Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Vehicles de compra
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Compra de vehicles

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 14.03.2017)

1.  La compra d'un vehicle
2.  Publicitat en la venda de vehicles
3.  Requisits del contracte de compra
4.  La compra de vehicles nous
4.1.  Observacions
4.2.  Garantia
5.  La compra de vehicles de segona mà
5.1.  Observacions
5.2.  Garantia dels vehicles de segona mà
6.  Les despeses de la compravenda
7.  Clàusules abusives
8.  Crèdits al consum
9.  Recomanacions
10.  Com reclamar?

 

1. La compra d'un vehicle
La compra d’un vehicle ja sigui nou o de segona mà és una decisió molt important que no s’ha de prendre a la lleugera. Les àmplies oportunitats que ofereix el mercat no sempre semblen tan bones com aparenten, s’ha d’anar amb compte amb el que es compra i el lloc on es realitza.

En el moment de decidir quin model de vehicle us voleu comprar, val la pena que tingueu en compte l'ús que li penseu donar, les persones que l'han d'utilitzar, si fareu trajectes llargs o curts i la inversió econòmica que esteu disposats a fer. És molt important que compareu els preus en diversos establiments. 

Si el vehicle que voleu no és al dipòsit del venedor, caldrà fer una comanda. En aquest cas, abans de signar qualsevol contracte, llegiu bé totes les clàusules i determineu amb el venedor la manera de fer el pagament.

Abans de decidir quin vehicle voleu comprar, us podeu informar del seu consum de combustible i les emissions de CO2. Els establiments han de tenir exposat un cartell que us informi sobre el consum de combustible dels model i les emissions de CO2 i tenir a disposició del consumidor una guia de consum de combustible i emissions de CO2. Així mateix, tots els vehicles nous han de tenir una etiqueta que us informi sobre aquests punts.

Anar a inici de pgina

 

2. Publicitat en la venda de vehicles
Tal i com exposa el Codi de Consum de Catalunya, la publicitat, la informació i l’oferta que es facin per qualsevol mitjà i la informació que es transmeti en el marc de l’activitat empresarial o professional, referides a vehicles, s’han d’ajustar als principis de veracitat i objectivitat i no han de contenir informació que pugui induir a confusió.

El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars. Si les despeses addicionals no poden ser calculades prèviament, se n’ha d’indicar l’existència i el mètode de càlcul. Aquesta informació ha de ser fàcilment visible per a la persona consumidora abans de realitzar el contracte de compra del vehicle, de manera que no indueixi a error o engany.

En cas de que es realitzi el pagament amb targeta, no es poden incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per al seu ús, llevat les targetes anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club), en que sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l'empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l'admissió d’aquest mitjà de pagament. En tot cas, caldrà informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. Les taxes d’intercanvi (comissions que cobra l’emissor de la targeta a l’establiment comercial o beneficiari) no poden superar el 0,2 % en targetes de dèbit i el 0,3 % en targetes de crèdit.

Anar a inici de pgina

 

3. Requisits del contracte de compra
Al contracte de compra han de constar les dades següents:

 • El nom i l'adreça de totes dues parts, amb la identificació detallada del venedor.
 • El lloc i la data de lliurament del vehicle.
 • El preu desglossat del vehicle, especificant la part que correspon a l'IVA i la de l'impost de matriculació.
 • El número d'identificació del vehicle.
 • La marca i el model del vehicle.
 • La signatura de totes dues parts.
Per la seva banda, el venedor us ha de lliurar la documentació següent:
 • El contracte de compravenda.
 • La fitxa tècnica del vehicle.
 • La factura i el rebut amb la data corresponent. Cal recordar que l'impost de circulació s'ha de liquidar anualment a l'Ajuntament d'on viu el propietari.
El venedor està obligat sempre a lliurar un vehicle conforme, és a dir, que:
 • S'ajusti a la descripció feta o al model que us va ensenyar.
 • Sigui apte per a l'ús al qual ordinàriament es destinen els vehicles del mateix tipus.
 • Sigui apte per un ús especial si així ho vàreu pactar amb el venedor.

Tingui la qualitat i prestacions habituals que es puguin esperar d'un vehicle del mateix tipus.

Anar a inici de pgina

 

4. La compra de vehicles nous
La compra de vehicles nous és aquella que es realitza en un concessionari, a la fàbrica de la marca del vehicle o a qualsevol entitat subordinada a aquestes. És indispensable que el comprador sigui el primer propietari del vehicle.

Anar a inici de pgina

 

4.1. Observacions
És recomanable en el moment de la compra assegurar-se que el vehicle no té cap “defecte de fàbrica”, si aquest fos el cas, s’hauria de fe saber al concessionari. De totes maneres si aparegués qualsevol problema en els primers sis mesos, es consideraria que el defecte ja existia quan es va lliurar el vehicle.

En el cas de que es financi la compra del vehicle, ha de conèixer quines seran les quotes a pagar i quin serà el percentatge del TAE.

L’assegurança de vehicles és obligatòria (veure apartat d’assegurançes de vehicles automòbils).

Anar a inici de pgina

 

4.2. Garantia
El venedor o venedora ha de lliurar a les persones consumidores un vehicle que sigui conforme al contracte de compravenda formalitzat.

El venedor o venedora a més respon davant de la persona consumidora de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment de lliurament del bé i respon dels defectes que es manifesten en el vehicle durant dos anys des del seu lliurament.
No obstant:
 • Si el defecte del bé es manifesta als sis mesos del lliurament, es presumeix que ja hi era quan es va lliurar.
 • Heu d’informar al venedor del defecte en el termini de dos mesos des que el coneixeu.
Si, a més a més d’aquests drets que té el consumidor el venedor del vehicle ofereix com a deferència una garantia comercial, s’ha de lliurar aquesta per escrit amb el contingut obligatori següent:
 • Identificació de les dades del vehicle sobre el qual recau la garantia comercial.
 • Nom i adreça de qui ofereix la garantia comercial
 • Els drets del consumidor com a titular de la garantia comercial
 • El termini de durada de la garantia comercial i el seu abast territorial
 • Les vies de reclamació de que disposa el consumidor

La persona consumidora té dret a la reparació del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria de garanties.

Consulteu: Garantia dels productes.

Anar a inici de pgina

 

5. La compra de vehicles de segona mà
La compra de vehicles de segona mà és una opció cada vegada més utilitzada per aquells compradors que volen adquirir un vehicle però que no disposen d’un nivell adquisitiu suficient com per adquirir-lo al concessionari. Tot i els avantatges que pot suposar la compra de vehicles de segona mà també s’han de considerar altres variables com la qualitat del vehicle o la confiança en el venedor.

Vehicle de quilòmetre zero: no té cap quilòmetre o té poc rodatge. El concessionari ha matriculat aquest vehicle per assolir el nivell de vendes que ha pactat amb la marca fabricant. Aquest tipus de vehicles permeten que el comprador adquireixi un vehicle amb bones prestacions a un preu inferior al del mercat, ja que es considera un vehicle de segona mà.

Anar a inici de pgina

 

5.1. Observacions
A l’hora de comprar un vehicle de segona mà seria bo tenir en compte les següents observacions:

 • En cas que us facin signar un contracte sobre l’estat en que està és convenient llegir-lo bé abans de signar i decidir-se per la compra. 
 • També abans de comprar un vehicle usat, és important llegir la seva fitxa tècnica. 

És molt important observar si ha superat satisfactòriament totes les inspeccions tècniques d’acord amb el Real Decret 2042/1994 i ser conscient del quilometratge oficial del vehicle.

Anar a inici de pgina

 

5.2. Garantia dels vehicles de segona mà
Si adquirim un vehicle de segona mà s’ha de tenir en compte que també té una garantia.El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des de l’entrega, però es podrà pactar un termini menor, que en cap cas serà inferior a un any.Això tenint en compte que el venedor és una empresa que es dedica a la compravenda de vehicles de segona mà.

No obstant, s’ha de tenir en consideració el mateix que als vehicles nous:
 • Si el defecte del bé es manifesta als sis mesos del lliurament, es presumeix que ja hi era quan es va lliurar (vicis ocults).
 • Heu d’informar al venedor del defecte en el termini de dos mesos des que el coneixeu.
Si adquirim el vehicle a un particular, aquest només ha de respondre durant 6 mesos dels possibles vicis ocults que puguin aparèixer.

També és possible que el venedor ofereixi per deferència una garantia comercial (veure apartat de garantia comercial a compra de vehicles nous).

Anar a inici de pgina

 

6. Les despeses de la compravenda
Si s’adquireix el vehicle nou, el comprador haurà de pagar el preu efectiu del vehicle que ha comprat (IVA inclòs), haurà de contractar una assegurança (com a mínim a tercers) i haurà de pagar l’Impost de Circulació (ho acostuma a tramitar el concessionari).

Si s’ha comprat un vehicle de segona mà, haurà de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials a més de les taxes de trànsit. L’impost de Circulació de l’any en qüestió l’haurà d’haver fet efectiu el venedor i li haurà de donar el rebut al comprador.

Anar a inici de pgina

 

7. Clàusules abusives
Quan es compri un vehicle nou és quasi segur que el contracte de compravenda serà d’adhesió per això s’ha de llegir atentament per si hi ha clàusules al contracte que només beneficien al venedor. També s’ha de tenir en compte en els casos de compra de segona mà. 

Les clàusules dels contractes sempre s’han de redactar de forma concreta, clara i senzilla de manera que s’entenguin i sense que es facin reenviaments a textos o a documents que no es facilitin abans o durant la realització del contracte. A més, han de tractar-se de clàusules accessibles i alhora llegibles. En darrer lloc, han de garantir la bona fe en la contractació i l’equilibri de les posicions jurídiques entre l’empresari o empresària i la persona consumidora.
Per tant, les clàusules abusives són aquelles condicions generals no negociades individualment que són contràries tant a les exigències de la bona fe com a l’equilibri de drets i obligacions que han de tenir ambdues parts contractants.

Les clàusules abusives són nul·les de ple dret i es tenen per no posades. A més cal recordar que la nul·litat d’una clàusula o clàusules no implica necessàriament la nul·litat del contracte el qual continua essent vàlid i eficaç.

Anar a inici de pgina

 

8. Crèdits al consum
Entre els préstecs personals, hi ha una categoria que té una regulació especial: els anomenats crèdits al consum, regulats per la Llei 16/2011, de 24 juny, de contractes de crèdit al consum.

Aquesta Llei s'aplica als contractes en que una persona física o jurídica en l'exercici de la seva activitat comercial, professió o ofici (un empresari), concedeix o es compromet a concedir a un consumidor un crèdit sota la forma de pagament ajornat, préstec, obertura de crèdit o qualsevol mitjà equivalent de finançament, per a satisfer necessitats personals al marge de la seva activitat empresarial o professional i l'import ascendeixi almenys a 200 euros.
A l'efecte d'aquesta Llei s'entén per consumidor la persona física que, en les relacions contractuals que s'hi regulen, actua amb un propòsit aliè a la seva activitat empresarial o professional.

L'especial protecció als consumidors que s'estableix en aquesta norma se centra, en primer lloc, en la informació i actuacions prèvies a la celebració del contracte de crèdit- incloent la publicitat-, en la informació als consumidors, en el contingut, la forma i els supòsits de nul·litat dels contractes, el dret de desistiment i en la determinació de conceptes, com ara el cost total del crèdit i la taxa anual equivalent, delimitant els supòsits en què el cost total del crèdit pot ser modificat i recollint les condicions a què s'ha d'ajustar el acord de modificació.

Pel que fa als contractes celebrats pels consumidors en què s'estableixi expressament la seva vinculació a l'obtenció d'un crèdit de finançament, es disposa que la manca d'obtenció del crèdit produeix la ineficàcia del contracte, deixant fora de perill els drets exercitables pel consumidor, tant davant del proveïdor dels béns o serveis com davant l'empresari que hagi concedit el crèdit. així:
 • Drets en els contractes vinculats:
  Aquesta Llei estableix que el consumidor que hagi obtingut un crèdit al consum, té enfront de l'entitat de crèdit o empresari que es va concedir, els mateixos drets que tindria davant del proveïdor dels béns i serveis adquirits amb els diners d'aquest crèdit, sempre que es compleixin les següents condicions:
  • 1. Que els béns o serveis no hagin estat lliurats en tot o en part o no siguin conformes al que s'ha pactat
  • 2. Que el consumidor acrediti que ha reclamat davant els tribunals o fora d'ells contra el proveïdor i no hagi obtingut satisfacció
 • Dret a demanar la ineficàcia del contracte de crèdit:
  La Llei diu també que la ineficàcia del contracte d'adquisició de béns i serveis, és a dir, la resolució d'aquest contracte declarada pels tribunals, per haver incomplert el proveïdor- determinarà també la ineficàcia del contracte de crèdit al consum que el finançava -i per tant la resolució d'aquest contracte.
 
Font, Banc d’Espanya: "Particularitats del crèdit al consum".

Anar a inici de pgina

 

9. Recomanacions

 • Vehicles nous
  • Seria adient que compareu preus entre concessionaris, ja que el preu pot variar força d'un a l'altre.
  • Tingueu en compte les diferents opcions que teniu al mercat ajustant-vos al vostre pressupost. Estudieu les prestacions que us ofereixen diverses marques i models i escolliu el que més us convingui a les vostres necessitats.
 • Vehicles de segona mà
  • És important que verifiqueu que el vehicle hagi passat amb èxit les revisions d'ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles).
  • Reviseu que el vehicle no té cops i que no ha tingut cap accident greu.
  • Segons els experts el millor moment per adquirir-lo és quan té una antiguitat de dos a cinc anys des de la primera matriculació, ja que és quan conserva les òptimes prestacions mecàniques.
  • Recordeu que si la transacció es realitza entre particulars el venedor només té la obligació de respondre dels vicis ocults del vehicle. Si coneixeu algun mecànic de confiança porteu-lo perquè li faci un cop d'ull.
  • Seria també molt important sol·licitar l’historial a trànsit del vehicle (informe de vehicle) que voleu adquirir per assegurar-vos de que no se us amaga res. A la matexa pàgina web de la DGT es pot demanar l’historial.

Anar a inici de pgina

 

10. Com reclamar?

Reclama 

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum