Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Centres de bronzejat
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Centres de bronzejat

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 07.07.2017)

1.  Advertiment per a la utilització dels bancs solars
2.  Fullets informatius

 

Els centres de bronzejat artificial, el que coneixem vulgarment com a raig UVA, han proliferat, i ja són molts els usuaris d’aquests establiments.
Els centres de bronzejat artificial són establiments que utilitzen comercialment un banc solar o una màquina d'emissió de raigs ultraviolats que permeten enfosquir la pigmentació de la pell. Poden ser centres exclusius de bronzejat, però també podem trobar-nos aquest tipus de serveis a centres d’estètica, perruqueries, gimnasos.... Tots ells han de complir amb la normativa.

Els centres de bronzejat artificial no necessiten una autorització per exercir la seva activitat, sinó que han de realitzar, a través de la Oficina Virtual de Tràmits, una comunicació prèvia que inclogui la descripció tècnica dels aparells i materials de què disposen, així com del personal i de la seva formació. Aquesta comunicació prèvia també es pot trametre al Servei de Seguretat d'Instal·lacions del Departament d'Empresa i Ocupació.

El personal que s’encarregui de l’activitat de banc solar ha de tenir formació sanitària de titulació mitjana o superior o haver superat els corresponents cursos de formació homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut.

Els centres de bronzejat artificial estan obligats a exposar un cartell visible al públic on s’indiquin les informacions següents:

1. Advertiment per a la utilització dels bancs solars

 • És obligatori l’ús d’ulleres de protecció ocular adequades, per evitar lesions oculars.
 • És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d’exposar-se als raigs ultraviolats per evitar reaccions indesitjades.
 • És obligatori treure’s totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions.
 • És prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades.
 • Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar aquests productes abans de l’exposició als raigs.
 • No us apliqueu cremes de protecció solars.
 • Els aparells emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu a l’emissor quan l’aparell està en funcionament.
 • No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat a aquests raigs, per exemple, antibiòtics, antidepressius,
 • omnífers, antisèptics locals o generals. En cas de dubte, consulteu el vostre metge.
 • Respecteu un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions.
 • No us exposeu al sol i als bancs solars el mateix dia.
 • Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d’exposició i les distàncies a les làmpades.
 • Les radiacions ultraviolades poden provocar càncer de pell. Consulteu un metge si us surten taques, erupcions o èczemes a la pell, i també en casos d’antecedents de patologies cutànies.
 • Hi hauran de figurar els diferents fototipus de pell, els efectes biològics de les radiacions, segons el tipus de pell, el temps màxim a l’exposició dels raigs i el temps d’espera entre les sessions, en funció de les característiques tècniques del banc solar i del fototipus de pell.

Anar a inici de pgina

 

2. Fullets informatius

 • S’ha de facilitar a les persones usuàries un fulletó explicatiu amb les indicacions següents:
  • És obligatori l’ús d’ulleres de protecció en exposar-se a les radiacions ultraviolades que emeten els bancs solars per evitar lesions oculars, com inflamació de la còrnia o cataractes.
  • Les radiacions UVA poden ser especialment perilloses en usuaris de pell molt blanca i estan contraindicades per a persones que es cremin sense bronzejar-se, que presentin insolació, que hagin tingut un càncer de pell o condicions que predisposin a l’esmentat càncer. Les persones que hagin tingut antecedents familiars també han d’evitar utilitzar-les.
  • Les radiacions ultraviolades poden afectar greument la pell i els ulls; les exposicions intenses i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell, així com un augment del risc de desenvolupar un càncer de pell; els danys causats a la pell són irreversibles.
  • Les exposicions als ultraviolats artificials estan prohibides als menors de divuit anys i no són aconsellables per a les dones embarassades.
  • S’han de prendre les precaucions necessàries en els períodes de tractament amb certs medicaments, entre d’altres antibiòtics, somnífers, antidepressius i antisèptics locals o generals, ja que augmenten la sensibilitat a les radiacions, com també ho fan els cosmètics.
 • Per tant s’han de prendre les precaucions següents:
  • Utilitzeu sempre ulleres de protecció adequades durant tota l’exposició.
  • Retireu bé els cosmètics abans de l’exposició i no apliqueu cap filtre solar.
  • Absteniu-vos d’exposar-vos a les radiacions ultraviolades durant els períodes de tractament amb medicaments. En cas de dubte consulteu el metge.
  • No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia.
  • Respecteu 48 hores entre la primera i la segona exposició.
  • Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d’exposició i la distància de la làmpada.
  • Consulteu el metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors.
 • En el fullet han de constar les dades de l’establiment.
 • La persona usuària haurà de signar un document conforme ha llegit les indicacions i l’establiment haurà de conservar aquest document durant cinc anys.
 • Els centres hauran de facilitar a l’usuari una fitxa personalitzada per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les sessions d’exposició i dosis rebudes.
 • Els establiments han de disposar d’un cartell informatiu on s’indiquin els preus amb els impostos inclosos.
 • Els preus de les sessions han d’anar indicades amb períodes de temps per minuts.
 • Els establiments han de lliurar una factura o comprovant del servei.
 • Els establiments estan obligats a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
 • Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels bancs solars i a sotmetre els seus aparells a una revisió periòdica anual, que serà realitzada per les Entitats d’Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT). La realització de la revisió i l’estat correcte del banc solar s’evidenciaran amb una etiqueta visible a l’aparell de color groc (la de color vermell indica que la màquina és fora de servei).

Etiqueta conforme

Favorable
 

Etiqueta desfavorable

Desfavorable

 • La persona titular és responsable dels incompliments dels preceptes de la present normativa.
 • Els aparells han de tenir el marcatge CE, conforme compleixen la normativa europea de seguretat de productes.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum