Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Reparacions de vehicles
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Reparacions de vehicles

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 22.03.2017)

1.  Tallers de reparació
2.  Placa-distintiu
3.  Peces de recanvi
3.1.  Utilització de les peces de recanvi
4.  Informació a l'usuari
5.  Dret d'admissió
6.  Pressupost i resguard de dipòsit
7.  Factura i despeses d'estada
8.  Garanties de les reparacions
9.  Reparacions derivades de problemes amb el biodièsel
10.  Recomanacions
11.  Com reclamar?

 

1. Tallers de reparació
D’acord amb la normativa vigent, s'entén per vehicle automòbil tot artefacte o aparell capaç de circular per les vies públiques que, dotat de mitjans de propulsió propis o independents de l'exterior, circula sense carrils, destinat tant al transport de persones com de coses o mercaderies, i a l'arrossegament d'altres vehicles.

Estan incloses les motocicletes, ciclomotors, remolcs i vehicles articulats definits al Codi de Circulació.
Els tallers de reparació es classifiquen:
 • Per la seva relació amb els fabricants:
  • Genèrics o independents, no vinculats a cap fabricant. Aquests no poden fer referència a cap marca que pugui induir a error al consumidor.
  • De marca, vinculats a un fabricant en concret.
 • Per la seva branca d’activitat:
  • De mecànica
  • D’electricitat
  • De carrosseries
  • De pintura
 • Tallers especialitzats:
  • De reparació de motocicletes
  • De reparació de pneumàtics
  • De reparació de radiadors
  • De reparació d'equips d'injecció

 Anar a inici de pgina

 

2. Placa distintiu
Els tallers legalment classificats anunciaran a la façana de l'edifici o en un lloc fàcilment visible des de l'exterior la placa-distintiu que li correspongui. 

De dalt a baix, la placa estarà dividida en tres espais o faixes desiguals, i destinades:
 • La primera, o més alta, a les quatre branques de l'activitat.
 • La segona, o intermèdia, a les especialitats.
 • La tercera, o més baixa, a les sigles de la província d'ubicació del taller, al contrast i al número corresponent en el Registre industrial.

Placa distintiu

Placa distintiu 

Anar a inici de pgina

 

3. Peces de recanvi
Garanteixen al vehicle el manteniment de les característiques tècniques i de seguretat que es van establir en la seva homologació.

Per la seva procedència es classifiquen en:

a) Originals de marca. Són les que formen part dels  recanvis subministrats pel fabricant del vehicle.

b) De marca. Són aquelles peces fabricades per empreses especialitzades.

c) Elements, equips o conjunts reconstruïts
Són els recanvis descrits a l'apartat a) i b) que han estat reparats. Per la procedència de la reparació es pot distingir:

 • Reconstruïts pels mateixos fabricants.
 • Reconstruïts pels serveis autoritzats dels seus fabricants.
 • Reconstruïts per indústries especialitzades.

d) Elements, equips o conjunts usats o no específics del model de vehicle a reparar.

Anar a inici de pgina

 

3.1. Utilització de les peces de recanvi

 • Tots els elements, peces o conjunts, que els tallers utilitzin en les seves reparacions hauran de ser nous i originals de marca, o bé, nous i de marca.
 • Podran utilitzar-se els elements, equips o conjunts reconstruïts, sempre que existeixi conformitat escrita del client, i sempre que el taller es responsabilitzi, també per escrit, del fet que els conjunts esmentats es trobin en bon estat i  ofereixin suficient garantia.
 • Solament podran utilitzar-se els elements, equips o conjunts usats o no específics del model de vehicle a reparar, en els casos següents, i sempre que no afecti elements actius, o conjunts, dels sistemes de frens, suspensió i direcció del vehicle: 
  • Per raó d'urgència justificada.
  • Pel fet de tractar-se d'elements de models que s'han deixat de fabricar i de figurar en les existències normals dels magatzems de recanvis.
  • Per qualsevol altra raó acceptada per l'usuari.
 • Per a la seva utilització, a més a més, serà requisit indispensable la conformitat per escrit del client, sempre que també es responsabilitzi, per escrit, el taller, del fet que les peces usades es troben en bon estat i ofereixen suficient garantia, i que les peces no específiques permeten una adaptació amb garantia suficient en el model del vehicle que es repara.
 • Resta prohibit a tots els tallers, sigui quina sigui la seva classificació, instal·lar en els vehicles automòbils peces, elements o conjunts la utilització dels quals no estigui permesa pel Codi de Circulació.
 • Les peces, elements o conjunts que els tallers utilitzin en les seves reparacions hauran de dur fixada de manera llegible i indeleble la marca del fabricant, si aquest requisit és exigit per la legislació específica.
 • Així mateix, hauran de dur, a més a més, la contrasenya d'homologació en el cas que per disposició legal sigui obligatòria. 
 • El material petit (virolles, passadors), que per la seva configuració o dimensió no permeti fixar sobre ell la marca del fabricant, haurà de poder identificar-se per la seva marca fixada en etiquetes, bolles o en l'estoig o paquet que el contingui.
 • El taller que efectuï la reparació està obligat a presentar al client i a lliurar-li, un cop finalitzada aquesta, les peces, elements o conjunts que hagin estat substituïts, llevat renúncia expressa per escrit d'aquest.
 • Tots els tallers estan obligats a tenir a disposició del públic justificació documental que acrediti l'origen i el preu dels recanvis utilitzats en les reparacions.
 • Resta prohibida tota substitució innecessària de peces, quan això impliqui un increment de cost per a l'usuari o una possible degradació del vehicle.

Anar a inici de pgina

 

4. Informació a l'usuari

 • Tots els tallers restaran obligats a exhibir al públic de forma perfectament visible, almenys en català, un cartell amb les lletres de dimensions no inferiors a 7 mil·límetres, en el qual s'especificaran els preus  aplicables per hora de treball i per serveis concrets.
 • Igualment, s'exhibiran els preus d'altres serveis, com per exemple, els que es realitzin fora de la jornada laboral de treball del taller, per serveis mòbils propis i despeses diàries per estada.
 • Els preus hauran d'incloure tota mena d'impostos, càrregues i gravàmens amb esment explícit i diferenciat de la part del preu que correspongui a cada concepte.
 • Tots els tallers de reparació d'automòbils estan obligats a exhibir en lloc perfectament visible el Cartell de drets de les persones usuàries dels tallers de reparacions de vehicles. La informació ha d'estar disponible per als clients almenys en català.
 • Cartell de drets de les persones usuàries dels tallers de reparacions de vehicles.
  (recordeu que la informació ha d'estar disponible per als clients almenys en català)
 • Els tallers hauran d'exhibir, almenys en català, de forma perfectament visible des de l'exterior, un cartell informatiu de l'horari de prestació de servei al públic tant dels serveis usuals com dels especials quan n'hi hagi.
 • Els tallers oficials de marca tindran, a més, a disposició del públic en tot moment als catàlegs i les tarifes, actualitzats, de les peces que emprin en les seves reparacions; també tindran a disposició del públic les taules de temps de treball i el seu sistema de valoració per aquelles operacions susceptibles de determinació prèvia, que seran facilitades a aquests tallers pel fabricant nacional o el representant legal del fabricant estranger. Aquests catàlegs i tarifes hauran d'estar redactats almenys en català". 
 • No podran incloure's en els resguards, pressupostos, factures o qualsevol altra documentació que emetin els tallers, clàusules que afectin els drets dels usuaris, en dimensions inferiors a 1,5 mil·límetres d'alçada.
 • Els tallers no oficials de marca tindran a disposició  del públic albarans o factures, almenys en català, acreditatius del preu i l'origen de les peces emprades a la reparació.

Anar a inici de pgina

 

5. Dret d'admissió

 • Els tallers atendran el públic en els seus establiments sempre que les peticions es presentin dins l'horari establert a tal efecte.
 • Els serveis coberts per garantia tindran caràcter prioritari.

Anar a inici de pgina

 

6. Pressupost i resguard de dipòsit

 • Tot usuari té dret a un pressupost escrit.
 • Aquest pressupost tindrà una validesa mínima de 12 dies hàbils. Haurà de constar:
  • El número del taller en el Registre industrial, com també la seva identificació fiscal i l'adreça.
  • Nom i domicili de l'usuari, i número de DNI o CIF. 
  • La identificació del vehicle, amb esment de la marca, el model, la matrícula i el nombre de quilòmetres comptabilitzats. 
  • Les reparacions que s'han de dur a terme, elements que han de reparar-se o substituir-se i, si s'escau, qualsevol altre activitat amb esment del preu total desglossat que haurà de satisfer l'usuari.
  • La data i signatura de qui presta el servei. 
  • La data prevista de lliurament del vehicle ja reparat, a partir de l'acceptació del pressupost. 
  • Indicació del temps de validesa del pressupost (mínim 12 dies). 
  • Espai reservat per a la data i signatura de l'acceptació per part de l'usuari. 
 • L'usuari estarà obligat a satisfer al taller l'import  per l'elaboració del pressupost només quan, havent-se sol·licitat, la reparació no sigui encarregada al mateix taller. En aquest cas només podrà cobrar-se a l'usuari la quantitat que correspongui als treballs indispensables pel diagnòstic adient a l'avaria i per retornar el vehicle, sempre que les  tasques a realitzar i l'import aproximat d'aquests s'hagin especificat en el resguard.
 • Cas que el pressupost no sigui acceptat per l'usuari, el vehicle haurà de retornar-se en condicions anàlogues a les que tenia quan fou lliurat per a la realització del pressupost.
 • Només podrà procedir-se a la prestació del servei un cop l'usuari, o persona autoritzada, hagi concedit la seva conformitat, mitjançant la signatura del pressupost, o hagi renunciat de manera fefaent a l'elaboració d'aquest.
 • De les avaries o defectes amagats que de manera eventual puguin aparèixer durant la reparació del vehicle, caldrà informar el més aviat possible l'usuari amb l'expressió del seu import, i només amb la conformitat prèvia expressa d'aquest podrà dur-se a terme la reparació.
Resguard de dipòsit
 • En tots els casos en què el vehicle resti dipositat en el taller, tant per a l'elaboració d'un pressupost com per a dur a terme una reparació prèviament acceptada, el taller lliurarà a l'usuari un resguard acreditatiu del dipòsit del vehicle.
 • En els casos que existeixi pressupost, aquest, signat pel taller i l'usuari, farà de resguard de dipòsit. 
 • En el resguard de dipòsit hauran de constar, com a mínim, les dades següents:
  • El número del taller en el Registre industrial, com també la identificació fiscal i el domicili. 
  • Nom i domicili de l'usuari i número de DNI o CIF. 
  • La identificació del vehicle, amb esment de la marca, model, matrícula i nombre de quilòmetres comptabilitzats, com també si el dipòsit del vehicle es duu a terme per a la confecció del pressupost o per a la reparació del vehicle. 
  • Descripció succinta de la reparació i/o serveis que s'han de dur a terme amb els imports, si fossin ja coneguts en el cas que el vehicle sigui lliurat per ser reparat.
  • En el cas que el vehicle sigui lliurat per a la confecció del pressupost, descripció succinta dels treballs que s'han de dur a terme per al diagnòstic de l'avaria, com també l'import proximat d'aquests, amb referència explícita al fet que aquest import només serà cobrat si la reparació no s'encarrega al mateix taller.
  • Data prevista del lliurament, bé del pressupost que se sol·licita, bé del vehicle reparat.
  • Data i signatura de qui presta el servei.
 • La presentació del resguard serà necessària tant per recollir el pressupost com per retirar el vehicle. 
 • En cas de pèrdua del resguard, l'usuari haurà d'identificar-se com el taller consideri adient. 
 • El termini de lliurament bé del pressupost sol·licitat, bé del vehicle reparat, haurà d'ajustar-se a la data que s'hagi fet constar al resguard de dipòsit. Si per circumstàncies sobrevingudes i alienes a la voluntat del taller no pogués complir-se el termini esmentat o mantenir-se el preu pressupostat de les peces, aquesta incidència haurà de comunicar-se a l'interessat tant aviat com es pugui.
 • L'usuari podrà anul·lar l'encàrrec realitzat en qualsevol moment, i abonarà al taller l'import pels treballs duts a terme fins que es retira el vehicle.

Anar a inici de pgina

 

7. Factura i despeses d'estada

 • Tots els tallers estan obligats a lliurar al client factura escrita, signada i segellada, degudament desglossada i en la qual s'esmenti qualsevol tipus de càrrecs acreditats, les operacions realitzades, peces o elements que s'hagin emprat i hores de treball utilitzades, i assenyalaran per a cada concepte el seu import.
 • Només podran acreditar-se despeses per estada quan, havent-se comunicat a l'usuari que ja s'ha confegit el pressupost o reparat el vehicle, aquest deixi transcórrer més de tres dies feiners sense pronunciar-se sobre l'acceptació del pressupost o sense procedir a la retirada del vehicle. En tot cas, aquestes despeses d'estada només seran procedents quan el vehicle es trobi dins els locals sota la custòdia del taller i pels dies que excedeixin el termini esmentat i solament en el supòsit que la penalització esmentada i el seu import hagin estat fixats i advertits a l'usuari en el corresponent resguard de dipòsit.
 • En l'anvers de les factures haurà de fer-se constar explícitament amb lletra de dimensions no inferiors a 1,5 mil·límetres les condicions en què la reparació resta garantida. Aquesta garantia no pot ser en cap cas inferior a la prevista a la normativa vigent.
 • En tot cas l'usuari, prèviament al pagament de la factura, té dret de comprovar in situ els treballs, reparacions o instal·lacions que s'hagin dut a terme.

Anar a inici de pgina

 

8. Garanties de les reparacions

 • S'estableix com període de garantia mínima obligatòria el de 3 mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de 15 dies. La garantia es considerarà extingida abans dels esmentats períodes si el vehicle ha recorregut més de 2.000 quilòmetres. 
 • Sens perjudici que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini més gran.
 • El període de garantia s'entendrà des de la data de lliurament del vehicle a l'usuari i tindrà validesa sempre que el vehicle no sigui manipulat o reparat per tercers, o que la nova avaria no sigui atribuïble a una mala utilització del vehicle per part de l'usuari. 
 • Excepcionalment, quan en els supòsits i amb les limitacions que preveu la normativa, s'utilitzin elements, equips o conjunts usats o no específics del model a reparar, s'entendrà que la reparació queda garantida en les condicions lliurement pactades entre les parts, qualsevol que siguin; sempre que aquestes s'hagin fet constar, expressament, tant en el pressupost degudament acceptat per l'usuari com en la corresponent factura.
 • La garantia s'entén total, és a dir, inclou els materials aportats i la mà d'obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar, tals com les de transport que la reparació exigeixi, el desplaçament dels operaris que l'han de dur a terme quan el vehicle avariat no pugui moure's, el valor de la mà d'obra i material de qualsevol mena, com també la imposició fiscal que gravi aquesta nova operació.
 • Si es produeix una avaria durant el període de garantia en la part o parts reparades, el taller interessat, amb la comunicació prèvia de l'usuari, haurà de reparar de manera gratuïta aquesta avaria i lliurar justificant conforme s'ha efectuat. Amb aquesta finalitat assabentarà a l'usuari de si la nova reparació l'efectuarà el mateix taller que garanteix o un altre taller que actuï en el seu nom. 
 • L'aportació eventual de peces per l'usuari, per a la reparació del seu vehicle, no afectarà en cap cas la seguretat vial, i, en tot cas, el taller que les munti podrà no garantir-les. 
 • El taller no es farà responsable de l'avaria sobrevinguda en relació amb les reparacions anteriors dutes a terme, quan la deficiència derivi de la no-acceptació per part de l'usuari, de la reparació d'anomalies o d'avaries ocultes, prèviament comunicades, sempre que la manca d'acceptació esmentada s'hagi fet constar a la factura, com també la necessitat de la reparació.
 • El taller està obligat a retornar al client, de forma immediata, les quantitats percebudes en excés sobre els preus reglamentaris, sobre els anunciats o sobre els pressupostos acceptats.

Anar a inici de pgina

 

9. Reparacions derivades de problemes amb el biodiesel

 • Què hem de fer si creiem que el bio-combustible ha provocat problemes al vehicle?Els bio-combustibles han de complir amb unes especificacions de qualitat segons la norma UNE-EN 14214.
  Fem guardar al taller el màxim de bio-combustible possible com a mostra per analitzar en les millors condicions de temperatura (10-20ºC) i d'estanqueïtat i en recipients completament exempts d'aigua.
 • Presentem de manera immediata una reclamació a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial (C/ Pamplona, 113 - 08018 Barcelona) o als serveis territorials corresponents de Girona, Catalunya Central, Lleida, Tarragona o Terres de l'Ebre, en funció de la ubicació de l'Estació de Servei implicada sol·licitant l'anàlisi del bio-combustible i adjuntant rebut i dades de l'estació de servei on es va comprar el carburant, així com marca del vehicle.
 • En cas que l'anàlisi donés com a resultat una mala qualitat del bio-combustible, es trametria a l'Agència Catalana del Consum per tal que intervingui amb una mediació amb la benzinera.
 • Si al contrari el bio-combustible compleix amb la norma, això suposa que el vehicle no és apte per a consumir bio-carburant, i cal aleshores esbrinar les instruccions del fabricant del vehicle on clarament s'especifiqui la seva no adequació a l'ús de bio-combustibles.

Anar a inici de pgina

 

10. Recomanacions

 • Els tallers de reparacions de vehicles estan obligats a fer un pressupost previ llevat que s’hi renunciï per escrit.
 • És aconsellable de fixar-nos que, quan deixem el cotxe al taller i signem un resguard de dipòsit, no signem una renúncia al pressupost.
 • El pressupost té un període de validesa mínim de 12 dies.
 • La no acceptació del pressupost implica el pagament de l’import per la seva elaboració i el retorn del vehicle en les condicions anàlogues a les que tenia quan fou lliurat. En aquest cas només podrà cobrar-se a l'usuari la quantitat que correspongui als treballs indispensables pel diagnòstic adient a l'avaria i per retornar el vehicle, sempre que les  tasques a realitzar i l'import aproximat d'aquests s'hagin especificat en el resguard.
 • Les reparacions dels vehicles estan garantides per un termini de 3 mesos o 2.000 km.
 • En el cas de vehicles industrials, la garantia de la reparació és de 15 dies o 2.000 km.
 • L’usuari pot anul·lar l’encàrrec en qualsevol moment, però haurà d’abonar els treballs realitzats fins al moment.
 • Durant la reparació del vehicle, el taller haurà d’informar a l’usuari/ària de les avaries o defectes amagats que no s’haguessin detectat, i només podrà dur-ne a terme la reparació amb l’acceptació prèvia del client.
 • L’usuari sempre té dret a la devolució de les peces substituïdes.
 • En tots els casos recordeu que:

Anar a inici de pgina

 

11. Com reclamar? 

Reclama/denuncia

Anar a inici de pgina

 
 

Destaquem

Cartell de drets de les persones usuàries dels tallers de reparacions de vehicles

Recordeu que la informació ha d'estar disponible per als clients almenys en català

 
Cartel de derechos de las persones usuarias de talleres de reparaciones de vehículos

Recuerde que la información debe estar disponible para los clientes al menos en catalán

 

més

 

Enllaços relacionats

 

© 2011 Agència Catalana del Consum