Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Tintoreries
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Tintoreries

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

 

Informació general (actualitzada a 24.03.2017)

1.  Tipus de serveis
2.  Cartell de preus
3.  Cartell d’informació
4.  Resguard de dipòsit
5.  Termini de lliurament
6.  Garantia del servei
7.  Recomanacions
8.  Com reclamar


 

1. Tipus de serveis
Els tipus de servei que ofereixen els establiments de tintoreria, de neteja tèxtil o de cuirs i pells es poden classificar de la manera següent:

 • Neteja tèxtil, que és completa quan inclou la neteja, el procediment específic de treure les taques, el planxament mecànic i el retoc i el planxament final a mà, i és simplificada si només inclou la neteja i el planxament mecànic.
 • Rentat tèxtil, que en règim d’autoservei comprèn tan sols el rentat, o bé el rentat i l’assecatge, i en règim de realització pel personal de la bugaderia incorpora el plegatge solament, o el planxament i plegatge.
 • Treballs de tintura i altres tractaments.
 • Neteja de pells i cuirs.

Anar a inici de pgina

 

2. Cartell de preus
En un cartell de preus col·locat en un lloc ben visible a l’interior dels establiments, han de constar:

 • Els preus màxims dels diferents serveis tipus i de la resta de serveis complementaris que ofereixen els establiments, referits a cadascuna de les peces d’ús més corrent (abric, gavardina, vestit de senyor, vestit jaqueta, vestit, pantaló, faldilla llisa, brusa, jersei, armilla i corbata, en la seva versió més senzilla o corrent). Els preus han d’indicar la quantitat total que l’usuari ha de satisfer, amb impostos inclosos.
 • Els preus de neteja de catifes i moquetes s’han de fer constar per unitats de metre quadrat.
 • Els possibles recàrrecs que l’establiment pugui fixar en concepte d’emmagatzematge per demora del client en la recollida de peces. En aquest cas, s’ha d’especificar el termini a partir del qual s’entén produïda la demora, que no pot ser inferior als tres mesos a partir de la data fixada com a acabament del servei en el resguard de dipòsit.

Els cartells han de ser adequats per a una fàcil observació i lectura. La mida de les lletres i guarismes no pot ser en cap cas inferior a set mil·límetres i escrit almenys en català.

Anar a inici de pgina

 

3. Cartell d'informació
Els establiments han d’exhibir un cartell, redactat almenys en català, de fàcil observació i lectura i amb lletres de mida no inferior a set mil·límetres amb les indicacions següents:

 • "Aquest establiment disposa de fulls de reclamacions"
 • "Qualsevol pagament per endavant de l’import del servei és opcional per al client"
 • "Sol·liciteu el corresponent resguard de dipòsit i comproveu que les observacions que es consignen corresponen al servei sol·licitat i a les característiques de la peça"
 • "Si la neteja ha estat defectuosa, podeu exigir en el moment del lliurament que la tornin a realitzar sense cap càrrec"

Anar a inici de pgina

 

4. Resguard de dipòsit

En el moment de rebre la peça del client, l’establiment ha d’expedir un resguard per duplicat redactat almenys en català. Ha de lliurar l’original al client i guardar-ne la còpia. s’han de fer constar com a mínim les següents dades:
 • Nom i NIF del propietari i adreça i telèfon de l’establiment.
 • Nom, adreça o telèfon del client.
 • Data de recepció de la peça i data en què es preveu l’acabament del servei.
 • Designació de les peces rebudes, especificant-ne la quantitat i el tipus o classe o característiques identificatives d’aquestes. Quant als establiments de rentatge, cal especificar si el paquet és de roba blanca, de color o diversa.
 • El tipus de servei a prestar per a cada peça, el seu preu i el preu total. Quan es tracti de neteja tèxtil, haurà de fer-se constar si aquesta és completa o simplificada en el supòsit que l’establiment ofereixi les dues opcions. Quan en una única comanda es tracti de fer un mateix tipus de servei sobre diverses peces, s’entendrà suficient una única referència global al tipus de serveis de què es tracti.
 • En el supòsit de retorn de peces a domicili haurà d’especificar-se.

És important saber:

 • Si no s’especifica el tipus de servei a prestar o el seu preu, això comporta l’obligació de facturar el servei per la tarifa corresponent a la més senzilla de les formes anteriorment especificades del servei tipus.
 • Si l’establiment posi objeccions importants respecte a l’estat o condicions de la peça que se li lliuri, aquestes hauran d’aparèixer degudament especificades en el resguard que es dona al client, el qual pot també fer constar les observacions que cregui oportunes. Igualment es podrà especificar en el resguard el valor de la peça previ acord d’ambdues parts.
 • Quan, amb posterioritat al lliurament de la peça i abans de procedir a la prestació del servei, l’establiment observi problemes que no consten al resguard de dipòsit, haurà d’advertir-ho al client al més aviat possible de manera que en quedi constància. En aquest cas, no podrà procedir-se a la prestació del servei sense que les objeccions siguin incorporades al resguard de dipòsit en poder del client i al duplicat en poder de la tintoreria o s’emeti un nou resguard amb anul·lació expressa i convinguda de l’anterior.
Presentació del resguard: és obligatòria en el moment de recollir les peces; el prestador ha de posar el segell i retornar el resguard o bé lliurar un rebut de pagament. En el supòsit de pèrdua del resguard, el lliurament de les peces s’ha de fer prèvia identificació, mitjançant document oficial, al titular del resguard de dipòsit i aquest ha de signar la còpia en poder de l’establiment conforme les ha rebudes.
Pagament per endavant: solament pot exigir-se el pagament per endavant total o parcial de l’import del servei quan existeix conformitat expressa per part del client.
Repetir el servei: en el cas que sigui necessari repetir el servei per neteja defectuosa, s’ha de consignar aquesta circumstància en el resguard de dipòsit.
Conservar els resguards de dipòsit: els establiments han de conservar els resguards de dipòsit durant un termini mínim de sis mesos a comptar de la data de lliurament de la peça a què facin referència.

Condicions diferents a les indicades a l’etiqueta de manteniment: en el cas que l’establiment consideri que ha de procedir a efectuar el servei en unes condicions diferents a les indicades a l’etiqueta de manteniment, hauran d’especificar-se prèviament en el resguard de dipòsit.

Anar a inici de pgina

 

5. Termini de lliurament
Els articles confiats poden ser retirats de l’establiment fins a un termini màxim de 3 mesos a partir de la data fixada com a acabament del servei en el resguard de dipòsit, sense cap recàrrec o suplement de preu.

Els recàrrecs esmentats seran els que constin en el cartell de preus.

Anar a inici de pgina 

 

 6. Garantia del servei
6 mesos com a mínim.

Anar a inici de pgina

 

 7. Recomanacions

 • Recordeu que qualsevol pagament per endavant de l’import del servei és opcional per al client.
 • La presentació del resguard és obligatòria en el moment de recollir les peces; el prestador ha de posar el segell i retornar el resguard o bé lliurar un rebut de pagament.
 • Si no esteu d’acord amb el resultat del servei, no recolliu la peça per tal que romangui a l’establiment, conserveu el resguard de dipòsit, i sol·liciteu els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia per deixar constància de la reclamació i si en 1 mes no us han respost o no us és satisfactòria la resposta podeu presentar una reclamació a Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) si no hi ha OMIC al vostre municipi o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.
 • Conserveu la factura o tiquet de compra de la peça.
 • En cas de pèrdua de la peça o que aquesta, a criteri del consumidor, hagi quedat inservible o molt malament com a conseqüència del servei prestat, si demaneu una indemnització econòmica heu de valorar aquesta tenint en compte el preu que us va costar la peça, el temps que fa que la vàreu comprar i l’ús que n’heu fet.
 • En cas que la peça malmesa formi part d’un conjunt, es reclamarà tenint en compte el total del conjunt sempre i quan s’hagin dut totes les peces a la tintoreria a netejar.
 • En cas de pèrdua de la peça o una deficient prestació del servei també podeu exigir el retorn de l’import del servei si aquest ja hagués estat abonat.
 • No sempre un mal resultat és atribuïble al servei prestat, ja que de vegades hi ha un mal etiquetatge de la peça i el servei de neteja s’ha fet correctament i d’acord amb aquest. En aquests casos cal adreçar-se, per reclamar, al venedor o fabricant de la peça.
 • En tots els casos recordeu que:
 • Més informació:

Anar a inici de pgina

 

 6. Com reclamar

Reclama

Anar a inici de pgina

 
 

Enllaços relacionats

 

© 2011 Agència Catalana del Consum