Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > TDT
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Televisió Digital Terrestre (TDT)

Imatge de navegaci Informació General
Imatge de navegaci Legislació
Imatge de navegaci Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 03.09.2009)

1.  Què és la TDT?
2.  Què implica la TDT?
3.  Què hem de fer amb la instal·lació de l’antena?
4.  Què hem de fer amb el nostre televisor?
4.1.  Existeixen televisors ja preparats per rebre la TDT?
4.2.  Què vol dir “Interactivitat”?
4.3.  Obligacions dels venedors d'aparells receptors de TDT ("televisors digitals integrats" o "receptors externs")
4.4.  Obligacions dels venedors d'aparells no receptors de TDT (aparells de televisió, de gravació i similars no aptes per rebre per si sols la TDT)
5.  Llengua de redacció de la documentació
6.  Consells per adequar la instal·lació de l’antena
7.  Consells per comprar el “receptor extern” / "descodificador" o el "televisor digital integrat"
8. TDT de pagament
9
.  Recomanacions generals


 

1. Què és la TDT?
És un nou sistema de televisió, un gran canvi tecnològic.
La Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà la televisió analògica convencional.
La implantació serà progressiva:”l’encesa digital” es farà gradualment.
El 3 d’abril de 2010 tindrà lloc “l’apagada analògica” i a partir de llavors només existirà la TDT.
Estem obligats a fer aquest pas perquè no hi haurà cap altra opció.
És una televisió gratuïta per a tothom.

Anar a inici de pgina

 

2. Què implica la TDT?

 • Una televisió millorada.
 • Més canals de televisió gratuïts.
 • Més qualitat d’imatge i so.
 • Accés a la Societat de la Informació (Internet, serveis d’informació, d’entreteniment...)
 • Serveis Interactius: deixarem de ser espectadors passius per passar a ser consumidors i usuaris actius de nous serveis i continguts interactius (telecompra, jocs, teletext avançat, participació en programes, sorteigs, concursos, etc).
 • Més i millors formats: imatge panoràmica, so digital, subtítols, diversos idiomes…
 • Necessitat de preparar-nos i adequar-nos als canvis que comporta.

Anar a inici de pgina

 

3. Què hem de fer amb la instal·lació de l’antena?
Hem d’adequar-la a la TDT:

 • Hem de comprovar si tenim cobertura de TDT o no en tenim (consulteu:www.tdt.cat) o podem consultar una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada.
 • Hem de revisar si la instal·lació de l’antena està en condicions.
 • Les instal·lacions d’antenes col·lectives anteriors a l’any 1999, quasi segur que no estan preparades per rebre la TDT, llevat que s’hagin adequat amb posterioritat a aquesta data.
 • Hem d’avisar una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada perquè verifiqui si l’antena i la instal·lació que arriben fins a la nostra llar estan adequades a aquest sistema.
 • L'empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada verifica que la instal·lació sigui correcta per a la recepció, o bé ens indica que hem de fer unes operacions d’adaptació de l’antena (col·locar uns adaptadors de senyals o mòduls); o potser hem de canviar tota la instal·lació col·lectiva de televisió (cablejat) o cal actuar en els equips de capçalera.
 • Hem de saber que les empreses capacitades per actuar sobre les nostres antenes requereixen haver estat autoritzades a fer-ho. Podem consultar les empreses autoritzades en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya de la STSI Link externi al Registre d'Empreses Instal·ladores de Telecomunicacions de la SETSI Link extern.
 • Les empreses autoritzades disposen de carnets acreditatius que han de portar els seus tècnics. Cal demanar-los que ens mostrin aquesta acreditació.
 • Demaneu i assegureu-vos que l’instal·lador professional us mostri l’acreditació:

  Adhesiu per identificar l'establiment

  Adhesiu per identificar l'establiment
  [Amplieu la imatge]


 • És una garantia contractar amb una empresa Agent TDT ja que està adherida al Sistema Arbitral de Consum.
  Properament, les empreses Agent TDT es podran consultar a través del cercador, actualment existent, d'empreses instal·ladores de telecomunicacions. Els seus treballadors disposaran d'un carnet acreditatiu i l'establiment d’un rètol identificatiu.

  Carnet Agent TDT

  Carnet agent TDT


  Cercador d'empreses instal·ladores homologades Link extern

Per dur a terme aquesta adequació, la normativa estableix unes obligacions per als instal·ladors, mantenidors o reparadors de sistemes de recepció de televisió en edificis d’habitatges:

 • Concretament, ABANS de l’inici dels treballs, estan obligats a facilitar-nos la documentació següent:

a) La documentació preceptiva, prevista en matèria de telecomunicacions. Aquesta documentació vindrà determinada en funció del tipus d’instal·lació prèvia que tingui l’habitatge i segons els treballs d’adequació que calgui dur a terme d’acord amb l’opció que determini la comunitat de propietaris amb l’assessorament de l’empresa habilitada o l’enginyer tècnic col·legiat; segons aquestes circumstàncies, pot caldre dur a terme una anàlisi documentada –fet per l’empresa instal·ladora-, o un estudi tècnic o projecte tècnic–fet per un enginyer i visat-, o a un acord per escrit signat per la comunitat i l’empresa autoritzada o enginyer tècnic col·legiat on consti l’actuació a realitzar i els elements que s’han d’incorporar o canviar.

b)La següent informació com a mínim, acompanyant al document anterior o en un altre apart:

Drets de les persones usuàries:

  • L’instal·lador, mantenidor o reparador està obligat a sotmetre a signatura de la persona usuària un pressupost previ a la realització dels treballs, llevat de renúncia expressa d’aquest que, en tot cas, haurà de constar per escrit.
  • Rebre factura degudament desglossada acompanyada del butlletí d’instal·lacions de telecomunicacions de telecomunicacions i del seu protocol de proves.
  • Els treballs realitzats hauran de quedar garantits durant un període mínim d’1 any des de la finalització d’aquests, sens perjudici d’allò que disposi la normativa aplicable a la conformitat de productes. Els esmentats treballs s’entenen finalitzats en la data de lliurament de la factura. Quedaran garantits els treballs que constin a la factura i al butlletí d’instal·lació de telecomunicacions prenent com a referència tècnica el protocol de proves.
  • Els instal·ladors, mantenidors o reparadors estan obligats a disposar de Fulls oficials de reclamació denúncia, a fi de lliurar-los a les persones usuàries, en cas que aquests ho sol·licitin”. 

c) En el mateix document de l’apartat A) o en document apart s’haurà de fer constar degudament especificat, el pressupost de les operacions a efectuar detallant els conceptes de mà d’obra i els de materials que s’hagin d’incorporar.(Vegeu el tema Serveis a Domicili, punt 2.1. El pressupost).

 • Per poder realitzar els treballs caldrà la nostra signatura, acceptant o renunciant al pressupost.
 • Al pressupost s’haurà de fer constar el número d’inscripció al Registre Oficial que habiliti per aquesta activitat.

Després de realitzar els treballs estan obligats a:

 • Lliurar, degudament emplenat, el butlletí d’instal·lació de telecomunicacions i el corresponent protocol de proves, d’acord amb la legislació en matèria de telecomunicacions.
 • Lliurar la factura, desglossada, amb els treballs realitzats i les peces emprades. La factura correspondrà al butlletí indicat. (Vegeu Serveis a Domicili, 2.2. La factura).
 • La factura indicarà la garantia dels treballs realitzats, que com a mínim ha de ser d’1 any des de la data de finalització d’aquests, sens perjudici de la normativa aplicable en matèria de garanties de conformitat dels productes (vegeu el tema Garanties). La garantia afectarà els treballs i instal·lacions realitzats, que constin a la factura i al butlletí, prenent com a referència tècnica el protocol de proves.

A la factura, així com en qualsevol altra documentació, ofertes i publicitat s’haurà de fer constar el número d’inscripció al Registre Oficial que habiliti per aquesta activitat.

Anar a inici de pgina

 

4. Què hem de fer amb el nostre televisor?
Hem d’adequar-lo a la TDT.
• Per a cada televisor que tinguem a casa necessitem un “descodificador” o “receptor extern” o Set-Top-Box (STB) que cal connectar al televisor analògic convencional.
• Aquest aparell s’identifica amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting).
• Hi ha 2 tipus de descodificadors:

Logotip DVB-T (Digital Video Broadcasting)
Logotip MHP (Multimedia Home Platform)

Els “descodificadors” també poden disposar de sortides d’àudio digital per connectar-los a un equip de música, o de sortides analògiques per connectar-los a un vídeo i així poder gravar programes digitals.

Anar a inici de pgina

 

4.1. Existeixen televisors ja preparats per rebre la TDT?

 • Sí, els Televisors Digitals Integrats. Aquests aparells ja porten incorporat l’adaptador o "receptor digital" dins el xassís. Cal tenir en compte que els aparells que porten integrat el receptor digital tenen un preu més elevat que la resta.
 • Amb el “receptor digital” incorporat podem prescindir del receptor extern.
 • No té res a veure el tipus de televisió (pantalla plana, plasma, LCD, etc) amb el receptor digital.
 • Aquest televisor s’identifica amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting)
 • De la mateixa manera que per als receptors externs, també podem trobar dos tipus de Televisors Digitals Integrats, aquells que només poden rebres els canals de televisió que aniran identificats amb el logotip DVB-T i aquells que, a més, poden rebre serveis interactius, que anirant identificats també amb el logotip MHP.

Anar a inici de pgina

 

4.2. Què vol dir “Interactivitat”?
Que podrem accedir a serveis i continguts interactius, o bé gratuïtament mitjançant un menú ja incorporat a la pròpia programació o bé individualitzant la resposta mitjançant una via de retorn: la connexió de l’aparell amb la línia telefònica o SMS.

S’entén que l’aparell té funcions interactives si permet accedir a serveis i aplicacions de valor afegit, així com serveis d’accés a la societat de la informació.

Anar a inici de pgina

 

4.3. Obligacions dels venedors d’aparells receptors de TDT (Televisors digitals integrats o receptors externs): 
Han d’Indicar en qualsevol DOCUMENT D’OFERTA de manera que sigui visible i fàcilment perceptible i en els APARELLS EXPOSATS per a la venda en els establiments comercials -en el mateix camp visual on constin les altres característiques- , si l’aparell està preparat per rebre la TDT, d’acord amb el tipus de receptor de TDT (receptor extern o televisor digital integrat), així com si té funcions interactives o no.

 • Si l’aparell TAN SOLS PERMET REBRE ELS SENYALS DE TDT, s’indicarà amb el logotip DVB Digital Video Broadcasting (veure logotip DVB) i la indicació “model no interactiu” i “satèl·lit, cable o TDT” segons correspongui a receptors de televisió digital, via satèl·lit, per cable o terrestre.
 • Si l’aparell permet INTERACTUAR amb els continguts de la TDT,a més del logotip DVB s’indicarà “model interactiu”, així com la comptabilitat, el protocol i l’àmbit territorial on és efectiva aquesta compatibilitat. Si el protocol és “MHP” es farà amb el logotip MHP (veure logotip MHP).

  Anar a inici de pgina 

 

 

4.4. Obligacions dels venedors d’aparells no receptors de TDT (aparells de televisió, de gravació i similars no aptes per rebre per si sols la TDT)
Han d’indicar en un lloc visible i en el mateix camp visual que la resta de característiques de l’aparell “Aparell no preparat per rebre la TDT sense receptor extern”.

Anar a inici de pgina 

 

5. Llengua de redacció de la documentació
Tota la documentació que es lliuri a les persones consumidores pel que fa a les obligacions dels instal·ladors, mantenidors o reparadors i a les obligacions dels venedors haurà d’estar redactada almenys en català.
L’etiquetatge i les instruccions d’ús dels aparells han de ser en català i/o castellà.

Anar a inici de pgina 

 

6. Consells per adequar la instal·lació de l’antena 

 • Si cal adaptar la instal·lació de l’antena, abans de l’inici dels treballs, els instal·ladors, mantenidors o reparadors ens han de lliurar la Documentació preceptiva en matèria de telecomunicacions, el document dels Drets de les persones usuàries i el Pressupost (llevat que en renunciem per escrit).
 • Sol·licitem un pressupost escrit previ (diagnòstic amb totes les operacions tècniques que cal fer), que el prestador del servei haurà de sotmetre a la nostra signatura (veure el tema de consum Serveis a domicili).
 • En el pressupost han de constar les dades següents :
  • Nom, adreça, telèfon i NIF del prestador del servei.
  • Nom, adreça del client i descripció del servei sol·licitat i l’adreça on s’ha de realitzar, amb la indicació de les característiques, qualitats i resultat final.
  • Quantitat, qualitat i preu dels materials a emprar.
  • Preu de la mà d’obra per hora, dia, metres, superfícies, volums o altres tipus de tarifes usuals en el tipus de servei a realitzar.
  • Data aproximada d’inici i finalització del servei.
  • Preu total del servei, impostos inclosos.
  • Període de garantia del servei, d’un any com a mínim .
  • Període de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
  • Qualsevol altre esment que es consideri convenient.
  • Data i signatura o segell del prestador del servei.
   Requadre reservat per a la signatura del client on ha de constar “pressupost rebut abans de la realització dels treballs”.
 • Demanem la tarifa de preus dels materials, de la mà d’obra, dels transports i/o desplaçaments, redactada almenys en català.
 • Si el/la prestador/a del servei cobra per l’elaboració del pressupost ha d’informar-nos, per escrit, de l'import. Només procedirà el cobrament de despeses de desplaçament una sola vegada, encara que la confecció del pressupost comporti més d’un desplaçament.
 • El pressupost ha d'estar redactat almenys en català.
 • El pressupost consta d’original i còpia. L’original s'ha de lliurar al client o la clienta i el prestador o prestadora ha de conservar-ne la còpia signada pel client o la clienta en senyal de conformitat.
 • Comparem preus.
 • Al final del servei, el professional o la professional ha de lliurar una factura, amb un import idèntic al pressupostat, juntament amb el butlletí d’instal·lació de telecomunicacions i el corresponent protocol de proves, d’acord amb la legislació en matèria de telecomunicacions.
 • Demanem i assegurem-nos que l'instal·lador o la instal·ladora professional ens mostri l’acreditació d’instal·lador autoritzat.
 • En la documentació (pressupost, factura, ofertes, publicitat) ha de constar elnúmero d’inscripció al Registre Oficial que habiliti per aquesta activitat.
 • Peces: queda prohibida la utilització per a la realització del servei de peces o materials usats, llevat d’autorització prèvia, per escrit, del client.
 • Els prestadors del servei han de portar Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia, i han de ser lliurats a la persona consumidora que ho sol·liciti.
 • És una garantia contractar els serveis d’una empresa adherida a una Junta Arbitral de Consum. 

Anar a inici de pgina

 

7. Consells per comprar el “descodificador” o el “televisor digital integrat

 • Fixem-nos a triar el receptor extern/descodificador o el televisor digital integrat que més ens interessa.
 • Parem atenció en la informació que trobem en els aparells exposats, han de venir necessàriament identificats amb el logotipDVB i, si l’aparell receptor és interactiu, ha de constar també l'indicador MHP.
  Informem-nos detingudament de les característiques de l’aparell que volem, si permet o no permet Interactuar i assegurem-nos que estigui correctament indicat.
 • Demanem assessorament al venedor o a la venedora.
 • Comparem preus.
 • Les instruccions d’ús han de ser en català i/o castellà.
 • La publicitat és vinculant: podem exigir-ne el compliment.
 • Demanem i conservem la factura o el tiquet de la compra o del servei efectuat, són la nostra garantia i han de contenir la referència concreta del bé que comprem.
 • Conservem els catàlegs, les instruccions, la publicitat, és a dir, els documents que descriuen el bé i n’especifiquen les seves característiques.
 • El venedor o a la venedora respon del producte durant 2 anys (excepte si és de segona mà, cas en el qual cal pactar el termini però mai no podrà ser inferior a 1 any); si el defecte es presenta durant els sis primers mesos, es presumeix que ja hi era en el moment de la venda i si és posterior hem de provar que no és degut a un mal ús.
 • És una garantia comprar un producte en un establiment adherit a una Junta Arbitral de Consum.

Anar a inici de pgina

 

8.TDT de pagament 

Informació sobre la TDT de pagament de la Generalitat de Catalunya

 • No substitueix la TDT
 • No requereix cap adaptació d’antena: serà una part de la futura oferta de la TDT.
 • Hi haurà alguns canals de televisió (properament només GolTV) que si els volem veure, haurem d'adquirir una targeta de pagament per inserir-la en una ranura específica del descodificador o del televisor amb TDT incorporat.
 • Tota la resta de canals, la gran majoria, continuaran sent gratuïts com fins ara.

Pel que fa als descodificadors:
La major part de descodificadors que hi ha al mercat i que s'han venut darrerament NO incorporen aquesta ranura. Per tant, aquests descodificadors no seran vàlids directament per veure la TDT de pagament, però si per a visualitzar tots els altres canals. Ja s'han començat a posar a la venda descodificadors externs que incorporen ranures per inserir aquestes targetes de pagament. Alguns d’aquests models incorporen el català com un dels idiomes dels seus menús en pantalla.

Pel que fa als televisors amb TDT incorporat:
La majoria de televisors amb TDT incorporat que ara hi ha al mercat o que s'han venut a partir del 2008, incorporen una ranura d'interfície comú (CI) que permet fer servir la targeta de TDT de pagament mitjançant un petit adaptador (mòdul CAM) que es connecta directament a la ranura CI.

Els mòduls CAM també es trobaran a la venda als establiments d’electrodomèstics. La ranura CI del televisor, que normalment se situa als laterals o a la part posterior de la pantalla, també pot aparèixer, en les descripcions tècniques, amb el nom de PCMCIA, que és la denominació aplicada als mòduls CAM en el món de la informàtica.

Anar a inici de pgina

 

9. Recomanacions generals
Consulteu, en aquest mateix web, les recomanacions sobre la Televisió Digital Terrestre (TDT).

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum