Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Serveis financers 2
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Serveis financers II: contractes, targetes, dipòsits i comptes corrents

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 24.03.2017)


1.  Contracte bancari
1.1.  Contractes bancaris d’adhesió
2.  La comercialització a distància dels serveis financers
3.  Targetes bancàries
3.1. Concepte
3.2. Tipus de targetes
3.3. Comissions
3.4. Cóm es paguen i quins interessos tenen
3.5. Contractació
3.6. Obligacions de l’emissor de la targeta
3.7. Obligacions dels establiments adherits
3.8. Ús fraudulent
3.9. Drets i obligacions
4. Dipòsit bancari
4.1. Garanties dels dipòsits

 

1. Contracte bancari

Informació
precontractual.
Les entitats de crèdit han de facilitar de forma gratuïta al client de serveis bancaris tota la informació precontractual que sigui legalment exigible per adoptar una decisió informada sobre un servei bancari i comparar ofertes similars. Aquesta informació ha de ser clara, oportuna i suficient, objectiva i no enganyosa i ha de lliurar-se amb la deguda antelació en funció del tipus de contracte o oferta i, en tot cas, abans que el client quedi vinculat per aquest contracte o oferta.

Tota la informació, documentació i comunicacions dirigides als clients de serveis bancaris es realitzarà en paper, format electrònic o en un altre suport durador, i estarà redactada en termes fàcilment comprensibles, de manera clarament llegible.

Anar a inici de pgina

1.1. Contractes bancaris d’adhesió

Informació contractual.
1. Les entitats de crèdit han de lliurar al client el corresponent exemplar del document contractual en què es formalitzi el servei rebut.
2. Les entitats de crèdit han de conservar el document contractual i posar a disposició del client còpia del mateix sempre que aquest ho sol·liciti.
En les operacions formalitzades en document notarial s'estarà, pel que fa a l'obtenció de còpies pels clients, al que disposa la normativa notarial.
3. Els documents contractuals relatius a serveis bancaris de captació de fons reemborsables, especialment dipòsits, i de concessió de crèdit i préstec han de recollir de forma explícita i clara els punts següents:

a) El tipus d'interès nominal, la TAE o una altra expressió equivalent del cost o remuneració total efectius en termes d'interessos anuals.
b) La periodicitat amb que es produirà la meritació d'interessos, les dates de meritació i liquidació dels mateixos, la fórmula o mètodes utilitzats per obtenir, a partir del tipus d'interès nominal o dels altres factors del cost o la remuneració que siguin pertinents, l'import dels interessos meritats i, en general, qualsevol altra dada necessària per al càlcul d'aquest import.
c) Les comissions i despeses repercutibles que siguin d'aplicació, amb indicació concreta del seu concepte, quantia, dates de meritació i liquidació, així com, en general, qualsevol altra dada necessària per al càlcul de l'import de tals conceptes.
d) La durada del dipòsit o préstec o crèdit i, si s'escau, les condicions per a la seva pròrroga.
e) Les normes relatives a les dates valor aplicables.
f) Els drets i obligacions que corresponguin a l'entitat de crèdit per a la modificació del tipus d'interès pactat, o per a la modificació de les comissions o despeses repercutibles aplicats; i els drets que, si s'escau, gaudeixi el client quan es produeixi tal modificació.
g) Els drets i obligacions del client quant a la cancel·lació del dipòsit o préstec o al reemborsament anticipat d'aquest i el cost total que l'ús d'aquestes facultats suposarien.
h) Les conseqüències per al client de l'incompliment de les seves obligacions, especialment, de l'impagament en cas de crèdit o préstec.
i) Els altres que estableixi el Banc d'Espanya.
Mencions anàlogues, en la mesura que sigui procedent, han de figurar, d'acord amb les precisions que pugui establir el Banc d'Espanya, en la resta de contractes subjectes a la normativa vigent..

Anar a inici de pgina

 

2. La comercialització a distància dels serveis financers. Contractació a distància
Consulteu, en aquest mateix web, els apartats següents del tema de consum: Assegurances:

Anar a inici de pgina

 

3. Les targetes bancàries 

3.1. Concepte 
Les targetes bancàries són un mitjà de pagament amb el que podem pagar compres de productes i serveis, obtenir diners en metàl·lic i fins i tot obtenir crèdit si la targeta és de crèdit. 

Anar a inici de pgina 

3.2. Tipus de targetes 
Font:
Banc d’Espanya.

Al mercat espanyol hi ha una gran varietat de targetes (de dèbit, de crèdit, moneder, comercials) amb diferents denominacions comercials (Visa, Mastercard, etc.), i amb diferents funcionalitats. Dins de cadascuna d'elles sol haver-hi diverses categories (designades, generalment, com a "Normal" o "Clàssica", "Plata", "Or", "Platinum" o amb termes similars), en funció dels serveis que ofereix cadascuna d'elles.

Anar a inici de pgina

3.3. Comissions  

 
La normativa espanyola dóna llibertat a les entitats per fixar les comissions. No obstant això, cada entitat ha de incloure-les en els contractes que subscrigui amb els seus clients i ha de comunicar amb caràcter previ a la seva aplicació i individualment a cada client qualsevol modificació.

Anar a inici de pgina

3.4. Com es paguen i quins interessos tenen  

Anar a inici de pgina

3.5. Contractació
Font: Banc d’Espanya

Si estem interessats en sol·licitar una targeta de dèbit o crèdit podem trobar informació general en la publicitat que realitzen les entitats de crèdit en els diferents mitjans de comunicació i a les seves pàgines d'Internet.
Per comparar ofertes concretes, és recomanable demanar a les entitats informació més detallada sobre les condicions econòmiques de les targetes, especialment les seves comissions i despeses i, en el cas de les de crèdit, sobre el tipus d'interès i les formes de pagament.
Si som un client habitual d'una entitat de crèdit, és possible que ens ofereixi alguna condició més favorable, com l'exempció de la comissió d'emissió durant un determinat període de temps.
Si finalment ens decidim per una oferta concreta, hem d'examinar amb detall el contracte abans de la seva signatura. El contracte de la targeta se signarà entre un representant de l'entitat de crèdit i nosaltres, encara que també pot fer-se per mitjans electrònics.
L'entitat està obligada a lliurar-nos el document del contracte. A més, naturalment, hem de rebre la targeta i la clau secreta per procediments que assegurin la seguretat i la privacitat.
És recomanable que conservem el contracte, així com les comunicacions posteriors de modificació de condicions i els documents de liquidació i justificants de cada pagament o retirada de fons. També hauríem de revisar-los amb cura, ja que això ens permetrà detectar possibles errors o discrepàncies. 

Anar a inici de pgina 

3.6. Obligacions de l'emissor de la targeta

 • Expedir la targeta i posar-la a disposició del nou titular. Hem de tenir en compte dos aspectes:  
  • Està prohibit enviar targetes que no s’han sol·licitat, llevat que hagi de substituïr una targeta ja lliurada a l'usuari.
  • S’ha de lliurar la targeta de manera que es garanteixi la recepció per part del seu titular. 
 • Respectar el límit que s’hagi establert en el contracte.
 • Ha de pagar les factures que el titular signi amb els establiments adherits. No se n’ha de fer càrrec quan hi hagi frau per part del titular o de l’establiment adherit.
 • Ha de presentar periòdicament al titular un extracte detallat de les operacions realitzades.
 • Ha de portar un registre de les operacions que es realitzin amb la targeta.
 • S’obliga a posar a disposició dels establiments adherits el suport tècnic adequat perquè puguin fer les transaccions amb la targeta de crèdit .

Anar a inici de pgina 

3.7.Obligacions dels establiments adherits 

 • Acceptar la targeta com a mitjà de pagament.
 • Ha de comprovar que la persona que utilitza la targeta és el titular de la mateixa i que la utilitza correctament.
 • Ha de pagar a l’emissor la comissió pactada.
 • No es poden incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per al seu ús, llevat les targetes anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club), en que sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l'admissió d’aquest mitjà de pagament. En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. Les taxes d’intercanvi (comissions que cobra l’emissor de la targeta a l’establiment comercial o beneficiari) no poden superar el 0,2 % en targetes de dèbit i el 0,3 % en targetes de crèdit.
 • Si a l’establiment comercial s'accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no se'n pot limitar l'ús en determinats períodes o condicions, com ara, per exemple, durant el període de rebaixes.

Anar a inici de pgina 

3.8. Ús fraudulent 
Font: Banc d’Espanya

Anar a inici de pgina

3.9. Drets i obligacions 
Font: Banc d’Espanya

La contractació d'una targeta implica una sèrie de drets i obligacions. Cal destacar els següents:

Drets:
• Utilitza la targeta per pagar la compra de béns i serveis, així com per retirar diners en efectiu en caixers i en les "finestretes" de les entitats, en els termes contractats.
• Rebre una còpia del contracte.
• Rebre els documents de liquidació.
Ser informat prèvia i personalment de les modificacions.
• A no renovar o desistir del contracte unilateralment en qualsevol moment, d'acord amb els pactes recollits en el mateix.
• Tots els altres recollits en  l'Ordre EHA / 1608/2010, de 14 de juny i en l'Ordre EHA / 2899/2011, de 28 d'octubre.

Obligacions:
Pagar puntualment les comissions bancàries i, si es tracta d'una targeta de crèdit, els interessos pactats.
Retornar els fons utilitzats en la forma pactada.
Informar a l'entitat de crèdit sobre les seves circumstàncies econòmiques i personals. La informació correcta és necessària perquè l'entitat analitzi el risc de l'operació abans de autoritzar-la. Vostè també es compromet, si així estigués pactat, a comunicar canvis de domicili, estat civil, règim econòmic del matrimoni i altres circumstàncies personals i financeres.
Custodiar degudament el P.I.N.
• Tots els altres recollits en l'Ordre EHA / 1608/2010, de 14 de juny i en l'Ordre EHA / 2899/2011, de 28 d'octubre.

Anar a inici de pgina

 

4. El Dipòsit bancari

 
Pel contracte de dipòsit, el banc rep del client/a una suma de diners de la que el banc pot disposar, però que ha de custodiar i restituir en la forma pactada, rebent el client/a una retribució que el banc paga en forma d’interessos.

Els dipòsits es classifiquen en:

Anar a inici de pgina

4.1. Garanties del dipòsit bancari 

Quan una entitat bancària sofreix una crisi que li impedeix afrontar els seus compromisos amb els clients, aquests poden recuperar fins a 100.000 euros per dipositant gràcies al Fons de Garantia de Dipòsits. Totes les entitats estan obligades a formar part d'aquest Fons. Vegem com funcionen: Font: Banc d’Espanya.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum