Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Aparcaments
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aparcaments

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 17.03.2017)

1.  Definició i modalitats de prestació del servei
2.  Obligacions del titular de l’aparcament
3.  Deures de l'usuari/a
4.  Responsabilitats
5.  Retirada del vehicle
6.  Recomanacions
7.  Com reclamar

 

1. Definició i modalitats de prestació del servei
L’aparcament, com a servei per a una persona consumidora, es pot definir com:

 • l’activitat mercantil en què una persona cedeix un espai en un local o recinte del qual és titular per a l’estacionament de vehicles de motor.
 • l’activitat que implica un deure de vigilància i custòdia d’un vehicle durant el temps d’ocupació a canvi d’un preu determinat en funció del temps real de prestació del servei. 
   

Modalitats de la prestació: 

Es consideren modalitats de la prestació d’aquest servei:

 • l’estacionament amb reserva de plaça, en el qual el titular de l’aparcament s’obliga a mantenir durant tot el període de temps pactat una plaça d’aparcament a disposició plena de l’usuari.
 • l’estacionament rotatori, en el qual el titular de l’aparcament s’obliga a facilitar una plaça d’aparcament per un període de temps variable, no prefixat.

En aquesta modalitat d’estacionament rotatori el preu es pactarà per minut d’estacionament, sense possibilitat d’arrodoniment a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades.

No es consideren aparcaments, d’acord amb la llei vigent que regula els contractes d’aparcament de vehicles:

 • els estacionaments en les denominades zones d’estacionament regulat o en la via pública, tant si s’exigeix el pagament d’una taxa com si no.
 • els estacionaments no retribuïts directament o indirecta.
 • qualsevol altre tipus d’estacionament que no reuneixi els elements esmentats més amunt. 

Anar a inici de pgina

 

2. Obligacions del titular de l’aparcament

 • Facilitar-nos, sempre que se’ns hagi permès l’entrada, un espai per aparcar el vehicle.
 • Entregar a l’usuari en format paper o en qualsevol altra suport durador que permeti la seva conservació, inclosos els suports que permetin l’accés a registres telemàtics o electrònics, un justificant o resguard de l’aparcament. En el justificant es farà constar, en tot cas, la identificació del vehicle i si l’usuari fa entrega al responsable de l’aparcament de les claus del vehicle. D’aquesta obligació d’identificació estaran exempts els aparcaments d’ús exclusiu per a clients d’establiments comercials amb sistemes de control d’accés l’horari dels quals coincideixi amb el de l’establiment. El vehicle s’identificarà mitjançant la seva matrícula o qualsevol marcador que permeti aquesta identificació en el justificant o resguard de l’aparcament entregat a l’usuari.
 • En l’estacionament rotatori es farà constar en el justificant, a més, el dia, hora i minut d’entrada.
 • Restituir-nos el vehicle en les mateixes condicions en què l’hem deixat, com també els accessoris i components que s’hi trobin incorporats funcionalment (de manera fixa i inseparable) i que siguin habituals i ordinaris, per la seva naturalesa o valor, al tipus de vehicle de què es tracti.

En tot cas, hem de retirar nosaltres mateixos els accessoris no fixos i extraïbles, com radiocassets i telèfons mòbils, ja que el titular de l’aparcament no es fa responsable de la seva restitució.

 • Indicar per qualsevol mitjà que possibiliti el seu coneixement abans de contractar i de manera fàcilment perceptible els preus, horaris i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament, també en el cas que sigui pràctica habitual de l’aparcament requerir l’usuari l’entrega de les claus del vehicle.
 • Disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

Hi ha aparcaments que disposen d’un servei especial de custòdia (a l’exterior ha d’haver-hi la informació suficient que ens permeti identificar aquest servei). Hem de tenir en compte que el titular pot establir preus diferents o complementaris per a la guarda i vigilància dels objectes que custodiï.

En aquests casos, poden responsabilitzar-se dels accessoris que no estiguin incorporats funcionalment al vehicle de manera fixa i inseparable, sempre que:

 • els hàgim declarat expressament i el responsable de l’aparcament n’hagi acceptat la custòdia.
 • prenguem les prevencions i mesures de seguretat que se’ns indiquin, com pot ser l’aparcament del vehicle i el dipòsit dels objectes en un lloc habilitat per a la seva vigilància.

En aquests tipus d’aparcaments ha d’existir a l’exterior dels mateixos una informació suficient que permeti identificar la prestació del servei especial.

En aquests casos, el titular de l’aparcament pot establir preus distints o complementaris per a la guarda i vigilància dels efectes la custòdia dels quals accepti.

Anar a inici de pgina

 

3. Deures de l’usuari

 • Hem d’abonar el preu fixat per a l'aparcament en les condicions acordades.
 • Hem de mostrar el resguard o justificant i, en cas de pèrdua, acreditar el nostre dret sobre el vehicle per poder-lo retirar.
 • Hem de declarar els accessoris especials en cas que utilitzem el servei especial de custòdia esmentat més amunt, si l’aparcament en disposa, i dipositar-los en els llocs i amb les mesures establertes per a aquests casos pel titular de l’aparcament.
 • Hem de seguir les normes i instruccions dels responsables de l’aparcament respecte a l’ús i la seguretat de l’aparcament i dels seus empleats i usuaris.

Anar a inici de pgina

 

4. Responsabilitats

 • El titular de l’aparcament ha de respondre dels danys i perjudicis que ens ocasioni, com a usuaris i propietaris del vehicle, per l’incompliment total o parcial de les seves obligacions de vigilància i custòdia del vehicle en els termes exposats.
 • D’altra banda, com a usuaris, som responsables davant l’empresari i els altres usuaris, dels danys i perjudicis que ocasionem per l’incompliment dels nostres deures o per la mala conducció dins el recinte.
 • Si som propietaris del vehicle, encara que no en siguem usuaris, hem de respondre solidàriament dels danys i perjudicis que ocasioni, excepte que hàgim lliurat les claus del vehicle al responsable de l’aparcament.
 • El titular de l’aparcament té el dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l’aparcament.
 • Si volem RECLAMAR per una mala prestació del servei en l’aparcament ho podem fer contra el titular de l‘aparcament en primer lloc demanant-hi  els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia per deixar constància de la reclamació i si en 1 mes no ens han respost o no ens es satisfactòria la resposta  podem presentar  una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del nostre municipi o a l’Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) si no hi ha OMIC al nostre municipi o a l’Agència Catalana del Consum si no tenim accés a cap OMIC ni OCIC.

Anar a inici de pgina

 

5. Retirada del vehicle
El titular de l’aparcament pot utilitzar el procediment previst a l’article 71 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, si aquest roman estacionat de forma continuada en el mateix lloc de l’aparcament per un període de temps superior a 6 mesos, de manera que se’n pressuposi l’abandonament, bé pel seu propi estat, pels desperfectes que tingui i que facin impossible el seu desplaçament per mitjans propis, per no tenir plaques de matriculació o, en general, per aquells signes externs que facin presumir la falta d’interès del propietari en la seva utilització. El titular de l’aparcament és qui ha de provar l’abandonament del vehicle i el transcurs del període de 6 mesos.

Anar a inici de pgina

 

6. Recomanacions
Podeu consultar, en aquest mateix web, les Recomanacions a les persones usuàries d'aparcaments

Recordeu:
• Els titulars dels aparcaments disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

Anar a inici de pgina

 

7. Com reclamar

Queixa't / reclama / denuncia

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum