Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Rebaixes ofertes i promocions
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Rebaixes, ofertes i promocions

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 


Informació general
(actualitzada a 03.07.2017)

1. Rebaixes
1.1. Requisits dels béns o serveis rebaixats
1.2. Condicions de venda
1.3. Períodes de rebaixes
1.4. Recomanacions
2. Ofertes i promocions
2.1. Requisits 
2.2. Ofertes de llançament
3. Obsequis
4. Concursos i sorteigs
5. Venda d’excedents o outlets
5.1. Venda especialitzada
5.2. Venda en exclusiva
5.3. “Botiga d'excedents o outlet”
5.4. Preus
6. Com reclamar

 

1. Rebaixes
S'entén per rebaixa una reducció en els  preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat. Aquesta reducció en els preus en cap cas no implicarà una reducció de la qualitat dels béns o serveis.

Anar a inici de pgina

 

1.1 Requisits dels béns o serveis rebaixats

 • Aquesta reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat s’ha d’indicar de manera clara i s’ha d’informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu rebaixat. També és correcte agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat.
 • S’entén per preu habitual o normal el que s’hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos anteriors a l’inici de la rebaixa, oferta o promoció. 
 • No es poden destinar a la venda en rebaixes els productes que han estat objecte d'alguna activitat de promoció en el mateix establiment dins el termini d’un mes immediatament anterior a la data d’inici del període legal de rebaixes.
 • El béns o serveis rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes.
 • No es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats, defectuosos, desaparellats, ni productes que presentin qualsevol mancança amb relació al mateix producte original posat a la venda, o productes que es considerin manifestament obsolets. els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta finalitat. 
  • Els productes que no són considerats manifestament obsolets però que han format part de l’estoc de l’empresa venedora durant un mínim de sis mesos, immediatament anteriors a l’inici de la venda en rebaixes, es poden oferir en aquesta modalitat de venda sense que els afecti la prohibició de la venda a pèrdua.
 • Si el comerciant fa compatible la venda en rebaixes amb una altra activitat de promoció de vendes, ha de fer-ho en espais clarament diferenciats i degudament senyalitzats.

Anar a inici de pgina

1.2 Condicions de venda

 • L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. (aneu al tema de consum Informació general, punt 9. Canvis i devolucions).
 • S'ha de portar a terme sempre sota la denominació «rebaixes», expressada, almenys, en català. 
 • L’anunci de «rebaixes» no és compatible amb cap altre anunci que generi confusió en el públic sobre la modalitat de venda efectivament practicada.
 • Cal diferenciar entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació i les vendes de saldos.
 • A l’establiment, els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
 • Si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, també ha d’admetre aquest sistema en rebaixes.
 • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

Anar a inici de pgina

1.3 Períodes de rebaixes
La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que aquest consideri convenient. Els períodes habituals de rebaixes a Catalunya són:

a) Període estacional d’hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos. 
b) Període estacional d’estiu: de l'1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Anar a inici de pgina

1.4 Recomanacions
Llegiu les recomanacions "Comprar en rebaixes", en aquest mateix web.

Anar a inici de pgina

 

2. Ofertes i promocions
S'entén per oferta o promoció la publicitat de condicions especials més beneficioses per a la persona consumidora en relació amb les practicades habitualment per l'empresa o l'establiment.

Podeu exigir el contingut de l’oferta, la promoció o publicitat encara que no figuri expressament en el contracte o en el document o comprovant.

Anar a inici de pgina

2.1. Requisits

 • Publicitat
  La publicitat de les ofertes o promocions ha d’indicar almenys:
  1. La data d’inici de la promoció o oferta.
  2. La durada de la promoció o l’oferta, o bé el nombre d’unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoció.
  3. Els requisits que han de complir les persones consumidores.
  4. Les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció, i els avantatges de l’oferta o la promoció.
  5. El responsable o la responsable de la promoció, amb indicació del nom o la raó social i l’adreça de l’establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions més beneficioses, llevat que la promoció es refereixi únicament al mateix establiment on s’ofereix.
 • Durada
  Si s’anuncien promocions o ofertes per un període de temps, aquest període ha d’ésser sempre determinat i l’empresa ha d’estar en condicions de satisfer la demanda del bé o servei ofert, sens perjudici de la normativa relativa als períodes de rebaixes.

  Si no es pot atendre la demanda (sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer), us ha d’informar del dret d’adquirir el bé o servei ofert, o un de condicions semblants, d’acord amb els beneficis de l’oferta o la promoció. Aquesta mesura s’ha de fer efectiva per mitjà del lliurament d’un full d’encàrrec que us doni dret a obtenir els béns o serveis promocionats i en què s’indiqui la data en què es podrà fer efectiu aquest dret.

En tot cas, no es poden fer promocions amb un nombre d’unitats manifestament insuficients en funció de la durada i la publicitat de la promoció o l’oferta i en funció de les vendes habituals.

 • Unitats o destinataris
  Si la promoció o l’oferta indica el nombre d’unitats o de destinataris que se’n poden beneficiar, s’ha d’informar del sistema de prioritat per a atendre les demandes.
  Aquest sistema ha de permetre la comprovació objectiva que s’han seguit les preferències fixades en la publicitat.
 • Exigible
  La promoció o l’oferta és exigible durant tot el temps en què és pública i accessible.
 • Limitacions
  Si es limiten les unitats de béns o serveis en condicions més beneficioses per a cada persona consumidora, s’ha d’informar d’aquesta limitació en la publicitat i en els cartells o els rètols de l’establiment on es faci l’oferta o la promoció.
 • Diferenciat
  Si en un mateix establiment hi ha articles o serveis en condicions normals de venda i altres en condicions més beneficioses, s’han de diferenciar o separar clarament, de manera que no es pugui induir a error o confusió respecte a les ofertes i promocions, ni a llur naturalesa.
 • Qualitat
  Els béns o serveis en condicions més beneficioses no poden estar deteriorats o ésser de pitjor qualitat que els que l’empresa o l’establiment que fa l’oferta o la promoció ofereix habitualment, llevat de les vendes de saldos i d’altres tipus permesos per la llei.
 •  Reducció del preu
  Si les condicions més beneficioses o els avantatges consisteixen en una reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat, s’ha d’indicar de manera clara aquesta reducció i s’ha d’informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu reduït.

Aquesta  informació es pot substituir pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei. Es poden agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat, en funció de llurs característiques i de la reducció de preus.

Anar a inici de pgina

2.2. Ofertes de llançament

En les ofertes de llançament on el bé o servei no hagi estat abans a la venda, s’ha d’indicar en la publicitat i en els cartells i rètols aquesta condició, per mitjà de l’expressió “oferta de llançament”.

Anar a inici de pgina

 

3. Obsequis
Si en una relació de consum s’ofereix un obsequi, s’ha d’informar clarament en la publicitat i al mateix establiment dels aspectes següents:
a) Les obligacions que comporta el lliurament, si escau, incloses, especialment, les de caràcter fiscal.
b) Les condicions de lliurament, especialment les despeses que comporta la tramesa o la posada a disposició.
c) Les condicions i limitacions que s’han de complir per a obtenir l’obsequi.
d) Les instruccions clares i precises que s’han de seguir per a obtenir l’obsequi.

Pel que fa a la durada i les existències dels obsequis, s'aplica el que s'ha exposat anteriorment per la durada de les ofertes i promocions

Si compliu els requisits per a ser el beneficiari o beneficiària, el lliurament efectiu o la posada a disposició dels obsequis s’ha de fer en el termini d’1 mes des del moment en què hagi u complert tots els tràmits.

Anar a inici de pgina

 

4. Concursos i sorteigs

 • Els empresaris poden utilitzar sorteigs i concursos com a tècniques de promoció.
 • S’entén per sorteig l’oferta de premis en què la selecció dels guanyadors és fruit de l’atzar.
 • S’entén per concurs l’oferta de premis en què la selecció dels guanyadors depèn de l’habilitat o la perícia dels concursants.
 • La utilització d’aquestes tècniques està subjecta al règim d’autorització i comunicació que estableix la normativa de les rifes, tómboles i combinacions aleatòries.
 • En la publicitat dels sorteigs i concursos, s’ha d’informar dels aspectes següents:
  a) Nom o raó social i domicili de l’empresa o l’establiment que organitza el sorteig o concurs.
  b) Requisits per a participar-hi.
  c) Limitacions per a participar-hi.
  d) Bases i manera d’obtenir el premi.
  e) Forma de lliurament del premi i especificació de si us comportarà despeses.
 • El lliurament efectiu o la posada a disposició del premi s’ha de fer en el termini d’1 mes des que es coneix el guanyador o guanyadora del sorteig o concurs.
 • Si heu estat premiat/da en un sorteig en què no heu participat de manera voluntària, el lliurament del premi no es pot condicionar a la compra o contractació de cap bé o servei.

Anar a inici de pgina

 

5. Venda d’excedents o outlets

5.1. Venda especialitzada
La venda especialitzada d’excedents de producció o de temporada, d’estocs propis o aliens, es pot dur a terme en:

 • establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a aquesta activitat.
 • parades dels mercats de marxants.
 • espais degudament diferenciats i senyalitzats dins d’un establiment comercial, sempre que no superin el 20% del total de la superfície de venda. 

No es poden vendre productes fabricats expressament per a ésser distribuïts en aquest tipus d’establiments.

Anar a inici de pgina

5.2. Venda en exclusiva
Els establiments dedicats de manera exclusiva a la venda d’excedents de producció o de temporada poden oferir tota mena de restes, tant si provenen d’altres empreses detallistes, d’empreses majoristes o d'excedents de producció de fabricants de la Unió Europea, a més dels procedents de la mateixa empresa, sempre que puguin acreditar que han format part de l’estoc d’un venedor de la Unió Europea, durant un període mínim de sis mesos, o que procedeixin d'excedents de producció directament d’un fabricant de la Unió Europea.

Aquests establiments no poden fer venda en rebaixes.

Anar a inici de pgina

5.3. “Botiga d'excedents o outlet”
Només els establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a la venda d’excedents de producció o de temporada, o les parades dels mercats de marxants poden utilitzar, en el rètol exterior on figura el nom de l’establiment o la parada, la denominació botiga d'excedents o outlet, o bé, alternativament o complementàriament amb aquesta, qualsevol altra que serveixi per a identificar aquesta activitat.

Anar a inici de pgina

5.4. Preus
Els preus dels productes oferts han d'ésser inferiors al preu de venda en els circuits comercials convencionals i poden ésser reduïts successivament des del moment en què es posin a la venda, però en cap cas no poden ésser incrementats de nou.

Anar a inici de pgina

 

6. Com reclamar
 Reclama

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum