Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Serveis financers 3
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Serveis financers III: préstecs hipotecaris i crèdits

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

(informació actualitzada a 06.04.2017)

 

Novetats del Codi de Consum de Catalunya, a partir de l’1.4.2015:

1.  Objectiu
2.  Més protecció
2.1.  Dret a sol·licitar protecció a l'Administració en relació amb els abusos contractuals
2.2.  Dret a rebre informació i protecció efectiva per part de la Generalitat en els aspectes relacionats amb els contractes de crèdit o préstec hipotecari sobre l’habitatge
2.3.  Dret a rebre informació i documentació per part dels fedataris públics (notaris i notàries)
3.  Obligacions dels fedataris públics (notaris):
3.1.  Comprovació de no-inclusió de clàusules abusives
3.2.  Garantir el compliment de la Llei
3.3.  Garantir que les persones consumidores comprenen la informació
4.  Tutela mitjançant els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes
4.1.  Arbitratge
4.2.  Supòsit específic per a l’habitatge habitual
5.  Serveis financers i d'inversió de caràcter minorista
6.  Relacions de consum
6.1.  Obligacions d'informació prèvia (transparència en relació amb els contractes i els preus)
7.  Contingut de la publicitat i de les comunicacions comercials
8.  Informació prèvia (detallada)
9.  Taxació
10.  Serveis d’assessorament
11.  Explicacions adequades
12.  Avaluació de la solvència


 

Informació general


1.  Préstec hipotecari
1.1.  Obligacions de l’entitat de crèdit
1.2.  Obligacions del/de la client/a
1.3.  Drets del/de la client/a
1.4.  Causes d’extinció del préstec
1.5.  Garanties associades al préstec
1.5.1.  La fiança
1.5.2.  La Hipoteca
1.6.  Informació prèvia a la contractació
1.7.  L’oferta vinculant
1.8.  Requisits específics de formalització del contracte hipotecari
1.9.  Subrogació
2.  Crèdits
2.1.  Obertura de crèdits
2.1.1. Diferències amb el contracte de préstec
2.1.2.  Obligacions
2.1.3.  Extinció del contracte
2.2.  Crèdit al consum
2.2.1.  Concepte
2.2.2.  Subjectes
2.2.3.  Contractes exclosos de la llei
2.2.4.  Requisits abans de contractar
2.2.5.  Document contractual
2.2.6.  Contractes vinculats a l’obtenció d’un crèdit
2.2.7.  Dret de desistiment d’un contracte de crèdit al consum
2.2.8.  Reemborsament anticipat
2.3.  Crèdit ràpid
2.3.1.  Requisits
2.4.  Reagrupament de crèdits
2.4.1.  Qui ofereix aquesta opció financera?
2.4.2.  Recomanacions

 

 

Novetats del Codi de Consum de Catalunya, a partir de l’1.4.2015


1. Objectiu
L’objectiu és el millorament de la protecció i la informació dels consumidors amb relació a la subscripció de crèdits o préstecs hipotecaris.

Anar a inici de pgina

 
2. Més protecció

2.1. Dret a sol·licitar protecció a l'Administració en relació amb els abusos contractuals
 • Rebre, de l’organisme competent en matèria de consum, informació sobre els mecanismes de garantia efectiva dels drets reconeguts en l’ordenament vigent aplicables en matèria de relacions de consum.
 • Sol·licitar l’eliminació i el cessament de les clàusules i pràctiques abusives o deslleials. En el cas dels crèdits o préstecs hipotecaris, es pot preveure l’opció de la dació en pagament.
2.2. Dret a rebre informació i protecció efectiva per part de la Generalitat en els aspectes relacionats amb els contractes de crèdit o préstec hipotecari sobre l’habitatge
Gaudeixen d'aquest dret:les persones consumidores, els avaladors i els tercers hipotecants.
 
2.3. Dret a rebre informació i documentació per part dels fedataris públics (notaris i notàries):
Els consumidors, els avaladors i els tercers hipotecants tenen dret a rebre amb una antelació d’almenys 5 dies hàbils a la formalització de l'escriptura pública, i de manera comprensible:
 • El contingut de l’escriptura pública del contracte de crèdit o préstec hipotecari de l’habitatge i quines són les seves conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • Les conseqüències d’una possible execució per impagament i de les fluctuacions del preu de mercat de l’habitatge, la possibilitat que les entitats de crèdit demanin ampliacions de garantia en determinats supòsits i els altres drets i obligacions que comporta el contracte.
 • La informació relativa a l'arbitratge de consum i als altres mecanismes extrajudicials de resolució dels conflictes.

Anar a inici de pgina

 
 
3. Obligacions dels fedataris públics (notaris)
 • Comprovació de no-inclusió de clàusules abusives:
  Comprovar que, en les escriptures, no s'inclouen clàusules que en altres casos hagin estat declarades nul·les judicialment per haver estat considerades abusives.
 • Garantir el compliment de la Llei:
  Vetllar pel respecte dels drets que la llei atorga a les persones consumidores que són deutors hipotecaris.
 • Garantir que les persones consumidores comprenen la informació:
  Assegurar-se que les persones consumidores i els avaladors comprenen correctament tota la informació obligatòria referida al contracte abans de signar-lo.

Anar a inici de pgina

 
 
4. Tutela mitjançant els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes
 • L'arbitratge de consum:
  • L'arbitratge és procedent si hi ha un conveni arbitral previ entre les parts.
  • Si no n'hi ha, l'Administració ha de promoure la formalització del conveni arbitral per resoldre el conflicte per mitjà de l'arbitratge.
  • Les administracions públiques han de fomentar que les empreses que atorguen crèdits o préstecs hipotecaris sobre l’habitatge incloguin en les condicions generals o específiques l’adhesió a l’arbitratge de consum.
 • Supòsit específic en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris que tenen per objecte l’habitatge habitual:s’entén que l’empresa accepta el conveni arbitral sempre que no hagi manifestat expressament al prestatari la voluntat en contra abans de signar el contracte.

Anar a inici de pgina

 
 
5. Serveis financers i d'inversió de caràcter minorista
Què són? Els serveis financers i els productes d’inversió destinats a les persones consumidores o que poden ésser adquirits per les persones consumidores.
No ho són:
Els productes o serveis destinats a professionals als quals hom presumeix l’experiència, els coneixements i les qualificacions necessàries per prendre decisions d’inversió i valorar correctament els riscos que assumeixen.
Obligacions de les empreses envers els consumidors:
 • Lliurament informació i documentació d’acord amb el previst al Codi de Consum.
 • Deixar constància per escrit de la voluntat de contractar. 
 • NO es pot dur a terme la contractació si el test d’idoneïtat, de conveniència, de solvència tenen un resultat negatiu amb relació al perfil de la persona consumidora.
 • Informar de les condicions generals i particulars, i posar a disposició el model de condicions com a mínim cinc dies hàbils abans de la formalització del contracte.

Anar a inici de pgina

 
 
6. Relacions de consum en matèria de crèdits o préstecs hipotecaris sobre habitatges, tant si són destinats a adquirir-lo com a rehabilitar-lo o a rehabilitar l’immoble del qual forma part
La modificació de la normativa s'aplica també als avaladors de l’operació de crèdit o préstec i, si escau, als propietaris hipotecants.
 
6.1.Obligacions d'informació prèvia:
 • Transparència amb relació als contractes:
  • Els prestadors que formalitzen crèdits o préstecs hipotecaris han de lliurar a les persones consumidores les condicions generals de la contractació en un format que pugui ésser consultat, en suport de paper o qualsevol altre suport durador.
  • Les persones consumidores no han d’afrontar cap despesa ni assumir cap compromís per rebre-les.
  • Aquesta informació ha d'ésser accessible des del web dels prestadors, si en tenen, i en els establiments oberts al públic o les oficines on presten els serveis, i s’ha d’adaptar als requeriments de la fitxa europea d’informació normalitzada (FEIN).
  • L’ACC ha de vetllar perquè en la documentació contractual no s’hi incloguin clàusules declarades abusives judicialment. Si hi detecta clàusules o pràctiques abusives o deslleials, d’ofici, pot iniciar un expedient sancionador a l’entitat financera.
 • Transparència en relació amb els preus:
  Informació de les tarifes de comissions o compensacions i de les despeses transferibles i, si escau, de la periodicitat amb què són aplicables
  Aquesta informació s’ha de recollir en un document, que s'ha de lliurar abans de formalitzar el contracte.
  • Els prestadors i els intermediaris de crèdit vinculat no poden incloure-hi en cap cas el concepte d’assessorament.

   Informació gratuïta per a la persona consumidora:
   En els taulers d’anuncis dels establiments dels prestadors i els intermediaris de crèdit, en llurs webs i en un document que ha d'ésser lliurat a la persona consumidora i sempre amb cinc dies hàbils d’antelació a la formalització de qualsevol contracte, document de compromís, d’opció o similar que comporti l’establiment de relacions obligacionals o reals de qualsevol tipus.
 • Les comissions o compensacions i les despeses transferides han de respondre a serveis efectivament prestats o a despeses que s’hagin suportat.
 • No es poden carregar comissions o despeses per serveis no acceptats o sol·licitats en ferm i de manera expressa.

Anar a inici de pgina

 
 
7.Contingut de la publicitat i de les comunicacions comercials:
 • Han d'ésser:
  • Clares, no enganyoses, llegibles i, si escau, audibles.
  • En cap cas no poden generar falses expectatives sobre la disponibilitat o el cost d’un crèdit o préstec, i han d'ésser subministrades d'una manera comprensible i transparent.
 • En la publicitat i les comunicacions comercials i en els anuncis i ofertes exhibits en llurs establiments oberts al públic, s’ha d’informar almenys, dels aspectes següents:
  • La identitat del prestador o l’intermediari de crèdit.
  • El fet que el producte publicitat és un crèdit o préstec garantit per una hipoteca sobre un habitatge.
  • El tipus d’interès, 
  • l'existència de clàusules sòl o sostre, 
  • qualsevol xifra relacionada amb el cost del crèdit o préstec,
  • la TAE, mitjançant un exemple representatiu que contingu:
   • l’import total del crèdit, 
   • la durada del contracte, 
   • l’import de les quotes i 
   • l’import total que s'haurà de pagar.
 • El fet que la perfecció d’un contracte relatiu a serveis accessoris sigui obligatòria per obtenir el crèdit o préstec o per obtenir-lo en les condicions ofertes.
 • En tot cas, s’ha d’informar de quins d’aquests productes són voluntaris i quins obligatoris, del cost total i de la TAE del crèdit o préstec sense cap producte accessori o voluntari.
 • El risc de perdre l’habitatge i, si escau, altres béns del patrimoni en cas d’incompliment. 
 • Se n'ha d'informar amb advertiments clars que han de fer referència als riscos per a les persones consumidores i, si escau, per als avaladors o els tercers hipotecants.

Anar a inici de pgina

 
 
8.Informació prèvia:
El prestador o intermediari de crèdit, amb una antelació mínima de catorze dies naturals a la formalització del contracte i abans de l'assumpció de qualsevol obligació ha de subministrar, gratuïtament i de manera clara, completa i entenedora, com a mínim la informació següent:
 • La identitat i el domicili del prestador i la identificació de la persona responsable del préstec.
 • La finalitat per a la qual es podrà emprar el crèdit o préstec.
 • El dret de la persona consumidora a escollir notari, que només pot ésser escollit pel prestador si la persona consumidora no ho fa.
 • El dret de la persona consumidora a aportar una taxació del bé immoble, que ha d'ésser acceptada i inclosa en el registre de l’entitat de crèdit.
 • Una descripció de les principals característiques del contracte, que ha d’incloure:
  • la durada;
  • la descripció comparativa dels tipus de crèdit disponibles amb una breu exposició de les característiques dels productes a tipus fix, referenciat i variable;
  • les implicacions per a la persona consumidora; 
  • les opcions per a reembossar el crèdit al prestador, amb la indicació del nombre, la periodicitat i l'import de les quotes; 
  • la possibilitat, si escau, de reembossament anticipat, la seva repercussió en el preu del crèdit o préstec hipotecari i, si escau, les condicions a què està subjecte el dit reembossament.
 • En tot cas, s’ha de lliurar a la persona consumidora un quadre que reflecteixi l’evolució, durant els dotze mesos anteriors, dels diversos tipus de referència oficials.
 • El preu total que ha de pagar la persona consumidora, incloent-hi:
  • el desglossament de totes les comissions, càrregues i despeses que calguin per a la formalització del préstec,
  • els impostos i la TAE, expressada amb un exemple representatiu, que ha d’incloure, almenys:
   • les despeses desglossades d’impostos i taxes,
   • les despeses de tramitació, taxació de la finca, 
   • comissió per cancel·lació d’hipoteques per amortitzacions anticipades parcials o totals,
   • les altres que es puguin presentar per la contractació del préstec hipotecari,
   • les despeses en cas d’impagament.
 • Els advertiments següents:
  • Un advertiment que indiqui que el crèdit o préstec ofert està relacionat amb increments del tipus d’interès o del preu del crèdit o préstec hipotecari o amb altres instruments o operacions que impliquen riscos especials.
  • Un advertiment sobre el risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment dels compromisos derivats del contracte de crèdit i del fet que la responsabilitat no està limitada a la finca, i que també podria perdre altres béns del seu patrimoni fins a l'import degut.
  • Un advertiment sobre les clàusules contractuals que generin més risc per a la persona consumidora.
  • Un advertiment sobre el dret de l’empresa prestadora a declarar vençut tot el deute per impagament de tres quotes mensuals o un nombre d’aquestes equivalent a tres mesos.
Més Informació prèvia:
 • Les modalitats de pagament i d’execució.
 • La divisa en la qual es poden contractar els crèdits o préstecs, amb l'explicació de les implicacions per a la persona consumidora de fer-ho en una moneda que no és de curs legal a Catalunya.
 • La naturalesa i l'abast de la garantia o garanties del crèdit o préstec.
 • El dret a obtenir una oferta vinculant, la durada i les condicions.
 • La informació relativa a qualsevol dret que tinguin les parts per a resoldre el contracte anticipadament, d’acord amb la legislació aplicable i les condicions del contracte, incloses les compensacions que inclogui el contracte.
 • El tipus deutor i les condicions d’aplicació d’aquest tipus, els índexs de referència aplicables al tipus deutor inicial, els recàrrecs aplicables i les condicions en què es poden modificar. També s’ha d’especificar el tipus d’interès de demora.
 • Un estudi de sensibilitat de les oscil·lacions en l'import total del préstec per a la persona consumidora en els crèdits o préstecs hipotecaris a tipus de referència, amb la comunicació de l’import més alt i més baix que pot tenir la quota mensual al llarg del període d’amortització previst, prenent com a base la fluctuació que ha patit l’índex de referència, almenys, en els darrers vint anys.
 • Les clàusules sòl i sostre i altres clàusules o contractes accessoris que poden alterar el tipus d’interès o el preu del crèdit o préstec hipotecari, les implicacions d’aquestes clàusules o aquests contractes accessoris per a la persona consumidora, i la comparativa de l’onerositat del crèdit o préstec amb aquestes clàusules o aquests contractes i sense.
 • Els mitjans de reclamació i els sistemes de resolució extrajudicial de conflictes als quals té dret a accedir la persona consumidora.
 • El sistema de fixació del deute o de la determinació de les quantitats degudes.
 • El dret de la persona consumidora a negociar individualment les clàusules del contracte.
 • L’obligació que, en els supòsits establerts legalment per l’escriptura dels préstecs hipotecaris, s’ha d’afegir, a més de la signatura del client, una expressió manuscrita en què el prestatari manifesti que ha estat adequadament advertit dels possibles riscos derivats del contracte.

Anar a inici de pgina

 
 
9.Taxació:
 • El prestador, si concerta o efectua directament la prestació dels serveis preparatoris de l’operació i la despesa és a compte de la persona consumidora, li ha d’indicar la identitat dels professionals o entitats seleccionat i les tarifes dels honoraris aplicables, i li ha de lliurar el servei contractat per l’empresa o prestat per aquesta, si el crèdit o préstec hipotecari no s'arriba a formalitzar, o una còpia en el cas contrari.
 • El prestador ha de lliurar a la persona consumidora una còpia de l’informe de taxació si l’operació s’arriba a formalitzar, o l’original de l’informe en cas contrari.
 • Una vegada obtinguda la taxació de l’immoble, efectuades, si escau, les comprovacions pertinents sobre la situació registral de la finca i avaluada la solvència del prestatari, els prestadors han de lliurar per escrit una oferta vinculant qualsevol altra informació que considerin rellevant, o bé li han de notificar la denegació del crèdit o préstec.  
 • El document que conté l’oferta vinculant ha d’anar acompanyat del projecte de document contractual. En aquest document hi ha de constar el dret de la persona consumidora d'examinar l’escriptura pública en el despatx del notari autoritzant amb una antelació mínima a la data de la signatura de cinc dies hàbils.

Anar a inici de pgina

 

10.Serveis d’assessorament:

 • Els prestadors, els intermediaris de crèdit o llurs representants han d’informar les persones consumidores de si s’estan prestant o es poden prestar serveis d’assessorament amb relació a una determinada operació.
 • Si es presten serveis d'assessorament, abans que siguin contractats s’ha de lliurar a la persona consumidora, en paper o en un altre suport durador, la informació següent:
  • El conjunt de productes que es prendran en consideració, de manera que la persona consumidora pugui entendre si les recomanacions que se li fan es fonamenten només en els productes propis del prestador o l’intermediari o bé en un conjunt més ampli.
  • Les despeses que es cobren a la persona consumidora per aquest servei o el mètode que s’utilitza per a calcular-les.
Els empresaris que actuïn com a assessors han de complir els requisits següents:
 • Sol·licitar la informació necessària sobre la situació personal i financera de la persona consumidora, les seves preferències i els seus objectius, de manera que l’assessor pugui recomanar a la persona consumidora contractes de crèdit adequats.
 • Tenir en compte les hipòtesis raonables sobre els riscos existents durant la vigència del contracte de crèdit proposat.
 • Prendre en consideració un nombre suficientment gran de contractes disponibles al mercat i recomanar a la persona consumidora aquells que s’adeqüin a les seves necessitats, situació financera i circumstàncies personals.
 • Actuar en el millor interès de la persona consumidora i recomanar-li el contracte que més s’adeqüi a les seves característiques.
 • Facilitar a la persona consumidora una còpia de les recomanacions en paper o en un altre suport durador.

Anar a inici de pgina

 

11.Explicacions adequades
Obligació del prestador/intermediari (abans de formular l'oferta vinculant):

 • Oferir explicacions adequades i comprensibles sobre els crèdits i préstecs.
 • Serveis accessoris que s'ofereixen.
 • L'import dels serveis accessoris.
 • Si són obligatoris / opcionals / complementaris.
 • L'acceptació dels serveis complentaris ha de constar per escrit on s'han de desglossar: conceptes, imports, terminis i condicions de pagament.
 • Incloure informació personalitzada sobre les característiques dels crèdits oferts.
 • Les conseqüències que la subscripció del contracte pot tenir.
  • Aquesta informació s'ha de lliurar sense retards injustificats des del moment en què el consumidor ha lliurat la informació necessària i amb prou antelació respecte al lliurament de l’oferta vinculant.

Anar a inici de pgina

 
12.Avaluació de la solvència
Obligació del prestador/intermediari (abans de concedir el préstec o crèdit hipotecari):
 • Avaluar la solvència (criteris d'avaluació: ingressos presents i futurs / estalvis / deutes i compromisos financers / informació subministrada). No fonamentació exclusiva amb el valor del bé subjecte a la hipoteca.
 • Si després de la conclusió del contracte es preveu un augment significatiu de l'import total del crèdit atorgat s'ha d'actualitzar la informació financera i tornar a avaluar la solvència.
 • L'avaluació de la solvència s'ha de comunicar a la persona consumidora gratuïtament.

 Informació general

1. Préstec hipotecari
El préstec hipotecari és un producte bancari que permet al/a la client/a o prestatari/ària rebre una determinada quantitat de diners d’una entitat de crèdit (prestamista) a canvi del compromís de retornar aquesta quantitat juntament amb els interessos pactats mitjançant les quotes.

Se’n diu hipotecari perquè l’entitat de crèdit compta amb una garantía especial per al recobrament del préstec: una hipoteca sobre un bé immoble que sol ser propietat del/de la client/a.

En cas d’impagament, l’entitat prestamista pot recuperar la quantitat pendent de pagament mitjançant la venda del bé hipotecat.

Es diferencia del préstec personal en què aquestés un producte que permet al client o prestatari, rebre una determinada quantitat de diners d’una entitat de crèdit (prestamista) a canvi del compromís de retornar aquesta quantitat juntament amb els interessos pactats mitjançant les quotes.

Se’n diuen personals perquè en aquest tipus de préstecs l’entitat no acostuma a comptar amb una garantía específica pel recobrament dels diners prestats sinó que utilitza com a garantía genèrica els béns presents i futurs del deutor.

Entre els préstecs personals, hi ha una categoria que té una regulació especial: els crèdits al consum, regulats per la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum. Aquesta llei s’aplica als contractes en què una persona física o jurídica en el exercici de la seva activitat, professió o ofici (un/a empresari/ària) concedeix a un/a consumidor/a un crèdit sota la forma de pagament ajornat, préstec, crèdit o qualsevol altre mitjà equivalent de finançament per satisfer necessitats personals al marge de la seva activitat empresarial o professional. Aquest import ha de ser almenys de 200 euros.

Font: Banc d'Espanya.

Anar a inici de pgina

1.1. Obligacions de l’entitat de crèdit
Entregar el capital en el moment i en el lloc acordats.

El contracte s’ha de fer per escrit i se n’ha d’entregar una còpia a la persona consumidora i usuària i ha de contenir les mencions següents:

 • Expressió del tipus d’interès nominal anual.
 • Expressió de la taxa anual equivalent (TAE)
 • Periodicitat en què es meritin els interessos, dates de liquidació i la fórmula per obtenir l’import absolut dels interessos meritats.
 • Les comissions que el/la client/a ha de pagar, la seva quantitat o bases per al càlcul i la data de liquidació.
 • Les quotes d’amortització, la seva quantia i periodicitat.

No pot exigir a la persona consumidora altres despeses i prestacions derivades del préstec que no siguin les pactades.
No pot reclamar les quotes d’amortització del préstec amb els seus corresponents interessos abans que hagin vençut.

Anar a inici de pgina

1.2. Obligacions del/de la client/a

 • Restituir el capital que l’entitat de crèdit li ha deixat en préstec.
 • Pagar els interessos que s’han pactat en el contracte.
 • Pagar les comissions pactades en el contracte que poden ser:
  • Comissió d’obertura
  • Comissió per cancel·lació anticipada del préstec
  • Comissió per reclamació de posicions deutores
 • Subministrar al banc determinada informació financera i patrimonial, tant en la fase prèvia a la concessió del préstec, com durant la seva vigència.

Anar a inici de pgina

1.3. Drets del/de la client/a

 

 • Consultar la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya per comprovar els deutes amb entitats de crèdit que figuren al seu nom. L’entitat també té aquest dret si ha informat al client prèviament.
 • Poder disposar dels diners en qualsevol moment durant el termini contractat.
 • Si és un/a consumidor/a, a rebre una oferta vinculant.
 • Rebre còpia del document del contracte, sempre que ho demani o sense demanar-ho quan es tracti d’un crèdit “al consum” o quan l’import del préstec sigui inferior a 60.000 euros.
 • Lliurament dels documents de liquidació i justificatius del pagament, juntament amb un extracte dels seus moviments.

 

Font: Banc d'Espanya.

Anar a inici de pgina

1.4. Causes d’extinció del préstec

 • Per compliment regular de les obligacions del/de la prestatari/ària.
 • Venciment anticipat per part del/de la client/a: El/la client/a avança el pagament de tot o part del capital pendent a canvi d’abonar una comissió per amortització.
 • Venciment anticipat per part del banc: quan hi ha incompliment de les obligacions de pagament.

Anar a inici de pgina

1.5. Garanties associades al préstec 

1.5.1. La fiança 

Mitjançant la fiança, una o diverses persones s’obliguen a pagar o a complir per un deutor principal en el cas que aquest no ho faci.

Característiques de la fiança
 • Obligació accessòria: ja que sempre n’hi ha d’haver una de principal, si no, no pot subsistir.
 • Obligació subsidiària: el fiador només ha de complir la seva obligació en cas que no ho faci el deutor principal.
 • Benefici d’excussió: mitjançant el qual, el fiador pot negar-se a complir la seva obligació, assenyalant els béns del deutor principal que siguin suficients per pagar el deute. Aquest benefici no s’aplicarà quan:
  • el fiador hi ha renunciat expressament
  • el fiador s’ha obligat solidàriament amb el deutor
  • el deutor garantit és insolvent o es troba en situació de fallida o suspensió de pagaments.
 • Normalment en les fiances atorgades com a conseqüència dels contractes bancaris és habitual que el fiador renunciï al benefici d’excussió, obligant-se solidàriament amb el deutor.

Relació entre l’entitat de crèdit i el fiador

 • L’entitat abans de reclamar judicialment el deute al fiador, l’ha de requerir perquè pagui.
 • L’entitat pot demandar conjuntament al deutor i al fiador encara que la fiança no sigui solidària.
 • Si es reclama el pagament al fiador, aquest només pot oposar al creditor les excepcions relatives a la validesa i existència de l’obligació garantida, però en cap cas pot oposar excepcions personals del deutor principal.

Relació entre deutor i fiador

 • Si el fiador es veu obligat a pagar podrà reclamar desprès contra el deutor, a part de l’import del deute, els interessos, les despeses ocasionades, i els danys i perjudicis patits.
 • Si el deute és a termini i el fiador paga abans, no podrà reclamar l’import al deutor fins que finalitzi el termini.
 • Si el fiador paga sense notificar-ho al deutor i aquest, al no saber-ho, també paga, no podrà reclamar-li res al deutor, però sí que podrà reclamar al creditor la quantia que aquest ha rebut dues vegades.

Extinció de la fiança

 • Quan s’extingeix l'obligació garantida
 • Pot ser que l'obligació principal subsisteixi, però s’extingeixi la fiança per les causes següents:
  • Si per algun acte del creditor, el fiador no pogués subrogar-se en els drets que tenia l’esmentat creditor.
  • En cas de pròrroga de l’obligació principal concedida pel creditor als deutors sense el consentiment del fiador.

Si ha transcorregut la data de venciment de la garantia en el cas que s’hagi pactat aquesta expressament en el contracte.

Anar a inici de pgina

1.5.2. La Hipoteca 

La característica principal del contracte de préstec hipotecari és que garanteix el compliment de contracte un bé, sigui moble o immoble. Mitjançant el préstec hipotecari, s’assegura el compliment de l’obligació que contreu el client/a, atès que atribueix al creditor hipotecari, en cas d’incompliment per part del deutor, la facultat d’executar el bé hipotecat per cobrar-se les quantitats deixades d’abonar pel deutor.

Anar a inici de pgina 

1.6. Informació prèvia a la contractació 

El/la client/a té dret a que se li faciliti un fullet informatiu on hi ha de constar les dades següents:

Identificació del préstec:
 • Denominació comercial.
 • Quantia màxima del préstec respecte al valor de taxació de l’immoble hipotecat.
 • Moneda del préstec, en cas que no sigui l’euro.
Terminis:
 • Termini total del préstec.
 • Termini de carència d’amortització del principal.
 • Periodicitat dels pagaments.
Tipus d’interès:
 • Fix o variable.
 • Termini de revisió del tipus d’interès.
 • Tipus d’interès anual i tipus de referència.
Comissions:
 • D’obertura.
 • D’amortització (no pot ser superior a l’1 per 100 del capital que s’amortitza).
 • Altres comissions que hi pugui haver.
Despeses:
 • Indicació de quins serveis concertarà o prestarà directament l’entitat de crèdit .
 • Indicació de les despeses a càrrec del/de la client/a, especificant quines s’hauran d’abonar en cas que el contracte no s’arribi a formalitzar.
 • Indicació de la forma i el moment en què es repercutiran les despeses al/a la client/a.
 • Indicació de quins serveis han de ser abonats i contractats directament pel/per la client/a.
 • Impostos i aranzels aplicables.
Quotes periòdiques:
 • S’ha d’incloure una taula de quotes periòdiques en funció del termini i tipus d’interès.
També s’haurà d’informar al client, quan la despesa sigui a càrrec seu:
 • De l’entitat/dels professionals que taxaran l’immoble o executaran un altre servei, si és l’entitat la que el realitza o proposa els professionals.
 • Tarifes o honoraris aplicables.
 • Quan la taxació sigui efectuada o concertada directament per l’entitat, però la despesa sigui a càrrec del/de la client/a, se li haurà d’entregar copia de l’informe de la taxació en cas que l’operació s’arribi a formalitzar, i si no, se li haurà d’entregar l’original.

Encara que el préstec no arribi a atorgar-se, s’hauran d’indicar les despeses preparatòries de l’operació, com taxació, comprovació de la situació registral de l’immoble, o altres que es consideraran a càrrec del/de la client/a encara que el préstec no arribi a atorgar-se.

Anar a inici de pgina

1.7. L’oferta vinculant 
Un cop el/la client/a ha pogut examinar els fullets informatius de les diferents entitats de crèdit i s’ha decidit per un determinat préstec, pot demanar una oferta vinculant.

Abans que ens facin l'oferta és necessari:

 • fer la taxació de l'immoble i pagar el cost corresponent
 • que l'entitat de crèdit comprovi la capacitat financera del/de la sol·licitant
Una vegada l'entitat ha decidit concedir-nos el préstec, ens haurà de fer l'oferta vinculant per escrit , especificant totes les condicions financeres del préstec.

L'oferta serà vinculant per a l'entitat de crèdit durant el termini que estableixi la pròpia oferta, però mai inferior a 10 dies des que es lliuri al/a la client/a. 

Anar a inici de pgina 

1.8. Requisits específics de formalització del contracte hipotecari 
El contracte de préstec hipotecari s’ha de celebrar per escrit, elevar-lo a escriptura pública i inscriure’l al Registre de la Propietat, per tal que la hipoteca quedi vàlidament constituïda.

Durant almenys els tres dies hàbils anteriors a l’atorgament d’escriptura pública, la persona consumidora té dret a examinar el projecte d’escriptura pública en el despatx del/de la Notari/ària.

El/la Notari/ària en compliment del seu deure d’informar haurà de:

 

 

 • Comprovar que no hi hagi diferències entre les condicions de l’oferta vinculant i les clàusules financeres del document contractual.
 • Que el tipus d’interès pactat, ja sigui fix o variable, no vulneri les regles establertes pel Banc d’Espanya.
 • Comprovar que les clàusules no financeres del contracte no impliquin per a la persona consumidora comissions o despeses que s’haurien d’haver inclòs en les clàusules financeres.
En els préstecs hipotecaris és obligatori contractar una assegurança de danys de l’immoble hipotecat. Cap altra assegurança no és exigible legalment, tot i que no és infreqüent contractar també una assegurança de vida l’import de la qual, en cas de mort del deutor, serveixi per pagar una part almenys del préstec hipotecari. El client pot escollir la companyia amb què contractarà la pòlissa o pòlisses d’assegurances i, per tant, no està obligat a acceptar l’entitat asseguradora que li proposi el banc.

Anar a inici de pgina

1.9. Subrogació 
Recordeu que podeu consultar, en altres entitats financeres, si la quota de la vostra hipoteca pot ser inferior a l’actual i, en aquest cas, poder canviar el préstec hipotecari a una altra entitat financera a través d’un subrogació. Les despeses per efectuar aquest canvi (subrogació) són molt inferiors a les que comporta la contractació d’un préstec hipotecari nou. Si us interessen les condicions que us proposen, informeu-vos bé de les despeses que haureu que pagar pel canvi de la vostra hipoteca a un altra entitat.

En cas de dubte, demaneu assessorament a una organització de persones consumidores

Anar a inici de pgina

 

2. El préstec bancari 

2.1. Obertura de crèdits 

Mitjançant aquest contracte, l’entitat de crèdit es compromet, a canvi d’una comissió, a posar a disposició del/de la client/a una determinada quantitat de diners fins a un límit màxim i per un període de temps determinat, per tal que el/la client/a en vagi disposant a mesura que ho necessiti.

Anar a inici de pgina

2.1.1. Diferències amb el contracte de préstec
Tot i que es pot confondre amb el contracte de préstec, presenta les següents diferències:

Préstec  
 • Per a la seva validesa, és requisit indispensable el lliurament de la quantia que es dóna en préstec.
 • El banc entrega al prestatari l’import pactat, normalment abonant-lo en un compte corrent.
 • El prestatari ha de tornar la quantitat deixada quan es produeixi el venciment de cada una de les amortitzacions pactades fins a la total devolució del préstec.
 • Es paguen interessos sobre tota la quantitat deixada, en la forma i terminis que s’hagi establert. 
Obertura de crèdit
 • Només cal la voluntat de les parts, una vegada acceptada la sol·licitud del client per part de l’entitat de crèdit .
 • El banc no entrega cap quantitat inicialment, sinó que es compromet a entregar sumes, fins al límit màxim fixat, quan el/la client/a ho demani.
 • El client/a pot reduir el seu deute amb el banc mitjançant ingressos en el compte corrent obert a tal efecte, independentment de la reducció del límit de crèdit , de tal manera que pot arribar a convertir-se en creditor del banc, sense que per això el crèdit hagi quedat cancel·lat.

Només es paguen interessos pel capital realment disposat i durant el temps en què s’hagi utilitzat.

Anar a inici de pgina 

2.1.2. Obligacions
Entitat de crèdit
L’entitat s’obliga a posar a disposició del client/a les quantitats pactades amb unes limitacions:

 • No pot ser obligada a facilitar quantitats que superin l’import del crèdit concedit.
 • No ho concedirà fora del termini o període prèviament pactat.
 • La disposició del capital per l’interessat s’ha de fer de la forma pactada.
Client/a
 • Pagar una comissió com a compensació per la disponibilitat del fons.
 • Pagar interessos pel temps i la quantia del capital disposat.

Restituir els fons utilitzats, en la data i forma que s’hagi establert en el contracte.

Anar a inici de pgina 

2.1.3. Extinció del contracte 

El contracte d’obertura de crèdit s’extingeix per les causes següents:
 • Per venciment del termini de durada del crèdit .
 • Resolució unilateral del contracte per part del banc per:
  • Incompliment d’alguna de les obligacions per part del client/a
  • Canvi en la situació patrimonial del client/a que posi en perill la seva solvència.
  • Fallida del client.

Anar a inici de pgina 

2.2. Crèdit al consum 

2.2.1. Concepte 
S’entén com crèdit al consum aquell contracte mitjançant el qual una persona física o jurídica, en l’exercici de la seva activitat professional (empresari), concedeix o es compromet a concedir un crèdit a un consumidor sota la forma de pagament ajornat, préstec, obertura de crèdit o qualsevol mitjà equivalent de finançament, per a satisfer necessitats personals al marge de la seva activitat empresarial o professional.

Anar a inici de pgina 

2.2.2. Subjectes

 • L’empresari/ària
 • La persona consumidora, que ha de ser una persona física que actuï al marge de la seva activitat professional.
 • L’entitat de crèdit que ofereix el finançament.

Anar a inici de pgina

2.2.3. Contractes exclosos de la llei 
Queden exclosos de la Llei de crèdits al consum els contractes següents: 

 • Els contractes amb un import inferior a 200€. Als contractes superiors a 75.000€ només se’ls hi aplicarà les disposicions generals, les d’informació, les obligacions per l’entitat de crèdit, així com el règim sancionador i d’impugnacions.
 • Els contractes en els que es pacti que el consumidor reemborsi el crèdit , bé dins d’un únic termini que no excedeixi de tres mesos, o bé en quatre terminis com a màxim, dins un període que no superi els dotze mesos.
 • Els crèdits en compte corrent, concedits per una entitat de crèdit , que no constitueixin comptes de targeta de crèdit.
 • Els contractes en els que el crèdit concedit sigui gratuït, o en els que, sense fixar-se l’interès, el consumidor s’obligui a reemborsar d’un sol cop un import determinat superior al del crèdit que s’ha concedit.
 • En el cas de serveis de tracte successiu i prestació continuada, no es consideraran gratuïts aquells crèdits en els que, encara que la taxa anual equivalent sigui igual a zero, la seva concessió comporti algun tipus de retribució per part del proveïdor dels serveis a l’empresari prestador.
 • Els contractes garantits amb hipoteca immobiliària.
 • Els contractes de crèdit concertat per empresari/ària amb els seus empleats a títol subsidiari i sense interessos o amb taxes inferiors a les de mercat, i que no s’ofereixin al públic en general.
 • Els contractes de crèdit resultat d’un acord establert als tribunals.
 • Els contractes de crèdit relatius al pagament ajornat, sense interessos, comissions ni altres despeses, d’un deute existent.
 • Els contractes de crèdit en que es demana al consumidor l’entrega d’un be al prestamista com a garantía de seguretat, la responsabilitat del consumidor és limita estrictament al be entregat.
 • Altres.

Anar a inici de pgina

2.2.4. Requisits abans de contractar 
En la publicitat i en els anuncis i ofertes exhibits en locals comercials, en els que s’ofereixi un crèdit , sempre que s’indiqui el tipus d’interès o les xifres relacionades amb el cost del crèdit , també s’haurà d’indicar la taxa anual equivalent (T.A.E.) mitjançant un exemple representatiu.

Abans de la celebració del contracte, l’empresari que ofereixi un crèdit a un consumidor haurà d’entregar-li, si aquest li sol·licita, una oferta vinculant que haurà de mantenir durant un termini mínim de catorze dies naturals des de la seva entrega, excepte si es donen circumstàncies extraordinàries o no imputables a l’empresari/ària.

El prestamista, i en el seu cas, l’entitat de crèdit, hauran de facilitar de forma gratuïta al consumidor, amb antelació i abans que el consumidor adquireixi qualsevol obligació per contracte o oferta de crèdit, la informació que sigui precisa per comparar diverses ofertes i decidir de forma informada sobre l’acceptació d’un contracte de crèdit.

S’haurà d’especificar:

 • Tipus de crèdit. 
 • Identitat i domicili social del prestamista, així com de l’intermediari de crèdit implicat. 
 • Import total del crèdit i condicions que regeixen la disposició de fons.
 • Duració del contracte de crèdit.
 • En cas de crèdits en forma de pagament ajornat i contractes de crèdits vinculats, el producte o servei i el seu preu al comptat.
 • El tipus deutor i les condicions de la seva aplicació, si es disposa d’ells, els índex o tipus de referència aplicables al tipus deutor inicial, així com els períodes, condicions i procediments de variació del tipus.
 • La taxa anual equivalent i l’import total degut pel consumidor.
 • Els serveis accessoris del contracte de crèdit, quan l’obtenció de les condicions oferides siguin condicionades a l’acceptació d’aquests serveis accessoris. S’haurà de facilitar també les condiciones alternatives en cas de no contractar els serveis accessoris.
 • El tipus d’interès de demora, així com les modalitats per la seva adaptació i, quan sigui necessari, les despeses per impagament.
 • Una advertència sobre les conseqüències del impagament.
 • Les garanties exigides si s’escau.
 • Existència del dret de desistiment.
 • El dret de desemborsament anticipat i, si s’escau, informació sobre el dret del prestamista a una compensació.
 • Altres.

Anar a inici de pgina 

2.2.5. Document contractual 

El contracte de crèdit al consum s’ha de fer constar per escrit, s’ha de formalitzar en tants exemplars com parts intervinguin i s’ha d’entregar a cada una d’elles el seu exemplar degudament signat.

El no compliment de la forma escrita o del contingut mínim obligatori, dóna lloc a l’anul·labilitat del contracte.

El document contractual, necessàriament haurà de contenir les dades següents:

 

 • La indicació de la taxa anual equivalent i de les condicions en les que es podrà modificar aquest percentatge. Si no és possible fer constar la taxa, s’haurà de fer constar com a mínim el tipus d’interès nominal anual, les despeses aplicables a partir del moment en què se celebri el contracte i les condicions en què es podrà modificar.
 • Una relació de l’import, el número i la periodicitat o les dates dels pagaments que hagi de realitzar el consumidor pel reembossament del crèdit i el pagament dels interessos i la resta de despeses, així com l’import total d’aquest pagament quan sigui possible.
 • La relació d’elements que composen el cost total del crèdit, amb excepció dels relatius a l’incompliment de les obligacions contractuals, especificant quins s’integren en el càlcul de la taxa anual equivalent, i igualment la necessitat de constitució, en el seu cas, d’una assegurança d’amortització del crèdit per defunció, invalidesa, malaltia o desocupació del titular.

 

El cost total del crèdit no podrà ser modificat en perjudici del prestatari, a no ser que s’hagi previst en un acord mutu entre les parts formalitzat per escrit, i en el que hi constin els extrems següents:

 • Els drets que contractualment corresponguin a les parts segons la modificació del cost total del crèdit inicialment pactat i el procediment a què s’haurà d’ajustar.
 • El diferencial que s’aplicarà a l’índex de referència utilitzat per determinar el nou cost.
 • La identificació de l’índex utilitzat, o en el seu defecte, una definició clara del mateix i del procediment per al seu càlcul.

Quan es concedeixi un crèdit per a un bé determinat, si el prestador recupera el bé com a conseqüència de la nul·litat o la resolució dels contractes d’adquisició o finançament dels béns, les parts hauran de restituir-se recíprocament les prestacions realitzades, podent deduir-se l’empresari o prestador no responsable de la nul·litat del contracte:

 • El 10% de l’import dels terminis pagats en concepte d’indemnització per la tinença de les coses pel comprador.
 • Una quantia igual al desemborsament inicial per la depreciació comercial del bé. Si la quantia és superior a la cinquena part del preu de venda, la deducció es reduirà d’aquesta última.
 • A més, si hi ha deteriorament de la cosa venuda, el venedor podrà exigir la indemnització procedent.

Anar a inici de pgina 

2.2.6. Contractes vinculats a l’obtenció d’un crèdit 
Són contractes vinculats a l’obtenció d’un crèdit aquells en que el crèdit contractat serveix exclusivament per finançar un contracte de subministrament de bens o prestació de serveis específics i els dos contractes (consum i crèdit) constitueixen una unitat comercial.

D’aquesta manera la ineficàcia del contracte de consum comporta la ineficàcia del contracte de finançament per tal d’evitar que el consumidor segueixi pagant les quotes del préstec a una empresa financera per un servei no prestat per l’empresa subministradora. Si el consumidor exerceix el seu dret de desistiment d’un contracte de subministrament de bens o serveis finançat mitjançant un contracte de crèdit vinculat, deixarà d’estar obligat també per aquest últim contracte.

El consumidor, a més de poder exercir els drets que li corresponen en front del proveïdor de bens o serveis, podrà exercir els mateixos drets en front del prestamista sempre que:

 • Els bens o serveis objecte del contracte no s’hagin entregat en tot o en part, o no siguin conforme al que s’ha pactat.
 • Que el consumidor hagi reclamat judicial o extrajudicialment contra el proveïdor, sense obtenir la satisfacció a la que te dret.

El consumidor disposarà de l'opció de concertar el contracte de crèdit amb un altre concedent, diferent al que està vinculat el proveïdor en virtut d’un acord previ. Es tindran per no posades aquelles clàusules en les que el proveïdor exigeixi que el crèdit pel seu finançament només pugui ser atorgat per un concedent determinat.

Es considera nul el pacte pel que s’obligui al consumidor a un pagament al comptat o a altres formes de pagament, en el cas que no s’obtingui el crèdit de finançament previst.

El consumidor podrà escollir en qualsevol moment no contractar el crèdit, realitzant el pagament en la forma que convingui amb l’empresari/ària amb qui realitza el contracte de consum. En cas que triï el finançament vinculat és requisit legal que en els contractes hi constin les dades següents:

 • Identitat del proveïdor dels béns o serveis en el contracte de consum.
 • Identitat del concedent en el contracte de finançament.

Anar a inici de pgina 

2.2.7. Dret de desistiment d’un contracte de crèdit al consum 
Es la facultat del consumidor de deixar sense efecte un contracte de crèdit, comunicant-li a l’altre part en un termini de catorze dies naturals a comptar des de la data d’acceptació o de recepció de les condiciones contractuals si es reben posteriorment.

Obligacions del consumidor:

 • La comunicació ha de ser per mitjans admesos pel dret, que permetin deixar constància de la notificació.
 • Pagar al prestamista el capital i els interessos acumulats entre la data de disposició del crèdit i la data de reemborsament dins dels 30 dies següents al enviament de la notificació de desistiment.

Anar a inici de pgina 

2.2.8. Reemborsament anticipat 
El consumidor pot liquidar anticipadament les obligacions derivades del contracte de crèdit, tindrà dret a una reducció del preu pels interessos corresponents a la duració restant del contracte.

El prestamista tindrà dret a una compensació justa i justificada, no superior al 1% de l’import reemborsat anticipadament si el període restant és superior a un any. Si el període restant és inferior a l’any, la compensació no serà superior al 0,5% de l’import reemborsat.

Si el prestamista demostra pèrdues causades directament pel reemborsament, podrà reclamar excepcionalment una compensació més elevada, si la compensació supera les pèrdues patides realment, el consumidor pot demanar la reducció.

Anar a inici de pgina 

2.3. Crèdit ràpid 
És un tipus de crèdit que s'atorga a un consumidor en un termini molt breu de temps per a satisfer determinades necessitats econòmiques normalment no previstes, les quals no ha d'estar lligades necessàriament a la compra d'un producte (per anar de viatge, per la reparació de l'ordinador o per qualsevol altra despesa no prevista o planificada) d'una quantia econòmica que normalment sol estar entre els 600€ i 6.000€ (mínim 200€).

Aquest tipus de crèdits ràpids tenen:

Avantatges:  són de ràpida tramitació:

 • Ens demanen poca documentació, normalment sol ser suficient amb una nòmina de treball, un rebut domiciliat i el nostre DNI.
 • Disposem dels diners en un termini breu, normalment de 24 a 48 hores després d'acceptar la nostra sol·licitud.
 • No cal que justifiquem el motiu pel qual demanem el crèdit . Ens solem oferir condicions favorables pel que fa als terminis de devolució del crèdit .  

Inconvenients:

 • Els interessos en la majoria dels casos són molt elevats (en la majoria el TAE supera el 20%).
 • En tenir una tramitació ràpida de vegades abans de signar el crèdit no tenim tota la informació necessària.

Qui ofereix aquests crèdits?
Aquests tipus de crèdits els ofereixen: 

 • Els Bancs, les Caixes o els Establiments Financers de crèdit , que estan supervisades pel Banc d'Espanya (inscrites en el Registre del Banc d’Espanya). 
 • Les Empreses que es dediquen professionalment i directament a la concessió de crèdits, sense estar supervisades pel Banc d’Espanya (no inscrites en el Registre del Banc d’Espanya). 

Els Intermediaris financers. , que són empreses que actuen com intermediaris financers entre els consumidors i usuaris i les entitats de crèdit, cercant les millors condicions financeres en el mercat, , per tant, assegurem-nos de quina és exactament la gestió d’aquesta empresa i informem-nos dels cost real de la seva gestió com a intermediària. Conservem la publicitat i les dades relatives al domicili fiscal, telèfon, CIF i l’adreça a Internet de l’empresa

Anar a inici de pgina 

2.3.1. Requisits 
Podem trobar aquest tipus de crèdits anunciats en diferents mitjans de comunicació (premsa, televisió, radio ...) on es presenten com una manera rapida i senzilla d'aconseguir diners sense haver de donar molestes explicacions.

Recordem que la publicitat és vinculant, i per tant, tot el que s'hi digui s'ha de complir.

En la publicitat que es faci d'aquest tipus de crèdit han de constar:

 • les dades de l'empresa, amb el número de registre atorgat pel Banc d'Espanya si es tracta d’una entitat de crèdit.
 • L’import del crèdit (mínim i màxim) i de les despeses.
 • El tipus d’interès aplicable i la taxa anual equivalent (TAE).
 • Els requisits per obtenir el crèdit.
 • El termini en que podrem disposar dels diners i el que tindrem per retornar-los.

Oferta vinculant

 • Les empreses que ofereixen aquest tipus de crèdits, tenen l'obligació, si així ho demanem, de lliurar-nos un document, abans que signem res, on han de constar les condicions del crèdit, les nostres dades i les seves. Aquest document és una oferta vinculant que obligatòriament han de mantenir durant almenys 14 dies hàbils.

Contractació

 • Per contractar un d'aquests crèdits, el primer pas el fem nosaltres amb una trucada telefònica o un correu electrònic (Internet), però a l'hora de signar el contracte, ens haurem de desplaçar a una oficina.
 • Quan anem a signar el contracte de préstec a l'oficina, hem de saber que han de tenir exposats, almenys en català.
 • Un cartell amb totes les tarifes que s'apliquen.
 • Un cartell que informi que disposen de fulls de queixa/reclamació/denúncia.
 • Recordem que han de tenir els contractes a la nostra disposició com a mínim en català

Si ens decidim a signar un contracte, ho farem per duplicat, i hi han de constar almenys:

 • Les dades de l'empresa amb el número de Registre del Banc d'Espanya.
 • Les dades del consumidor.
 • L'import total del Crèdit.
 • L'interès aplicable i les despeses.
 • La quota mensual a pagar.
 • La forma de pagament.
 • El número de mensualitats.
 • La taxa anual equivalent.
 • La informació sobre la necessitat de signar una assegurança d’amortització del crèdit.
 • La informació, si s'escau, sobre el dret de revocació o desistiment del contracte que tenim si el signem fora d'un establiment mercantil (p.e. en una visita d'un comercial al nostre domicili.
 • Reemborsament anticipat.

En qualsevol moment podem pagar I'import total del crèdit i cancel·lar-lo, però hem de vigilar, ja que en el contracte pot constar una compensació, la qual no pot excedir de l’1 % del capital reemborsat, si el període restant entre el reemborsament anticipat i l’acabament acordat del contracte de crèdit és superior a 1 any. Si aquest període és inferior a l’any, la compensació no superarà el 0,5% de l’import del crèdit reemborsat anticipadament. En tot cas, la compensació mai no superarà l’import de l’interès que el consumidor hagués satisfet durant el període de temps comprès entre el reemborsament anticipat i la data pactada de finalització del contracte de crèdit.

Anar a inici de pgina   

2.4. Reagrupament de crèdits
El reagrupament de crèdits és una operació financera que permet reunificar els deutes existents en un sol crèdit de llarga durada i de quotes mensuals més baixes.           

Sobretot tinguem en compte que el reagrupament de crèdits pot conduir a un sobreendeutament indesitjat, per tant, recomanem prudència davant la publicitat agressiva i insistent que es realitza a través dels mitjans de comunicació que implica una predisposició a contractar-los i recordem que la publicitat és vinculant, d’obligat compliment.

Si optem per un reagrupament de crèdits, hem de saber que, normalment, consisteix en contractar un nou préstec hipotecari o bé en ampliar el préstec hipotecari que ja tenim contractat. Aquest nou préstec hipotecari permet cancel·lar anticipadament els préstecs que ja tenim contractats i, per tant, deixar de pagar cadascuna de les quotes mensuals, però hem de tenir molt present que començarem a pagar una única quota mensual durant un termini de temps molt superior al termini dels crèdits antics, o sigui, siguem conscients que el nou préstec hipotecari vindrà a substituir als anteriors.

Anar a inici de pgina 

2.4.1. Qui ofereix aquesta opció financera? 

 • Intermediaris financers: Tinguem present que la publicitat, les diferents ofertes sobre la possibilitat de reunificar els deutes poden provenir d’empreses que actuen com intermediaris financers entre els consumidors i usuaris i les entitats de crèdit, cercant les millors condicions financeres en el mercat, es tractat d’empreses que no són entitats de crèdit, per tant, assegurem-nos de quina és exactament la gestió d’aquesta empresa i informem-nos dels cost real de la seva gestió com a intermediària. Conservem la publicitat i les dades relatives al domicili fiscal, telèfon, CIF i l’adreça a Internet de l’empresa.
 • Entitats de crèdit: En el cas que es tracti d’una entitat de crèdit, comprovem que estigui inscrita en el Registre del Banc d’Espanya i el codi assignat. 

Anar a inici de pgina 

2.4.2. Recomanacions

 • Informem-nos abans de les característiques i del veritable cost del reagrupament.
 • Abans de prendre una decisió, és molt important que nosaltres sumem el nombre de préstecs que tenim concertats (hipoteca del pis, préstecs personals, targeta de crèdit, crèdit del cotxe...), les despeses fixes mensuals, les despeses extraordinàries i valorem la nostra capacitat econòmica d’acord amb els nostres ingressos fixos anuals i la capacitat real d’endeutar-nos.
 • Informem-nos de les condicions i de les tarifes que cobra l’empresa intermediària.
 • Reflexionem sobre la conveniència i necessitat real de contractar aquest nou préstec i no ens precipitem.
 • Comparem les diferents ofertes, conservem la publicitat i les dades relatives al domicili fiscal, telèfon, CIF i adreça a Internet de l’empresa que realitza l’oferta.
 • Assegurem-nos de quina és la gestió que realitza l’empresa que publicita el reagrupament de crèdits i informem-nos del cost de la gestió.
 • En cas que es tracti d’una entitat de crèdit, comprovem que estigui inscrita en el Registre del Banc d’Espanya i el codi assignat.
 • Les entitats de crèdit disposen de fulletons informatius gratuïts sobre préstecs hipotecaris, de caràcter orientatiu, on es detallen les principals característiques (identificació del préstec, tipus d’interès, terminis, comissions, despeses, quotes periòdiques...) sol·licitem-lo.
 • Informem-nos bé, prèviament i detalladament abans de concertar qualsevol tipus de préstec; analitzem detingudament les condicions del préstec, l’import total del crèdit, els avantatges i els inconvenients, la documentació que ens requereixen i els requisits per obtenir-lo, la quota mensual a pagar, el nombre total de quotes que haurem de pagar, el tipus d’interès aplicable (fix o variable), les comissions, la taxa anual equivalent (TAE), el termini de durada del préstec, els costos de tramitació i formalització, les despeses totals de l’operació (incloent els honoraris notarials i registrals, taxació, assegurança de danys...).
 • Després d’examinar els fulletons informatius, si ens decidim per un determinat préstec, sol·licitem una oferta vinculant per escrit, on s’especifiquin totes les condicions financeres del crèdit i amb un termini de validesa de 14 dies  naturals.
 • Llegim detingudament totes les clàusules i condicions del préstec hipotecari i no signem cap document si no estem completament segurs.
 • El contracte de préstec hipotecari se celebra per escrit, s’eleva a escriptura pública i s’inscriu en el Registre de la Propietat, amb la finalitat que la hipoteca quedi vàlidament constituïda.
 • Tenim el dret d’examinar el projecte d’escriptura pública en el despatx del Notari/ària, abans de la signatura.
 • És una garantia contractar amb una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.
 • Les entitats de crèdit disposen d’un Departament o Servei especialitzat d’atenció al client o Defensor del Client.
 • Podeu consultar, en altres entitats financeres, si la quota de la vostra hipoteca pot ser inferior a l’actual i, en aquest cas, poder canviar el préstec hipotecari a una altra entitat financera a través d’un subrogació.
 • En cas de conflicte, sol·licitem els Fulls de Reclamació/Denúncia que l’establiment té a la nostra disposició.
 • Obtindrem més informació en el 012 Telèfon d’Atenció als Consumidors i a través de l’assessorament de les Associacions de Consumidors.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum