Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Lloguer de vehicles
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Lloguer de vehicles

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

 

Informació general (actualitzada a 05.04.2017)

1.  El lloguer d’un vehicle
2.  El contracte de lloguer del vehicle
3.  De vacances per Europa: el lloguer de vehicle
4.  Clàusules abusives
5.  Recomanacions
6.  Com puc reclamar?

 

1. El lloguer d'un vehicle
El lloguer d’un vehicle pot ser una bona opció si s’està de viatge o si necessita d’un vehicle per un temps determinat. Per això és important saber què s’està llogant i qui té responsabilitat en segons quins casos.

La informació i documentació mínima que s’ha de proporcionar a la persona consumidora al llogar un vehicle és:

 • La descripció i les condicions exactes del vehicle a llogar.
 • El preu total de la renda, amb el desglossament i el detall dels serveis accessoris i les altres quantitats que siguin assumides pels arrendataris/consumidors.
 • El termini de l'arrendament/lloguer.
 • Totes les possibles modificacions de preu i les despeses addicionals.
 • La fiança i les altres garanties que s'exigeixen als arrendataris/consumidors, si és el cas.
L’empresa que faciliti el servei haurà d’estar en possessió de l'autorització pertinent regulada a l’Ordre de 20 de juliol de 1995 per la que es desenvolupa el Reglament de la Llei d’ordenació dels Transportes Terrestres en matèria de arrendaments de vehicles sense conductor.

Abans de llogar un vehicle és convenient comparar els preus que ofereixen diversos establiments, ja que és un servei amb preus lliures i que, per tant, poden variar molt d'una empresa a una altra. Els preus han d'estar exposats en una llista desglossada per vehicles i per la modalitat del lloguer (per dia, per setmana, amb quilometratge limitat o il·limitat...). 

El preu anunciat ha de ser el preu total, amb l'impost de l'assegurança de danys a tercers inclòs i amb tots els altres impostos també inclosos. Si es poden fer assegurances optatives, cal indicar-ne l'import.

Normalment, les companyies exigeixen una edat mínima d'entre 21 a 23 anys per llogar un vehicle i, de vegades, també una certa antiguitat del permís de conduir.

Per llogar un vehicle haureu de signar un contracte d'arrendament o de lloguer on han de constar les vostres dades i les de l'establiment, les del vehicle i les condicions del lloguer. Llegiu atentament el contracte abans de signar-lo i guardeu-vos-en una còpia.

Si patiu cap accident o avaria amb un vehicle llogat, poseu-vos ràpidament en contacte amb l'establiment arrendador.

Recordeu-vos que, excepte si es pacta el contrari, la benzina i les possibles multes són a càrrec del client. Si pagueu amb una targeta de crèdit, anoteu l'import del lloguer en el comprovant. Si pagueu en metàl·lic, probablement us exigiran un dipòsit que us serà retornat quan lliureu el vehicle.

En cas de conflicte, podeu fer-ho constar en els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia.

Anar a inici de pgina

 

2. El contracte de lloguer del vehicle

El contracte de lloguer del vehicle s’ha de fer per escrit, on s’han d’indicar les dades identificadores nostres i aquelles de l’empresa, les dades completes del vehicle, les condicions generals, el termini pel qual es lloga i el preu acordat. Aquest contracte o una còpia s’haurà de dur a l’interior del automòbil.

El preu del lloguer, a més dels imposts, pot incloure els següents conceptes:
 • Preu de lloguer per dia, que pot ser, segons les empreses, amb quilometratge il·limitat, i/o amb una quantitat fixa a la qual se n’hi afegeix una altra per quilòmetre recorregut.
 • A més de l’assegurança obligatòria del vehicle, les assegurances addicionals que es pactin. Per exemple, per robatori, danys al propi vehicle, o per lesions dels ocupants; en aquests casos s’ha de tenir en compte si existeixen franquícies i amb quines condicions s’han establert.
 • Altres conceptes que podem convenir, com accessoris al vehicle, lliurament a llocs diferents als locals de la pròpia empresa ( hotels, aeroports, etc.).
 • El preu del lloguer no sol incloure les despeses de benzina. Generalment el cotxe es lliura al client amb el dipòsit ple, i finalitzat el lloguer s’ha de tornar el cotxe en les mateixes condicions que ens el varen donar o pagar el combustible consumit, i de vegades, un recàrrec addicional.

Anar a inici de pgina

 

3. De vacances per Europa: el lloguer de vehicle

Amb motiu d’un viatge a un altre país, sovint s’utilitza el servei de lloguer de vehicle. Avui dia molts d’aquests lloguers es reserven a través d’Internet i posteriorment cal signar un contracte on constin les dades de l’empresa, la identificació del client, del vehicle, el preu i les condicions del lloguer i l’assegurança. Els contractes de lloguer d’automòbils no estan regulats com a tals per la normativa comunitària, però els consumidors tenen uns drets bàsics reconeguts a la Unió Europea:
 • El dret a una informació justa i clara sobre el preu indicat en la reserva, import que ha d’incloure totes les despeses obligatòries o inevitables (taxes, impostos locals, despeses de gestió...) per al consumidor.
 • El dret a una informació clara i veraç sobre els costos accessoris opcionals (com un seient per a nens, els suplements per conductors menors de 25 anys o una assegurança extra) que no ha de ser enganyosa. Sovint els càrrecs extra per devolució de vehicle en establiment diferent del de recollida o bé fora d’hora d’oficina, no són informats a l’hora de fer la reserva.
** És important saber que si la reserva del lloguer d’automòbil s’ha fet a Internet, no s’aplica el «període de reflexió» establert a la UE per poder cancel·lar la reserva (excepte que els termes i condicions de la companyia ho permetin).
 
Recomanacions abans de reservar el lloguer d’un automòbil a la UE:
 • Comparar prèviament les diferents ofertes de lloguer segons les vostres necessitats i disponibilitats. La reserva es pot fer directament en empreses de lloguer, agències locals, companyies aèries o agències de viatges; en aquest darrer cas el servei pot ser més car però allibera de fer gestions i en cas de problemes, podreu reclamar directament a la vostra agència.
 • Parar atenció a les disponibilitats i models del vehicle llogat per veure si s’adequa a les nostres necessitats ( nombre de passatgers, mida del maleter, limitació del quilometratge..) Si el model reservat no està després disponible, no s’ha de pagar més si ens ofereixen un vehicle de gamma superior però el preu s’haurà d’ajustar si el vehicle ofert és de gamma inferior.
 • Comprovar els conceptes inclosos en el preu, especialment revisar les taxes d’aeroports o taxes locals –road tax- i la cobertura de l’assegurança. Fora bo demanar un fulletó de tarifes per verificar si aquestes s’han aplicat correctament ( carburant, assegurança de conductor jove, càrrec administratiu per tramitació de multes, tarifació de quilòmetres, etc. ).
 • Revisar sempre el cost de les opcions o extres que necessitem durant el lloguer, com ara cadireta infantil, conductor suplementari, GPS, tarifa de retorn de vehicle en una altra agència, despeses de neteja, etc..
 • Especial atenció en el contracte a la política de combustible (estat del dipòsit a l’inici i final del lloguer). Hi ha 3 possibles opcions per tornar el vehicle: 1) amb el dipòsit buit, ens carregaran un preu de combustible més elevat al que hauríeu adquirit més el càrrec de posar carburant o combustible, 2) amb el dipòsit buit i que ens carreguin només la quantitat de carburant utilitzada, o 3) amb el dipòsit ple.
 • Sol·licitar o localitzar les condicions de cancel·lació del contracte.
 • Comprovar les restriccions del lloguer (quilometratge, restriccions de l’edat per conduir el vehicle, vigència o durada de la reserva, zona geogràfica coberta i extensió del viatge per altres països etc.).
 • Contractar preferentment amb empreses que permetin escollir el mitjà de pagament, i que no imposin el pagament amb targeta de crèdit. Si es paga amb targeta de crèdit, cal revisar tots els càrrecs presentats i dur la mateixa targeta amb la que s’ha fet la reserva en el moment de retirar el vehicle. A més, si paguem amb targeta, podem comprovar les assegurances incloses i les seves condicions, doncs es poden preveure algunes garanties en cas de danys o robatori de vehicles, fins i tot es pot rescatar la franquícia.
 • Dur sempre a sobre una còpia impresa de la reserva.
 • Verificar, si el contracte de lloguer se signa en el país de destí, que es comprenen les clàusules, que els termes siguin els mateixos que els de la reserva prèvia i demanar sempre una còpia dels documents a signar.
 • El conductor respondrà de les multes i infraccions, a més dels càrrecs administratius vinculats.
 • Estar segurs de comprendre l’abast de la cobertura de l’assegurança. Són recomanables les assegurances a tot risc, si bé cal vigilar amb les franquícies. La responsabilitat civil obligatòria és inclosa en el preu del lloguer però les franquícies en casos de problemes solen ser elevades, cal informar-se sobre assegurances complementàries. Si volem un 2n conductor, verifiquem que contractem l’assegurança respectiva, doncs altrament no es cobririen els danys que aquest causés. 
 • Principals sigles de les assegurances complementàries:
  • LDW/CDW/Super CDW, garantia contractual per danys al vehicle.
  • TP, garantia de robatori
  • SLDW, inclou danys i robatori
  • PAI/PI/SPAI, per a persones transportades i robatoris d’efectes personals
  • PEP/PEC, per a robatori d’efectes personals
  • OAC, opció de compra de carburant
  • FPO opció de compra de fuel
 • Preguntar per la política de la companyia en casos d’avaria i accident. En cas d’avaria, trucar la companyia i seguir les seves instruccions, no fer reparar el vehicle sense el permís de l’empresa i en cas d’accident o robatori anotar les dades dels implicats, contactar immediatament la companyia de lloguer i a la policia local. En cas de robatori, caldrà fer la denúncia i retornar les claus i documents del vehicle, mentre que la responsabilitat del conductor es limita a l’import de la franquícia si s’ha contractat una assegurança per danys i/o robatori del vehicle.
 • Examinar el vehicle prèviament amb personal de l’empresa, si no s’ofereix un llistat o croquis, prendre nota de qualsevol dany, verificar que hi siguin eles elements suplementaris previstos -GPS, cadireta infantil...) i fer-ho signar per algun empleat de l’empresa. Fotografiar els danys visibles.
 • A l’hora de retornar el vehicle procurar fer-ho en hores d’obertura de la companyia de lloguer i assegurar-se que es revisa davant nostre. Signar i fer signat a l’empleat/da de l’empresa l’informe o nota de retorn de vehicle. El vehicle i les claus es retornaran a un agent habilitat de la companyia en hores d’obertura i a l’hora prevista, malgrat les companyies puguin aplicar un marge de 30 minuts a 1 hora abans de facturar una jornada suplementària. Si no es pot lliurar el vehicle en l’horari d’obertura, es respondrà del mateix fins a l’endemà, tret el que estableixin les condicions contractuals.
 • Si es retorna el vehicle fora d’horari d’obertura de l’empresa, estacionar-lo en la zona específicament destinada, fins i tot es poden prendre fotografies acreditatives que el vehicle es desa en bones condicions , per evitar que es puguin carregar despeses de reparació.
 • Compte amb els càrrecs o cobraments injustificats: les entitats emissores de targetes de crèdit autoritzen generalment a l’empresa de lloguer a facturar un suplement quan el vehicle no es retorna amb el mateix nivell de combustible, per despeses d’aparcament o fins i tot per retorn del vehicle en retard.
 • En principi sols es poden cobrar despeses a posteriori si el consumidor així ho ha consentit prèviament . En cas de dany o robatori, la companyia ha de proporcionar una còpia del contracte de lloguer, un pressupost o factura de reparació i l’acceptació del càrrec via targeta de crèdit en cas de danys o robatori. Cal contactar amb l’entitat emissora de la targeta de crèdit en cas de càrrec injustificat.
 • En cas de problemes amb la companyia de lloguer d’automòbil, es pot contactar en el moment amb els Centres Europeus del Consumidor dels Estats membres, per tal d’obtenir assessorament i ajut: . http://ec.europa.eu/consumers/archive/ecc/contact_en.htm.
 • En aquests Centres es donarà consell, si és el cas, sobre com actuar o resoldre el possible conflicte de consum, atès que en tractar-se d’un altre país, les persones consumidores poden trobar-se amb més dificultats per defendre els seus drets. En qualsevol cas, podeu també contactar-nos al respecte, en aquest mateix web, omplint el formulari de consulta.

Anar a inici de pgina

 

4. Clàusules abusives
El lloguer de vehicles sol estar realitzat amb contractes d’adhesió i per això és molt important llegir-lo i veure si hi ha clàusules que només beneficiïn al arrendador.

Les clàusules dels contractes sempre s’han de redactar de forma concreta, clara i senzilla de manera que s’entenguin i sense que es facin reenviaments a textos o a documents que no es facilitin abans o durant la realització del contracte. A més, han de tractar-se de clàusules accessibles i alhora llegibles. En darrer lloc, han de garantir la bona fe en la contractació i l’equilibri de les posicions jurídiques entre l’empresari o empresària i la persona consumidora.

Per tant, les clàusules abusives són aquelles condicions generals no negociades individualment que són contràries tant a les exigències de la bona fe com a l’equilibri de drets i obligacions que han de tenir ambdues parts contractants.
Les clàusules abusives són nul·les de ple dret i es tenen per no posades. A més cal recordar que la nul·litat d’una clàusula o clàusules no implica necessàriament la nul·litat del contracte el qual continua essent vàlid i eficaç

En el cas de lloguer de vehicles, es podria tractar de presumptes clàusules abusives el fet que a l’hora d’agafar el vehicle, l’empresa us obligués a pagar el tanc de combustible ple del cotxe i el tingueu que retornar vuit. Una altra possible clàusula abusiva podria ser la modificació del preu final de la factura si vau contractar el preu per Internet o si el retorneu en un establiment diferent. A més, la comprovació de danys menors o de neteja del vehicle sense la vostra presència, que podria augmentar la factura sense aportar proves al consumidor. Finalment, un altre exemple podrien ser les clàusules que limiten les condicions de pagament.

Anar a inici de pgina

 

5. Recomanacions

 • És molt important que abans de signar el contracte reviseu l'estat del vehicle: xassís, vidres, para-xocs, focus, etc. Si hi trobeu cap desperfecte demaneu que consti per escrit en el contracte de lloguer.
 • Comproveu quin tipus d'assegurança cobreix el vehicle. Penseu que són recomanables les assegurances a tot risc, si bé, cal vigilar les franquícies per si heu de pagar una part de la reparació en cas de sinistre. (Consulteu el tema de consum: Assegurances, l'apartat "4.2.1. Assegurança obligatòria de vehicles automòbils").
 • És preferible retornar el vehicle en hores d'oficina, perquè la companyia pugui comprovar-ne l'estat després que l'hagueu usat. 
 • En cas de patir algun accident o avaria, posar-se en contacte amb l’empresa al més aviat possible. En cas de conflicte, fer-ho constar en els Fulls Oficial de Queixa/ Reclamació/Denúncia, els quals són obligatoris per aquest tipus de sector d’activitat empresarial.
 • És una garantia contractar amb una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.

Anar a inici de pgina

 

6. Com puc reclamar?

Podeu adreçar-vos a les Juntes Arbitral del Transport de Catalunya, que són instruments de protecció i defensa de les parts que intervenen en el transport terrestre. Una de les seves principals funcions és resoldre controvèrsies, de caràcter mercantil i contingut econòmic, sorgides en relació amb l’acompliment dels contractes de transport terrestre i activitats auxiliars i complementàries, tant de viatgers com de mercaderies, en els següents transports  (carretera, ferrocarril o cable):
 • urbans ( autobús, metro, taxi, tramvia, funicular, etc.)
 • interurbans (autocar, taxi, ferrocarril, etc.)
 • de mercaderies
 • de viatgers (regular, discrecional, turístic, lloguer de vehicles, etc.)  
S’inclouen tant els transports interiors com els internacionals i també els intermodals, sempre que un dels modes utilitzats sigui terrestre (carretera-vaixell; ferrocarril-aeri; etc.). La Junta Arbitral del Transport de Catalunya serà competent per resoldre aquestes controvèrsies quan el lloc d’origen o de destinació del transport o  el de celebració del contracte es trobin dins el territori de Catalunya i sempre que la quantia de la reclamació no superi els 15.000 euros. Si s’excedeix aquest import és necessari que ambdues parts pactin el sotmetiment. La Junta Arbitral del Transport de Catalunya té seus a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa (seus de la Junta a Catalunya).

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum