Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Serveis a domicili
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Serveis a domicili

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 30.06.2011)

1.  Informació a l'usuari
2.  Documents importants
2.1.  El pressupost
2.2.  La factura 
2.3.  La garantia 
3.  Com reclamar 

 

 

Són els serveis destinats a mantenir i reformar els habitatges i els locals, les instal·lacions i les edificacions annexes, com a ara els serveis de pintura, obres, reparacions diverses... Aquest servei es pot fer en el mateix domicili del consumidor o en el taller del prestador, amb la instal·lació posterior al domicili del consumidor.

Exclosos:

 • serveis de lliurament a domicili.
 • els que tinguin un caràcter subsidiari respecte a l’activitat de venda dels béns.

Anar a inici de pgina

 

1. Informació a l'usuari
El prestador del servei ha de tenir a disposició del consumidor, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d’obra, dels transports i/o desplaçaments.

Anar a inici de pgina

 

2. Documents importants
 
2.1. El pressupost
Abans de prestar el servei, el professional ha de lliurar un pressupost, que el consumidor ha d'acceptar o rebutjar per escrit. El professional té dret a cobrar les tasques d'elaboració del pressupost.

Al pressupost, que ha d'estar redactat almenys en català, ha de constar:

 • nom, adreça, telèfon i NIF del prestador del servei.
 • nom, adreça del client, descripció dels serveis a realitzar.
 • la informació sobre quantitat, qualitat i preus dels materials.
 • preu de la mà d'obra per hora, dia, metre o superfície. Si el professional prestador del servei detecta cap avaria o defecte després d'haver fet el pressupost, ho ha d'indicar per escrit el més aviat possible i fer una quantificació de la reparació.
 • els desplaçaments i les altres tarifes aplicables al servei. Les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada.
 • la data aproximada de l'inici i d’acabament del servei.
 • el període de garantia.
   
  Totes les empreses, a partir del 23.07.2011 i d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han de garantir la prestació d’un servei com a mínim per un període de sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o activitat en què consisteixi la prestació,
 • període de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
 • data i signatura o segell del prestador del servei i al costat un requadre reservat a la signatura del client, on expressament ha de constar, en lletres majúscules, la frase “Pressupost rebut abans de la realització dels treballs”.
 • el pressupost constarà d’original i còpia. L’original es lliurarà al client, i el prestador haurà de conservar la còpia signada durant un termini no inferior a 1 any des del venciment de la garantia.

En aquests tipus de serveis no es poden utilitzar peces o materials usats, excepte que el client ho autoritzi per escrit.

Per escrit també hauran de constar les variacions del pressupost degudes a modificacions sol·licitades per l’usuari i la renúncia al pressupost.

Anar a inici de pgina

 

2.2. La factura
Al final del servei, el professional ha de lliurar una factura, amb un import idèntic al pressupostat, amb les dades següents:

 • nom, adreça, NIF i telèfon del prestador del servei
 • nom i adreça del client
 • descripció del servei realitzat
 • preu total amb desglossament dels materials, mà d’obra i altres serveis, així com impostos
 • període de duració de la garantia
 • data i signatura del prestador del servi i el client
 • transcripció literal del contingut de les normes reguladores de la garantia vigents.

La quantia de la factura s’haurà de correspondre amb l’import pressupostat o anunciat, i el prestador queda obligat a retornar al client de forma immediata les quantitats cobrades en excés sobre el pressupost acceptat.

Si el prestador del servei cobra per l’elaboració del pressupost, ha d’informar el client, per escrit, del seu import.

Procedirà al cobrament de despeses de desplaçament una sola vegada, encara que la confecció del pressupost comporti més d’un desplaçament.

Anar a inici de pgina

 

2.3. La garantia

Totes les empreses prestadores de serveis a domicili, a partir del 23.07.2011 i d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han de garantir la prestació d’un servei com a mínim per un període de sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o activitat en què consisteixi la prestació.

Anar a inici de pgina

 

3. Com reclamar

 • Recordem que podem demanar els Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia que l’empresa té a disposició de les persones consumidores i usuàries.
 •  
  Totes les empreses prestadores de serveis a domicili, a partir del 23.07.2011 i d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, estan obligades a garantir de manera fefaent que la persona consumidora , per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document acreditatiu.
 • L’empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'1 mes des que són presentades.
 • Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum