Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Material elèctric
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Etiquetatge de material elèctric

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 06.07.2017)

1.  Característiques generals
1.1. Etiquetatge i marcatge general
2. Clavilles
3. Bases
4. Adaptadors
5. Perllongadors
6. Portalàmpades
7. Enrotllacables
8. Adaptadors de viatge d’ús temporal

 

 

1. Característiques generals

 • El material elèctric s’utilitza amb una tensió nominal compresa entre 50 i 1.000 volts en corrent alterna, i entre 75 i 1.500 volts en corrent contínua.
 • El material elèctric de que es tracta consta de bases i clavilles, adaptadors, perllongadors, portalàmpades, enrotllacables. 
 • El material elèctric s’ha de construir d´ acord amb els criteris tècnics vigents  de forma que no posi en perill la seguretat de les persones, dels animals i dels béns.
 • Per garantir la seguretat hi ha diferents mecanismes a la construcció del producte: contactes  laterals de presa de terra, elasticitat dels alvèols, pou de seguretat, obturador, grau IP, sistema de retenció del cable, resistència del material al calor i foc.
 • Els contactes laterals de la presa de terra   han de tenir una elasticitat suficient per garantir una pressió de contacte apropiada sobre el terra lateral de la clavilla que pugui ser inserida
 • Els alvèols de la presa de corrent han de tenir una elasticitat suficient per garantir una pressió de contacte apropiada sobre les espigues  de la clavilla que pugui ser inserida.
 • Les bases han de disposar a la seva construcció d’un pou de seguretat per impedir la inserció d´una sola espiga d’una clavilla, evitant la connexió entre una espiga de la clavilla i un dels alvèols de la base i l’accessibilitat de l’altra espiga amb tensió.
 • Les bases de presa de corrent han de construir-se de forma tal que quan es retiri la clavilla els alvèols quedin recoberts automàticament per una pantalla, que rep el nom d’obturador, amb la finalitat de que les parts amb tensió no siguin accessibles.
 • El material elèctric ha de disposar d’un dispositiu de retenció del cable flexible per evitar la tracció i la torsió.Dispositiu de retenció del cable flexible

 • El material elèctric que es pugui utilitzar a l’exterior indicarà el grau I P, que és la resistència a la penetració de cossos sòlids (pols) i cossos líquids (aigua) i aquest ha de ser superior al IP 20, que és índex normal d’interior. Per l’exterior com a mínim ha de ser IP44.
 • El material utilitzat a la construcció del producte ha de ser resistent al calor i al foc. Ha de superar la prova de l’estufa a 100ºC i la del fil incandescent a 650ºC.

Anar a inici de pgina

 

1.1. Etiquetatge i marcatge general 
L'e
tiquetatge del material elèctric en general  haurà de contenir a l’embalatge de forma clara llegible i indeleble:

 • La identificació del responsable amb el seu nom i domicili.
 • Descripció del producte.
 • País de procedència.

El marcatge sobre el propi producte en general  ha de constar de una forma clara, llegible i indeleble:

 • Marca
 • Model o referència
 • Intensitat nominal, expressada en ampers ( A )
 •  Tensió assignada, expressat en volts  ( V )
 • Símbol de la natura del corrent ( ~ : corrent alterna)
 • Marca marcatgeCE si és obligatòria
 • Grau IP 
 • Símbol del contacte lateral de presa de terra Toma de terra si és que en porta
 • La normativa vigent R.D 187/2016 obliga als fabricants i importadors a indicar sobre el material elèctric el seu nom o el nom comercial o la marca registrada i la direcció postal de contacte o, quan no sigui possible, sobre l’ embalatge o document que acompanyi al material elèctric 

La relació entre intensitat, tensió i natura del corrent es pot expressar com

 • Per 10 Ampers:   10/250 ~  o bé  10 A 250 V ~  o bé   10~/250
 • Per 16 Ampers:   16/250 ~  o bé  16 A 250 V ~  o bé   16~/250

Anar a inici de pgina 

 

2. Clavilles 
Una clavilla és un dispositiu previst d’espigues dissenyades per introduir-se en els alvèols d’una base i previst també de peces per a la connexió elèctrica i retenció mecànica d’un cable flexible.
Hi ha tres tipus de clavilles:

 • Les de 10  A o classe 2, d’espigues de 4mm² de Ø sense presa de terra.
 • Les de  16 A o schuko, d’espigues de 4’8 mm  de Ø amb presa de terra  lateral (TT).
 • Les de 16 A de classe 2 amb espigues de 4’8 mm  de Ø sense presa de terra.

Les clavilles no porten la marca marcatgeCE 
                      

Espigues 4,8 mm Espigues 4 mmm
Espigues de Ø=4’8 mm
16 A  amb TT
Espigues de Ø=4 mm
10 A classe 2 sense presa de terra
Espigues 4,8 mm  
Espigues de Ø=4’8 mm
16 A classe 2
Sense presa de terra
 

A més de l’etiquetatge i marcatge general, les clavilles desmuntables de 10 Ampers o classe 2 tindran sobre la pròpia clavilla o el seu etiquetatge la instrucció següent: "Només utilitzar en reposicions  en aparells  que disposin del símbol Símbol.

El cargol que dóna accés a les parts actives ha de ser imperdible.

Endoll

Anar a inici de pgina

 

3. Bases 
Les bases de presa de corrent poden ser de dos tipus: fixa i mòbil

 • Una base de presa de corrent fixa és un accessori dotat d’alvèols dissenyats per a rebre espigues d’una clavilla i dotat també de bornes per a la connexió de cables flexibles de forma permanent.
 • Una base de presa de corrent mòbil és un accessori dotat  d’alvèols dissenyats per a rebre espigues d’una clavilla i dotat també de bornes per a la connexió de cables flexibles i que pot ser desplaçada fàcilment quan està connectada al circuit d’alimentació.

Hi ha dos tipus de bases:

 • les de 10 A amb alvèols per rebre les clavilles d’espigues de 4 mm de Ø
 • les de 16 A amb contactes laterals  de presa de terra o base schuko, amb alvèols per rebre les clavilles d’espigues de 4’8 mm de Ø amb presa de terra  lateral

A més de l’etiquetatge i marcatge general, les bases múltiples es marcaran  amb el valor de la potència màxima admissible, expressada en W, o WATTS, o VATIOS amb la paraula MÀXIM o MAX (per exemple  3680 W MAX  o MAX 3680 W). Aquesta informació sobre la potència serà visible en tot moment fins que es connecti la darrera clavilla en la part base (no es podrà  posar sobre  les superfícies d’aplicació de la base).

Les bases de 16 Ampers o schuko sense presa de terra lateral tindran sobre la pròpia base o el seu etiquetatge la instrucció següent: “Només utilitzar per a reposició de bases  d´ aquestes dimensions. Per a una instal·lació segura és imprescindible un diferencial d’alta sensibilitat. Consulti amb un instal·lador autoritzat”.

Les bases no porten la marca marcatgeCE

Les bases  de presa de corrent poden ser fixes o mòbils, depenent si es troben fixades a la paret o no. El cargol que dóna accés a les part actives ha de ser imperdible .
Les bases intal·lades a l´intempèrie hauran de tenir un grau de protecció IP 45.

Bases de presa

Base de presa Base de presa

Anar a inici de pgina 

 

4. Adaptadors 
L’adaptador és un accessori dissenyat com una unitat integral que conté espigues d’una clavilla i alvèols de contacte a la part base formant un accessori indesmuntable.

Hi ha dos tipus d’adaptadors:

 • els de 10 A  amb alvèols per rebre les clavilles d’espigues de 4 mm de Ø
 • els de 16 A  amb contactes lateral de presa de terra o base schuko,  amb alvèols per rebre les clavilles d´ espigues de 4’8 mm  de Ø amb presa de terra  lateral

A més de l’etiquetatge i marcatge general, els adaptadors es marcaran amb el valor de la potència màxima admissible, expressada en W, o WATTS, o VATIOS amb la paraula MÀXIM o MAX (per exemple  3680 W MAX  o MAX 3680 W). Aquesta informació sobre la potència serà visible en tot moment fins que es connecti la darrera clavilla en la part base (no es podrà  posar sobre  les superfícies d´ aplicació  de la base).

Els adaptadors no  porten la marca marcatgeCE

Els adaptadors per definició han de ser indesmuntables.

Adaptador 10A Adaptador 16A
Adaptador 10A Adaptador 16A amb presa de terra lateral
Adaptador amb obturador  
Adaptador amb obturador  


Adaptadors no conformes

Adaptadors no conformes

Anar a inici de pgina 

 

5. Perllongadors 
Un perllongador és un dispositiu format  per un cable flexible al que s’ha afegit una part clavilla i una base mòbil simple o múltiple.
Hi ha dos tipus de perllongadors:

 • els  de 10 A d’espigues de 4mm de Ø sense presa de terra i alvèols per rebre únicament espigues de 4mm de Ø de 10 A
 • els  de  16 A o schuko d’espigues de 4’8 mm de Ø amb presa de terra  lateral i alvèols per rebre espigues de 4`8 mm de Ø de 16 A amb presa de terra lateral

A més de l’etiquetatge i marcatge general, els perllongadors es marcaran amb el valor de la potència màxima admissible, expressada en W, o WATTS, o VATIOS amb la paraula MÀXIM o MAX (per exemple  3680 W MAX  o MAX 3680 W). Aquesta informació sobre la potència serà visible en tot moment fins que es connecti la darrera clavilla en la part base (no es podrà  posar sobre  les superfícies d’aplicació de la base).

Els perllongadors  porten la marca marcatgeCE

Els perllongadors  han de ser indesmuntables.
Segons el tipus de perllongador i la longitud del cable, els requisits de construcció són:

Intensitat assignada del perllongador

Secció nominal mínima mm²

Longitud màxima m

Característiques mínimes del cable

10 A

0,75
1

2
30

H05VV-F, H05VVH2-F

16 A

1
1,5

2
30

H05VV-F, H05RR, H07RN

Perllongador

Anar a inici de pgina 

 
 

6. Portalàmpades 
El portalàmpades és un accessori dotat d’una peça roscada i que disposa també de bornes per a la connexió de cables flexibles de forma permanent, que pot ser muntat sobre una lluminària o no, i sobre  a qual s’incorpora una bombeta.

Hi ha diferents tipus de portalàmpades: E-27, E-14, GU10, etc ...

A més de l´etiquetatge i marcatge general, els portalàmpades han d’indicar:

 • Temperatura nominal de funcionament, expressada com  “ XXX  T ".
 • La identificació del tipus de portalàmpades s’ha  d’indicar a la informació  facilitada a  l’embalatge si és E 27 , E 14, GU10, o sobre el propi producte.

El marcatge de les característiques del producte en relació amb la natura del corrent,  la intensitat i la tensió es pot expressar com: 

 • 2/250 ~  o bé  2 A 250 V ~     o bé       2~/250     per portalàmpades E14  o E 27                                                          
 • 4/250 ~  o bé  4 A 250 V ~  o bé   4~/250   per portalàmpades E27 amb interruptor
                                                     

Els portalàmpades porten el marcatge marcatgeCE

Portalàmpares             Portalàmpares

Anar a inici de pgina 

 
 

7. Enrotllacables 
L’ enrotllacables és el dispositiu  format per un tambor al qual es fixa un cable flexible  amb unes bases de corrent  sobre les que es poden  connectar una o varies clavilles, de forma que el cable flexible es pugui enrotllar sobre el tambor.
A més de l’etiquetatge i marcatge general, els enrotllacables han d’indicar sobre el propi producte:

 • Característiques del producte: longitud del cable, tipus de cable

Els enrotllacables porten  la marca marcatgeCE

El propi producte contindrà la informació de la potència màxima admissible expressada en watts  amb el cable enrotllat i el cable desplegat, informant de la tensió i la naturalesa de la corrent,  amb les frases: 

 • Max 1500 W ~ 230 V cable completament enrotllat
 • Max 3000 W ~ 230 V cable completament desplegat

O bé  es poden utilitzar els pictogrames

Pictograma enrotllacables enrotllat Pictograma enrotllacables desplegat
Completament enrotllats Completament desplegats

                             
Els enrotllacables que no tenen protecció tèrmica han de portar al  producte la frase “ATENCIÓ: No sobrepassar la càrrega màxima admissible”.

També han d´informar de la secció, longitud i tipus de cable flexible.

 • Si és de 10 Ampers no mínim de 1 mm²
 • Si és de 16 Ampers no mínim de 1,5 mm²

El següent quadre informa de la longitud del cable i la secció nominal

Longitud màxima del cable 

Secció del cable flexible (mm²) 1 1,5 2,5
Longitud (m) 40    

Anar a inici de pgina 

 

8. Adaptadors de viatge d’ús temporal 
Els adaptadors de viatge han de complir els requisits de seguretat a la seva construcció que s’exigeixen als adaptadors elèctrics . La recent normativa vigent de 2016 , Especificació AENOR 0053, només valora la part base o la part clavilla compatible amb el sistema elèctric espanyol i obliga a informar als consumidors que són d’ ús temporal amb les frases “ ADAPTADOR DE VIATGE” “ USO TEMPORAL“ “NO CONVIERTE TENSIÓN”.

Els adaptadors de viatge només portaran la marca marcatgeCE en el cas de que incorporin un fusible, del qual hauran d’informar del seu valor en ampers i la potència màxima admissible per a cada tensió d’ús. Hauran d’utilitzar el símbol Potència màxima admissible.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum