Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Tarifació addicional
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Tarifació addicional (803, 806, 807 , 907, 905 i SMS Premium)

Imatge de navegaciLegislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 30.03.2017)

1.  Els números telefònics de tarifació especial
2.  Els serveis de tarifació addicional a través d'una trucada telefònica o d'una connexió a Internet(803, 806, 807, 907 i 905)
2.1.  Què són?
2.2.  Com identificar-los?
2.3.  Són de lliure accés?
2.4.  Quant costen aquestes trucades? Han d’informar del preu?
2.5.  Hi ha un límit de temps per trucar?
2.6.  Es pot demanar la desconnexió d’aquests números telefònics?
2.7.  És possible connectar-se a aquests serveis si es navega per Internet?
2.8.  De què s’ha d’informar a l’usuari en una pàgina web si es connecta a un 907?
2.9.  Com es pot saber en la factura telefònica si s’ha trucat a un número de tarifació addicional?
2.10. Em poden tallar la línia si no pago la factura telefònica per no estar d’acord amb els serveis de tarifació addicional facturats?
2.11 Com i on denunciar o reclamar?
2.12 Consells pràctics d’ús dels serveis de tarifació addicional (803,806,807,907 i 905)
2.12.1.  Abans de realitzar la trucada telefònica o la connexió a Internet
2.12.2.  Durant la trucada o quan esteu navegant per Internet
2.12.3.  Després de la trucada o connexió a Internet 
3. Els serveis de tarifació addicional a través dels SMS Premium
3.1 Què són i com identificar-los?
3.2 Requisits i característiques del servei
3.2.1 Contractació i prestació del servei
3.3 Es pot demanar la desconnexió d'aquests SMS Premium?
3.4 Com es pot saber en la factura telefònica si s'ha facturat un SMS Premium?
3.5 Em poden tallar la línia si no pago la factura telefònica per no estar d'acord amb els serveis de tarifació addicional facturats?
3.6 Com i on denunciar o reclamar?


 

1. Els números telefònics de tarifació especial
Hi ha uns números de telèfon que són parcialment o totalment gratuïts:

 • 112: servei d'emergències, totalment gratuït.
 • 900 i 800: tots els números que comencen amb aquestes tres xifres són totalment gratuïts.
 • 901: tots els números que comencen amb aquestes tres xifres són de facturació compartida entre l'emissor/a i el/la receptor/a de la trucada telefònica.

I n’hi ha d’altres de preu més elevat:

 • 902: totes les trucades a números que comencen amb aquestes tres xifres tenen un preu similar a una trucada provincial.

Anar a inici de pgina

 

2. Els serveis de tarifació addicional (803, 806, 807, 907 i 905)

2.1. Què són?
Els serveis de tarifació addicional són aquells que, a través d’una trucada telefònica o d’una connexió a Internet, mitjançant un determinat prefix (803, 806, 807, 907 i 905), comporten una retribució per la prestació d’uns serveis d’informació o entreteniment i, en conseqüència, repercuteixen als usuaris un cost addicional a part del cost de la pròpia trucada.

Anar a inici de pgina

 

2.2. Com identificar-los?

 • El 803 és per a serveis d’ús exclusiu per als majors de 18 anys, a través del qual es presten determinats serveis (per ex. de caire eròtic o pornogràfic).
 • El 806 recull els serveis d’oci i entreteniment que hauran d’informar de l’edat dels destinataris en cada cas. Aquí s’inclouen les activitats de diversió, passatemps, joc o atzar, concursos o sorteigs, astrologia o predicció del futur.
 • El 807 ofereix serveis professionals o activitats empresarials.
 • El 907 ofereix tant serveis professionals, d’oci i entreteniment com serveis classificats per a adults, només en la transmissió de dades, és a dir, per Internet.
 • El 905 s’utilitza per a la gestió de les trucades massives, és a dir, per rebre un gran nombre de trucades durant un determinat període de temps (televot, entreteniment: concursos, sortejos..., i serveis professionals).
Els serveis destinats a oferir treball no poden oferir-se per mitjà de trucades a números de tarifació addicional.
 
No poden utilizar-se números amb tarifació addicional per a la prestació de serveis d’atenció al client o de postvenda vinculats a l’adquisició d’un bé o la prestació d’un servei.

Els concursos televisius la funció principal dels quals sigui la participació dels espectadors han d’oferir-se de manera exclusiva sota el codi 905, per tractar-se de serveis susceptibles de generar tràfic massiu.

Anar a inici de pgina

 

2.3. Són de lliure accés? 
Actualment els serveis de tarifació addicional que es presten a través de telèfons que comencen per 803, 806, 807 o 905 són de lliure accés, excepte:

 • Els números que comencen per 803, 806 i 807 seguits de les xifres 6,7,8 o 9.
 • Tampoc no són de lliure accés els números que comencen per 907 (d’accés a través d’Internet).

En aquests casos els abonats que ho desitgin hauran de sol·licitar expressament al seu operador telefònic l’accés a aquests serveis mitjançant sol·licitud escrita amb indicació de la data i la seva signatura de l'abonat o del seu representant o apoderat. 

Anar a inici de pgina

 

2.4. Quant costen aquestes trucades? Han d’informar del preu?
Pel que fa als 803,806,807, en funció de la quarta xifra: el preu per minut de les trucades realitzades des del telèfon fix o mòbil oscil·la entre 0,35 euros o menys en el tram més barat i 3,45 euros o més en el tram més car, (0 i 1 més barat / 8 i 9 més car).

Si es truca per telèfon a aquests números, abans d’iniciar-se la connexió al servei de tarifació addicional s’ha d’informar a l’usuari, mitjançant una locució de: 

 • El preu màxim per minut de cada trucada, tant si la trucada es fa des d’un telèfon fix o des d’un telèfon mòbil.
 • El tipus de servei de tarifació addicional al qual es va a accedir.
 • La identitat del titular del número telefònic al qual es truca.
 • En tot cas el preu que es cobra per aquest tipus de serveis no es podrà aplicar fins que l’usuari sigui informat mitjançant una locució, la durada de la qual serà de 15 segons i transcorregut un període de 5 segons des del moment en el qual finalitzi aquesta. 

En la publicitat d’aquests serveis s’ha d’indicar el preu màxim del minut amb impostos inclosos i diferenciar si la trucada telefònica es fa des d’un telèfon fix o des d’un telèfon mòbil.

El servei serà més car quan més alt sigui el dígit que segueix al prefix, és a dir, la quarta xifra.

Les tarifes d’aquests serveis acostumen a ser elevades i, si no ho controleu, us podeu trobar amb una sorpresa en rebre la factura telefònica.

Pel que fa al 905, en funció de la quarta xifra, s’estableixen tres nivells de preus per trucada, que va des de 30 cèntims fins 1,20 € per trucada des de les xarxes fixes i de 75 cèntims fins a 1,65 € per trucada des de les xarxes mòbils (impostos exclosos) prohibint la facturació per temps.

Taula de preus en funció de la quarta xifra marcada per l’usuari (xifra A):

Xifra A

Modalitats del servei

Forma de tarifar

Preu màxim per qui truca

0

Reservat

1

Entreteniment, usos professionals i televot

Per trucada

0,30 € (xarxes fixes). 0,75 € (xarxes mòbils)

2

Entreteniment i usos professionals

0,60 € (xarxes fixes). 1,05 € (xarxes mòbils)

3

Reservat

4

Entreteniment i usos professionals

Per trucada

1,20 € (xarxes fixes). 1,65 € (xarxes mòbils)

5

6

Reservat

7

Televot

Per trucada

0,60 € (xarxes fixes). 1,05 € (xarxes mòbils)

8

Televot

1,20 € (xarxes fixes). 1,65 € (xarxes mòbils)

9

Reservat

El prestador del servei 905, en qualsevol publicitat s’ha d’identificar incloent un domicili i ha d’informar del preu total de la trucada, tant des de telèfons fixos com de mòbil, impostos inclosos.

 • Per als Serveis de televot: aquells serveis de còmput automatitzat de trucades rebudes, sense que es produeixi interlocució entre la persona que truca i la destinació trucada, en el qual el còmput de l’opció escollida per l’usuari es produeix al mateix moment de l’establiment de trucada.
  S’ha de proporcionar a l’usuari una locució informativa, immediatament després de despenjar la trucada, amb:
  • Nom o denominació del prestador del servei.
  • Confirmació que el vot ha estat comptabilitzat. 
  • Preu total del servei rebut, impostos inclusos.
 • Per als concursos o sortejos:
  El concurs o sorteig que requereixi posar a prova la perícia o coneixements de l’usuari; combinació aleatòria o qualsevol altre modalitat que intervingui la sort o l’atzar, ha de comptar amb les pertinents bases que regulin el seu funcionament.

  Aquests concursos o sortejos han de mostrar en la pantalla en tot moment el número de trucades que s’han produït en els últims 10 minuts, havent-lo d’actualitzar al menys cada 10 minuts. El número de trucades ha de presentar-se en la pantalla en la part superior del receptor de televisió, amb una mida que sigui almenys de la meitat del número que es publicita, i de forma que el seu visionat sigui percebut per l’espectador independentment dels colors, els fondos o altres elements.

  A més, durant el temps que el número telefònic estigui en pantalla ha d’aparèixer el preu per trucada i el responsable del servei. Aquesta informació ha d’aparèixer de forma estàtica i amb caràcters llegibles per a l’espectador.

  Les bases dels concursos o sorteigs, així com la resolució dels mateixos, han d’estar dipositades davant de notari o organisme públic competent de manera que seguin fàcilment accessibles per als usuaris.

  Tot sorteig he de sotmetre’s a la normativa vigent de jocs d’atzar, i ha de comptar, si escau, amb les autoritzacions pertinents.

  Les trucades als concursos o sortejos no han de tenir una durada superior a cinc minuts i en aquest termini el prestador ha d’haver prestat efectivament el servei demandat per l’usuari.

  L’operador del servei de xarxa de tarifació addicional ha de garantir que s’informi a l’usuari o la usuària al principi de la comunicació, una locució prèvia informativa del preu de la trucada del servei que rep, tant des de xarxes fixes com des de mòbil, inclosos els impostos, del tipus de servei de tarifació addicional al qual accedirà, així com la identitat del titular de número telefònic trucat. En qualsevol cas, la component del preu que retribueixi al prestador de serveis de tarifació addicional pels serveis de veu prestats no es pot aplicar fins que aquest usuari o usuària sigui informat mitjançant una locució, la durada de la qual serà de 8 segons, dels aspectes abans esmentats i transcorreguts 3 segons des que la locució finalitzi. L’usuari, a la vista de la informació proporcionada, pot interrompre la trucada. En aquest cas, únicament se le podrà facturar la part corresponent a l’operador per la trucada, i no la corresponent a la participació en el concurs o sorteig.

  El Codi de Conducta introdueix mecanismes per evitar que es truqui de manera compulsiva als concursos sense comptar amb la informació necessària
  L’incompliment del Codi de Conducta suposa el tancament del número amb el que s’ha comès la infracció.

  En els programes dirigits a la infància o la joventut està prohibit incitar a trucar de manera compulsiva.

Anar a inici de pgina

 

2.5. Hi ha un límit de temps per trucar? 
El temps del servei serà limitat a 30 minuts de durada de conversa, passats els quals la comunicació es tallarà automàticament.

En les línies de serveis adreçats a la infància o la joventut, la trucada s’interromprà automàticament als 8 minuts i tan sols s’hi podrà accedir amb autorització expressa dels pares. El servei es prestarà entre les 8 i les 24 hores. En el cas de concursos o sorteigs, la durada màxima serà de 5 minuts.

Anar a inici de pgina

 

2.6. Es pot demanar la desconnexió d’aquests números telefònics? 
Les companyies telefòniques han de garantir als seus abonats el dret a la desconnexió de manera gratuïta d’aquests tipus de serveis de tarifació addicional

En el cas de número de tarifació addicional en què s’hagi fet la connexió amb prèvia sol·licitud escrita i signada per l’usuari (actualment pels números que comencin per 907-per accedir a través d’Internet- i pels que comencin per 803,806 i 807 seguits per les xifres 6, 7, 8 o 9) , es té dret a sol·licitar tres cop a l’any gratuïtament l’anul·lació de la connexió efectuada.

Si es vol demanar la desconnexió de la resta de números (prefixos 803, 806 i 807, seguits de les xifres 0, 1, 2, 3, 4 o 5) l’abonat ha de comunicar a la seva companyia telefònica la seva voluntat de desconnexió i aquesta, l’ha de fer efectiva en el termini màxim de 10 dies des de la recepció de la vostra petició. Si la desconnexió no es fa en aquest termini per causes no imputables a l’abonat, seran a càrrec de la companyia les despeses derivades del servei la desconnexió del qual se sol·licita. Aquesta desconnexió pot ser total (per a tots els serveis o prefixos) o parcial (només per a alguns d’ells).

Així mateix, les companyies han d’informar de manera clara per als usuaris, a les factures telefòniques, al menys dos cops a l’any, del dret d’aquests a desconnectar-se del servei de tarifació addicional.

Pel que fa als 905, des del 13.1.2009, les persones usuàries que ja haguessin exercit el dret de desconnexió respecte dels números 803,806,807 van ésser desconnectats també pel seu operador del codi telefònic 905 llevat indicació en contra expressa i inequívoca per part de l’abonat, sempre que, en aquest cas l’operador permeti la desconnexió per separat del codi telefònic 905.

Anar a inici de pgina

 

2.7. És possible connectar-se a aquests serveis si es navega per Internet? 
Si es desitja connectar a aquests serveis a través d’Internet a través d’una trucada a un número de prefix 907, s’ha de sol·licitar expressament per escrit a l’operador telefònic l’accés a aquest servei mitjançant sol·licitud escrita amb indicació de la data i de la signatura de l’abonat.

La trucada que inicialment es fa com a local en l’ordinador, passa a fer-se com a trucada de servei de tarifació addicional, amb el sobrecost que això comporta: ja no s’aplica la tarifa plana o d’àmbit metropolità, sinó que s’aplica la tarifa del 907.

Anar a inici de pgina

 

2.8. De què s’ha d’informar a l’usuari en una pàgina web si es connecta a un 907? 
La informació que els prestadors dels serveis de tarifació addicional han de facilitar, prèviament a l’accés als continguts d’aquestes "pàgines de pagament", s’ha de mostrar clarament a la pantalla, en colors i ha de poder ser reconeguda i acceptada o no pels consumidors i ha d’incloure, almenys, els elements següents:

 • Preu màxim per minut del servei
 • Característiques del servei al qual s’accedeix
 • Número telefònic utilitzat per accedir als continguts que siguin objecte de tarifació addicional.
 • Nom i número d’identificació fiscal, o en el seu cas, denominació social i codi d’identificació fiscal del prestador del servei de tarifació addicional.
 • Procediment per finalitzar la comunicació amb el servei de tarifació addicional i, en el cas que sigui necessari, per establir l’accés a Internet a través del número de connexió inicial de la persona usuària.
  Informació d’una pàgina web des de la qual persona usuària pot descarregar-se gratuïtament un programa que eviti les connexions no desitjades ("check-dialer")
 • El preu que es paga per aquest tipus de servei no es pot aplicar fins que a l’abonat que vol accedir-hi li ha estat subministrada aquesta informació. En tot cas, només es pot aplicar el preu un cop transcorregut un període de 20 segons des de l’establiment de la trucada.

També cal saber que:

 • Si un usuari es descarrega un programa per efectuar la marcació a un número de tarifació addicional (programes marcadors) ha de donar el seu consentiment exprés i després de fer-lo servir, ha de poder desinstal·lar el programa sense dificultat i s’ha de tornar a restablir la configuració anterior que tenia l’usuari per accedir a Internet.
 • S’ha de posar a disposició de l’usuari dels serveis de tarifació addicional a través d’Internet, de manera gratuïta, un programa informàtic que l’avisi, i si així ho requereix, que impedeixi la instal·lació d’aquests programes marcadors no sol·licitats i s’ha d’informar a l’usuari de la pàgina web des de la qual es pot descarregar aquest programa.

Anar a inici de pgina

 

2.9. Com es pot saber en la factura telefònica si s’ha trucat a un número de tarifació addicional? 
La factura s’ha de desglossar en conceptes independents per cadascun dels serveis facturats. S’han d’especificar els conceptes facturats per serveis de tarifació addicional separant i reflectint:
 

 • La part corresponent al servei telefònic disponible al públic, que inclou el servei de xarxa de tarifació addicional, la prestació del qual correspon als operadors telefònics.
 • La part relativa a la remuneració que correspon al prestador del servei de tarifació addicional pels serveis d’informació que ha prestat. En aquesta part s’ha d’indicar la identitat de la persona física o jurídica titular del número telefònic al qual s’ha trucat, així com el seu número o codi d’identificació fiscal. En cas que això no sigui possible l’operador ha d’indicar en la factura la identitat de l'operador de xarxa de tarifació addicional per tal que l’usuari es pugui adreçar a aquest per demanar-li la identificació del prestador del servei de tarifació addicional. 

L’incompliment d’aquesta obligació dóna dret a que no es produeixi la suspensió o la interrupció del servei de telefonia per impagament de la factura i a la devolució de la totalitat de l’import d’aquesta si ja s’hagués pagat, fins que es porti a terme l’esmentat desglossament.

Anar a inici de pgina

 

2.10. Em poden tallar la línia si no pago la factura telefònica per no estar d’acord amb els serveis de tarifació addicional facturats? 
La disconformitat o desacord no podrà donar lloc a la suspensió del servei telefònic si l’abonat paga l’import del mateix, exclosa la part que correspon als prestadors dels serveis de tarifació addicional.

Anar a inici de pgina

 

2.11. Com i on denunciar o reclamar? 
En cas de disconformitat amb la facturació d’aquests serveis:

 • Teniu dret a pagar únicament el servei de telefonia bàsica més la resta de serveis contractats i a deixar de pagar els imports del servei de tarifació addicional que cobren els prestadors directes del servei amb els quals no estigueu d’acord, amb la qual cosa en cap cas us podran suspendre o interrompre el servei de telefonia bàsica.
 • Per tant, en aquest cas podeu reclamar al vostre operador (per telèfon us han d'assignar un número de referència i us han d'informar del dret a rebre un document on consti la reclamació. També ho podeu fer per d'altres vies: fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, correu electrònic, fax, carta certificada, burofax, conservant el justificant d'enviament)  i si pagueu només la part del servei telefònic no us poden suspendre la línia telefònica. Quan reclameu i heu de dir que no esteu d'acord amb la part de la factura de trucades als números de tarifació addicional que manifesteu i que d'acord amb la normativa vigent només pagareu la part de la factura corresponent al servei telefònic. És important que us assegureu i confirmeu amb la vostra companyia quin és l'import que heu de pagar perquè no us tallin la línia, d'acord amb la norma, i on l'heu de pagar. Sobretot, en el moment del pagament, s'han de fer constar les dades del titular de la línia i el número de telèfon.
 • Si heu arribat a pagar l’import total de la factura i voleu reclamar la devolució de l’import de la part corresponent als serveis de tarifació addicional sobre els quals no esteu d’acord, si no coneixeu les dades de l’empresa titular del servei de tarifació addicional, podeu adreçar-vos per escrit a la companyia prestadora del servei de telefonia (l’operadora) i sol·licitar la identificació del titular que explota el número de tarifació addicional.
 • Si coneixeu les dades de l’empresa titular del servei de tarifació addicional (803,806,807,907 i 905), o us les facilita l’operadora, podeu presentar una reclamació contra aquesta demanant-li els imports que indegudament us hagin cobrat.
 • Per tant, podeu presentar una Reclamació contra l’operadora per tal que realitzi la devolució de l’import de la factura corresponent als serveis de tarifació addicional i també contra l’empresa que presta els serveis de tarifació addicional.
 • Les empreses disposen d’1 mes per contestar-vos.
 • Si un cop transcorregut un mes no us responen o no esteu d’acord amb la resposta que us donen, us podeu adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC,  on us informaran dels passos que heu de seguir per reclamar oficialment.
 • Sens perjudici d’això, la Comissió de Supervisió de Serveis de Tarifació Addicional (Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital) i els organismes competents en matèria de consum de les diferents administracions públiques resoldran les denúncies administratives que es plantegin.

Recomanem que seguiu aquestes passes:

Queixa't / reclama / denuncia

D’acord amb el Codi de Consum de Catalunya:

 • S'ha d’informar del número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients en cadascun dels rebuts o factures emeses per l’operadora.
 • Per a interrompre el servei de tracte continuat (telefonia mòbil, fixa, accés a Internet), cal que hi hagi, com a mínim, dos rebuts o factures impagats sobre els quals no hi hagi cap reclamació pendent de resolució, sempre que no hagin estat objecte de reclamació per part vostra, que us hagin comunicat de manera fefaent les conseqüències d'aquest impagament i que us hagin donat un termini no inferior a deu dies hàbils per a pagar-los.
 • Per a incloure-us en fitxers d’impagats, cal que hi hagi prèviament un deute cert, vençut i exigible. Es compleixen aquests requisits si no hi ha cap reclamació pendent de resolució.

Anar a inici de pgina

 

2.12. Consells pràctics d’ús dels serveis de tarifació addicional (803,806,807,907 i 905) 

2.12.1. Abans de realitzar la trucada telefònica o la connexió a Internet 

 • Fixeu-vos en el prefix del número al qual voleu trucar, que determina el tipus de servei que obtindreu (803: exclusiu d’adults; 806: d’oci o entreteniment; 807: serveis professionals; 907: serveis professionals, d’oci o entreteniment i serveis classificats per a adults a través d’Internet, 905:serveis basats en la recepció de trucades massives) i en la quarta xifra del número –aquella que segueix al prefix- que és indicativa del cost de la trucada (0 i 1 més barat / 8 i 9 més car).
 • Recordeu que la publicitat d’aquests serveis ha d’indicar el preu màxim del minut amb impostos inclosos (o de la trucada pelque fa als 905), diferenciar si la trucada es fa des d’un telèfon fix o des d’un telèfon mòbil, i el públic al qual es destina el servei (per al cas de serveis destinats exclusivament a majors de 18 anys).
 • Sapigueu que teniu dret a sol·licitar la desconnexió d’aquests tipus de serveis a la vostra companyia telefònica.

Desconfieu o sigueu molt cautelosos amb:

 • Anuncis o pàgines web que anuncien aquests serveis sense identificar-ne el responsable (nom, raó social, adreça, NIF, etc.), les de dubtosa procedència, aquelles que s’anunciïn en mitjans desconeguts o les que informin en idioma no oficial.
 • Aquelles promocions gratuïtes, regals, ofertes de treball... que us remeten a un número de tarifació addicional.
 • Anuncis en pàgines web sobre: subhastes en línia, casinos en línia, pornografia, oportunitats de negoci o inversions, vendes piramidals, productes o serveis miracle, jocs i melodies o logos per a telèfons mòbils, etc.

Anar a inici de pgina

 

2.12.2. Durant la trucada o quan esteu navegant per Internet

 • Un cop triat el servei, en el mateix moment d’iniciar-se la comunicació i amb caràcter previ a l’inici del servei pròpiament dit, l’empresa ha d’informar mitjançant una locució telefònica o informació gràfica en pantalla del preu màxim del minut amb impostos inclosos, diferenciant si la trucada es fa des d’un telèfon fix o des d’un telèfon mòbil, indicar el públic al qual es destina el servei (per als casos de serveis exclusius per a majors de 18 anys), i la identitat del titular del número en serveis de veu o la identitat del prestador del servei en serveis de dades.
 • No descarregueu d’Internet cap tipus de contingut del qual no en tingueu absoluta seguretat pel que fa a la seva procedència.
 • Mantingueu visible el número de node o de connexió telefònica emprada durant la connexió a Internet, o comproveu regularment aquest número.
 • No obriu els correus electrònics de procedència desconeguda, ja que poden obrir continguts que comporten la descàrrega d’un programa amb connexió a un número de tarifació addicional que, a més, pot quedar com a predeterminat en el vostre ordinador.
 • Talleu la connexió telefònica en el cas que detecteu que l’operadora dilata la trucada de manera deliberada demanant dades irrellevants o innecessàries en relació amb el servei que preteneu sol·licitar.
 • Pareu atenció a la durada de la trucada: la connexió tindrà una durada màxima de 30 minuts, passats els quals quedarà interrompuda la comunicació automàticament. Aquesta durada serà de 5 minuts per al cas de sorteigs i concursos. Les connexions a pàgines web de pagament tenen una durada màxima de 30 minuts.
 • Dediqueu especial atenció als tipus de serveis si van destinats als menors d’edat i controleu-ne la durada que, en cap cas, podrà superar els 8 minuts, passats els quals la comunicació s’ha de tallar automàticament. Amb caràcter previ a l’inici del servei, cal indicar que es precisa l’autorització dels pares o del titular del telèfon per a l’ús del servei.

Anar a inici de pgina

 

2.12.3. Després de la trucada o connexió a Internet

 • Comproveu la facturació del telèfon. La factura està desglossada i podeu comprovar-hi si consten trucades a números de tarifació addicional.
 • Si no esteu d’acord amb els serveis de tarifació addicional facturats, podeu pagar el servei de telefonia bàsica i deixar de pagar únicament els de tarifació addicional i així evitar el tall de línia (suspensió i interrupció).
 • Us podeu adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC, on us informaran dels passos que heu de seguir per reclamar.

Anar a inici de pgina

 

 3. Els serveis de tarifació addicional a través dels SMS Premium.

3.1. Què són i com identificar-los?
Són Serveis de Tarifació Addicional (STA) ja que suposen el pagament d’una retribució afegida al preu del servei d’enviament de missatges en concepte de remuneració per la prestació d’algun servei d’informació, comunicació, entreteniment o altres.

Les persones usuàries dels Serveis de Tarifació Addicional basats en l’enviament de missatges curts de text (SMS) i missatges multimèdia (MMS) gaudeixen de protecció.

Recordem que aquests missatges tenen un preu superior als missatges ordinaris i és convenient no precipitar-se a l'hora de contractar un servei (jocs, tons i politons, logotips, melodies, fons de pantalla, icones del mòbil, horòscops, acudits, esports, subscripcions, fotos, poemes, videotons o participar en un sorteig o concurs) tot i que alguns programes de televisió, ràdio, revistes, etc., animen a fer-ho.

La numeració és de 5 o 6 xifres i la primera xifra indica el tipus de preu i de servei . Vegem els preus (impostos exclosos):

Números que comencin per

Longitud

Modalitats de Servei

25

27

5 xifres

a) preu inferior o igual a 1,2 € 

280

29

Reservat expansió a 6 xifres 

els números que comencin per 280 s'utilitzaran per a campanyes de tipus benèfic o solidari 

 35

37

5 xifres 

b) preu entre 1,2 i 6 € 

39

Reservat expansió a 6 xifres  

b) preu entre 1,2 i 6 €  

795

797

6 xifres 

c) Serveis de subscripció amb preu per missatge rebut inferior o igual a 1,2€

 799

Reservat expansió a 7 xifres  

c) Serveis de subscripció amb preu per missatge rebut inferior o igual a 1,2€ 

 995

997

6 xifres 

d) Serveis exclusius per a adults a preu inferior o igual a 6€ 

999

Reservat expansió a 7 xifres  

d) Serveis exclusius per a adults a preu inferior o igual a 6€ 

Anar a inici de pgina 

 

3.2. Requisits i característiques del servei

3.2.1. Contractació i prestació del servei
La falta de resposta de l’usuari a qualsevol missatge de petició de confirmació de l’operador s’entendrà com a una renúncia a rebre el servei sol·licitat, equivalent a tots els efectes a un missatge de rebuig. A tal fi els operadors titulars no promouran la remissió per l’usuari de missatges de rebuig innecessaris.

L’operador titular del número ha de posar a disposició de l’usuari, amb caràcter previ a la contractació, informació sobre la disponibilitat del servei ofertat per al seu terminal mòbil.

Els titulars de números no poden exigir als consumidors l’enviament de dos o més missatges subjectes a tarifació addicional per a la sol·licitud d’un determinat servei.

Quan un usuari sol·liciti un d’aquests serveis, immediatament després que l’usuari hagi rebut la prestació sol·licitada, el prestador està obligat a enviar-li un SMS en el que li informi del preu total (impostos inclosos) i de la identificació de l’empresa responsable (nom, adreça-e, telèfon d’atenció al client). Si es tracta de serveis de preu superior a 1,20 euros, de subscripció o per a adults (codis “3”, “7” i “9”), aquest missatge informatiu serà previ a la contractació, s’informarà de la naturalesa del servei a proporcionar i de la forma de donar-se de baixa i només si l’usuari l’accepta expressament podrà prestar-se el servei. En qualsevol cas, la falta de resposta de l’usuari al missatge de petició de confirmació de l’operador s’entendrà com a una renúncia a rebre el servei sol·licitat.

L’operador titular del número ha d’incloure en la seva pàgina d’Internet, de forma destacada, la seva direcció postal.

Pel que fa a les votacions, concursos i altres es rebrà un missatge informatiu gratuït de confirmació del servei utilitzat.

Per als serveis de subscripció, els operadors adoptaran procediments harmonitzats per a les ALTES i BAIXES dels seus abonats.

Per a les modalitats b), c) i d) de la taula, els titulars no podran carregar cap quantitat addicional en concepte de remuneració pels missatges d’invocació, confirmació o refús corresponents, de manera que l’usuari únicament ha de pagar, com a màxim, el preu del servei general de missatges.

A partir del 22 de juliol de 2015, es prohibeix amb caràcter general, que en els missatges de text que rebin els usuaris figuri com a identificador un número de tarifació addicional “SMS Premium”, per tal d’evitar que l’usuari els pugui sol·licitar inadvertidament mitjançant la contestació a aquests missatges.

Únicament es permetrà que aquests números figurin en la identificació quan:

 • Es tracti de missatges obligatoris
  • Missatges obligatoris gratuïts immediatament posteriors a la prestació del servei sol·licitat (amb el nom o denominació social, telèfon de contacte d’atenció al client i preu total del servei impostos inclosos). 
  • Missatges obligatoris gratuïts anteriors a la prestació del servei sol·licitat (amb el nom o denominació social, telèfon de contacte d’atenció al client, naturalesa del servei a proporcionar –si es tracta d’un servei de subscripció s’indicarà la forma de donar-se de baixa-, preu total impostos inclosos -si es tracta d’un servei de subscripció s’indicarà el preu dels missatges a rebre per l’usuari o les quotes periòdiques-, invitació a confirmar el servei –la falta de resposta de l’usuari al missatge de petició de confirmació de l’operador s’entendrà com a una renúncia a rebre el servei sol·licitat-).
 • Es tracti de serveis contractats per l’usuari.
A partir del 22 de setembre, amb caràcter general, únicament serà vàlida la contractació d’aquests serveis a través d’un missatge informat, conscient i voluntari enviat des del propi número de telèfon de l’usuari. No mitjançant una marcació automàtica (p.ex. com a conseqüència de la instal·lació en el seu terminal  d’una aplicació o programa).

La petició i contractació de serveis de subscripció només podrà realitzar-se mitjançant la marcació directa (de manera manual i activa) per part de l’usuari, a través del seu terminal, del codi de numeració corresponent. La contractació d’altres serveis de tarifació addicional es podrà realitzar a través d’Internet sempre que quedi garantida, mitjançant l’enviament a l’usuari d’un missatge SMS, l’autenticitat del número de telèfon mòbil que sol·licita el servei.

Anar a inici de pgina

 

3.3. Es pot demanar la desconnexió d’aquests SMS Premium?
Sí, es reconeix als usuaris el dret de desconnexió dels serveis de tarifació addicional basats en l’enviament de missatges. Podeu sol·licitar la desconnexió al vostre operador de telefonia.

L’abonat ha de comunicar a la seva companyia telefònica la seva voluntat de desconnexió i aquesta, l’ha de fer efectiva en el termini màxim de 10 dies des de la recepció de la seva petició. Si la desconnexió no es fa en aquest termini per causes no imputables a l’abonat, seran a càrrec de la companyia les despeses derivades del servei la desconnexió del qual se sol·licita. Així mateix, les companyies han d’informar de manera clara per als usuaris, a les factures telefòniques, almenys dos cops a l’any, del dret d’aquests a desconnectar-se del servei de tarifació addicional.

Anar a inici de pgina

 

3.4. Com es pot saber en la factura telefònica si s’ha facturat un SMS Premium? 
La factura que l’operador del servei telefònic presenti a cobrament a l’abonat ha de, a més de distingir entre el servei telefònic i el de missatges, desglossar, separar i reflectir fidelment la part corresponent al missatge suport de la corresponent a la tarifació addicional, sens perjudici del dret de l’abonat a rebre una facturació no desglossada quan així ho sol·liciti.

En la part del desglossament corresponent a la tarifació addicional haurà de figurar la identificació de l’operador que presta serveis de tarifació addicional així com el seu codi d’identificació fiscal.

 
Anar a inici de pgina

 

3.5. Em poden tallar la línia si no pago la factura telefònica per no estar d’acord amb els serveis de tarifació addicional facturats?
La disconformitat o desacord de l’abonat amb la facturació dels serveis de tarifació addicional basats en l’enviament de missatges no pot donar lloc a la suspensió del servei telefònic, ni del servei general de missatges, si l’abonat paga l’import corresponent a cadascun d’ells. En conseqüència, l’impagament per part de l’abonat de la part del missatge corresponent a la tarifació addicional pot donar lloc exclusivament a la suspensió del servei de tarifació addicional basat en l’enviament de missatges. 

Anar a inici de pgina

 

3.6. Com i on denunciar o reclamar?

En cas de disconformitat amb la facturació d’aquests serveis, l’usuari té dret a pagar únicament el servei de telefonia bàsica i el servei general de missatges (inclosa la part del missatge suport) més la resta de serveis contractats i a deixar de pagar els imports del servei de tarifació addicional que cobren els prestadors directes del servei amb els quals no estigui d’acord, amb la qual cosa en cap cas li podran suspendre o interrompre el servei de telefonia bàsica.

Per tant, en aquest cas pot reclamar al seu operador (per telèfon li han d’assignar un número de referència i han d’informar-li del dret a rebre un document on consti la reclamació. També ho pot fer per d’altres vies: fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, correu electrònic, fax, carta certificada, burofax, conservant el justificant d’enviament) i si paga només la part del servei telefònic i el servei general de missatges (inclosa la part del missatge suport) no li poden suspendre la línia telefònica ni el servei general de missatges però sí el servei de tarifació addicional basat en l’enviament de missatges.. És important que s’asseguri i confirmi amb la seva companyia quin és l'import que ha de pagar perquè no li tallin la línia, d’acord amb la norma, i on l’ha de pagar. Sobretot, en el moment del pagament, s’han de fer constar les dades del titular de la línia i el número de telèfon.

En el cas que l’usuari, per desconeixement, hagi pagat la totalitat de la factura, podrà presentar una Reclamació contra l’operadora per tal que realitzi la devolució de l’import de la factura corresponent als serveis de tarifació addicional basats en l’enviament de SMS Premium i també contra l’empresa que presta els serveis SMS Premium.

Seguiu aquestes passes:

Queixa't / reclama / denuncia

D’acord amb el Codi de Consum de Catalunya:

 • S'ha d’informar del número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients en cadascun dels rebuts o factures emeses per l’operadora.
 • Per a interrompre el servei de tracte continuat (telefonia mòbil), cal que hi hagi, com a mínim, dos rebuts o factures impagats sobre els quals no hi hagi cap reclamació pendent de resolució, sempre que no hagin estat objecte de reclamació per part vostra, que us hagin comunicat de manera fefaent les conseqüències d'aquest impagament i que us hagin donat un termini no inferior a deu dies hàbils per a pagar-los.
 • Per a incloure-us en fitxers d’impagats, cal que hi hagi prèviament un deute cert, vençut i exigible. Es compleixen aquests requisits si no hi ha cap reclamació pendent de resolució.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum