Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Organismes de consum
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Espai d'Organismes de consum

Organitzacions de persones consumidores 

Són les entitats de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans en llurs relacions de consum.

En aquest apartat trobareu les que estan inscrites al registre d'organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya que depèn de la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor. (Decret de creació del registre i Normativa sobre els requisits d'inscripció).

•  Adreces

D'acord amb el Decret 23/1998 algunes de les organitzacions de persones consumidores d'aquest apartat reben la qualificació d'organitzacions més representatives.

•  Associacions de consumidors
•  Consell de les Persones Consumidores de Catalunya
•  Associacions de consumidors més representatives

Serveis Públics de Consum (SPC)

Què són?
Qualsevol òrgan o organisme de titularitat pública dependent d'una administració pública catalana que acompleixi tasques d'informació, orientació i assessorament a les persones consumidores té la consideració de servei públic de consum en l'àmbit de la seva demarcació territorial i d'acord amb les seves competències.

Què fan?
El SPC pot exercir, entre d'altres, les funcions següents:
 a) Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
 b) Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
 c) Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.
 d) Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.
 e) Iniciar procediments sancionadors de consum.
 f) Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.
 g) Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius especialment protegits, sia per mitjà d'actuacions directes sia a través dels mitjans de comunicació de titularitat pública.
 h) Fer difusió de les organitzacions de persones consumidores i col·laborar-hi.

A quin SPC m’he d’adreçar?
Els serveis públics de consum han de rebre, gestionar i resoldre les queixes i reclamacions, com a mínim, de les persones consumidores domiciliades en llur demarcació territorial, dur a terme la mediació i, si escau, adreçar-les al sistema arbitral de consum. També ho poden fer respecte a les queixes i reclamacions referents a establiments radicats en llur àmbit territorial.
D'acord amb el principi de proximitat (article 126-10-2 del Codi Consum Catalunya i art. 15.3 Decret 98/2014) , és competent, en primer lloc, el servei públic de consum del municipi (OMIC) on estigui domiciliada la persona consumidora. Si al municipi no hi ha cap oficina, n'és competent l'oficina supramunicipal que correspongui, normalment la d’àmbit comarcal (OCIC) i, si no n'hi ha, la d'àmbit de Catalunya (Agència Catalana del Consum ACC).

SPC d’àmbit municipal

 • Oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC)
  Les OMIC tenen com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, i al mateix temps desenvolupen funcions de gestió i coordinació en aquells temes que incideixen en el món del consum en les quals l'Ajuntament tingui competència. Molts ajuntaments, a través de les OMIC, estan portant a terme mediacions per tal de resoldre els conflictes entre consumidors i els agents econòmics.

SPC d’àmbit comarcal

 • Oficines Comarcals d'Informació al Consumidor (OCIC)
  Les OCIC adscrites als Consells Comarcals, poden exercir competències de consum per delegació o encàrrec de gestió . Són organismes d'àmbit comarcal que informen les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. Així mateix la gran majoria desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics.
  Tenen una paper important en aquelles localitats que no disposen d'OMIC en el seu ajuntament.

SPC d’àmbit autonòmic

 • Agència Catalana del Consum (ACC)
  Les competències assignades a l'Agència Catalana del Consum són totes les que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l'Estatut d'autonomia, especialment la informació, la formació, l'educació, l'assessorament, la mediació, l'arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels drets de les persones en l'àmbit del consum.

Altres SPC

 • OFIDEUTE (Agència de l’Habitatge de Catalunya )
  És un servei públic de consum especialitzat, d’àmbit autonòmic, d’informació, assessorament i mediació adreçat a les persones o famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. També en el cas que es detecti qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte de préstec hipotecari.
  Més informació

Com puc saber on són i quines funcions fan els SPC?
Els SPC que acompleixin les activitats en l’àmbit territorial de Catalunya han de formar part del Directori de serveis públics de consum de Catalunya [document .pdf Document d'Adobe Acrobat], amb finalitats informatives. Aquest directori l’elabora i l’actualitza l’Agència Catalana del Consum, i té caràcter públic.

Els SPC han de facilitar a l’Agència Catalana del Consum abans de l’1 d’octubre de 2015 les dades necessàries sobre les funcions que exerceixen d’entre aquestes:
 a) Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
 b) Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
 c) Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.
 d) Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.
 e) Iniciar procediments sancionadors de consum.
 

Juntes Arbitrals de Consum

Organismes que tramiten i resolen les reclamacions de consum presentades en la via d'arbitratge.

•  Adreces

 

 

 

Signatura per a patrocinis

En cas que l'Agència Catalana del Consum participi en alguna activitat de mecenatge o de patrocini, la signatura recomanada és aquesta: Pla d'identificació visual - suport i col·laboració

Consulteu el PIV per tal d'aplicar les adaptacions de l'actual logotip de l'ACC.

 

 

© 2011 Agència Catalana del Consum