Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Llum
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Llum

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 
Informació general (actualitzada a 11.04.2017)

Atenció!
Informació important en matèria de pobresa energètica: Drets d'accés als subministraments bàsics.


Índex

1.  Nou sistema per a la factura de la llum per al Petit Consumidor (PVPC)
2.  El contracte
2.1.  Recomanacions generals abans de contractar
2.2.  Comparació d’ofertes
2.3.  Comercialitzadores de referència
2.4. Tipus de contracte
2.4.1.  PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor)
2.4.1.1.  PVPC per a consumidors vulnerables: el bo social
2.4.2.  Fix a 12 mesos
2.4.3.  Contractació bilateral
2.5.  Requisits mínims del contracte
2.6.  Canvi de nom
3.  La factura
3.1.  Conceptes, lectura
3.2.  Facturació horària de la llum
4.  Consells d’estalvi energètic
5.  Canvi de potència
6.  El comptador
7.  Suspensió del subministrament elèctric
8.  Resolució del contracte
9.  Verificació de les instal·lacions
10.  Com reclamar

 


1. Nou sistema per a la factura de la llum per al Petit Consumidor (PVPC)
En data 29 de març de 2014 es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

 • El nou sistema de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) canvia la manera per la qual es calcula el preu de l'energia en la factura del petit consumidor: abans es fixava mitjançant una subhasta trimestral i ara es factura a partir del preu del mercat d'electricitat.
 • El nou sistema va entrar en vigor l'1 d'abril de 2014. Les companyies elèctriques van disposar d’un període màxim de tres mesos per facturar amb el nou sistema.
 • En aquest període transitori, les factures emeses es van calcular amb el preu de l'electricitat del primer trimestre de 2014. 
 • A la primera factura sota el nou sistema, es va ajustar aquest preu al preu real de mercat i també es va retornar una quantitat pel fet que el preu de l'electricitat en el mercat durant el primer trimestre va ésser inferior a l'establert.

Alternatives al PVPC:

 • Les persones usuàries que desitgin que el preu de l'electricitat que s'apliqui al seu consum sigui el mateix durant tot un any podran contractar aquest preu durant 12 mesos . Les companyies comercialitzadores de referència estan obligades a oferir aquest preu com alternativa al PVPC. Aquestes ofertes podran comparar-se al web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
 • També podran contractar el subministrament d'energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d'acord amb el preu i les condicions que en el seu cas es pactin.

Anar a inici de pgina

 

2. El contracte

 • El servei de subministrament de llum s'ha de fer per contracte escrit. Aquest contracte és personal i ha d’estar a la vostra disposició en castellà i en català.
 • Per poder signar aquest contracte, heu de tenir les instal·lacions adequades
 • Prèviament us haureu d'informar de la documentació que s'ha de presentar. 
 • Tingueu en compte:
  • La potència contractada consta d'una pòlissa d'abonament, segons les necessitats de cada casa. Aquesta es pot modificar d'acord amb les necessitats, però això només ho podeu fer una vegada a l’any. Pagareu d'acord amb la potència contractada.
  • Contracteu la potència i la tarifa que més s'ajustin a les vostres necessitats. Estudieu les característiques de la tarifa amb discriminació horària i mireu si us pot resultar rendible.
  • Recordeu que l’empresa elèctrica pot demanar-vos un dipòsit de garantia al moment de contractar. Aquest dipòsit equival a la facturació teòrica mensual corresponent a 50 hores d’utilització de la potència contractada. Aquest dipòsit us serà retornat quan resolgueu el contracte amb la companyia.
  • Les companyies poden negar-se a fer-vos un contracte si heu estat declarats deutors d’una altra companyia per sentència judicial, sempre que no hagueu justificat desprès el pagament del deute i aquest fos superior a 150 euros o si les vostres instal·lacions no reuneixen els requisits necessaris tècnics i de seguretat.

Ara teniu més capacitat per controlar el consum d’ energia i la possibilitat d’elegir entre diferents modalitats de contractació.

 • A partir d'ara hi ha 3 alternatives de contractació entre les quals podeu triar:
  • PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor ).
  • Preu fix anual.
  • Contracte bilateral.

Anar a inici de pgina

2.1. Recomanacions generals abans de contractar 

 • Informa’t dels preus, els descomptes i tots els serveis que ofereix l’empresa.
 • Estudia molt bé l’oferta de la nova companyia bans de donar-te d’alta.
 • Pregunta quins són els requisits per fer el canvi de companyia.
 • No facilitis les teves dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les teves dades personals, si no estàs realment segur de la contractació.
 • Si tens contractat algun finançament amb la companyia actual, informa’t de com quedarà.
 • Llegeix detingudament el contracte, i mai no signis un document en blanc.
 • El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble.
 • Si reps una trucada telefònica o una visita inesperada al teu domicili per a què canviïs de companyia elèctrica, no et precipitis i recorda que tens 14 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.
 • Totes les empreses disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.

Anar a inici de pgina

2.2. Comparació d’ofertes
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha habilitat en el seu web (http://www.cnmc.es/una eina que permet al consumidor amb dret a acollir-se al PVPC comparar les ofertes a preu fix anual de les comercialitzadores de referència. Indicant les dades del consum anual (en Kwh i la potència contractada). A la web http://www.cnmc.es/ també podreu confirmar si el vostre consum ha estat ben facturat, introduint les dades de consum en el període, dates de lectura i potència contractada.

A més, també podreu comparar aquestes ofertes amb les ofertes de les comercialitzadores en mercat lliure, si bé aquestes últimes puguin incloure clàusules addicionals y altres productes i serveis que el consumidor haurà de tenir en compte.

Per últim, podeu obtenir més informació a través de la vostre companyia elèctrica, que disposa d’un servei d’atenció al client gratuït, al qual us podeu adreçar per posar en coneixement de l'empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts, el telèfon de la qual ha de figurar a la factura.

Anar a inici de pgina 

2.3. Comercialitzadores de referència
Tenen la condició de comercialitzadors de referència a tot el territori espanyol i l'obligació d'assumir el subministrament als consumidors d'energia elèctrica que es determinen en l'article 4 del Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.
Actualment, són comercialitzadors de referència (ordenats alfabèticament):

 • Endesa Energía XXI, S.L.U.
 • EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
 • Viesgo Comercializadora de referencia, SL
 • Gas natural S.U.R. SDG, S.A.
 • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
 • CHC Comercializador de Referencia S.L.U.

Anar a inici de pgina

2.4. Tipus de contracte

2.4.1. PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor)
Per a potències menors o iguals a 10kW.
És la tarifa regulada pel Govern, abans anomenada Tarifa d’Últim Recurs (TUR).
El PVPC són els preus màxims que us podran cobrar les comercialitzadores de referència.

 • La modalitat a la que passareu de forma automàtica si éreu TUR:
  Aplica el preu real que tingui el mercat.
  – Suposa un estalvi perquè no incorpora el cost por el assegurament del preu.
 • Els PVPC no inclouen cap altre tipus de producte o servei, sigui energètic o no, ofert directament per la comercialitzadora de referència o per tercers.
 • La durada dels contractes és anual i es prorrogarà automàticament per terminis iguals.
 • El consumidor de forma automàtica, (abans TUR), sense necessitat de realitzar cap gestió per la seva banda, ni actuacions o canvis en el seu comptador, passa a incorporar-se al nou sistema del Preu Voluntari per al Petit Consumidor.
 • Suposa un estalvi en terme mig. En considerar com a preu d'energia el que resulti directament del mercat de producció i no incorporar cap cost per l'assegurament del preu.

Contractes sense lletra petita ni serveis addicionals. Les condicions del contracte estan regulades i acotades. No poden existir clàusules especials o serveis addicionals.

Factura senzilla. La factura que rep el consumidor acollit al PVPC és clara, transparent i homogènia.

Llibertat per canviar de comercialitzador i possibilitat de tornar sempre al PVPC. El consumidor amb dret a Preu Voluntari per al Petit Consumidor que decideixi canviar a una altra modalitat de contractació, podrà sempre tornar al PVPC.

Anar a inici de pgina 

2.4.1.1. PVPC per a consumidors vulnerables: el bo social
Existeix la figura del consumidor vulnerable, que té dret a l’anomenat bo social amb una reducció del 25% respecte del PVPC. Es consideren consumidors vulnerables els que compleixen alguna d’aquestes condicions:

 • Tenir una potència contractada inferior a 3 kW
 • Tenir més de 60 anys i rebre la pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viudetat
 • Ser família nombrosa
 • Que tots els membres familiars estiguin en situació d’atur
Si sou consumidors vulnerables podeu sol·licitar el bo social a la vostra empresa comercialitzadora de referència, a través del telèfon que s’indica en la factura.  

Més informació:

Anar a inici de pgina 

2.4.2. Preu fix anual
Implica que el preu que s'apliqui al consum d'energia sigui el mateix durant tot un any, per tant, podeu contractar un preu fix durant 12 mesos per l'energia elèctrica.
Totes les comercialitzadores de referència estan obligades a oferir com a alternativa al PVPC. Aquest preu serà fixat lliurement per cada empresa comercialitzadora, però amb unes condicions estàndard i fàcilment comparables:

 • Sense incloure altres productes o serveis addicionals.
 • Durada d'un any.
 • Límit de penalització en el supòsit de rescissió anticipada del contracte.
  Les penalitzacions no poden superiors al 5% del preu del contracte per l’energia estimada pendent de subministrar.
 • Renovació de l'oferta només a voluntat del consumidor.

Recordatori: Els consumidors que desitgin major estabilitat del preu podran acollir-se a l'oferta a preu fix anual, sigui o no la que estigui oferint el seu comercialitzador actual. Per a això, hauran de contactar amb el comercialitzador, que s'encarregarà de realitzar tots els tràmits per al canvi de subministrador en el seu nom.

La publicació de les ofertes a preu fix anual es realitza en el comparador d'ofertes de la CNMC que existeix per al mercat lliure, i apareixen en el comparador amb el nom de "Oferta a preu fix del comercialitzador de referència". Podent consultar aquesta informació al web del a Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).  

Anar a inici de pgina

2.4.3. Contractació bilateral amb una comercialitzadora
Com venia passant fins ara, el consumidor podrà contractar el subministrament d'energia elèctrica amb qualsevol comercialitzadora en el mercat lliure d'acord amb el preu i les condicions que, si s'escau pactin entre client i comercialitzador.

Les ofertes en el mercat lliure, a diferència de les del preu fix anual, inclouen en la majoria dels casos, clàusules especials o serveis addicionals que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar les ofertes amb un criteri homogeni.

La contractació ha de realitzar-se després de comparar amb molta cura les ofertes disponibles en el mercat, atès que solen incloure distintes condicions i serveis que impedeixen una comparació directa.

Anar a inici de pgina

2.5. Contingut mínim dels contractes amb les comercialitzadores de referència
Els contractes de subministrament d'energia elèctrica amb els comercialitzadors de referència han de tenir, com a mínim, clarament especificades les següents dades:
a) Identitat i direcció de l'empresa comercialitzadora de referència.
b) Modalitat de contractació aplicable al subministrament, distingint expressament si es tracta de preu voluntari al petit consumidor o preu fix anual.
c) El codi unificat de punt de subministrament, número de pòlissa del contracte d'accés o de subministrament i potències contractades.
En el cas que el comercialitzador de referència no contracti en nom del consumidor l'accés a les xarxes amb el distribuïdor, el comercialitzador no està obligat a incloure en el contracte de subministrament el número de pòlissa del contracte d'accés.
d) Referència de la pàgina web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en la qual figuren les ofertes comercials anuals per col·lectius de consumidors.
e) Durada del contracte i condicions per al seu pròrroga o renovació.
f) Causes de rescissió i resolució del contracte i, si escau, penalitzacions, així com el procediment per realitzar una o altres.
S'indicaran expressament les causes de rescissió i resolució del contracte que siguin sense cost per al consumidor, entre les quals figurarà, en el cas que el consumidor estigui acollit al preu voluntari per al petit consumidor, la del seu dret a resoldre el contracte per voluntat unilateral del consumidor.
g) La informació sobre preus, inclosos els impostos, peatges i càrrecs aplicables i, si escau, disposició oficial on es fixen els mateixos. Aquesta informació ha de ser clara de manera que permeti la comparació amb altres ofertes, i ha d'estar permanentment actualitzada, d'acord amb el que estableix referent a això pel que fa als drets dels consumidors.
h) Informació sobre el servei d'atenció a queixes, reclamacions i incidències en relació al servei contractat o ofert, així com sol·licituds d'informació sobre els aspectes relatius a la contractació i subministrament o comunicacions. En concret, l'adreça postal, servei d'atenció telefònica i número de telèfon, tots dos gratuïts, i el número de fax o adreça de correu electrònic al qual el consumidor pugui dirigir-se directament.
i) El procediment de resolució de conflictes establert d'acord amb el que disposa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament.
j) Informació sobre els equips de mesura i control necessaris que els consumidors hagin de tenir instal·lats per a la contractació del subministrament elèctric, i per a la correcta facturació i aplicació dels peatges d'accés, càrrecs i altres preus.
k) Reconeixement del dret a l'elecció del mitjà de pagament, d'entre els comunament utilitzats en el tràfic comercial.
l) Informació referida al tractament de les dades de caràcter personal del client, en els termes exigits per la legislació vigent en aquesta matèria.
m) Informació relativa al procediment de suspensió del subministrament d'energia elèctrica.
n) Mecanisme de correcció d'errors en la facturació com a conseqüència d'errors administratius i de mesura, delimitant clarament l'abast i les responsabilitats del comercialitzador i del distribuïdor.
o) Condicions de traspàs i subrogació del contracte.
p) Clàusules sota les quals es podran modificar les condicions establertes en el contracte. El contingut d'aquestes clàusules serà transparent i comprensible.
q) Drets de compensació i reemborsament aplicables si no es compleixen els nivells de qualitat contractats, així com altres drets dels consumidors en relació al subministrament.

Els consumidors han de ser degudament avisats de qualsevol intenció de modificar les condicions de subministrament amb una antelació mínima d'un mes, i informats del seu dret a resoldre sense cap penalització el contracte quan rebin l'avís.

El contracte a preu voluntari al petit consumidor o a preu fix anual no inclourà cap altre producte o servei, sigui energètic o no, ofert directament pel comercialitzador de referència o per tercers.

Anar a inici de pgina

2.6. Canvi de nom
La companyia us farà gratuïtament el canvi de nom del contracte sempre que estigui al corrent de pagaments.

Fixeu-vos en el tipus de contracte i recordeu que l’empresa elèctrica, en determinats casos, pot demanar-vos un dipòsit de garantia en el moment de contractar. Aquest dipòsit, en determinats casos, si contracteu a tarifa, equival a la facturació teòrica mensual corresponent a 50 hores d’utilització de la potència contractada. Aquest dipòsit us serà retornat quan resolgueu el contracte amb la companyia.

Anar a inici de pgina

 

3. La factura

3.1. Conceptes, lectura

Entendre la factura (Font: Ministeri d’Indústria, Turisme y Agenda Digital).

Conceptes de pagament (Font: Ministeri d’Indústria, Turisme y Agenda Digital).

• Terme de potència
• Terme d’energia
• Impost especial sobre l’electricitat
• Lloguer de l’equip de mesura
• Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Cada 2 mesos es fa una lectura del comptador, que pot ser de propietat o de lloguer. Únicament serà possible realitzar una regularització semestral (cada 6 mesos) en base a lectures reals quan aquesta circumstància s'hagués notificat al consumidor i aquest, hagués acceptat aquest mètode de facturació.

La lectura és responsabilitat de la companyia.
D’acord amb el RD. 1718/2012, des del mes d'abril de 2013, la factura és bimestral (cada 2 mesos) per a usuaris amb una potència contractada fins a 15kW, excepte que la persona usuària digui el contrari.

La facturació es realitzarà sempre en base a les lectures reals.

La lectura serà realitzada per l’encarregat de lectura amb una periodicitat bimestral.

En el cas en què degut a no poder accedir als aparells comptadors no sigui possible realitzar aquesta lectura real, l'empresa deixarà un avís d'impossible lectura per a que l'usuari la pugui facilitar. Si el consumidor en el termini de dos mesos no la facilita, la factura es realitzarà amb una lectura estimada. En tot cas es realitzarà una regulació anual en base a lectures reals.

Es podrà fer una lectura mensual sempre que els aparells comptadors disposin de sistema de telemesura i telegestió. En aquest cas, si el consumidor ho sol·licita, la facturació també podrà ser mensual.

Quan s’hagin incomplert els nivells de qualitat del servei, la companyia us ha de fer un descompte que ha d’aparèixer a la factura.

En el cas en què la companyia apliqui descomptes sobre les tarifes màximes autoritzades en una zona geogràfica determinada i a un nombre i categoria de consumidors determinada, els descomptes hauran de ser publicats en un mitjà de comunicació d’àmplia difusió a la província o províncies de què es tracti.

Les factures, rebuts i ofertes han d’estar com a mínim en català.

En cas de comprovar-se un funcionament incorrecte, es procedirà a efectuar una refacturació complementària.

 • Si s’haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, la diferència a efectes de pagament podrà ser prorratejada en tantes factures mensuals com mesos van transcórrer en l’error, sense que pugui excedir l’ajornament ni el període a rectificar d’1 any.
 • Si s’haguessin facturat quantitats superiors a les degudes, han de retornar totes les quantitats indegudament facturades en la primera facturació següent, sense que es pugui produir fraccionament dels imports a retornar. En aquest cas, s’aplicarà a les quantitats avançades l’interès legal del diner vigent en el moment de la refacturació.
 • Fins i tot en cas que l’error sigui de tipus administratiu.

És recomanable que contrasteu les dades de la lectura que consta a la factura amb les dades del vostre comptador de la llum. I, per adequar la facturació, és aconsellable que sempre notifiqueu la lectura real a la vostra companyia elèctrica, principalment els mesos en què la companyia elèctrica haurà de realitzar la lectura estimada; d’aquesta manera evitareu qualsevol incidència posterior derivada de les lectures estimades.

Anar a inici de pgina

3.2. Facturació horària de la llum
A partir de l’1 de juliol (tot i que les comercialitzadores i distribuïdores tenen de termini fins a l’1 d’octubre de 2015), les companyies elèctriques poden aplicar a tots els usuaris que disposin de comptadors “intel·ligents”, digitals i telegestionats, la nova facturació horària de la llum, que es caracteritza perquè es calcula amb un import diferent a cada hora de cada dia en funció de l’evolució del mercat. També cal tenir la tarifa regulada (PVPC). Aquest nou sistema, que no implica sobrecostos, permet que els ciutadans puguin adaptar el seu consum d’electricitat a les millors condicions de preu. A aquells usuaris que no disposen d’un comptador digital o que el tenen sense que estigui integrat a la xarxa se’ls aplica una estimació del consum d’acord amb l’evolució estàndard de la demanda. El termini per a la substitució dels comptadors analògics per digitals finalitza l’any 2018.

Insistim que cal tenir un comptador intel·ligent integrat al sistema. Això podem saber-ho revisant la factura que rebem a casa, a l’apartat “Dades de contractació i subministrament”.
Un cop aprovats els procediments s’estableix un període d’adaptació dels sistemes informàtics fins com a màxim l’1 d’octubre del 2015, de manera que a partir d’aquesta data, els consumidors acollits al PVPC començaran a ser facturats segons el seu consum horari.

Anar a inici de pgina

 

4. Consells d'estalvi energètic

Institut Català d’Energia: Consells per estalviar energia. Generalitat de Catalunya.

Anar a inici de pgina

 

5. Canvi de potència
Si la instal·lació està correcta, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència:

 • Trucar a la comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència escollida.
 • La companyia té l’obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s’ha de presentar al domicili i procedir al canvi de ICP.
 • Aquesta gestió té un cost associat de 10,94€ (iva inclòs).

Cal tenir en compte que només es permet un canvi de potència a l’any, per tant, cal ser prudent a l’hora de disminuir la potència que tenim contractada, ja que si la baixeu massa podríeu tenir problemes i saltaria constantment l’ICP.

Anar a inici de pgina

 

6. Comptador
El comptador pot ser de propietat o de lloguer.
Aquests comptadors estan precintats i només poden ser alterats o manipulats per la companyia.
En sou vosaltres els responsables de la custòdia. El seu manteniment anirà a càrrec de la companyia si el teniu llogat, o vostre si és de propietat.
La companyia distribuïdora de la zona us instal·larà, prèvia comunicació, un comptador intel·ligent, ja que hi ha un pla de substitució de comptadors que han de complir aquestes empreses amb el següent calendari:

1. Abans del 31 desembre 2014 haurà de substituir un 35% del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora.

2. Entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 haurà de substituir un 35% addicional del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. El que suposaria la substitució acumulada fins a la data del 70% del total de comptadors de fins a 15 kW.

3. Entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 haurà de substituir el 30% restant del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. El que suposaria la substitució acumulada fins a la data del 100% del total de comptadors de fins a 15 kW.

Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Agenda Digital (Controles la teva energia? Preguntes freqüents).

Anar a inici de pgina

 

7. Suspensió del subministrament elèctric
En molts casos la companyia ha de tallar el subministrament elèctric per permetre l’execució de treballs programats en la xarxa, si bé ho ha de comunicar als usuaris amb una antelació de 48 hores. Aquesta comunicació es farà de manera individual (a certs consumidors) o bé mitjançant cartells anunciadors situats en llocs visibles i amb anuncis als dos mitjans de comunicació escrita de major difusió a la comarca.

En tot cas, aquestes comunicacions han de contenir una explicació detallada i clara del treball que s’ha d’efectuar.

Interrupcions breus del subministrament
En el cas que la companyia no compleixi amb la continuïtat del subministrament i faci tall/s de llum sense avisar, teniu el dret a que us apliquin a la facturació, dins del primer trimestre de l’any següent a l’incompliment, uns descomptes que, segons la normativa, variaran en funció de la durada de la interrupció i del nombre d’interrupcions.

La companyia pot suspendre el subministrament elèctric:

 • Si s’ha fet una connexió directa sense contracte.
 • Si s’estableixen derivacions per subministrar energia a una instal·lació no prevista en el contracte.
 • Si es manipula el comptador o s’evita el seu correcte funcionament.
 • Cal recordar que les possibles manipulacions de comptadors han d'estar degudament acreditades per un tercer independent de l'empresa elèctrica, com per exemple un organisme de control o una entitat acreditada.
 • En cas que no es pagui una factura de llum sempre i quan:
  • Hagin transcorregut almenys dos mesos des que s’hagi requerit a l’usuari fefaentment el pagament, i aquest no hagi estat fet efectiu.
  • En aquest cas, l’empresa ha de requerir al consumidor a l’adreça que a efectes de comunicació consti al contracte, mitjançant carta postal certificada amb acusament de recepció o un altre mitjà que justifiqui l’enviament i la recepció. En aquesta comunicació s’ha de precisar la data en què se suspendrà el subministrament si no s’abona el deute.
  • No es pot interrompre el servei per impagament en dia festiu ni en vigílies de festius.
  • El servei l’han de reposar com a màxim el dia següent de l’abonament de la quantitat endeutada i del pagament de la reconnexió.

Les despeses per la suspensió són a càrrec de la companyia i la reconnexió a càrrec del consumidor, que ha d’abonar el doble dels drets de connexió vigents.

Més informació al punt 10. Com reclamar.

Anar a inici de pgina

 

8. Resolució del contracte

Motius per part de l'empresa:

 • Impagament de les factures durant més de dos mesos des de la data de suspensió del servei.
 • Frau.
 • No permetre l’entrada en dies hàbils al personal autoritzat per la companyia; negligència en la custòdia dels equips de mesura i control o en la instal·lació d’equips correctors.

Per realitzar aquesta resolució del contracte, és necessari que la causa de la resolució consti acreditada documentalment i que us l’hagin notificat fefaentment.

Baixa per part de la persona consumidora i usuària:

En el moment de la contractació d’un servei de subministrament elèctric, s’ha d’informar del procediment de baixa i de les indemnitzacions, les penalitzacions o els pagaments que ha d’efectuar la persona consumidora si es dóna de baixa del servei.
El procediment per a donar-se de baixa d’un servei de subministrament elèctric no pot contenir més requisits o ésser més dificultós que el procediment per a donar-se’n d’alta.

Anar a inici de pgina

 

9. Verificació de les instal·lacions
Podeu sol·licitar la verificació de l’equip comptador quan feu modificacions dels contractes de baixa tensió a fi d’acreditar el seu correcte funcionament.

Sempre que creieu que hi ha problemes de facturació per mal funcionament del comptador, podeu sol·licitar una verificació del correcte funcionament.

Aquesta verificació la realitza el Servei d’Automòbils, Productes i Metrologia de la Generalitat de Catalunya (vegeu Verificació de comptador -Oficina Virtual de Tràmits - gencat).

Si es demostra que hi ha un mal funcionament, la companyia ha de fer una refacturació a fi i efecte de solucionar l’error.

Anar a inici de pgina

 

10. Com reclamar
Per reclamar, denunciar o queixar-vos, accediu a aquest enllaç i seguiu les passes:

Reclama


A partir de l’1.4.2015
, en els contractes i la factures, han d’informar del lloc on podeu tramitar les queixes o les reclamacions, el procediment per fer-ho i del número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients. També han d’informar de si estan adherits a una Junta Arbitral de Consum i de la possibilitat d’adreçar-vos a aquests organismes per resoldre els conflictes.

A partir de l’1.4.2015,
 • S'ha d’informar del número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients en cadascun dels rebuts o factures emesos.  
 • Per a incloure-us en fitxers d’impagats, cal que hi hagi prèviament un deute cert, vençut i exigible. Es compleixen aquests requisits si no hi ha cap reclamació pendent de resolució.
 • Si alguna de les clàusules d'un contracte de prestació de serveis de tracte continuat és declarada abusiva, l’empresa prestadora n'ha d’informar els clients amb contractes vigents que la incloguin i els ha de comunicar que aquesta clàusula es deixarà d’aplicar en els termes que estableixi la resolució o sentència judicial. Aquesta comunicació s’ha de fer constar, almenys, en la factura o liquidació immediatament posterior a la declaració d’abusivitat.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum