Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Parcs aquàtics i altres
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Parcs aquàtics i altres

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes 

 

Informació general (actualitzada a 07.04.2017)

1.  Parcs aquàtics
2.  Activitats fisicoesportives en el medi natural. Esports d’aventura
3.  Com reclamar 

 

1. Parcs aquàtics
Són parcs aquàtics, aquells recintes tancats on s'ofereix als usuaris múltiples i diverses atraccions que potencien el gaudiment de l'aigua com a element principal d'un joc (piscines d'onades, tobogans, pendents fluvials…). A més a més, presenten altres alternatives complementàries d'esbarjo, com ara restaurants, esports…

Els consumidors tenen dret a trobar-hi les condicions de seguretat necessàries per gaudir de les instal·lacions sense risc i per aquest motiu totes les instal·lacions dels parcs aquàtics hauran d'estar senyalitzades i les atraccions hauran de disposar d'un cartell en el qual, amb caràcters visibles, s'informi a l'usuari de les característiques i instruccions per a la seva utilització, i del nombre i disposició de monitors i socorristes, si s'escau.

És per això que les atraccions d'un parc aquàtic hauran d'estar construïdes de manera que la seva correcta utilització no comporti perill a l'usuari. Al recinte ha d’haver un local, degudament senyalitzat, destinat a ús exclusiu del servei mèdic per portar a terme qualsevol atenció sanitària d'urgència bàsica. Així mateix, aquestes instal·lacions han de disposar de socorristes degudament uniformats.

Tant els parcs aquàtics com cadascuna de les atraccions tenen un aforament limitat, i per tant poden denegar-nos l'entrada per aquest motiu.

També hi ha obligació de tenir serveis higiènics a una distància màxima de les atraccions de 100 m.

Els parcs aquàtics han de tenir monitors, degudament uniformats, que vetllin pel bon ús de les atraccions. Aquests seran ajudats pels encarregats de seguretat de l'empresa que podran expulsar del recinte aquelles persones el comportament de les quals sigui perillós o molest, o impliqui transgressió de les normes establertes, ja que els usuaris d’aquestes instal·lacions hauran d'observar en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions de monitors, vigilants i socorristes i hauran de complir les normes contingudes en el Reglament de règim intern del parc, que estarà exposat públicament per a coneixement de tothom.

Anar a inici de pgina

 

2. Activitats fisicoesportives en el medi natural. Esports d’aventura
En els últims anys s'ha posat molt de moda la pràctica de ràfting, descens de barrancs, esquí de fons, ultralleuger, paramotor, vol a motor, paracaigudisme, baló aerostàtic, vela, esquisurf (wakeboard), surf, rem, parapent, motonàutica, caiac de mar, piragüisme…
Les activitats fisicoesportives es practiquen en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure.
Les empreses i entitats que es dediquen a l'organització d'activitats fisicoesportives en el medi natural amb finalitat recreativa han de:

 • Estar inscrites en el Cens d'organitzadors/es d'activitats fisicoesportives en el medi natural que té caràcter públic i és gestionat pel Consell Català de l'Esport.
 • Tenir a disposició del públic la llista de preus, amb els impostos aplicables, els serveis i activitats que ofereixen i el lloc on es realitzen.
 • Tenir contractada una pòlissa d'assegurances d'accidents personals per a les persones practicants.
 • Tenir contractada una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos del desenvolupament de les activitats fisicoesportives.
 • Disposar d'un responsable tècnic de l'activitat i de personal tècnic que ha d'acompanyar els practicants durant l'execució de l'activitat. Aquests professionals han de ser majors d'edat i disposar del títol corresponent que els acrediti com a tals, homologat per l'Escola Catalana de l'Esport, i en tot cas el de socorrista.
 • Tenir els equips i el material propi per a la pràctica de l'activitat, d'acord amb el que exigeix la normativa vigent.
 • Si hi ha menors d'edat que volen participar en aquest tipus d'activitats, només ho poden fer prèvia autorització per escrit de pares o tutors. Així mateix, els organitzadors poden posar limitacions per edats, estat físic, salut o coneixement previ de l'activitat contractada.

Abans de practicar una d'aquestes activitats us han d'informar de:

 • Descripció de l’activitat i riscos físics que comporta.
 • Descripció de l’espai físic on s’ha de desenvolupar l’activitat: destinació i trajecte a recórrer.
 • Mesures que han d’adoptar-se per preservar el medi natural i altres elements de l’entorn.
 • Equip i material que ha d’utilitzar-se.
 • Coneixements que es requereixen, dificultats que implica la pràctica de l’activitat i comportament a seguir en cas de perill.
 • Existència d’una d’assegurança amb les seves condicions i quanties.
 • Pla d’emergència, quan l’activitat ho requereixi.
 • Existència de Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a la seva disposició.
 • Edat i condicions mínimes per poder participar en l’activitat.
 • Full de servei, que ha de contenir el preu i la forma de pagament.

Recordeu que sempre us han d'assessorar i acompanyar tècnics especialistes.
Els monitors sempre han de dur una farmaciola de primers auxilis.
Els equips que feu servir han d'estar homologats pels organismes competents.
Informeu-vos abans de començar del tipus d'indumentària, l’itinerari, les mesures de seguretat i la dificultat.

Anar a inici de pgina

 

3. Com reclamar 
Els parcs aquàtics i les empreses que es dediquen a impartir les activitats fisicoesportives en el medi natural han de tenir Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a disposició dels consumidors.
En cas que el servei prestat no sigui correcte, podeu demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a l'empresa responsable i, si la resposta de l’empresa no és satisfactòria en el termini d’1 mes, podeu presentar una reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, del vostre domicili.
Seguiu les passes i consulteu més informació: 

Reclama 

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum