenir un animal a casa en un entorn urbà. Hem de pensar que el petit cadell que ens emportem a casa creixerà, i que aquest fet no ens ha de portar problemes. No podem abandonar-lo, pel bé de l'animal i perquè el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals ho prohibeix, ja que és una falta molt greu, que pot ser sancionada amb multes de 2.001 € fins a 20.000 €. L’adquisició d’animals en establiments homologats es considera una relació de consum i per tant es troba regulada pel Codi de Consum de Catalunya.
Quan vulguem adquirir un animal de companyia, hem de recordar que es tracta d'un ésser viu. Per això, és aconsellable que ens informem sobre quin animal o quina espècie s'adapta millor al nostre estil de vida. Si finalment ens decidim per comprar-lo, el millor és fer-ho en establiments i centres de cria o nuclis zoològics que ofereixin garanties. Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar.

Un animal de companyia és un animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes de la Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.


1. Obligacions

Les persones propietàries i les posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie. A més, la persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
Els gossos i els gats han d’anar identificats, almenys, mitjançant un microxip homologat implantat.
Cada municipi té unes condicions diferents en quant a la tinença d’animals (recomanem revisar les ordenances de cada municipi) però generalment les condicions són les següents:
 • Respectar els espais destinats als infants, els jardins i els parcs.
 • Recollir les deposicions fecals i/o netejar els elements afectats per les deposicions.
 • Inscriure'ls al Registre censal municipal.
 • Notificar al Registre censal municipal la baixa, la cessió o canvi de residència de l'animal, així com la sostracció o pèrdua d'aquest.
 • La persona responsable del gos ha de portar el document identificatiu del cens de l'animal.
 • El gos ha d'anar lligat amb un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni danys a l'animal.

Anar a inici de pgina

 

2. Prohibicions
Les següents actuacions estan prohibides i la seva realització suposaria la imposició d’una sanció que pot arribar a ser de 20.000 €.

 • Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
 • Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
 • Abandonar-los.
 • Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal.
 • Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent.
 • No facilitar-los l'alimentació suficient.
 • Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
 • Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
 • Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d’animals vius i d'establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
 • Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
 • Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.
 • Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari.
 • Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
 • Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
 • Realitzar baralles d’animals.

Anar a inici de pgina

 

3. Adquisició de l’animal en establiments
A l’hora de compra un animal en un establiment hem de demanar referències i sol·licitar la factura, per si mai hi hagués cap problema.

També hem de saber que, si ho preferim, podem adoptar una mascota dels centres municipals d'acollida o dels refugis de les societats protectores privades.

En termes generals, està prohibida la venda d'animals de companyia a menors de 16 anys o a persones incapacitades, sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

Les botigues han d’estar inscrites al Registre de Nuclis Zoològics i disposar d’un servei veterinari propi o extern. També han de mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los als aparadors.

Els gossos i els gats han d’anar identificats, almenys, mitjançant un microxip homologat implantat.

L’establiment ha de vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense patir, ni els animals venuts ni els seus progenitors, malalties hereditàries diagnosticables.

En adquirir l’animal de companyia, a l’establiment ens han de lliurar un document informatiu on s’indiqui la identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal i el nucli zoològic, les característiques de cada animal, les seves necessitats, consells d’educació, condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

També ens han de lliurar una factura que indiqui les dades d’identificació del venedor (adreça, NIF...) i del comprador i, evidentment, el preu.

En el cas dels gossos, si l’animal té pedigrí o certificat de raça, el venedor ha de lliurar-nos-en un resguard expedit per la Reial Societat Canina. en el moment de la inscripció de la ventrada. Ens n’hem d’informar bé, perquè els certificats de raça emesos per alguns països no tenen validesa al nostre país.

Anar a inici de pgina

 

4. Venda d’animals exòtics

Un animal de companyia exòtic és un animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
Els venedors d’animals exòtics han de conèixer el nom científic de cada espècie comercialitzada i la legislació aplicable, i informar els consumidors de la prohibició d’alliberar animals d’espècies no autòctones. En la factura de venda han d’incloure, si s’escau, el número CITES (Conveni internacional sobre comerç d’espècies d’animals en perill de la Fauna i Flora salvatge), o bé el que determina la norma europea, per a cada animal venut.

No evitar la fugida d’animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d’animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu comporta una sanció de caràcter molt greu.

Anar a inici de pgina

 

5. Races de gossos potencialment perilloses
Hi ha races de gossos considerades potencialment perilloses i per tenir aquests animals cal complir una sèrie de condicions. 

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:
 • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
Es necessita d’una llicència administrativa per la tinença d’aquest tipus d’animals, tant per l’animal com per la persona.
La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat.

Quan els gossos perillosos surtin a l’exterior de l’habitatge hauran d’estar lligats amb una corretja no extensible de menys de 2 metres, hauran de portar morrió i també hauran de formalitzar una assegurança de responsabilitat civil.

Anar a inici de pgina

 

6. Garanties

La persona venedora ha de respondre dels defectes (de la manca de conformitat) que presenti un animal de companyia durant:
 • Els dos anys següents a la data de lliurament
Si el defecte del producte es manifesta durant els sis primers mesos des de la data de lliurament s’entén que aquest defecte ja existia quan el van lliurar, és a dir, que era d’origen. Aleshores, correspon a la persona venedora demostrar el contrari i que el defecte ha aparegut després a causa d’un mal ús o d’un manteniment defectuós. Ha de demostrar, en definitiva, que va donar l’animal de companyia d’acord amb les condicions acordades.
 
Per tant, al tractar-se d’una relació de consum amb un establiment comercial, l’adquisició d’un animal de companyia comporta una sèrie de garanties.

Consulteu el tema de consum Garantia dels productes.

Anar a inici de pgina

 

7. Recomanacions
Per a un bon manteniment de l’animal i per a una bona relació de l’animal amb les altres persones i animals els recomanem seguir les següents indicacions:

 • Alimentar-lo adequadament.
 • Portar-lo al veterinari com a mínim un cop a l'any i sempre que ho necessiti.
 • Oferir-li afecte i proporcionar-li exercici diàriament.
 • Evitar que estigui sol més de 5 o 6 hores seguides a casa.
 • L’esterilització de gossos i gats és una forma efectiva d'evitar la superpoblació i l'abandonament com a conseqüència dels naixements no desitjats.
 • És aconsellable que tingueu una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi accidents o comportaments imprevisibles en cas de hi hagi probabilitat d’aquest tipus de comportament.
 • Si, per qualsevol motiu, no podeu seguir tenint el vostre animal de companyia, no l'abandoneu i poseu-vos en contacte amb la protectora d'animals més propera.
 • És important que us renteu les mans després d'haver tocat els animals, sobretot si ens han llepat o estaven bruts. Els animals són uns bons amics dels infants però heu de vetllar perquè mantinguin uns bons hàbits higiènics després de jugar amb ells.

Quan traieu el gos a passejar l'heu de dur amb la corretja, i respecteu els indrets per on passeu: deixeu-los tan nets com estaven. Si no hi ha llocs especials perquè el gos faci les seves necessitats, caldrà que ho recolliu.

Anar a inici de pgina

 

8. Com reclamar?

Reclama

També podem fer una denúncia a la Secció de Protecció d’Animals de Companyia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum