Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Associacions de consumidors
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Associacions de consumidors

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 24.02.2017)

1.   Què és una Organització de persones consumidores?
2. Qui pot ser soci/sòcia d’una organització de persones consumidores?
3. Drets i deures de les organitzacions de persones consumidores
4. Què fan les organitzacions de persones consumidores?
4.1. En la via judicial
4.2 En les vies extrajudicials
5. Quins avantatges tenen els ciutadans per estar associats a una organització de persones consumidores?
6. Com es financen les organització de persones consumidores?
7. Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya
8. Les organitzacions de persones consumidores més representatives
9. El Consell de Persones Consumidores de Catalunya

 

1. Què és una organització de persones consumidores?
Les organitzacions de persones consumidores són organitzacions privades, d’interès públic, en les que tres o més persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat encaminada a defensar els interessos dels consumidors. Són les entitats de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans en llurs relacions de consum.

Poden tenir la consideració d’organitzacions de persones consumidores, en l’àmbit de Catalunya, les entitats següents:
a) Les entitats sense finalitat de lucre constituïdes legalment que, d’acord amb llurs estatuts, tinguin per objecte social la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels de llurs membres.
 
b) Les entitats constituïdes d’acord amb la normativa aplicable en matèria de cooperatives que incloguin en llurs estatuts, com a objecte social, la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació de les persones consumidores, i que hagin constituït un fons amb aquest objecte, d’acord amb llur legislació específica.

La tasca que desenvolupen va dirigida als seus associats i entre els serveis que ofereixen als seus membres podem senyalar el d’informació i assessorament, defensa jurídica tant individualitzada com col·lectiva, així com publicacions i estudis especialitzats.

Més informació: Espai d’Organismes de Consum.

Anar a inici de pgina

 

2. Qui pot ser soci d’una Associació de Consumidors?
Qualsevol persona consumidora pot ser membre d’una organització de persones consumidores. Per formar-ne part cal que la persona inscrigui les seves dades i pagui una quota.
És persona consumidora o usuària tota persona que actua en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

A partir de l’1 d’abril de 2015 entra en vigor una modificació del Codi de consum de Catalunya aprovada per la Llei 20/2014, de 29 de desembre, que estableix que els drets i obligacions del Codi de Consum són aplicables a les relacions entre els prestadors de serveis bàsics i de serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig.

Anar a inici de pgina

 

3. Drets i deures de les organitzacions de persones consumidores
Les organitzacions de persones consumidores de Catalunya tenen els drets següents:

a) Ésser declarades d’utilitat pública i gaudir de les corresponents exempcions i bonificacions fiscals establertes legalment.
b) Obtenir informació de les administracions públiques.
c) Participar en l’arbitratge de consum, adherint-s’hi i nomenant àrbitres que representin els interessos generals de les persones consumidores en els tribunals arbitrals.
d) Gaudir de subvencions públiques i d’altres mesures de suport i foment.
e) Promoure l’exercici d’actuacions administratives en defensa dels drets de les persones consumidores.
f) Ésser considerades part interessada en els procediments administratius sancionadors que hagin promogut, sempre que hi hagin comparegut i que els procediments afectin la protecció general dels interessos de les persones consumidores.
g) Gaudir del benefici de la justícia gratuïta, d’acord amb les lleis.
h) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions publicitàries enganyoses o il·lícites, i exercir, si escau, el corresponent dret de rèplica, d’acord amb les lleis.
i) Representar les persones consumidores davant dels diferents organismes amb competències que els afecten de manera directa o indirecta.
j) Representar les persones consumidores en els mitjans de comunicació públics i privats.
k) Integrar-se en agrupacions o federacions que tinguin les mateixes finalitats i un àmbit territorial més ampli.
Les organitzacions de persones consumidores de Catalunya tenen els deures següents:
a) Ajustar llurs actuacions als principis de bona fe, precaució i diligència i no difondre dades sense un suport adequat d’acreditacions, resultats analítics o controls de qualitat suficientment contrastats, sens perjudici de llur dret a presentar les denúncies que considerin pertinents.
b) Rectificar públicament o fer cessar activitats temeràries si hi ha una sentència judicial ferma.
c) Col·laborar amb les administracions públiques de Catalunya per a assolir conjuntament els objectius d’aquesta llei.
d) Oferir a les persones consumidores una protecció jurídica eficaç, adreçada a la reparació i indemnització pels danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de l’adquisició, l’ús o el gaudi de béns i serveis.

Si una organització de persones consumidores divulga, per dol o negligència, informació errònia de la qual derivin danys o perjudicis, pot ésser suspesa temporalment o donada definitivament de baixa del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, amb la garantia dels principis d’audiència i contradicció, sens perjudici de la responsabilitat civil i penal en què hagi pogut incórrer.

Anar a inici de pgina 

 

4. Què fan les organitzacions de persones consumidores?
D’entre les seves moltes funcions cal destacar les següents:

 • La informació a les persones consumidores sobre llurs drets i obligacions.
 • L’educació i la formació de les persones consumidores.
 • La gestió dels conflictes en matèria de consum, especialment per mitjà de la mediació.
 • L’exercici d’actuacions de defensa de llurs membres, de l’organització i dels interessos generals de les persones consumidores.
 • La defensa dels drets i interessos de les persones com a consumidores de béns i serveis per mitjà de la funció de consulta, informe i assessorament als poders públics.
 • Representació dels consumidors davant les autoritats competents i en diferents organismes amb competències que afecten directament o indirectament els consumidors i usuaris (grups de treball, comissions, consells assessors, ...).
 • Representació dels consumidors en els mitjans de comunicació públics i privats.
 • Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relacions de consum i defensa dels consumidors i els usuaris.

Anar a inici de pgina 

En les resolucions de conflictes dels consumidors per la via judicial o extrajudicial, les organitzacions de persones consumidores tenen les funcions següents:

4.1. En la via judicial
Les organitzacions de persones consumidores legalment constituïdes estan legitimades per defensar en judici els drets i interessos dels seus associats i els de l’organització, així com els interessos generals dels consumidors i usuaris.

Quan els perjudicats per un fet danyós siguin un grup de consumidors o usuaris els components dels quals estiguin perfectament determinats o siguin fàcilment determinables, la legitimació per pretendre la tutela d’aquells interessos col·lectius correspon a les organitzacions de persones consumidores, a les entitats legalment constituïdes que tinguin per objecte la defensa o protecció d’aquests, així com els propis grups d’afectats.
 
Quan els perjudicats per un fet danyós siguin una pluralitat de consumidors o usuaris indeterminada o de difícil determinació, la legitimació per demandar en judici la defensa d’aquests interessos difusos correspondrà exclusivament a les organitzacions de persones consumidores que, conforme a la Llei, siguin representatives.
 
Cal destacar que les organitzacions de persones consumidores disposen del benefici de la justícia gratuïta (article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta).
Un exemple clar de la defensa en judici dels drets i interessos dels consumidors per part de les organitzacions de persones consumidores és la seva legitimació per a l’exercici de:
 
L’Acció de Cessació:
És una acció que s’exerceix a través d’un judici verbal davant els tribunals de justícia per obtenir una sentència judicial que condemni un empresari o professional a cessar una conducta contrària a la llei que lesioni interessos col·lectius o difusos dels consumidors i usuaris i a prohibir la seva reiteració futura.
L’objectiu de l’acció de cessació és la defensa dels interessos col·lectius i difusos dels consumidors i usuaris i no la d’interessos individuals, per la qual cosa en una acció de cessació no es pot demanar una indemnització econòmica concreta.
 • Interessos col·lectius: són interessos d’un grup de consumidors fàcilment determinables.
 • Interessos difusos: són interessos d’un grup de consumidors difícilment determinables.
L’acció de cessació es regula pels sectors següents:
 • Condicions generals de contractació.
 • Contractes celebrats fora d’establiments mercantils.
 • Viatges combinats.
 • Drets d’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic (multipropietat).
 • Publicitat de medicaments.
 • Exercici d’activitats de radiodifusió televisiva.
 • Publicitat il·lícita, enganyosa, deslleial, comparativa que indueixi a error als consumidors.
 • Crèdit al consum.

Anar a inici de pgina

4.2. En les vies extrajudicials

La mediació

Les organitzacions de persones consumidores utilitzen la mediació com a via per resoldre els conflictes entre els consumidors i els empresaris, .

Les Juntes Arbitrals de Consum
Les organitzacions de persones consumidores estan legitimades per presentar sol·licituds d’arbitratge davant una Junta Arbitral de Consum en representació d’un/a consumidor/a per tal que un conflicte se solucioni a través d’aquesta via extrajudicial.
Les organitzacions de persones consumidores fomenten l’arbitratge de consum com a via de resolució de conflictes entre els consumidors i els empresaris.

Així mateix poden adherir-se a les Juntes Arbitrals de Consum i nomenar àrbitres per tal que representin els interessos generals dels consumidors en els tribunals arbitrals que es constitueixen per a cada cas concret.

Anar a inici de pgina

 

5. Quins avantatges tenen els ciutadans per estar associats a una organització de persones consumidores? 

 • Rebre informació i assessorament personal quant a les seves activitats personals com a consumidors.
 • Rebre informació periòdica en relació amb els seus drets i els seus deures com a consumidors.
 • Resolució a través de la mediació de les seves queixes i reclamacions.
 • Presentació de sol·licituds d’arbitratge en nom del consumidor a la Junta Arbitral de Consum corresponent.
 • Tenir representants de l’Organització com a àrbitres en els tribunals arbitrals de consum.
 • Tramitació a l’organisme competent de les denúncies que presenten.
 • Poden ser representats com a col·lectiu en els diferents grups de treball, comissions i òrgans amb competències relacionades amb el consum.
 • Utilització per part de l’Organització del benefici de la justícia gratuïta.

Anar a inici de pgina

 

6. Com es financen les organitzacions de persones consumidores ?
Les organitzacions de persones consumidores es financen bàsicament amb:

 • Les quotes que cada soci/sòcia o membre de l’organització aporta periòdicament.
 • Les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques.
 • Altres recursos propis (per ex: revistes o publicacions pròpies).

A Catalunya, les entitats inscrites en el Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya podran optar a les subvencions que es preveuen en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes per a la promoció i recolzament d’activitats d’orientació i defensa del consumidor i usuari.

Anar a inici de pgina

 

7. Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya
El Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya depèn de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i la inscripció en el Registre atorga la condició d’organització de persones consumidores a Catalunya.

Les organitzacions o associacions legalment constituïdes amb seu social a Catalunya que tinguin per objecte social la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels de llurs membres i vulguin gaudir de la condició d’organitzacions de persones consumidores a Catalunya han d’estar inscrites en el Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya.
 
No poden estar inscrites en el Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya les organitzacions que:
a) Tinguin entre llurs membres persones jurídiques amb finalitat de lucre.
b) Rebin ajuts de qualsevol classe d’empreses subministradores de béns o serveis destinats a les persones consumidores, de les agrupacions que les representen o d’entitats relacionades amb les dites empreses.
c) Actuïn amb temeritat manifesta judicialment apreciada.
No es consideren ajuts als efectes de la lletra b:
a) Les aportacions esporàdiques per a dur a terme actuacions d’interès general per a les persones consumidores conjuntament amb les organitzacions.
b) Les retribucions o els pagaments que facin les empreses a les organitzacions de persones consumidores pels treballs, estudis o altres tasques que duguin a terme en matèria de defensa de les persones consumidores.

Anar a inici de pgina

 

8. Les organitzacions de persones consumidores més representatives
Les organitzacions de persones consumidores, per a gaudir de la condició de més representatives, han de complir les condicions següents:

a) Tenir de manera exclusiva o principal l’objecte social de la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels de llurs membres.
b) Sol·licitar el reconeixement, que és atorgat per l’Agència Catalana del Consum, d’acord, com a mínim, amb els criteris d’implantació territorial i nombre de socis.
Les organitzacions de persones consumidores de Catalunya més representatives gaudeixen dels avantatges següents:
a) Exercir la representació de les persones consumidores en els organismes públics en què es requereixi.
b) Exercir el dret a participar en les polítiques sectorials que afectin directament els interessos de les persones consumidores.
c) Formar part de la Comissió Permanent del Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
d) Gaudir de prioritat en l’accés als mitjans de comunicació social.

Més informació: Espai d’Organismes de Consum.

Consulteu en aquest enllaç les Associacions de consumidors més representatives.

Anar a inici de pgina

 

9. El Consell de Persones Consumidores de Catalunya

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum