Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Serveis Postals
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Serveis Postals

Imatge de navegaciLegislacióPreguntes

 

Informació general (actualitzada a 10.04.2017)

1.  Serveis Postals. Aspectes rellevants
1.1.  Concepte, objecte i àmbit
1.2.  Naturalesa i règim de prestació dels serveis postals
1.3.  Serveis exclosos
1.4.  El Servei Postal Universal
1.4.1.  Concepte, àmbit i operador designat
1.4.2.  Principis i requisits de la prestació del Servei Postal Universal
1.4.3.  Presumpció de veracitat i fefaència de l’actuació de l’operador designat
1.4.4.  Condicions de recollida i admissió dels enviaments postals
1.4.5.  Condicions de distribució i lliurament dels enviaments postals
1.4.6.  Terminis de distribució i lliurament dels enviaments postals
1.5.  Drets de les persones usuàries dels serveis postals
1.5.1.  Secret de les comunicacions postals
1.5.2.  Inviolabilitat dels enviaments postals
1.5.3.  Protecció de dades de caràcter personal
1.5.4.  Dret a la prestació d’un servei postal universal de qualitat
1.5.5.  Dret d’informació sobre els serveis postals
1.5.6.  Dret de reclamació
1.5.7.  Dret de denúncia
1.5.8.  Dret a percebre indemnització
1.5.9.  Dret a la propietat dels enviaments postals
1.5.10.  Dret de presentació d’escrits dirigits a les administracions públiques
1.5.11.  Dret a la identificació de l’operador
1.5.12.  Dret a la prova de dipòsit i lliurament dels enviaments certificats
1.5.13.  Dret de reexpedició i refús dels enviaments postals
1.5.14.  Dret a la protecció dels enviaments no lliurats
1.5.15.  Dret a la informació i presentació de reclamacions, denúncies i escrits de les persones amb discapacitat
1.6.  Preus. Descomptes, preus especials i sistemes de franqueig
1.7.  Com reclamar

 

1. Serveis Postals. Aspectes rellevants

1.1. Concepte, objecte i àmbit
S’entén per serveis postals, qualsevol mena de serveis consistents en la recollida, l’admissió, la classificació, el transport, la distribució i el lliurament d’enviaments postals.

D’acord amb la normativa vigent, (Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) Enllaç extern l’objecte d’aquesta Llei és la regulació dels serveis postals amb la finalitat de:
 • Garantir la prestació del servei postal universal.
 • Satisfer les necessitats de comunicació dins de l’Estat i de l’Estat amb l’estranger.
 • Assegurar la lliure competència en el sector amb condicions adequades de qualitat, eficàcia, eficiència i ple respecte dels drets dels usuaris i dels operadors postals, i de llurs treballadors.
Tots els usuaris remitents o destinataris d’enviaments postals tenen dret a un servei postal universal de qualitat i a preus assequibles.
 
Es regeixen per aquesta Llei:
 • Els serveis de recollida, admissió, classificació, transport, distribució i lliurament d'enviaments postals.
 • Els serveis de gir mitjançant els quals s'ordenen pagaments a persones físiques o jurídiques per compte i encàrrec d'altres, a través de la xarxa postal pública i qualssevol altres serveis que tinguin o puguin tenir naturalesa postal, d'acord amb la normativa de la Unió Europea i de la Unió Postal Universal.

Anar a inici de pgina 

 

1.2. Naturalesa i règim de prestació dels serveis postals

Els serveis postals són serveis d'interès econòmic general que es presten en règim de lliure competència.
Els serveis inclosos en el servei postal universal encomanats a l'operador designat -la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA Enllaç extern- estan sotmesos a obligacions de servei públic.

Anar a inici de pgina 

 

1.3. Serveis exclosos

 • Els serveis realitzats en règim d'autoprestació: Quan la prestació dels serveis postals s'efectuï directament pel mateix remitent dels enviaments, o bé quan es faci mitjançant un tercer que hi actuï, en exclusiva. En aquest darrer cas els serveis prestats al remitent pel tercer han de comprendre la totalitat del procés postal de recollida, admissió, classificació, transport, distribució i lliurament dels enviaments.
 • Els serveis relatius als enviaments sense adreça postal del destinatari.

Anar a inici de pgina 

 

1.4. El Servei Postal Universal

1.4.1. Concepte, àmbit i operador designat

És el conjunt de serveis postals de qualitat determinat a la Llei i als seus reglaments de desenvolupament, prestats en règim ordinari i permanent a tot el territori de l’Estat i a preu assequible per a tots els usuaris.
 
S’inclouen les activitats de recollida, admissió, classificació, transport, distribució i lliurament d'enviaments postals dins de l’Estat i transfronterers en règim ordinari de:
 • Cartes i targetes postals que continguin comunicacions escrites en qualsevol tipus de suport de fins a dos quilograms de pes.
 • Paquets postals, amb o sense valor comercial, de fins a vint quilograms de pes.
 • La prestació dels serveis de certificat i valor declarat, accessoris dels enviaments de cartes i targetes postals, i de paquets postals esmentats ... 
Els enviaments dins de l’Estat i transfronterers de publicitat directa, de llibres, de catàlegs, de publicacions periòdiques i de la resta la circulació de la qual no estigui prohibida, són admesos per a la remissió en règim de servei postal universal, sempre que es realitzin d’acord amb les modalitats descrites.

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA Enllaç extern té la condició d'operador designat per l'Estat per prestar el servei postal universal per un període de 15 anys a partir de l'entrada en vigor de la llei esmentada, és a dir, a partir de l’1 de gener de 2011. Transcorregut aquest termini de 15 anys (l’1 de gener de 2026) podrà designar una o diverses empreses com a proveïdores del servei universal de manera que quedi cobert a la totalitat del territori.

Anar a inici de pgina 

 

1.4.2. Principis i requisits de la prestació del Servei Postal Universal 

La prestació del servei postal universal i les relacions dels usuaris amb l'operador designat, es regeixen pels principis:
 • D’equitat: oferir als usuaris que estiguin en condicions similars el mateix tractament i prestacions idèntiques.
 • No discriminació: prestar el servei sense diferenciació de cap tipus entre els usuaris que es trobin en condicions anàlogues, especialment les derivades de consideracions polítiques, religioses, racials, sexuals, culturals o ideològiques o de discapacitat. 
 • Continuïtat: no interrompre ni suspendre el servei, excepte en casos de força major i prèvia comunicació a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern, que la pot denegar.
 • Bona fe.
 • Adaptació a les necessitats dels usuaris.

La prestació del servei postal universal s’ha de dur a terme de conformitat amb les previsions legalment establertes i les que es continguin en el Pla de prestació del servei postal universal aprovat pel Govern de l’Estat i al contracte regulador.

Anar a inici de pgina 

 

1.4.3. Presumpció de veracitat i fefaència de l’actuació de l’operador designat 
L'actuació de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Enllaç extern gaudeix de la presumpció de veracitat i fefaència en la distribució, lliurament i recepció o refús o impossibilitat de lliurament de notificacions d'òrgans administratius i judicials, tant les realitzades per mitjans físics, com telemàtics.

Anar a inici de pgina 

 

1.4.4. Condicions de recollida i admissió dels enviaments postals 

L’operador o operadors designats per l’Estat per la prestació del servei postal universal ha de:
 • Realitzar, almenys, una recollida en els punts d'accés a la xarxa postal tots els dies laborables, de dilluns a divendres, amb independència de la densitat de població i fins i tot en zones rurals.
 • Disposar d'una cobertura adequada a l'àmbit territorial i, en particular, assegurar la densitat de punts d'accés als serveis postals i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat de qualsevol tipus, així com de les persones amb mobilitat reduïda.
 • No denegar l'admissió dels enviaments quan aquests compleixin els requisits reglamentaris i se satisfaci el preu corresponent.

Anar a inici de pgina 

 

1.4.5. Condicions de distribució i lliurament dels enviaments postals 

L'operador designat per l'Estat per a la prestació del servei postal universal ha de realitzar el lliurament dels enviaments a l'adreça postal que figuri a la seva coberta. A més, ha de procurar el lliurament d'aquells enviaments postals l'adreça dels quals, tot i ser incompleta, en permeti la identificació del destinatari.
 
Els lliuraments s'han de fer, almenys, tots els dies laborables, de dilluns a divendres, excepte en el cas de concórrer circumstàncies o condicions geogràfiques especials.
 
Els enviaments postals que hagin de ser distribuïts en un domicili postal seran dipositats als armaris instal·lats per a aquesta finalitat.

Els enviaments, segons el tipus de què es tracti, s’han de lliurar al destinatari o la persona que aquest autoritzi o seran dipositats als casellers postals o a les bústies domiciliàries, individuals o col·lectives.

S'entén autoritzada pel destinatari per rebre els enviaments al seu domicili qualsevol persona que s’hi trobi, faci constar la seva identitat i es faci càrrec d'ells, llevat que hi hagi oposició expressa del destinatari per escrit dirigit a l'operador designat que presta el servei postal universal.

Anar a inici de pgina 

 

1.4.6. Terminis de distribució i lliurament dels enviaments postals 
El Pla de prestació dels serveis postals ha de fixar a l'operador designat per prestar el servei postal universal els objectius de terminis de lliurament i les conseqüències econòmiques del seu incompliment.

Anar a inici de pgina 

 

1.5. Drets de les persones usuàries dels serveis postals 

1.5.1. Secret de les comunicacions postals 
Els operadors postals han de realitzar la prestació dels serveis amb plena garantia del secret de les comunicacions postals. Els operadors no han de facilitar cap dada relativa a l'existència de l'enviament postal, a la seva classe, a les seves circumstàncies exteriors, a la identitat del remitent i del destinatari ni a les seves adreces, sens perjudici de les facultats de control i inspecció.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.2. Inviolabilitat dels enviaments postals 

Els operadors han de complir amb el deure de fidelitat en la custòdia i gestió dels enviaments postals.
 
Es considera incompliment d'aquest deure la detenció contrària a dret, l’intencionat curs anormal, l'obertura il·legal, la sostracció, la destrucció, la retenció indeguda i l'ocultació dels esmentats enviaments postals.

Els enviaments postals només podran ser detinguts o interceptats i, si escau, oberts, per resolució motivada de l'autoritat judicial. El personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern que exerceixi funcions d'inspecció només pot intervenir els enviaments postals, en els termes que es defineixin reglamentàriament, quan hi hagi sospites fundades que contenen un objecte prohibit o que no s'ajustin al contingut declarat en el seu sobre o coberta, sempre que sigui preceptiva la seva prèvia declaració. L'abast d'aquesta intervenció, queda limitat al reconeixement extern, visual o mitjançant màquines, tant dels enviaments com de la documentació que els acompanyi. Es garantirà la destrucció immediata de les imatges preses.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.3. Protecció de dades de caràcter personal
Els operadors no poden facilitar cap dada relativa a l'existència de l'enviament postal, a la seva classe, a les seves circumstàncies exteriors, a la identitat del remitent i del destinatari, ni a les seves direccions. L'obligació de protecció de les dades inclou el deure de secret de les de caràcter personal, la confidencialitat de la informació transmesa o emmagatzemada i la protecció de la intimitat.

Anar a inici de pgina

 

1.5.4. Dret a la prestació d’un servei postal universal de qualitat 
Els usuaris tenen dret a la prestació d'un servei postal universal de qualitat prestat de forma permanent, a tot el territori de l'Estat i a preus assequibles.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.5. Dret d’informació sobre els serveis postals

Tots els operadors han d'informar els usuaris, de manera completa, veraç i puntual, dels serveis postals que presten, i han de posar a la seva disposició tota la informació relativa a les condicions d'accés, preu, nivell de qualitat, indemnitzacions i termini en el qual les pagarà, així com les normes tècniques que resultin aplicables.

A més, han d’informar dels procediments i mitjans de reclamació que tinguin establert, i dels recursos que escaiguin. Aquesta informació es publicarà a la pàgina web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern. Els operadors també poden publicar-la en la seva pròpia web o a les oficines o punts d'atenció a l'usuari. A petició dels usuaris la informació els serà facilitada, per escrit o a través de qualsevol altre mitjà que per reglament es determini.

Anar a inici de pgina

 

1.5.6. Dret de reclamació 
Els operadors postals han d'atendre les queixes i reclamacions que els presentin els usuaris en els casos de pèrdua, robatori, destrucció, deteriorament o incompliment de les normes de qualitat del servei, o qualsevol altre incompliment relacionat amb la prestació dels serveis postals. Els operadors postals, per a la tramitació de les reclamacions dels usuaris, han d'establir procediments senzills, gratuïts i no discriminatoris fonamentats en els principis de celeritat i proporcionalitat.

Hauran de resoldre les reclamacions i notificar-les als interessats en el termini màxim d’un mes des de la data de la presentació, de la que el prestador del servei ha de donar sempre rebut a l’interessat.
Els prestadors de serveis postals han d'exhibir, de forma visible i detallada, a totes les seves oficines o punts d'atenció a l'usuari, les informacions que permetin conèixer els tràmits que cal seguir per exercir el dret de reclamació.
Les controvèrsies entre els usuaris i els operadors postals, en relació amb la prestació de serveis postals, es poden suscitar davant les Juntes Arbitrals de Consum, d'acord amb la normativa de consum.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern coneixerà les controvèrsies entre els usuaris i els operadors dels serveis postals en l’àmbit del servei postal universal, sempre que no hagin estat sotmeses a les Juntes Arbitrals de Consum. La reclamació es pot formular en el termini d'un mes des de la resposta de l'operador o des de la finalització del termini que tenia per respondre i s'ha de resoldre en el termini màxim de tres mesos des de la seva presentació.

A tal efecte, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern ha de posar a disposició dels usuaris els formularis adequats (podeu utilitzar els Fulls oficials de queixa/reclamacio/denúncia). El procediment que cal seguir per a la tramitació es fonamenta en els principis de celeritat i gratuïtat, sens perjudici que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern pugui repercutir sobre el reclamant les despeses ocasionades en el procediment quan s'apreciï mala fe o temeritat en la presentació de la reclamació. Contra la resolució que es dicti podrà interposar recurs contenciós administratiu.

Anar a inici de pgina

 

1.5.7. Dret de denúncia
L'incompliment de les obligacions dels operadors postals referides a la informació i tramitació de reclamacions poden ser denunciats pels usuaris davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.8. Dret a percebre indemnització 
Els usuaris tenen dret, llevat en cas de força major, a percebre una indemnització dels operadors postals, en cas de pèrdua, robatori, destrucció o deteriorament dels enviaments postals certificats o amb valor declarat, mitjançant el pagament d’una quantitat predeterminada per l’operador postal, en el primer cas, i d’una quantitat proporcional a la declarada pel remitent, en el segon.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.9. Dret a la propietat dels enviaments postals 
Els enviaments postals són de titularitat del remitent fins que no arribin a poder del destinatari el qual pot, mitjançant el pagament del preu corresponent, recuperar-los o modificar la seva adreça, excepte en els supòsits d'impossibilitat material i sens perjudici dels drets de tercers sobre el contingut dels mateixos.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.10. Dret de presentació d’escrits dirigits a les administracions públiques 

Els usuaris tenen dret a presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a les administracions públiques, als efectes previstos a l’article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques únicament a través de les oficines de l'operador designat per a la prestació del servei postal universal - la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. Enllaç extern-, que ha de rebre i dirigir-los al destinatari amb caràcter preferent i acreditar, a petició de l'interessat, tant la seva presentació a les citades oficines com el seu lliurament a la destinació, amb expressa menció de la data i hora en què es produeixin ambdós esdeveniments. Aquesta presentació té els mateixos efectes que en el registre de l'òrgan administratiu al qual es dirigeixin.

Els usuaris també tenen dret a presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a les administracions públiques a través d'operadors postals diferents a l'operador designat per prestar el servei postal universal tal com preveu l’article 16.4.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Enllaç extern.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.11. Dret a la identificació de l’operador 

Els usuaris tenen dret a que, a la coberta de l'enviament, s'identifiqui l'operador postal que se’n fa càrrec, així com la data en què es produeix.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.12. Dret a la prova de dipòsit i lliurament dels enviaments certificats 
L'operador designat per prestar el servei postal universal -la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. Enllaç extern- ha de facilitar al remitent de qualsevol enviament certificat, a petició seva i previ pagament de l'import que correspongui, resguard acreditatiu de la seva admissió, on consti la data i hora de la seva presentació, i de la seva recepció pel destinatari del seu enviament. La resta d’operadors, quan de forma voluntària ofereixin serveis certificats ho hauran de fer en les mateixes condicions.

Anar a inici de pgina

 

1.5.13. Dret de reexpedició i refús dels enviaments postals 
El destinatari podrà demanar la reexpedició dels seus enviaments postals mitjançant el pagament de la contraprestació econòmica que correspongui, o pot refusar-los abans d'obrir-los. D’ambdós esdeveniments l'operador en deixarà constància per escrit i n’informarà al remitent, que podrà reclamar la devolució de l'enviament o disposar el seu abandonament en els termes que reglamentàriament s'estableixin. Aquests drets no seran atesos en els supòsits d’impossibilitat material. En qualsevol cas, l’operador tindrà dret a reclamar del remitent el pagament de les despeses ocasionades.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.14. Dret a la protecció dels enviaments no lliurats 
Reglamentàriament s'establiran les regles que cal seguir per als casos en què els enviaments, per qualsevol causa, no puguin, ser lliurats al destinatari o retornats al remitent. Aquestes regles, inclouran les relatives al procediment d'indagació del domicili, procedència i destinació, audiència o citació dels remitents i eventual dipòsit temporal, reclamació i destrucció dels enviaments.

Anar a inici de pgina 

 

1.5.15. Dret a la informació i presentació de reclamacions, denúncies i escrits de les persones amb discapacitat 
Es garantirà, en els termes que reglamentàriament s'estableixi, que els drets d'informació i de presentació de reclamacions, denúncies i escrits sobre els serveis postals, siguin plenament accessibles a les persones amb discapacitat.

Anar a inici de pgina 

 

1.6. Preus. Descomptes, preus especials i sistemes de franqueig 
Els preus dels serveis postals prestats sota règim d'obligacions de servei públic han de ser assequibles, transparents i no discriminatoris i fixats tenint en compte els costos reals del servei, de manera que ofereixin incentius per a la seva prestació eficient.

L'operador designat ha de comunicar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència Enllaç extern tant l'establiment de nous preus com la modificació dels preus ja vigents dels serveis prestats amb obligacions de servei públic amb, almenys, tres mesos d'antelació a la data prevista per a la seva aplicació. La comunicació anirà acompanyada d'una memòria justificativa del compliment dels principis anteriorment indicats.

Estan exempts del pagament del preu dels següents serveis prestats per l'operador designat per a la prestació del servei postal universal:

 • Els enviaments de cecogrames.
 • Els enviaments als quals la Unió Postal Universal confereixi aquest dret, amb l'abast establert en els instruments internacionals que hagin estat ratificats per l’Estat espanyol.

Quan l'operador designat per a la prestació del servei postal universal apliqui descomptes als remitents d'enviaments massius de correu, en la prestació dels serveis per als quals ha estat designat, haurà de respectar els principis de transparència i no discriminació, tant pel que fa als preus com a les condicions associades.

L'operador designat ha d’oferir els mateixos descomptes o preus especials, juntament amb les condicions associades, als altres usuaris, com ara particulars i petites i mitjanes empreses o fundacions i entitats associatives declarades d'utilitat pública, sempre que efectuïn cap enviaments en condicions semblants.

L'operador designat ha d'admetre tots els enviaments si es presenten amb els mitjans de franqueig descrits en aquesta Llei. A més, pot acordar amb els seus clients qualsevol altre sistema de pagament, com ara el pagament diferit, el franqueig en destinació i el prepagament, així com qualsevol altre mitjà admès en dret.

Anar a inici de pgina

 

1.7. Com reclamar 
Totes les empreses que prestin serveis postals d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’informar en els contractes del lloc on els usuaris poden tramitar les queixes o les reclamacions davant del prestador o prestadora del servei i del procediment per a fer-ho. També s’hi ha d’informar de si el prestador o prestadora del servei està adherit a una junta arbitral de consum i de la possibilitat de la persona consumidora d’adreçar-se a aquests organismes per a resoldre els conflictes.

També han de lliurar a la persona consumidora la informació rellevant de la prestació per escrit o d’una manera adaptada a les circumstàncies de la prestació. En la informació precontractual i contractual s’ha d’indicar l’existència de compensacions, reemborsaments o indemnitzacions en cas que l’empresa incompleixi la qualitat del servei bàsic fixada per l’ordenament jurídic o per la mateixa empresa. I han de vetllar perquè els contractes d’adhesió es facilitin, a petició de les persones amb discapacitat, per mitjà d’un suport que els sigui accessible.

Totes les empreses que prestin serveis postals d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l'empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts.
Recordem que podem demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia que l’empresa de transport terrestre té a disposició de les persones consumidores i usuàries. 

Totes les empreses que prestin serveis postals d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya,han de facilitar, en el moment de la contractació, una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa de manera ràpida i directa en relació a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l'atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on s'hagi contractat.
I també estan obligades a garantir de manera fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document acreditatiu.
L'empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'1 mes des que són presentades.
Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l'Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l'Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

Reclama

Altre opció a les Juntes Arbitrals de Consum i a la jurisdicció ordinària és adreçar-vos a les Juntes Arbitrals de Transports de Catalunya, les quals són un instrument de protecció i defensa de les parts que intervenen en el transport terrestre. Una de les seves principals funcions és resoldre controvèrsies, de caràcter mercantil i contingut econòmic, sorgides en relació amb l’acompliment dels contractes de transport terrestre i activitats auxiliars i complementàries, tant de viatgers com de mercaderies, en els següents transports  (carretera, ferrocarril o cable):
 • urbans ( autobús, metro, taxi, tramvia, funicular, etc.)
 • interurbans (autocar, taxi, ferrocarril, etc.)
 • de mercaderies
 • de viatgers (regular, discrecional, turístic, lloguer de vehicles, etc.)  
S’inclouen tant els transports interiors com els internacionals i també els intermodals, sempre que un dels modes utilitzats sigui terrestre (carretera-vaixell; ferrocarril-aeri; etc. ). 

La Junta Arbitral del Transport de Catalunya serà competent per resoldre aquestes controvèrsies quan el lloc d’origen o de destinació del transport o  el de celebració del contracte es trobin dins el territori de Catalunya i sempre que la quantia de la reclamació no superi els 15.000 euros. Si s’excedeix aquest import és necessari que ambdues parts pactin el sotmetiment.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum