Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Inspecció
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Inspecció

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes 

 

Informació general (actualitzada a 13.07.2017)

1.  En què consisteix la inspecció de consum i el control de mercat?
2.  Quines són les funcions de la inspecció de consum?
3.  Quines Administracions Públiques són competents per exercir la inspecció de consum i el control de mercat?
4.  Qui porta a terme la inspecció de consum i el control de mercat?
5.  Com s’inicia una inspecció de consum?
6.  Quines són les facultats del personal inspector?
7.  Quins són els deures dels inspeccionats?
8.  Què són les actes d’inspecció?
9.  Què són els informes d’inspecció?
10.  Com finalitza una inspecció de consum?
11.  Quines són les possibles conseqüències d’una inspecció de consum?

 

1. En què consisteix la inspecció de disciplina del mercat i consum?
La inspecció de consum porta a terme aquelles actuacions necessàries per a garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis, fins i tot els serveis de la societat de la informació, compleixin els deures, les prohibicions i les limitacions que estableix la normativa dels diversos sectors d’activitat econòmica, l’incompliment de la qual pot lesionar els interessos generals de la persona consumidora protegits per la llei.
L’activitat d’inspecció i control pot recaure sobre els béns i serveis destinats a les persones consumidores i sobre els elements, les condicions i les instal·lacions utilitzats per a produir-los, distribuir-los i comercialitzar-los.

Anar a inici de pgina

 

2. Quines són les funcions de la inspecció de consum?

a) Investigar les irregularitats normatives en matèria de consum amb la finalitat de comprovar-ne l’abast, les causes i les responsabilitats dels presumptes autors.
b) Emetre informes complementaris relatius a llurs actuacions.
c) Informar els empresaris sobre el compliment de la normativa que els pugui afectar.
d) Advertir els inspeccionats de les irregularitats observades i requerir-los que facin les modificacions necessàries en els terminis adequats.
e) Proposar als òrgans competents les mesures adequades a les irregularitats constatades i col·laborar en llur execució.
f) Adoptar, en casos d’urgència, les mesures cautelars necessàries, que han d’ésser ratificades per l’òrgan competent.
g) Supervisar les entitats col·laboradores de l’Administració de consum en matèria de control.
h) Elaborar informes relatius a l’adequació normativa dels diferents sectors.
i) Col·laborar en els procediments administratius sancionadors en matèria de consum.
j) Qualsevol altra funció relativa a la protecció de les persones consumidores que li encomanin els òrgans competents en matèria de consum.

El personal inspector pot realitzar, durant les activitats d'inspecció, la presa de mostres sobre els béns destinats a la comercialització entre les persones consumidores i sotmetre'ls a assajos, anàlisis i proves per comprovar la seva adequació a la normativa aplicable relativa a la composició, l'etiquetatge, la presentació, la publicitat i els nivells de seguretat exigibles.

Els assajos, les anàlisis i les proves pericials s'han de realitzar als centres, els laboratoris o les entitats oficials que acrediti l'autoritat d'acreditació corresponent o als que designi l'autoritat competent en matèria de consum. Aquests centres, laboratoris o entitats han de disposar dels mitjans materials idonis, dels recursos humans amb les competències professionals adequades i dels procediments de treball que permetin assegurar la qualitat dels seus treballs; així mateix, s'han de sotmetre als supòsits d'incompatibilitat que garanteixin la independència, la imparcialitat i la integritat de les seves actuacions.

Anar a inici de pgina

 

3. Quines Administracions Públiques són competents per exercir la inspecció de consum i el control de mercat?

• En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, la inspecció de consum i el control de mercat correspon al Departament competent en matèria de consum, actualment el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Agència Catalana del Consum, en els termes que preveu la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
• A nivell local, la competència en matèria d’inspecció de consum i d’adopció de les mesures cautelars recau en els Ajuntaments en l’àmbit territorial dels respectius municipis.
• L'Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona han subscrit un conveni d'encàrrec de gestió pel qual la Diputació de Barcelona porta a terme determinades activitats d'inspecció i control de mercat a la demarcació de Barcelona.

Anar a inici de pgina

 

4. Qui porta a terme la inspecció de consum i el control de mercat?
Les tasques d'inspecció de consum i control de mercat són desenvolupades pel personal inspector al servei de les diferents administracions públiques, el qual serà considerat, en l’exercici de les seves funcions, agent de l’autoritat. El personal inspector podrà sol·licitar la col·laboració o l’auxili de qualsevol altra administració pública o autoritat o bé de les forces i cossos de seguretat.
El personal inspector s’ha d’identificar abans d’exercir les potestats derivades de les seves funcions, llevat que la identificació pugui frustrar la finalitat de la inspecció.

El personal inspector i el personal adscrit als òrgans relacionats amb la inspecció han de guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de llur tasca.

Anar a inici de pgina

 

5. Com s’inicia una inspecció de consum? 
Les actuacions d’inspecció i control de mercat s’inicien sempre d’ofici a conseqüència d’algun dels elements següents:

a) Ordre superior jeràrquica degudament motivada.
b) Denúncia presentada per les persones consumidores, les empreses o les organitzacions que les representen, o bé comunicació raonada d'altres administracions públiques o òrgans mitjançant les quals es posen en coneixement de l'Administració fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria de consum.
c) Control programat en sectors d'activitat econòmica prèviament determinats per l'Administració.
d) Notificació, provinent de les administracions públiques o de les empreses, de la possible presència en el mercat de béns o serveis que puguin comportar un risc no acceptable per a les persones consumidores.
e) Iniciativa pròpia del personal inspector en cas d'incompliment flagrant o quan ho consideri necessari per a la protecció de l'interès general.

Les campanyes consisteixen en actuacions programades d’inspecció i control del grau de compliment normatiu dels productes o serveis per tal d’assolir uns objectius en un període de temps determinat, sobre un sector o sectors d’activitat econòmica i dins d’un àmbit territorial prèviament definit.
Les campanyes d’inspecció i control poden consistir en campanyes merament informatives, de comprovació del compliment de la normativa aplicable als sectors, de presa de mostres de béns de consum, de seguretat de béns i serveis, de comprovació de la informació, publicitat i preus, de verificació de l’etiquetatge i marcat dels productes alimentaris o industrials, etc.

Anar a inici de pgina

 

6. Quines són les facultats del personal inspector?

a) Accedir sense cap avís previ als locals i les instal·lacions de les persones inspeccionades i fer-hi visites d’inspecció i control, amb independència que als dits locals i instal•lacions hi pugui tenir accés el públic en general.
b) Exigir a la persona inspeccionada l’exhibició de la documentació que ha de tenir obligatòriament per raó de l’activitat que acompleix, i també la documentació mercantil, industrial i comptable i qualsevol altra que sigui rellevant als efectes de la investigació dels fets.
c) Requerir la tramesa a les dependències administratives de la documentació a què fa referència el punt anterior o de les dades que siguin necessàries si no s’han pogut facilitar en el moment de la visita inspectora.
d) Requerir, de manera fefaent, la presència de les persones inspeccionades, de llurs representants legals o de qualsevol altra persona a les dependències administratives, al domicili de l’empresa o al lloc on es comercialitzen, emmagatzemen, distribueixen o manipulen productes o es presten serveis a fi de portar a terme les comprovacions inspectores corresponents o fer els requeriments a què fa referència l’apartat anterior.
e) Practicar les proves, les investigacions o els exàmens necessaris per a comprovar el compliment de la normativa i poder prendre mostres i fer les comprovacions i els assaigs sobre els béns o serveis posats a disposició de les persones consumidores.
f) Advertir les persones inspeccionades de les irregularitats detectades i requerir-los que les esmenin i s’adeqüin a la normativa.
g) Adoptar, fins i tot de manera immediata, les mesures cautelars que estableix la normativa per a garantir els interessos generals de les persones consumidores
.

Anar a inici de pgina

 

7. Quins són els deures dels inspeccionats? 

 • Permetre i facilitar l’actuació inspectora en general. 
 • Facilitar l’accés als locals i les instal·lacions objecte d’inspecció.
 • Exhibir i facilitar l’accés a la documentació industrial, mercantil i comptable així com a la informació requerida, incloses les dades de caràcter personal sense consentiment de tercers. 
 • Permetre l’obtenció de còpia o reproducció de la documentació o informació requerida i trametre-la a les dependències administratives. 
 • Comparèixer a les dependències administratives, al domicili de l’empresa o al lloc on es comercialitzen, emmagatzemen, distribueixen o manipulen productes o es presten serveis quan el personal inspector els cita. 
 • Accedir a la presa de mostres, comprovacions i assaigs dels productes que fabriquin, distribueixin o comercialitzin i facilitar la pràctica de les proves, les investigacions o els exàmens necessaris per a comprovar el compliment de la normativa. 
 • Permetre l’adopció de les mesures cautelars per a garantir la defensa dels interessos generals de les persones consumidores. 
 • Complir els advertiments derivats de les irregularitats detectades i esmenar els incompliments per tal d’adequar-se a la normativa vigent.

Anar a inici de pgina 

 

8. Què són les actes d’inspecció? 
Les actes d’inspecció són documents de caràcter públic que ha d’estendre el personal inspector sempre que constati irregularitats administratives.

Els fets constatats pel personal inspector i recollits en les actes d’inspecció tenen valor probatori i presumpció de certesa, llevat de prova en contra.

Les actes d’inspecció han de recollir els elements següents:

 • Número d’acta. 
 • Inspector o inspectora actuant. 
 • Data, hora i lloc de la inspecció. 
 • Nom o raó social, número d’identificació fiscal o codi d’identificació fiscal i l’adreça o la seu social de l’inspeccionat/ada. 
 • Nom i cognom i el document oficial d’identitat del/la compareixent, i també la qualitat de la seva representació, llevat que s’investiguin activitats o serveis de la societat de la informació, que no sigui possible la visita al subjecte presumptament responsable o que la seva presència pugui frustrar la finalitat de l’actuació inspectora. 
 • Fets rellevants per a la investigació o el control i les altres circumstàncies i dades objectives que permetin determinar millor les irregularitats observades. 
 • Si escau, les manifestacions que el/la compareixent vol fer constar. 
 • En cas necessari, la documentació per a esclarir els fets investigats, incloent-hi tant els documents en paper com en qualsevol altre suport durador. 

Signatura del personal inspector.

Anar a inici de pgina

 

9. Què són els informes d’inspecció? 
Els informes d’inspecció són emesos pel personal inspector quan aquests siguin rellevants per a l’esclariment dels fets investigats i resulta impossible o clarament innecessari estendre una acta d’inspecció. Els fets recollits en els informes de la inspecció tenen valor probatori.

Els informes d’inspecció han de contenir la informació següent: 

 • Identificació de l’inspector o inspectora actuant. 
 • Data, hora i lloc en què s’emeten. 
 • Indicació de les circumstàncies que motiven l’emissió. 
 • Fets constatats per l’inspector o inspectora i, si escau, la seva valoració. 
 • Signatura de l’inspector o inspectora.

Anar a inici de pgina

 

10. Com finalitza una inspecció de consum? 
Les diligències inspectores finalitzen per algun dels supòsits següents:

a) Resolució motivada d'arxivament quan no es constaten indicis d'infracció administrativa en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores.
b) Proposta d'incoació d'expedient administratiu sancionador quan existeixen indicis constatats, suficients i raonables d'infracció administrativa de la normativa reguladora dels drets de les persones consumidores.
c) Trasllat a altres administracions públiques o òrgans administratius que siguin competents.
d) Requeriment d'adequació a la normativa vigent reguladora de les relacions de consum, en el cas d'infraccions lleus.
e) Proposta d'incoació del procediment administratiu no sancionador d'adopció de mesures de restricció a la comercialització.

Anar a inici de pgina

 

11. Quines són les possibles conseqüències d’una inspecció de consum? 
L’òrgan competent per tramitar el procediment administratiu sancionador, en vista de les diligències practicades per la Inspecció i, si escau, dels informes emesos, pot acordar alguna de les següents actuacions:

• L’ampliació de les actuacions d’investigació i d’informació.
• L’advertiment previ a l’aplicació de la multa coercitiva.
• La incoació d’un expedient sancionador.
• La comunicació de les actuacions a favor d’un altre òrgan competent.
• L’arxiu de les diligències.

Anar a inici de pgina

 
 

Destaquem

Seguretat de productes Seguretat de productes

Els productes que els consumidors adquireixen en el mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat ...

 
Vídeos de consum per a TV Càpsules de consum

Vídeo/s relacionat/s amb aquest tema a l'apartat de programas de televisió de consum:

 
Vídeo Vídeo: La inspecció de consum
 
Vídeo Vídeo: La seguretat de les joguines
 

més

 

Enllaços relacionats

 

© 2011 Agència Catalana del Consum